Användarhandbok Avbryt

Sammansatta banor och former

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Om sammansatta banor

Du kan kombinera flera banor till ett enda objekt, vilket då kallas för en sammansatt bana. Du kan skapa sammansatta banor när du vill göra något av följande:

 • Lägga till genomskinliga hål till en bana.

 • Bevara genomskinliga hål i tecken, som o och e när du konverterar tecken till redigerbara former med hjälp av kommandot Skapa textkonturer. När du använder kommandot Skapa textkonturer skapas alltid sammansatta banor.

 • Lägga till en övertoning, eller lägga till innehåll som omfattar flera banor. Även om det går att lägga till övertoningar till flera objekt med hjälp av övertoningsverktyget är det oftast bättre att lägga till övertoningar till sammansatta banor eftersom du sedan kan redigera hela övertoningen genom att välja någon av underbanorna. Om du använder övertoningsverktyget måste du markera alla de banor du ursprungligen markerade.

Bästa tillvägagångssätt för redigering av sammansatta banor

Du bör tänka på följande när du redigerar sammansatta banor:

 • Om du ändrar banattribut (t.ex. linje eller fyllning) ändras alltid alla underbanor i sammansatta banor. Det spelar ingen roll vilket markeringsverktyg du använder eller hur många underbanor du markerar. Om du vill behålla de enskilda attributen linje och fyllning för de banor du vill kombinera bör du gruppera dem i stället.

 • I sammansatta banor placeras eventuella effekter som placerats relativt till begränsningsramen för en bana, t.ex. en övertoning eller en bild, i själva verket relativt till begränsningsramen för hela den sammansatta banan (dvs. den bana som omfattar alla underbanorna).

 • Om du skapar en sammansatt bana, ändrar egenskaperna för den och sedan frigör den med hjälp av kommandot Frigör ärver de frigjorda banorna egenskaperna för den sammansatta banan. De bibehåller alltså inte sina ursprungliga egenskaper.

 • Om dokumentet innehåller sammansatta banor med många utjämningspunkter kan det uppstå problem på vissa utdataenheter när du försöker skriva ut dem. Om det inträffar kan du förenkla eller ta bort de sammansatta banorna, eller konvertera dem till bitmappsbilder med t.ex. Adobe Photoshop.

 • Ibland när du lägger till en fyllning till en sammansatt bana visas inte hålen på det sätt du förväntade dig. För enkla banor som rektanglar är insidan, det område du vill fylla, enkelt att se: det är området som innefattas av banan. Men för sammansatta banor måste en kontroll ske om de överlappningar som skapas för underbanorna finns innanför (fyllda områden) eller utanför (hål). Riktningen för varje underbana, den ordning som punkterna skapades i, avgör om det område den definierar finns innanför eller utanför. Om en underbana är fylld när du vill att den ska vara ihålig eller tvärtom, klickar du på Omvänd Bana på panelen Banhanteraren för att ändra riktningen på underbanan.

Sammansatt bana som innehåller två underbanor med samma banriktning (vänster) och olika banriktningar (höger)

Skapa en sammansatt bana

Det går att skapa sammansatta banor från två eller fler öppna eller stängda banor. När du skapar en sammansatt bana kommer alla de banor du ursprungligen markerade att bli underbanor till den nya sammansatta banan. De markerade banorna ärver linje- och fyllningsinställningarna för det objekt som finns längst ned i staplingsordningen.

Obs!

Om det finns innehåll i en eller flera av de markerade objektet, t.ex. text eller importerade bilder, kommer attributen och innehållet i den sammansatta banan att anges av attributen och innehållet för det objekt som finns längst bak. De markerade objekt utan innehåll som finns längre bak kommer inte att påverka den sammansatta banan.

Du kan ändra formen på delar av den sammansatta banan genom att använda direktmarkeringsverktyget för att markera en ankarpunkt på en underbana.

 1. Använd markeringsverktyget  till att välja alla banor du vill ta med i den sammansatta banan.
 2. Välj Objekt > Banor > Skapa sammansatt bana. Ett hål visas där de markerade banorna överlappar varandra.
Obs!

Du kan fylla ett hål som har skapats av en underbana eller göra om en underbana till ett hål. Välj direktmarkeringsverktyget och markera en punkt på den underbana du vill ändra. Välj sedan Objekt > Banor > Omvänd bana eller klicka på Omvänd bana på panelen Banhanteraren.

Ändra hålen till fyllningar i en sammansatt bana

Riktningen för varje underbana (den ordning som punkterna skapades i) avgör om det område den definierar finns innanför (fyllda områden) eller utanför (tomma områden). Ändra underbanans riktning om hålen inte visas i den sammansatta bana där du förväntade dig.

Två separata stängda banor (vänster) och två underbanor på samma sammansatta bana (höger). Mittcirkeln används som hål för den sammansatta banan

 1. Använd direktmarkeringsverktyget och markera den del av den sammansatta banan som ska vändas (eller en punkt på den delen). Markera inte hela den sammansatta banan.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Banor > Omvänd bana.

  • Klicka på Omvänd bana på panelen Banhanteraren.

Dela upp en sammansatt bana

Du kan dela upp en sammansatt bana genom att frigöra den, vilket innebär att de underbanor som den är sammansatt av delas upp i oberoende banor.

 1. Välj markeringsverktyget och markera en sammansatt bana.
 2. Välj Objekt > Banor > Frigör sammansatt bana.
Obs!

Kommandot Frigör är inte tillgängligt när den sammansatta banan finns i en ram, eller när banan innehåller text.

Ändra hålen i en sammansatt bana

Du kan ta bort ett hål som har skapats av en underbana eller fylla en underbana som har skapats av ett hål genom att ändra riktningen.

 1. Välj direktmarkeringsverktyget  och markera en punkt på den underbana du vill ändra riktning på. Markera inte hela den sammansatta banan.
 2. Välj Objekt > Banor > Omvänd bana, eller klicka på knappen Omvänd bana på panelen Banhanteraren.

Skapa sammansatta former

Du skapar sammansatta former med hjälp av panelen Banhanteraren (Fönster > Objekt och layout > Banhanteraren). Sammansatta former kan bestå av enkla eller sammansatta banor, textramar, textkonturer eller andra former. Utseendet på en sammansatt form beror på vilken knapp i Banhanteraren du väljer.

Panelen Banhanteraren

A. Originalobjekt B. Lägg till C. Subtrahera D. Överlappa E. Exkludera överlappning F. Minus undre 

Lägg till

Spåra konturerna för alla objekt och skapa en enda form.

Subtrahera

Objekt i de främre ”hålslagshålen” i objektet längst ned.

Överlappa

Skapa en form från överlappande områden.

Exkludera överlappning

Skapa en form från områden som inte överlappar varandra.

Minus undre

Objekt i de bakre ”hålslagshålen” i objektet längst upp.

I de flesta fall får den resulterande formen samma attribut (fyllning, linje, genomskinlighet, lager osv.) som det främsta objektet. När du subtraherar former tas däremot objekt i förgrunden bort. Istället får den resulterande formen samma attribut som det understa objektet.

När du inkluderar en textram i en sammansatt form ändras textramens form, men texten förblir densamma. Om du vill ändra själva texten skapar du en sammansatt bana med textkonturer.

En sammansatt form som används som en textram (vänster) jämfört med en som skapats från en textkontur (höger)

Skapa en sammansatt form

Du kan arbeta med en sammansatt form på samma sätt som en ensam enhet eller frigöra dess komponentbanor om du vill arbeta med dem enskilt. Exempel: du kan använda en toningsfyllning för en del av den sammansatta formen men lämna resten av formen ofylld.

Toning tillämpad på en sammansatt form (vänster) jämfört med en toning tillämpad på en del av den sammansatta formen (höger)

 1. Öppna panelen genom att välja Fönster > Objekt och layout > Banhanteraren.
 2. Markera de objekt som du vill slå samman till en sammansatt form.
 3. Klicka på en knapp (till exempel Lägg till) i avsnittet Banhanteraren på panelen Banhanteraren.

Du kan också välja ett kommando på undermenyn Objekt > Banhanteraren.

Frigöra banor i en sammansatt form

 1. Markera den sammansatta formen. Välj Objekt > Banor > Frigör sammansatt bana. Den sammansatta formen delas upp i sina komponentbanor.
  Obs!

  Om du vill gruppera om komponentbanor utan att förlora de ändringar du har tillämpat på enskilda banor, väljer du Gruppera på menyn Objekt, hellre än Sammansatta banor > Skapa.

Skapa banor från textkonturer

Du kan använda kommandot Skapa textkonturer till att konvertera tecken till ett antal sammansatta banor som du kan redigera och ändra på samma sätt som andra banor. Kommandot Skapa textkonturer är användbart för att skapa effekter med stora tecken, men det är sällan användbart för brödtext eller text med liten storlek.

Obs!

Om du bara vill lägga till en färg, övertoningsfyllning eller linje till tecken behöver du inte konvertera texten till textkonturer. Du kan lägga till färger och övertoningar direkt på linjerna eller fyllningarna för de markerade tecknen genom att använda verktygslådan och färgrutepanelen, färgpanelen och övertoningspanelen.

När du använder kommandot Skapa textkonturer hämtas textkonturinformationen från de faktiska Type 1-, TrueType- eller OpenType-filerna. När du skapar textkonturer konverteras alla tecken på de aktuella placeringarna, vilket innebär att all bildformatering behålls, som linjer och fyllningar.

Obs!

Vissa teckensnittstillverkare skyddar den information som krävs för att textkonturer ska kunna skapas. Om du har valt ett sådant teckensnitt och väljer Text > Skapa konturer visas ett meddelande om att det inte går att konvertera teckensnittet.

När du konverterar text till konturer försvinner all teckeninformation, dvs. den information som finns i textkonturteckensnitt och som talar om hur formerna ska ändras så att små teckenstorlekar visas och skrivs ut på bästa sätt. Det är orsaken till att text som du har konverterat till textkonturer inte visas på bästa sätt när du visar dessa i liten storlek eller låga upplösningar.

Efter att du har konverterat text till textkonturer kan du göra något av följande:

 • Ändra tecknen genom att dra i enskilda ankarpunkter med direktmarkeringsverktyget .

 • Kopiera konturerna och använd kommandot Redigera > Klistra in i om du vill maskera en bild genom att klistra in den i de konverterade textkonturerna.

 • Använd de konverterade textkonturerna som textramar, så du kan skriva eller placera text i dem.

 • Ändra linjeattribut för tecken.

 • Skapa sammansatta former med hjälp av textkonturer.

Arbeta med textkonturer

A. Skrivtecken före konvertering till textkontur B. Textkontur med inklistrad bild C. Textkontur använd som en textram 

Eftersom konverterade textkonturer görs om till uppsättningar med sammansatta banor kan du redigera enskilda underbanor för konverterade textkonturer med hjälp av direktmarkeringsverktyget. Du kan också dela teckenkonturerna till oberoende banor genom att frigöra dem från den sammansatta banan.

Konvertera textkonturer till banor

Som standard tas den ursprungliga texten bort när du skapar textkonturer från text. Men om du vill kan du skapa textkonturer över en kopia av den ursprungliga texten så att ingen text förloras.

När du väljer tecken i en textram och konverterar dem till textkonturer ändras de till förankrade (textbundna) objekt som flödar med resten av texten. Eftersom den konverterade texten inte längre är riktig text kommer du inte längre att kunna markera eller redigera tecknen med hjälp av textverktyget. Dessutom kan du inte längre använda de typografiska kontrollerna. Se till att du är nöjd med de typografiska inställningarna för den text du konverterar till textkonturer och se också till att spara en kopia av den ursprungliga texten.

 1. Välj markeringsverktyget  och markera en ram, eller välj textverktyget och markera ett eller flera tecken.
 2. Välj Text > Skapa konturer.

Konvertera en kopia av textkonturer till banor

 1. Välj markeringsverktyget  och markera en ram, eller välj textverktyget och markera ett eller flera tecken.
 2. Håll ned Alt och välj Text > Skapa konturer (Windows och Mac OS). Kopian placeras över originalet. Om du vill kan du använda markeringsverktyget till att flytta på den.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto