Användarhandbok Avbryt

Textdisposition

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Disponera text

Visningen av text på en sida beror på en komplex samverkan av processer som kallas för disposition. Texten som du skriver disponeras på bästa möjliga sätt enligt de parametrar du har angett i InDesign för ordmellanrum, teckenmellanrum, teckenskalförändring och avstavning.

I InDesign finns två dispositionsmetoder: Styckedisposition (standard) och enkelradsdisposition (båda två finns på kontrollpanelens meny). Välj vilken disposition du vill använda på styckepanelens meny, i dialogrutan Justering eller på kontrollpanelens meny.

InDesign stöder fyra metoder för sättning: Adobe Japanese Single-line Composer, Adobe Japanese Paragraph Composer, Styckedisposition och Enkelradsdisposition. För varje disposition utvärderas eventuella brytningar i japansk och latinsk text, så att de som fungerar bäst med dina inställningar för avstavning och justering för ett visst stycke tillämpas. Adobe Japanese Paragraph Composer är valt som standard. Mer information om de här alternativen finns i InDesign-hjälpen.

InDesign Magazine innehåller artikeln Mind the Gaps, som handlar om hur du åtgärdar dispositionsproblem.

Dispositionsmetoder

Det finns två dispositionsmetoder i InDesign: Styckedisposition (standard) och enkelradsdisposition. Med båda dispositionsmetoderna utvärderas eventuella brytningar, för att de som fungerar bäst med de inställningar du gjort för avstavning och justering av ett visst stycke ska tillämpas.

Styckedisposition

Med det här alternativet utvärderas brytpunkter i ett helt stycke. Då kan rader i början av ett stycke anpassas så att mindre bra radbrytningar i slutet av stycket undviks. Styckedisposition ger jämnare mellanrum och färre avstavningar.

Tillvägagångssättet med Styckedisposition är att möjliga brytpunkter identifieras, utvärderas och får en viktad straffpoäng. Den påverkas av jämnheten i bokstavsmellanrum, ordmellanrum och avstavning.

Obs!

Du kan använda dialogrutan Avstavning och bestämma förhållandet mellan bättre avstånd och färre avstavningar. (Se Avstava text.)

Enkelradsdisposition

Disponerar text en rad i taget, på traditionellt vis. Funktionen är praktisk att använda om du vill begränsa dispositionsändringar när du redigerar i ett sent skede.

Välja en dispositionsmetod för ett stycke

 1. Gör något av följande:

  • Välj Styckedisposition (standard) eller Enkelradsdisposition på styckepanelens meny.

  • Välj Justering på styckepanelens eller kontrollpanelens meny och välj sedan ett alternativ på menyn Disposition.

Obs!

Det kan finnas ytterligare plugin-program för disposition från andra företag, med gränssnitt som du kan använda för att anpassa parametrarna för verktygen.

Ange dispositionsinställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar > Disposition (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Disposition (Mac OS).

 2. Du kan välja att framhäva dispositionsfel genom att markera Felaktiga radbyten eller Felaktiga mellanrum.

 3. Du kan justera text runt ett objekt genom att markera Justera text nära objekt.

 4. Under Kompatibilitetslägen för Mojikumi väljer du Använd ny vertikal skalning eller Använd CID-baserad Mojikumi.

 5. Klicka på OK.

Avstava text

Inställningarna för avstavning och justering påverkar den vågräta radfördelningen och det estetiska intryck som sidorna ger. Avstavningsalternativen bestämmer om och hur ord får avstavas.

Justeringen styrs av det justeringsalternativ som du valt, de ord och teckenmellanrum som du angett, och om du valt teckenskalförändring eller inte. Du kan också justera enstaka ord i smala spalter med marginaljusterad text.

Information om hur du undviker dispositionsproblem finns i artikeln Mind the Gaps av Eda Warren (på engelska).

Justera avstavning manuellt

Du kan avstava ord manuellt eller automatiskt. Du kan också använda en kombination av de två metoderna. Det säkraste sättet att avstava manuellt är att infoga ett mjukt bindestreck som inte syns om inte ordet måste avstavas vid en radbrytning. Genom att placera ett mjukt bindestreck i början av ett ord förhindrar du att det bryts.

 1. Välj textverktyget  och klicka där du vill infoga bindestrecket.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Infoga specialtecken > Bindestreck och streck > Mjuka bindestreck.

  • Om du vill infoga ett mjukt bindestreck trycker du på Ctrl+Skift+- (Windows) respektive Kommando+Skift+- (Mac OS).

Obs!

Även om du skriver ett mjukt bindestreck i ett ord innebär inte det att ordet kommer att avstavas. Om ordet avstavas eller inte beror också på andra inställningar för avstavning och disposition. Däremot garanterar ett mjukt bindestreck i ett ord att ordet bara kan brytas där det mjuka bindestrecket står.

Justera avstavning automatiskt

Avstavning görs baserat på lexikon som kan sparas antingen i ett separat användarlexikon på datorn, eller i dokumentet. Om du vill försäkra dig om en enhetlig avstavning kan du ange vilket lexikon som ska användas. Det är särskilt praktiskt om du lämnar ditt dokument till en utomstående leverantör eller arbetar i grupp.

 1. Om du vill aktivera eller inaktivera avstavning för ett stycke markerar eller avmarkerar du alternativet Avstava på styckepanelen eller kontrollpanelen. (Du kan också välja det som en parameter i ett styckeformat.)

  När du anger alternativ för automatisk avstavning kan du göra en avvägning mellan lämpliga mellanrum å ena sidan och färre avstavningar å den andra. Du kan också ange att ord med bara versaler och det sista ordet i stycken inte ska avstavas.

Ställa in alternativ för automatisk avstavning för ett stycke

 1. Klicka i ett stycke eller markera det styckeintervall som du vill påverka.
 2. Välj Avstavning på styckepanelens meny.
 3. Markera alternativet Avstava.
 4. Ändra de av följande inställningar du önskar och klicka på OK:

  Ord med minst _ bokstäver

  Ange det minsta antalet tecken i avstavade ord.

  Efter första _ Bokstäver/Före sista _ Bokstäver

  Ange minsta antalet tecken i början eller slutet på ett ord som kan delas upp av ett bindestreck. Du kan till exempel ange 3 för de här värdena. Ordet estetik avstavas då som este‑ tik, men inte som es‑ tetik eller estet‑ ik.

  Avstavningar i rad _ Bindestreck

  Ange högsta antalet bindestreck som får finnas på efterföljande rader. Värdet 0 betyder att det är obegränsat.

  Avstavningszon

  Ange hur mycket tomrum som tillåts innan en avstavning görs på en rad med text som inte är marginaljusterad. Alternativet används bara om du arbetar med Enkelradsdisposition och text som inte är marginaljusterad.

  Bättre avstånd/Färre avstavningar

  Om du vill ändra balansen mellan dessa inställningar justerar du skjutreglaget längst ned i dialogrutan.

  Avstava ord i versaler

  Om du vill förhindra att ord med versaler avstavas avmarkerar du det här alternativet.

  Avstava sista ordet

  Om du vill förhindra att de sista orden i stycken avstavas avmarkerar du det här alternativet.

  Avstava mellan kolumner

  Om du vill förhindra att ord avstavas över kolumner, ramar eller sidor avmarkerar du det här alternativet.

Förhindra oönskade ordbrytningar

Du kan använda hårda bindestreck för att förhindra att vissa ord delas över huvud taget. Det kan gälla egennamn eller ord som avstavas till mindre lämpliga fragment. Med hårda blanksteg kan du också förhindra att radbrytning görs i en ordföljd. Det kan gälla flera initialer och ett efternamn (P. T. Barnum).

Förhindra att text bryts

 1. Markera den text du vill behålla på samma rad.
 2. Välj Ingen brytning på teckenpanelens eller kontrollpanelens meny.
Obs!

Ett annat sätt att förhindra att ett ord bryts är att placera ett mjukt bindestreck framför ordet. Om du vill infoga ett mjukt bindestreck trycker du på Ctrl+Skift+- (Windows) respektive Kommando+Skift+- (Mac OS).

Skapa ett hårt bindestreck

 1. Välj textverktyget  och klicka där du vill infoga bindestrecket.
 2. Välj Text > Infoga specialtecken > Bindestreck och streck > Hårt bindestreck.

Skapa ett hårt blanksteg

 1. Välj textverktyget  och klicka där du vill infoga blanksteget.
 2. Välj Text > Infoga tomt utrymme > Hårt blanksteg (eller ett annat tecken för tomma utrymmen).

Ett vanligt hårt blanksteg varierar i bredd beroende på teckenstorlek, justeringsinställning och inställningar för ordmellanrum. Ett hårt blanksteg med fast bredd behåller däremot samma bredd oavsett sammanhang.

Ändra justeringsinställningar

Använd justeringspanelen för att exakt kontrollera ordmellanrummet, bokstavsmellanrummet och specialteckenavståndet. Det kan vara bra att justera mellanrummet för marginaljusterad text, men du kan också göra det på text som inte är marginaljusterad.

Obs!

Ordmellanrum, teckenmellanrum och teckenskalförändringar för justeringsinställningar ignoreras för CJK-text. Använd dialogrutan Mojikumi att ställa in teckenavstånd för CJK-text.

Justera mellanrum mellan ord och bokstäver i marginaljusterad text

 1. Placera markören i det stycke som du vill ändra eller markera ett textobjekt eller en ram om du vill ändra alla stycken i det.
 2. Välj Justering på styckepanelens meny.
 3. Ange värden för Ordmellanrum, Bokstavsmellanrum och Specialteckenavstånd. Värdena för Minimal och Maximal anger ett intervall med accepterade mellanrum för marginaljusterade stycken. Värdet för Önskat anger önskat mellanrum för både marginaljusterade stycken och stycken som inte marginaljusterats:

  Ordmellanrum

  Det mellanrum mellan ord som man får genom att trycka på mellanslagstangenten. Värdena för Ordmellanrum kan ligga mellan 0 % och 1 000 %. Vid 100 % ökas inte avståndet mellan orden.

  Bokstavsavstånd

  Avståndet mellan bokstäver, inklusive värden för kerning och spärra/knip. Värdena för bokstavsavstånd kan variera från ‑100 % till 500 %. Vid 0 % infogas inget mellanrum mellan bokstäverna. Vid 100 % infogas en hel mellanrumsbredd mellan bokstäverna.

  Teckenskalförändring

  Tecknens bredd (ett specialtecken är ett teckensnittstecken). Värdena för teckenskalförändring sträcker sig mellan 50 % och 200 %.

  Obs!

  Alternativ för teckenavstånd används alltid i ett helt stycke. Om du vill ändra avståndet mellan ett fåtal tecken, men inte i ett helt stycke, använder du alternativet Spärra/knip.

 4. Ange alternativet Justering för enstaka ord om du vill ange hur stycken med enstaka ord ska marginaljusteras.

  I smala spalter kan det hända att bara ett ord placeras på en rad. Om marginaljustering är inställd kan ett enstaka ord se utsträckt ut. I stället för att låta sådana ord vara marginaljusterade kan du centrera dem eller justera dem mot vänster- eller högerkanten.

Ställa in teckenskalförändring i justerad text

 1. Klicka i ett stycke eller markera ett antal stycken.
 2. Välj Justering på styckepanelens meny.
 3. Ange värdena Min, Önskat och Max för Teckenskalförändring. Klicka på OK.
Före (överst) och efter (underst) teckenskalförändring i marginaljusterad text

Obs!

Teckenskalförändring kan användas för att skapa en jämnare justering, men värden som är mer än 3 % från standardvärdet 100 % kan ge förvrängda tecken. Om du inte strävar efter en viss effekt är det bäst att behålla teckenskalförändringen inom rimliga värden, till exempel 97–100–103.

Använda ett justeringsmellanrum med marginaljusterad text

Om du använder ett justeringsmellanrum läggs ett varierbart utrymme till på den sista raden i ett marginaljusterat stycke. Du placerar det mellan det sista ordet och ett sluttecken i ett dekorteckensnitt. Om du använder ett justeringsmellanrum i en text som inte är marginaljusterad visas det som ett vanligt ordmellanrum. I en marginaljusterad text expanderar det och fyller ut allt tillgängligt extra utrymme på den sista raden. Ett justeringsmellanrum kan göra stor skillnad för hur ett helt stycke formateras med Styckedisposition.

Före och efter det att ett justeringsmellanrum lagts till

 1. Välj textverktyget  och klicka före artikelsluttecknet.
 2. Välj Text > Infoga tomt utrymme > Justeringsmellanrum.
Obs!

Effekten av ett justeringsmellanrum syns inte förrän du använder alternativet Marginaljustera alla rader på stycket.

Markera rader som är för glesa eller täta

Eftersom dispositionen av en rad innefattar andra faktorer än ord- och teckenmellanrum (till exempel avstavningsinställningar) kan inte de inställningar du gjort för ord- och teckenmellanrum alltid tillämpas i InDesign. Dispositionsfel i textrader kan dock markeras med gult. Ju mörkare nyansen är desto allvarligare är felet.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Disposition (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Disposition (Mac OS).
 2. Markera Felaktiga mellanrum och klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto