Användarhandbok Avbryt

Formatera text

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Formatera text

Du kan använda kontrollpanelen när du vill ändra utseendet på text. När text är markerad eller insättningspunkten är placerad i text visas kontroller för tecken- eller styckeformatering på kontrollpanelen, eller en kombination av båda, beroende på bildskärmens upplösning. De här textformateringskontrollerna visas också på teckenpanelen och styckepanelen. Du kan även använda teckenpanelen och styckepanelen när du vill ändra utseendet på texten.

Du kan formatera text med hjälp av följande metoder:

 • Om du vill formatera tecken använder du textverktyget  för att markera tecken eller placerar markören i text, väljer ett formateringsalternativ och börjar skriva.

 • Du behöver inte markera ett helt stycke för att kunna formatera det, det räcker med att du markerar ett ord eller tecken eller att du placerar markören i stycket. Du kan också markera text i flera stycken.

 • Om du vill ange formatering för alla textramar du kommer att skapa i det aktuella dokumentet kontrollerar du först att det inte finns någon aktiv insättningspunkt och att inget är markerat. Om du vill ange standardinställningar för textformatering för alla nya dokument stänger du alla dokument innan du anger textinställningarna. Se Ange standardinställningar.

 • Markera en ram om du vill använda formateringen för all text i den. Ramen får inte ingå i en koppling.

 • Du kan använda stycke- och teckenformat till att formatera text snabbt och konsekvent.

 1. Välj textverktyget  .
 2. Placera markören i text eller markera den text du vill formatera.
 3. Klicka på ikonen för teckenformatering  eller styckeformatering  på kontrollpanelen.
  Kontrollpanel

  A. Teckenformatering B. Styckeformateringskontroller 

 4. Ange formateringsalternativ.

Formatprioritet i text

Du kan använda olika sätt om du vill formatera text med attribut som teckensnittsvariant och textriktning. Du kan till exempel använda kontrollpanelen, alternativ för ramstödraster, namngivna stödraster eller textformat. Om du använder fler än ett sätt och attribut hamnar i konflikt med varandra, måste InDesign välja vilka attribut som ska användas. Prioritetsordningen är följande:

 1. Åsidosättningar av teckenattribut

 2. Teckenformat

 3. Åsidosättningar av styckeattribut

 4. Styckeformat

 5. Attribut för CJK-stödraster (antingen från ett namngivet stödraster eller dialogrutan Alternativ för ram- och textstödraster)

 6. Programstandard (rotstyckeformat)

Om du till exempel anger en teckensnittsstorlek i dialogrutan Alternativ för ram- och textstödraster och en annan teckenstorlek i ett teckenformat, används teckenstorleken från teckenformatet. Om du inkluderar både ett styckeformat och ett namngivet stödraster i ett objektformat, har styckeformatet företräde framför det namngivna stödrastret.

Kopiera textattribut (pipett)

Du kan använda pipettverktyget när du vill kopiera textattribut, till exempel tecken, stycke, fyllning och linjeinställningar och sedan tillämpa de attributen på annan text. Som standard kopieras alla textattribut när du använder pipettverktyget. I dialogrutan Inställningar för pipettverktyget kan du ange de attribut du vill kopiera med pipetten.

Pipettverktyget kan bara användas i layoutvyn.

Kopiera textattribut till text som inte är markerad

 1. Välj pipettverktyget  och klicka på texten som är formaterad med de attribut du vill kopiera. (Texten kan finnas i ett annat öppet dokument.) När pipetten vänds åt andra hållet och ser fylld ut  är textattributen kopierade. När du placerar pipetten ovanför en text visas en I-formad textmarkör intill den fyllda pipetten .
 2. Markera den text du vill ändra med pipettverktyget.

  Den markerade texten formateras med de attribut som finns i pipetten. Om du inte ändrar verktyg kan du fortsätta använda formatering genom att markera text.

 3. Om du inte vill använda pipettverktyget längre klickar du på ett annat verktyg.

 Tryck på Alt (Windows) eller Option (macOS) när pipetten är vald om du vill rensa de formateringsattribut som nu är valda för pipetten. Pipettverktyget ändrar riktning och visas tomt . Det innebär att det är klart att hämta nya attribut. Klicka på ett objekt som innehåller de attribut som du vill kopiera och dra sedan de nya till ett annat objekt.

Formatering för formaterad text kopieras genom att klicka med pipettverktyget (vänster) och sedan dra det över oformaterad text (mitten) så att den formateringen används (höger).

Om du använder pipettverktyget till att kopiera styckeformat från text i ett dokument till text i ett annat dokument och styckeformaten har samma namn men olika uppsättningar attribut formateras de attribut som skiljer sig åt som lokalt åsidosatta värden i målstyckeformatet.

Kopiera textattribut till markerad text

 1. Använd textverktyget  eller bantextverktyget  och markera den text som du vill kopiera attribut till.
 2. Klicka med pipettverktyget  på texten med de attribut du vill kopiera. (Den text du vill kopiera formateringen från måste finnas i samma InDesign-dokument som den text du vill ändra.) Pipetten ändrar riktning och ser fylld ut . Det visar att de kopierade attributen är påfyllda. Attributen kopieras till den text du markerade i steg 1.
Textattribut som kopierats till en markerad text

Ändra vilka textattribut som kopieras med hjälp av pipettverktyget

 1. Dubbelklicka på pipettverktyget i verktygslådan.
 2. Välj Teckeninställningar eller Styckeinställningar i dialogrutan Inställningar för pipettverktyget.
 3. Markera de attribut du vill kopiera med pipettverktyget och klicka sedan på OK.

 Om du bara vill kopiera eller använda styckeattribut utan att ändra inställningarna i dialogrutan Inställningar för pipettverktyget håller du ned Skift när du klickar på texten med pipettverktyget.

Använda Snabbformatera

Använd Snabbformatera för att söka efter och tillämpa format, menykommandon, skript, variabler och de flesta andra kommandon som finns i dialogrutan Kortkommandon.

 1. Markera den text eller ram du vill använda formatet, menykommandot, skriptet eller variabeln på.
 2. Välj Redigera > Snabbformatera eller tryck på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Enter (Mac OS).
 3. Börja skriva namnet på det objekt du vill använda.

  Det behöver inte matcha exakt. Skriv till exempel ru om du vill söka efter format som Rubrik 1, Rubrik 2 och Underrubrik, eller hj för kommandon på menyn Hjälp, till exempel Hjälp-menyn > Hjälp för InDesign.

  Med Snabbformatera kan du söka efter format, menykommandon, skript och variabler.

   Du kan begränsa sökningen till en enda kategori genom att skriva ett prefix i början sökningen, till exempel m: för meny eller p: för styckeformat. Om du vill visa en lista över prefix klickar du på nedåtpilen till vänster om textrutan Snabbformatera. Du kan avmarkera de kategorier i den här listan som du inte vill visa.

 4. Markera det objekt du vill använda och gör sedan följande:
  • Om du vill använda ett format, ett menykommando eller en variabel trycker du på Enter.

  • Om du vill använda formatet och ta bort eventuella åsidosättningar trycker du på Alt+Enter (Windows) eller Option+Retur (macOS).

  • Om du vill använda formatet och ta bort eventuella åsidosättningar och teckenformat trycker du på Alt+Skift+Enter (Windows) eller Option+Skift+Retur (macOS).

  • Om du vill använda ett objekt utan att stänga listan Snabbformatera trycker du på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Retur (macOS).

  • Om du vill stänga listan Snabbformatera utan att använda ett objekt, trycker du på Esc eller klickar någon annanstans i dokumentet.

  • Om du vill redigera ett format trycker du på Ctrl+Enter (Windows) respektive Kommando+Retur (macOS).

 Du kan använda högerpil och vänsterpil till att navigera i redigeringsfältet när listan Snabbformatera visas. Med uppåtpilen och nedåtpilen bläddrar du i listan med format.

Relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto