Skapa fotnoter

Fotnoter består av två länkade delar: fotnotsreferensnumret som visas i texten och fotnotstexten som visas längst ned i spalter. Du kan skapa fotnoter eller importera dem från Microsoft Word- eller RTF-dokument. Fotnoter numreras automatiskt när du lägger till dem till dokument. Numreringen startas om för varje ny artikel. Du kan ange inställningar för nummerformat, utseende och layout för fotnoter. Det går inte att lägga till fotnoter till fotnotstext. Fotnotstextens bredd baseras på bredden på spalten som innehåller fotnotsreferensmarkören.

Så här skapar du fotnoter:

 1. Placera markören där du vill lägga till fotnotsreferensnumret.
 2. Välj Text > Infoga fotnot.

 3. Skriv fotnotstexten.
Fotnot som har lagts till i dokument
Fotnot som har lagts till i dokument

A. Referensnummer B. Fotnotstext 

När du skriver utökas fotnotsområdet men storleken på textramen ändras inte. Fotnotsområdet utökas uppåt tills det kommer till raden med fotnotsreferensen. Om det gör det delas fotnoten till nästa textramsspalt eller kopplade ram. Om det inte går att dela fotnoten eller få plats med mer text i fotnotsområdet kommer den rad som innehåller fotnotsreferensen att flyttas till nästa spalt. Om inte det går visas en övertextikon. Du åtgärdar detta genom att ändra storlek på ramen eller ändra textformateringen.

Obs!

När insättningspunkten är i en fotnot, kan du välja Text > Gå till fotnotsreferens, om du vill gå tillbaka till texten. Om du ofta använder det här alternativet kan du skapa ett kortkommando för det.

Ändra fotnotsnumrering och -layout

Om du ändrar fotnotsnumrering eller -layout påverkar det både befintliga och nya fotnoter.

 1. Välj Text > Fotnotsalternativ för dokument.

 2. Om du vill ange alternativ för numrering och formatering av referensnummer och fotnotstext klickar du på fliken Nummer och format.
 3. Om du vill ange alternativ för utseendet på fotnotsområdet på sidan klickar du på fliken Layout.
 4. Klicka på OK.

Alternativ för fotnotsnumrering och -formatering

Följande alternativ visas i avsnittet Nummer och format i dialogrutan Fotnotsalternativ:

Numrering

Format:

Ange nummerformat för fotnotsreferensnummer.

Börja vid:

Ange det nummer du vill använda för den första fotnoten i artikeln. Samma nummer används för alla artiklar i dokumentet. Om du har flera dokument i en bok med löpande sidnummer kan du starta fotnotsnumreringen i varje kapitel beroende på det sista fotnotsnumret i det föregående kapitlet.

Alternativet Börja vid är särskilt användbart för dokument i en bok. Fotnotsnumreringen fortsätter inte för alla dokument i boken.

Starta om numreringen vid ny:

Om du vill att numreringen ska starta om i dokumentet väljer du det här alternativet och anger sedan var fotnotsnumreringen ska startas om genom att välja Sida, Uppslag eller Avsnitt. En del nummerformat, som asterisker (*), fungerar bäst när du återställer dem för varje sida.

Visa prefix/suffix i:

Ange om du vill att prefix eller suffix ska visas i fotnotsreferensen, fotnotstexten eller båda. Prefix visas före numret (till exempel [1) och suffix visas efter numret (till exempel 1]). Det här alternativet är användbart om du vill placera fotnoter inom vissa tecken, till exempel [1]. Ange ett eller flera tecken och välj sedan ett alternativ för Prefix, Suffix eller båda. En meny öppnas när du klickar på symbolerna bredvid prefix- och suffix-kontrollerna för att markera specialtecken.

Obs!

Om fotnotsreferensen ligger för nära texten kan du förbättra utseendet genom att lägga till ett eller flera blankstegstecken. Det går också att använda ett teckenformat på referensnumret.

Formatering

Placera:

Med hjälp av det här alternativet anger du utseendet på fotnotsreferensnumret. Som standard är det upphöjt. Om du vill använda ett teckenformat (t.ex. ett teckenformat med OpenType-inställningar för upphöjd text) väljer du Använd normal och anger sedan teckenformatet.

Teckenformat:

Välj ett teckenformat om du vill formatera fotnotens referensnummer. I stället för att använda upphöjd text kan du till exempel välja ett teckenformat med upphöjd baslinje. De teckenformat som är tillgängliga på teckenformatpanelen visas på menyn.

Styckeformat:

Välj ett styckeformat för fotnotstext för alla fotnoter i ett dokument. De styckeformat som är tillgängliga på styckeformatpanelen visas på menyn. Som standard används formatet [Allmänt stycke]. Formatet [Allmänt stycke] har kanske inte samma utseende som standardteckensnittsinställningarna för dokumentet.

Avgränsare:

Med hjälp av det här alternativen anger du vilken avgränsare som ska visas mellan fotnotsnumret och början av fotnotstexten. Om du vill ändra avgränsare markerar eller tar du bort den befintliga avgränsaren och väljer sedan en ny. Du kan använda flera tecken. Om du till använda tecken för tomt utrymme anger du motsvarande metatecken, ^m motsvarar t.ex. ett fyrkantsblanksteg.

Alternativ för fotnotslayout

Följande alternativ visas i avsnittet Layout i dialogrutan Fotnotsalternativ:

Låt fotnoter omfatta flera spalter:

Det här alternativet gör att alla fotnoter i dokumentet spänner över spalterna i en textram med flera spalter.

Minsta avstånd för första fotnot:

Med hjälp av det här alternativet anger du det minsta avståndet mellan underkanten på spalten och den första fotnotsraden. Det går inte att ange negativa värden. Eventuella värden för Avstånd före för fotnotsstycket ignoreras.

Avstånd mellan fotnoter:

Med hjälp av det här alternativet anger du avståndet mellan det sista stycken i en fotnot och det första stycket i nästa fotnot i en spalt. Det går inte att ange negativa värden. Eventuella värden för Avstånd före/Avstånd efter för fotnotsstycket används endast om det finns flera stycken i fotnoten.

Förskjutning:

Med hjälp av det här alternativet anger du avståndet mellan början av fotnotsområdet (där fotnotsavgränsaren visas som standard) och den första raden med fotnotstext.

Mer information om alternativ för den första baslinjen finns i Ändra egenskaper för textramar.

Sista artikelns fotnoter i slutet av texten:

Med hjälp av det här alternativet kan du ange att fotnoterna för den sista artikeln ska visas under texten i den sista ramen i artikeln. Om du inte väljer det här alternativet kommer eventuella fotnoter för den sista ramen i artikeln att visas längst ned i spalten.

Tillåt delade fotnoter:

Med hjälp av det här alternativet kan du anger att fotnoter ska delas i flera spalter när det största tillgängliga utrymmet för fotnoten i spalt överskrids. Om du inte tillåter delade fotnoter kommer den rad som innehåller fotnotsreferensnumret att flyttas till nästa spalt eller så kommer texten att bli övertext.

Obs!

Även om du har aktiverat Tillåt delade fotnoter kan du förhindra att en viss fotnot delas genom att placera markören i fotnotstexten. Välj Alternativ för radbyten på styckepanelens meny och välj sedan alternativen Håll ihop rader och Alla rader i stycket. Om det finns flera stycken i fotnoten använder du alternativet Håll ihop med nästa X rader för det första stycket i fotnotstexten. Du kan välja Text > Infoga brytningstecken > Spaltbrytning om du vill ange var fotnoten ska delas.

Fotnot delad över spalt
Fotnot delad över spalt.

Styckelinje före stycke:

Ange platsen och utseendet för fotnotens avgränsningslinje, som visas ovanför fotnotstexten. En avgränsningslinje visas ovanför all fotnotstext som fortsätter i separata ramar. De alternativ du anger används antingen för den första fotnoten i spalten eller för fotnoter som fortsätter, beroende på vad du har valt på menyn. De här alternativen motsvarar de som visas när du anger styckelinjer. Om du vill ta bort fotnotens avgränsningslinje avmarkerar du Använd linjer.

Arbeta med fotnotstext

Observera följande när du redigerar fotnotstext:

 • Om insättningspunkten är i fotnotstext och du väljer Redigera > Markera allt, markeras all fotnotstext för den fotnoten men ingen annan fotnot eller text.
 • Du kan använda piltangenterna till att förflytta dig mellan fotnoterna.
 • Fotnotsnumreringen fortsätter inte för alla dokument i boken. Om du inte vill att numreringen ska börja om för varje dokument i boken ska du ändra Börja vid-värdet manuellt i varje dokument när all redigering har slutförts.
 • Du kan expandera eller komprimera en fotnot i Textbehandlaren genom att klicka på fotnotsikonen. Du kan expandera eller komprimera alla fotnoter genom att välja Visa > Textbehandlaren > Expandera alla fotnoter eller Komprimera alla fotnoter.
 • I text- eller artikelvy kan du expandera och komprimera fotnoter genom att klicka på fotnotsikonen. Du kan expandera eller komprimera alla fotnoter genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välja Expandera alla fotnoter eller Komprimera alla fotnoter.
 • Du kan använda tecken- och styckeformatering på fotnotstext. Du kan använda det för att ändra utseendet på fotnotsreferensnummer, men du bör använda dialogrutan Fotnotsalternativ för dokument i stället.

 • Om du klipper ut eller kopierar text som innehåller ett fotnotsreferensnummer läggs även fotnotstexten till i Urklipp. Om du kopierar texten till ett annat dokument kommer samma numrerings- och layoututseende som används i det nya dokumentet att användas för fotnoterna i den text du kopierade.

 • Om du råkar ta bort fotnotsnumret i början av en fotnotstext kan du få tillbaka det. Placera markören i början av fotnotstexten, högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Infoga specialtecken > Märken > Fotnotsnummer.

 • Om du rensar åsidosättningar och teckenformat du har använt på ett stycke med ett fotnotsreferensmärke, förloras de attribut du har angett för fotnotsreferensnumret i dialogrutan Fotnotsalternativ.

Låt fotnoter omfatta flera spalter

Du kan låta fotnoter omfatta flera spalter i en textram med flera spalter.

Låt en fotnot omfatta alla spalter i en textram

Så här gör du för att låta en fotnot spänna över alla spalter i en textram:

 1. Markera textramen och välj Objekt > Alternativ för textramar.

 2. Välj fliken Fotnoter.

 3. Markera Aktivera åsidosättningar och Låt fotnoter omfatta flera spalter.

 4. Klicka på OK.

Alternativ för textramar
Låt fotnoter omfatta alla spalter i en textram

Låt alla fotnoter omfatta flera spalter

Om du vill låta alla fotnoter i ditt dokument omfatta flera spalter:

 1. Välj Text > Fotnotsalternativ för dokument.

 2. Välj fliken Layout.

 3. Markera Låt fotnoter omfatta flera spalter.

 4. Klicka på OK.

Fotnotsalternativ
Låt alla fotnoter omfatta flera spalter

Obs!

Alternativet att låta fotnoter omfatta flera spalter är aktiverat som standard för nya dokument som skapas i InDesign CC 2017. Däremot är alternativet inaktiverat som standard för befintliga dokument som skapats i äldre versioner.

Konvertera fotnoter och slutkommentarer

Så här konverterar du fotnoter till slutkommentarer eller slutkommentarer till fotnoter i ett dokument.

 1. Välj Text > Konvertera fotnot och slutkommentar.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Fotnot till slutkommentar om du vill konvertera fotnoter till slutkommentarer.
  • Välj Slutkommentar till fotnot om du vill konvertera slutkommentarer till fotnoter.
  Konvertera fotnoter och slutkommentarer
  Konvertera fotnoter och slutkommentarer
 3. Välj något av följande i listrutan Omfång:

  • Dokument: Om du vill konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer i dokumentet.
  • Markering: Om du bara vill konvertera fotnoterna eller slutkommentarerna i det markerade.
 4. Klicka på Konvertera.

Figursättning med fotnoter

Du kan använda figursättning på ett förankrat eller flytande objekt som ingår i en fotnot.

Inre figursättning av objekt i fotnoter

Du kan placera ett textbundet eller förankrat objekt där figursättning används i en fotnot. Texten figursätts runt objektet och justeras automatiskt kring det.

Vid inre figursättning figursätts texten bara under den punkt där ett objekt är förankrat i en fotnot.

Inre figursättning
Inre figursättning

Extern figursättning av objekt i fotnoter

Om ett figursatt flytande objekt (som inte är textbundet eller förankrat) interagerar med fotnotstexten tillämpas figursättningen. Texten justeras dynamiskt runt objektet.

I exemplet nedan är fotot inte en del av fotnoten, men texten justeras automatiskt runt objektet.

Extern figursättning
Extern figursättning

Fotnoter i icke-rektangulära ramar

För icke-rektangulära textramar, till exempel rundade hörn, ovaler och cirklar, hamnar fotnoterna inom gränserna för objektformerna.

Fotnoter i ett rundat hörn
Fotnoter i ett rundat hörn

Ta bort fotnoter 

Om du vill ta bort en fotnot markerar du fotnotsreferensnumret i texten och trycker sedan på Backsteg eller Delete. Om du endast tar bort fotnotstexten kommer inte fotnotsreferensnumret eller -strukturen att tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy