Skapa text på en bana

Skapa text på en bana

Du kan formatera text så att den flödar längs en kant på en öppen eller sluten bana med vilken form som helst. Så här använder du alternativ och effekter för text på en bana: skjut texten längs banan, för över den till banans andra sida eller förvräng tecknen med hjälp av banformen. Text på en bana har en ingång och en utgång på samma sätt som andra textramar, så att du kan koppla text till och från dem.

Du kan endast inkludera en rad text på en bana, vilket innebär att all text som inte får rum på banan blir dold text, såvida du inte kopplar den till en annan bana eller textram. Du kan lägga till objekt som är textbundna eller som är ovanför linjen om du vill skriva på en bana. Du kan inte skapa text på en bana med hjälp av sammansatta banor, t.ex. sådana som skapas med kommandot Skapa konturer.

Text på en bana

A. Starttecken B. Ingång C. Mittecken D. Sluttecken E. Utgång som anger kopplad text 

 1. Välj verktyget Bantext  . (Håll ned textverktyget om du vill visa en meny som innehåller verktyget Bantext.)
 2. Placera pekaren på banan tills ett litet plustecken visas intill pekaren  och utför sedan följande steg:
  • Klicka på banan om du ska skriva med standardinställningarna. Som standard visas en insättningspunkt i början av banan. Om den aktuella standardinställningen för stycken anger indrag eller en annan justering än vänsterjustering, visas insättningspunkten kanske på någon annan plats än i början av banan.

  • Om du vill begränsa texten till en viss del av banan, klickar du på den plats i banan där du vill att texten ska starta. Dra sedan längs banan till den plats där du vill att texten ska sluta och släpp upp musen. (Information om hur du ändrar start- och slutposition för text finns i Justera text på en bana.)

  Ändra plats för text på bana

  Obs!

  Om det varken fungerar att klicka eller dra, ser du efter om det lilla plustecknet visas intill verktyget Bantext.

 3. Skriv texten. Om du placerar en insättningspunkt på banan genom att klicka kommer texten att visas utmed hela banans längd. Om du drar kommer texten bara att visas längs den sträcka du drog.
Obs!

Om banan ursprungligen syntes kommer den att vara synlig även sedan du har lagt till bantext på den. Du gömmer banan genom att markera den med markerings- eller direktmarkeringsverktyget och ange fyllnings- och linjeinställningen Inget.

Redigera och ta bort text på en bana

Du kan använda tecken- och styckealternativ för text på en bana. Inställningar för linjer och styckeavstånd påverkar inte text på en bana. Den justering du anger på styckepanelen bestämmer justeringen av text på en bana.

Redigera och formatera text på en bana

 1. Använd verktyget Text på bana och gör sedan på något av följande sätt:
  • Lägg till en insättningspunkt genom att klicka mellan två tecken i texten på en bana.

  • Du markerar tecken genom att dra genom texten på en bana.

 2. Redigera och formatera texten.

Ta bort text från en bana

 1. Använd markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  till att markera ett eller flera textobjekt på en bana.
 2. Välj Text > Text på en bana > Ta bort text från en bana.

Om texten är kopplad flyttas texten till nästa kopplade textram eller bantextobjekt. Om banan inte är kopplad raderas texten. Banan finns kvar men förlorar alla attribut för text på en bana: alla inställningar för parentestecken, in- och utportar och kopplingar tas bort.

Obs!

Om banans fyllnings- och linjeinställning är ställd till Inget syns inte banan när du har tagit bort texten. Du gör banan synlig igen genom att trycka på tangenten D direkt sedan du valt Text > Text på en bana > Ta bort text från en bana. Då får den markerade banan standardinställningarna för fyllning och linje.

Minska teckenavstånd runt skarpa svängar och spetsiga vinklar

 1. Använd markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget till att markera texten på en bana.
 2. Välj Text > Text på bana > Alternativ. Du kan också dubbelklicka på verktyget Bantext.
 3. Skriv in ett värde i punkter för Mellanrum. Med högre värden tar du bort det ökade mellanrummet mellan tecknen som finns på skarpa böjar och vinklar.
Text på en bana före (vänster) och efter (höger) användning av mellanrumsjustering

Obs!

Mellanrumsvärdet kompenserar tecknens spridning som en solfjäder runt böjar och spetsiga vinklar. Funktionen har ingen effekt på tecken som finns på raka linjer. Om du ska ändra teckenmellanrum längs en bana oavsett var de är placerade markerar du dem och använder antingen funktionen för kerning eller spärrning/knipning.

Justera text på en bana

Du kan ändra start- och slutposition för text på en bana, skjuta bantexten och justera texten på en bana på andra sätt.

Ändra start- och slutposition för text på en bana

 1. Markera texten på en bana med markeringsverktyget  .
 2. Placera pekaren över bantextens start- och sluttecken tills en liten symbol syns intill pekaren  . Placera den inte över parentestecknen i in- och utgångarna.
  Obs!

  Om du zoomar in banan är det enklare att markera parentesen.

 3. Dra start- och sluttecknen längs banan.
Peka på ett start- eller sluttecken och dra sedan så flyttas banans textkant.

Obs!

Om du anger ett värde för styckeindrag mäts det från start- och sluttecknen.

Skjuta bantexten längs en bana

 1. Markera texten på en bana med markeringsverktyget  .
 2. Placera pekaren över bantextens mittecken och håll den där tills en mitteckensymbol visas intill pekaren  .
  Obs!

  Om du zoomar in banan är det enklare att markera parentesen.

 3. Dra mittecknet längs banan.
Obs!

Texten flyttas inte om både start- och sluttecknen är placerade i slutet av banan. Om du ska skapa utrymme för text som ska dras drar du bort start- eller sluttecknet från banans ändpunkter.

Vända texten på en bana

 1. Klicka på markeringsverktyget  och markera texten på banan.
 2. Placera pekaren över textens mittecken och håll den där tills en mitteckensymbol visas intill pekaren  .
 3. Dra mittecknet över banan.
  Placera pekaren på mittecknet och dra sedan över banan så att texten vänds.

  Du kan också vända text på en bana med hjälp av en dialogruta. Använd markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget till att markera texten på en bana. Välj Text > Text på en bana > Alternativ. Markera alternativet Vänd och klicka sedan på OK.

Tillämpa en effekt på text på en bana

 1. Använd markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget till att markera texten på en bana.
 2. Välj Text > Text på bana > Alternativ. Du kan också dubbelklicka på verktyget Bantext.
 3. Välj något av följande alternativ på menyn Effekt och klicka sedan på OK:
  • Välj Regnbåge om mitten på varje teckens baslinje ska bibehållas parallellt med banans tangent. Det är standardinställningen.
  Text på en bana-effekter

  A. Regnbågseffekt B. Skevningseffekt C. 3D-bandseffekt D. Trappstegseffekt E. Viktningseffekt 

  • Välj Skeva om tecknens lodräta kanter ska bibehållas exakt lodräta oavsett banans form, medan tecknens vågräta kanter följer banan. Den horisontella förvridning som uppstår lämpar sig för text som verkar följa vågor eller löper runt en cylinder, t.ex. texten på en läskedrycksburk.

  • Välj 3D-band om teckens vågräta kanter ska bibehållas exakt vågrätt oavsett banans form, medan varje teckens lodräta kant bibehålls vinkelrätt mot banan.

  • Välj Trappsteg om den vänstra kanten på varje teckens baslinje ska bibehållas på banan utan att något tecken behöver roteras.

  • Välj Viktning om mitten på varje teckens baslinje ska bibehållas på banan medan varje lodrät kant bibehålls i linje med banans mittpunkt. Du kan bestämma varje alternativs perspektiveffekt genom att justera textbanans båge.

Lägga till förankrade objekt på text på en bana

 1. Använd textverktyget eller verktyget Text på en bana och klicka så att en insättningspunkt visas på den plats i texten där du vill att ankarpunkten för objektet ska visas.
 2. Lägg till det förankrade objektet. Du kan lägga till förankrade objekt eller ramar (textbundna eller ovanför linje) på banan. (Se Förankrade objekt.)
Obs!

De alternativ som är tillgängliga för förankrade objekt (ovanför linje) på en textbana är inte exakt samma alternativ som är tillgängliga för förankrade objekt i en vanlig textram. Justeringsalternativet är relativt till märket för förankrat objekt och alternativet Avstånd före är inte tillgängligt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto