Om linjer och fyllningar i tabeller

Du kan lägga till linjer och fyllningar i tabeller på olika sätt. Använd dialogrutan Tabellalternativ för att ändra linjerna för tabellkanten och till att lägga till alternativa linjer och fyllningar i kolumnerna och raderna. Om du vill ändra linjer och fyllningar för enskilda celler eller sidhuvud-/sidfotsceller använder du dialogrutan Cellalternativ eller färgrutepanelen, linjepanelen och färgpanelen.

Som standard åsidosätter den formatering du markerar när du använder dialogrutan Tabellalternativ all annan formatering som tidigare använts i tabellcellerna. Men om du markerar alternativet Behåll lokal formatering i dialogrutan Tabellalternativ åsidosätts inte linjer och fyllningar som används i enskilda celler.

Om du tänker använder samma format upprepade gånger på tabeller eller celler kan du skapa och använda tabellformat eller cellformat.

Ändra tabellramen

Du kan välja en annan kantlinje för tabellen antingen i dialogrutan Tabellinställningar eller i linjepanelen.

 1. När insättningspunkten är i en cell väljer du Tabell > Tabellalternativ > Tabellinställningar.
 2. Ange önskade inställningar för bredd, typ, färg, färgton och avstånd under Tabellram. (Se Alternativ för linjer och fyllningar i tabeller.)
 3. Under Linjeritordning väljer du ritordning från följande alternativ:

  Bästa hörn

  Om du väljer detta alternativ visas radlinjer framför de punkter där linjerna för olika färger korsar varandra. När dubbla linjer korsar varandra, går linjerna dessutom samman och de korsande punkterna kopplas ihop.

  Radlinjer överst

  Om du väljer detta alternativ visas radlinjer överst.

  Kolumnlinjer överst

  Om du väljer detta alternativ visas kolumnlinjer överst.

  InDesign 2.0-kompatibilitet

  Om du väljer detta alternativ visas radlinjer överst. När dubbla linjer korsar varandra, går linjerna ihop och de korsande punkterna ansluts endast på de ställen där linjerna korsar varandra i en T-form.

 4. Om du inte vill att linjeformatering av enskilda celler ska åsidosättas markerar du Bevara lokal formatering.
 5. Klicka på OK.

Obs!

Om du tar bort linjerna och fyllningen från en tabell väljer du Visa > Extrafunktioner > Visa ramkanter om du vill visa tabellens cellkanter.

Lägga till linjer och fyllning i celler

Du kan lägga till linjer och fyllningar i celler med dialogrutan Cellalternativ eller med linjepanelen eller färgrutepanelen.

Lägga till linjer och fyllningar med Cellalternativ

Du kan ange vilka cellinjer som ska formateras med en linje eller fyllning genom att markera eller avmarkera linjer i utkastläget Förhandsvisning. Om du vill ändra utseendet på alla rader eller kolumner i tabellen, använder du en annan linje eller ett annat fyllningsmönster där det andra mönstret är 0.

 1. Använd textverktyget  och placera insättningspunkten i eller markera cellen eller cellerna där du vill lägga till en linje eller en fyllning. Om du vill lägga till linjer eller fyllningar i sidhuvud- eller sidfotsrader markerar du huvud- eller fotcellerna i början av tabellen.
 2. Välj Tabell > Cellalternativ > Linjer och fyllningar.
 3. I utkastläget anger du vilja rader som ska påverkas av linjeändringar. Om du t.ex. vill lägga till en heltäckande fyllning till de markerade cellernas yttre men inte inre rader markerar du det genom att klicka i en inre rad. (Markerade rader är blå och omarkerade rader är grå.)
  Visningsområdet
  Markera de linjer du vill ska påverkas i förhandsvisningsytan

  Obs!

  I utkastläget dubbelklickar du på en yttre linje för att markera hela den yttre markeringsrektangeln. Markera de inre raderna genom att dubbelklicka på valfri inre rad. Avmarkera alla rader genom att trippelklicka var som helst i utkastläget.

 4. I Cellinje anger du önskade inställningar för bredd, typ, färg, färgton och avstånd. (Se Alternativ för linjer och fyllningar i tabeller.)
 5. I Cellfyllning anger du önskade inställningar för färg och färgton.
 6. Om du vill kan du markera Övertryck linje och Övertrycksfyllning och sedan klicka på OK.

Lägga till en linje i en cell med linjepanelen

Linjepanelen finns i InDesign, inte i InCopy.

 1. Markera cellen eller cellerna du vill påverka. Om du vill använda en linje i en sidhuvuds- eller en sidfotscell markerar du huvud- eller fotraden.
 2. Visa linjepanelen genom att välja Fönster > Linje.
 3. I utkastläget anger du vilja rader som ska påverkas av linjeändringar.
 4. Se till att knappen Objekt  är markerad på verktygspanelen. (Om knappen Text  är markerad påverkar linjerna texten och inte cellerna.)
 5. Ange breddvärde och linjeformat:

Lägga till en fyllning i celler med färgrutepanelen

 1. Markera cellen eller cellerna du vill påverka. Om du vill använda en fyllning i en sidhuvud- eller en sidfotscell markerar du huvud- eller fotraden.
 2. Visa färgrutepanelen genom att välja Fönster > Färg > Färgrutor.
 3. Se till att knappen Objekt  är markerad. (Om knappen Text  är markerad påverkar färgändringarna texten och inte cellerna.)
 4. Markera en färgruta.

Lägga till en övertoning i celler med övertoningspanelen

 1. Markera cellerna. Om du vill använda en övertoning i en sidhuvud- eller en sidfotscell markerar du huvud- eller fotraden.
 2. Visa övertoningspanelen genom att välja Fönster > Färg > Övertoning.
 3. Om du vill lägga till en övertoning i markerade celler klickar du i övertoningsrampen. Justera övertoningsinställningarna, om det behövs.

Lägga till diagonala linjer i en cell

 1. Använd textverktyget  och placera insättningspunkten i eller markera cellen eller cellerna där du vill lägga till diagonala linjer.
 2. Välj Tabell > Cellalternativ > Diagonala linjer.
 3. Klicka på knappen för den typ av diagonal linje du vill lägga till.
 4. Under Radlinje anger du inställningar för önskad bredd, typ, färg och avstånd och anger sedan ett procentvärde för Färgton och alternativ för Övertryck.
 5. Välj Diagonal längst fram på menyn Rita om du vill placera den diagonala linjen framför cellinnehållet. Om du vill placera den diagonala linjen bakom cellinnehållet väljer du Innehåll längst fram. Klicka sedan på OK.

Alternativ för linjer och fyllningar i tabeller

Använd följande alternativ när du markerar linjer och fyllningar för tabellen eller cellerna:

Bredd

Anger linjetjockleken för tabell- eller cellkantlinjer.

Text

Anger formatet för linjen, t.ex. Tjock-Tunn.

Färg

Anger färgen för tabell- eller cellkanten. Tillgängliga färger visas på färgrutepanelen.

Färgton

Anger hur många procent tryckfärg av den angivna färgen som ska användas för linjen eller fyllningen.

Mellanrumsfärg

Tillämpar en färg på områdena mellan strecken, punkterna eller linjerna. Det här alternativet är inte tillgängligt om alternativet Helfylld är valt för Typ.

Mellanrumston

Tillämpar en färgton på områdena mellan strecken, punkterna eller linjerna. Det här alternativet är inte tillgängligt om alternativet Helfylld är valt för Typ.

Övertryck

Om du markerar det här alternativet används den tryckfärg som har angetts i listrutan Färg för alla icke täckande färger, i stället för att de tryckfärgerna trängs undan.

Alternerande linjer och fyllningar i en tabell

Du kan växla mellan linjer och fyllningar för att förbättra tabellens läsbarhet och utseende. Alternerande linjer och fyllningar i tabellrader påverkar inte sidhuvuds- och sidfotsrader. Däremot påverkas huvud- och fotraderna om du lägger till alternerande linjer och fyllningar för kolumner.

Inställningarna för alternerande linjer och fyllningar åsidosätter cellinjeformateringen, såvida du inte markerar alternativet Bevara lokal formatering i dialogrutan Tabellalternativ.

Obs!

Om du vill använda en fyllning eller linje i alla tabellceller och inte bara de alternerande mönstren, kan du fortfarande använda inställningarna för alternerande linjer och fyllningar och skapa sådana icke-alternerande mönster. Om du vill skapa den typen av effekt anger du 0 i Nästa i det valda mönstret.

Alternerande fyllningar i en tabell
Före (vänster) och efter (höger) alternerande fyllningar i en tabell

Lägga till alternerande linjer i en tabell

 1. När insättningspunkten är i en cell väljer du Tabell > Tabellalternativ > Alternerande radlinjer eller Alternerande kolumnlinjer.
 2. Ange den typ av mönster du vill använda i Alternerande mönster. Markera Anpassad om du vill ange ett mönster, t.ex. en kolumn med en tjock svart rad som följs av tre kolumner med tunna gula rader.
 3. För Alternerande anger du fyllningsalternativen för både det första mönstret och för nästa mönster. Du kan till exempel vilja lägga till en helfylld linje i den första kolumnen och en Tjock - Tunn rad i nästa kolumn, så att de alternerar. Ange 0 i Nästa om du vill att linjerna ska påverka alla rader och kolumner.

  Obs!

  I tabeller som sträcker sig över flera ramar börjar inte alternerande linjer och fyllningar för rader om vid början av ytterligare ramar i artikeln. (Se Bryta tabeller över flera ramar.)

 4. Markera Behåll lokal formatering om du vill att formaterade linjer som tillämpats tidigare ska förbli aktiva.
 5. För Hoppa över första och Hoppa över sista anger du antal rader eller kolumner i början och slutet av tabellen där du inte vill att linjeattribut ska visas och klickar sedan på OK.

Lägga till alternerande fyllningar i en tabell

 1. När insättningspunkten är i en cell väljer du Tabell > Tabellalternativ > Alternerande fyllningar.
 2. Ange den typ av mönster du vill använda i Alternerande mönster. Markera Anpassad om du vill ange ett mönster, t.ex. en rad som är skuggad i grått som följs av tre rader som är skuggade i gult.
 3. För Alternerande anger du fyllningsalternativen för både det första mönstret och för efterföljande mönster. Om du t.ex. markerat Varannan kolumn för Alternerande mönster kan du vilja skugga de första två kolumnerna i en grå färgton och lämna de två efterföljande kolumnerna tomma. Ange 0 för Nästa om du vill att fyllningen ska användas för varje rad.
 4. Markera Behåll lokal formatering om du vill att tidigare formaterade fyllningar som används i tabellen ska förbli aktiva.
 5. I Hoppa över första och Hoppa över sista anger du antal rader eller kolumner i början och slutet av tabellen där du inte vill att fyllningsattribut ska visas. Klicka sedan på OK.

Inaktivera alternerande linjer och fyllningar i en tabell

 1. Placera insättningspunkten i tabellen.
 2. Välj Tabell > Tabellalternativ > Alternerade radlinjer, Alternerande kolumnlinjer eller Alternerande fyllningar.
 3. Markera Inget för Alternerande fyllningar och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy