Användarhandbok Avbryt

Justera text

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Justera text

Text kan justeras antingen mot en eller mot båda kanterna (eller indragen) av en textram. Text som är fäst vid båda kanterna kallas för marginaljusterad. Du kan välja att marginaljustera all text utom den sista raden i ett stycke (marginaljustera vänster eller höger), eller så kan du marginaljustera också den sista raden (marginaljustera). Om det bara finns några få tecken på sista raden kanske du vill använda ett särskilt tecken som markerar slutet på en artikel och skapa ett justeringsmellanrum.

Marginaljustera vänster (vänster) och marginaljustera alla (höger)

Obs!

Om du marginaljusterar alla textrader i ett stycke och använder Styckedisposition, flyttas text mellan raderna för att stycket ska få en enhetlig texttäthet och se bra ut. Du kan finjustera avstånden i marginaljusterad text.

När du centrerar eller justerar text i ett ramstödraster blir texten inte längre exakt justerad mot stödrastret. Du kan även ange styckejustering för alla stycken i ramstödrastret.

 1. Markera text.
 2. Klicka på någon av justeringsknapparna (Vänsterjustera, Centrera, Högerjustera, Vänster, Centrera, Höger och Marginaljustera) på styckepanelen eller kontrollpanelen.
 3. (Valfritt) Klicka på Justera mot rygg eller Justera från rygg.

  Om du använder Justera mot rygg på ett stycke kommer texten på den vänstra sidan att högerjusteras, men om den flödas (eller om ramen den finns i flyttas) till en högersida kommer den att vänsterjusteras. Om du använder Justera från rygg på ett stycke kommer texten på vänstersidor att vänsterjusteras och texten på högersidor att högerjusteras.

  I lodräta ramar har justering mot eller bort från ryggen ingen effekt, eftersom textjusteringen är parallell med ryggens riktning.

Obs!

Om du vill att den vänstra delen av en textrad ska vara vänsterjusterad och den högra delen ska vara högerjusterad, placerar du insättningspunkten därifrån du vill högerjustera texten, trycker på Tabb och högerjusterar sedan resten av raden.

Fästa stycken vid baslinjestödraster

Baslinjestödrastret motsvarar brödtextens radavstånd i ett dokument. Du kan använda värdet för radavståndet när du placerar element på en sida för att försäkra dig om att texten i olika spalter och på olika sidor alltid linjerar. Om brödtexten i ett dokument till exempel har radavståndet 12 punkter kan du ge rubriken radavståndet 18 punkter och lägga till ett mellanrum på 6 punkter före de stycken som följer efter rubriker.

Med ett baslinjestödraster kan du försäkra dig om en enhetlig placering av textelement på en sida. Du kan ställa in styckets radavstånd så att baslinjerna stämmer överens med sidans underliggande stödraster. Det är praktiskt att göra om du vill att texter i olika spalter eller i närliggande textramar ska ha linjerande baslinjer. Du kan ändra inställningarna för baslinjestödrastret under Stödraster i inställningarna.

Du kan också endast enbart den första raden i stycket mot baslinjens stödraster, så att resten av raderna följer de angivna radavståndsvärdena.

Om du vill visa baslinjestödrastret väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa baslinjestödraster.

Obs!

Baslinjestödrastret visas endast om zoomnivån för dokumentet är större än gränsvärdesinställningen för vyn som du anger i inställningarna för stödraster. Det kan bli nödvändigt att zooma in vyn.

Justera stycken mot baslinjestödrastret

 1. Markera text.
 2. Klicka på Fäst mot baslinjestödraster  på styckepanelen eller kontrollpanelen.
Obs!

Du kan försäkra dig om att en texts radavstånd inte ändras genom att ställa in baslinjestödrastrets radavstånd till samma värde som textens radavstånd, eller ett värde som är en multipel av det.

Fästa bara den första raden mot baslinjens stödraster

 1. Markera de stycken du vill justera.
 2. Välj Justera endast första raden mot stödraster på menyn Stycke eller på kontrollpanelens meny.
 3. Klicka på Fäst mot baslinjestödraster  på styckepanelen eller kontrollpanelen.

Skapa balanserad rubriktext

Du kan balansera ojämnt justerad text över flera rader. Den här funktionen är särskilt användbar för rubriker som sträcker sig över flera rader, textcitat och centrerade stycken.

Före och efter Balansera ojämna rader tillämpats på rubriken

 1. Klicka i det stycke du vill balansera.
 2. Välj Balansera ojämna rader på styckepanelens eller kontrollpanelens meny.

Funktionen fungerar bara när Styckedisposition är valt.

Skapa stycken som förenar eller delar kolumner

Du kan ange att ett stycke ska sträcka sig över flera kolumner i en textram om du vill skapa en spaltöverspännande effekt. Du kan välja om ett stycke ska spänna över alla spalter eller ett angivet antal spalter. Om du anger att ett stycke ska sträcka sig över flera spalter, avpassas texten före det stycket i textramar med flera spalter.

Du kan också dela upp ett stycke i flera kolumner inom samma textram.

 

Stycke som spänner över och delar flera spalter

A. Rubrik som spänner över spalter B. Dela upp spalt 

Spänna ett stycke över kolumner

 1. Placera insättningspunkten i stycket.

  Du kan också göra så att den här egenskapen ingår i ett styckeformat, till exempel som ett rubrikformat.

 2. Välj Spänn över spalter på menyn i kontrollpanelen eller på menyn i en styckepanel.

 3. Välj Spänn över spalter på Styckelayout-menyn.

 4. Välj i Spänn över-menyn det antal kolumner som stycket ska spännas över. Välj Alla om stycket ska spännas över samtliga kolumner.

 5. Om du vill infoga utrymme före eller efter stycket anger du värden i Avstånd före och Avstånd efter. Klicka sedan på OK.

Dela upp ett stycke i kolumner

 1. Placera insättningspunkten i stycket.

  Du kan också göra så att den här egenskapen ingår i ett styckeformat, till exempel som ett rubrikformat.

 2. Välj Spänn över spalter på menyn i kontrollpanelen eller på menyn i en styckepanel.

 3. Välj Dela upp spalt på Styckelayout-menyn.

 4. Ange följande alternativ och klicka sedan på OK:

  Underspalter

  Ange det antal kolumner som stycket ska delas upp i.

  Avstånd före delning/Avstånd efter delning

  Infoga avstånd före eller efter det delade stycket.

  Inre spaltmellanrum

  Bestäm avståndet mellan de delade styckena.

  Yttre spaltmellanrum

  Bestäm avståndet mellan ytterkanten av de delade styckena och marginalerna.

Justera text lodrätt i en textram

Du kan justera och fördela textrader i en ram längs en lodrät axel och på så sätt se till att texten i ramar och spalter linjerar.

Du kan justera ramens text mot överkanten eller underkanten, eller centrera den, genom att använda värdena för varje styckes radavstånd och styckemellanrum. Du kan också marginaljustera texten lodrätt så att raderna fördelas jämnt oavsett deras radavstånd och styckemellanrum.

Lodrät justering – Underkant (vänster) och Justera (höger)

Den lodräta textjusteringen beräknas utifrån varje enskild textrads baslinjeplacering i ramen. Tänk på följande när du justerar text lodrätt:

 • Ramens överkant definieras som baslinje för den första raden i text som är justerad mot överkanten. Värdet påverkas av alternativet Förskjutning av första baslinje i dialogrutan Alternativ för textramar.

 • Ramens underkant definieras som baslinje för den sista raden i text som är justerad mot underkanten. Fotnotstext marginaljusteras inte.

 • När funktionen Fäst mot baslinjestödraster används på stycken som är justerade i över/underkant eller centrerade, justeras alla rader längs baslinjestödrastret. När du använder alternativet för marginaljustering justeras bara de första och de sista raderna till baslinjestödrastret.

 • Om du ändrar värdena för en textrams justering i över- eller underkant i dialogrutan Alternativ för textramar ändrar du placeringen av den första eller sista baslinjen.

 1. Gör något av följande:
  • Markera en textram med markeringsverktyget.

  • Använd textverktyget  och klicka i en textram.

 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. I avsnittet Lodrät justering i dialogrutan Alternativ för textramar väljer du ett av följande alternativ på menyn Justering:
  • Välj Överkant om texten ska justeras lodrätt nedåt från ramens överkant. (Det är standardinställningen.)

  • Välj Centrera om texten textraderna i ramen ska centreras.

  • Välj Underkant om texten ska justeras lodrätt uppåt från ramens underkant.

  • Välj Marginaljustera om textraderna ska fördelas jämnt lodrätt mellan ramens över- och underkanter.

 4. Om du väljer marginaljustering och vill förhindra att värdet för radavstånd blir oproportionellt större än värdet för styckemellanrum anger du ett värde för Största mellanrum mellan stycken. Avståndet mellan stycken ökar upp till det värde du angett. Om texten ändå inte fyller ramen justerar du radavståndet tills ramen är fylld. Värdet som begränsar styckemellanrummet används tillsammans med värdena för Avstånd före och Avstånd efter som har angetts på styckepanelen.
  Värdet för styckemellanrum är noll (vänster) och 1 pica (höger)

  Obs!

  Var försiktig när du justerar textramar med flera spalter i lodrät riktning. Om den sista spalten endast innehåller några få rader kan för mycket tomt utrymme visas mellan raderna.

 5. Klicka på OK.
Obs!

Ett smidigt sätt att ändra begränsningen för styckemellanrum är att välja Förhandsvisa och sedan klicka på uppåt- och nedåtpilarna intill värdet Största mellanrum mellan stycken, tills styckemellanrummet är i balans med radavståndet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto