Användarhandbok Avbryt

Förankrade objekt

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Om förankrade objekt

Förankrade objekt är objekt, till exempel bilder eller textrutor, som sätts fast, eller förankras, vid text. När texten flödas om flödar det förankrade objektet med den text som innehåller ankaret. Använd förankrade objekt för alla objekt som du vill koppla till en viss linje eller ett visst textblock, t.ex. sidofält, bildtexter, figurer och symboler som associeras med ett viss ord.

Du kan skapa ett förankrat objekt genom att klistra in eller montera ett objekt (eller en ram) i texten med hjälp av textverktyget. Du kan också använda kommandot Infoga förankrat objekt. När du monterar objektet lägger Adobe InDesign CS4 till ett ankarmärke vid insättningspunkten. Förankrade objekt antar samma rotations- och skevningsattribut som den textram de är förankrade till, även när objektet placeras utanför textramen. Du kan markera objektet och ändra dessa attribut.

Du kan skapa förankrade objekt som använder någon av följande positioner:

Textbunden

Det förankrade objektet justeras mot insättningspunktens baslinje. Du kan justera Y-förskjutningen om du vill placera objektet ovanför eller nedanför baslinjen. Detta är standardtypen av förankrade objekt. I tidigare versioner av InDesign kallades dessa objekt för textbundna bilder.

Ovanför linje

Det förankrade objektet placeras ovanför linjen och justeras med ett av följande alternativ: Vänster, Mitt, Höger, Mot rygg, Från rygg och (Textjustering). Textjustering är den justering som används på det stycke som innehåller ankarmärket.

Egen

Det förankrade objektet placeras på den plats du själv anger i dialogrutan Alternativ för förankrat objekt. Du kan placera objektet var som helst inuti eller utanför textramen.

Obs!

Du kan använda objekt som är textbundna och som har placerats ovanför linjen med text på en bana. (Se Lägga till förankrade objekt på text på en bana.)

Exempeldokument med förankrade objekt

A. Textbunden placering B. Placering ovanför linjen (vänsterjusterad) C. Egen placering (justerad mot kanten av textramen) 

Skapa ett förankrat objekt

Om ett objekt inte kan placeras i dokumentet (kanske för att sidofältstext ännu inte har skrivits), kan du skapa en tom förankrad ram som platshållare för det innehåll som du kan skapa senare. Du kan när som helst ändra storlek på den förankrade ramen. Placeringsinställningarna för ramen uppdateras automatiskt när du gör det.

 1. Gör något av följande:
  • Du lägger till ett förankrat objekt med hjälp av textverktyget genom att placera en insättningspunkt där objektets ankarpunkt ska visas och sedan montera eller klistra in objektet.

  Obs!

  Om objektets ram är högre än den textrad som det visas på, finns det risk att texten överlappar den importerade bilden eller att det blir för mycket tomrum ovanför raden. Överväg att välja en annan placering för det förankrade objektet, infoga en mjuk eller hård radbrytning, ändra storlek på det textbundna objektet eller ange ett annat värde för radavstånd för de omgivande raderna.

  • Om du vill förankra ett befintligt objekt markerar du det och väljer Redigera > Klipp ut. Använd textverktyget och placera sedan insättningspunkten där du vill att objektet ska visas. Välj Redigera > Klistra in. Som standard är det förankrade objektet textbundet.

  • Om du vill lägga till en ram som platshållare för ett objekt som inte finns (kanske text som du ännu inte har skrivit för ett sidofält), använder du textverktyget och placerar insättningspunkten där du vill att objektets ankarpunkt ska visas. Välj sedan Objekt > Förankrat objekt > Infoga.

  Obs!

  Du kan förankra texttecken genom att skapa textkonturer. När du skapar konturer konverteras automatiskt varje texttecken till ett textbundet, förankrat objekt.  

 2. Du placerar objektet genom att markera det med ett markeringsverktyg och sedan välja Objekt > Förankrat objekt > Alternativ. Ange alternativen.
Obs!

Om du vill gå förbi dialogrutan Förankrat objekt kan du använda kortkommandot för Infoga förankrat objekt/gå till ankarmärke. Du måste ange vilka tangenter du vill använda för det här kortkommandot. Det gör du i kortkommandoredigeraren (visas under Text och tabeller). Om du trycker på kortkommandot två gånger avmarkeras objektet och markören återgår till huvudtexten. (Se Använda kortkommandon.)

Alternativ för infogade förankrade objekt

När du infogar en platshållare för ett förankrat objekt, kan du ange följande alternativ för innehållet:

Innehåll

Anger vilken typ av objekt som platshållarramen kommer att innehålla.

Obs!

Om du väljer Text visas en insättningspunkt i textramen. Om du väljer Bild eller Ej tilldelat markeras objektramen.

Objektformat

Anger vilket format du vill använda på objektet. Om du har definierat och sparat objektformat, visas de på den här menyn.

Styckeformat

Det styckeformat som du vill använda på objektet. Om du har definierat och sparat styckeformat, visas de på den här menyn.

Obs!

Om objektformatet har ett styckeformat aktiverat och du väljer ett annat format på menyn Styckeformat eller gör ändringar i alternativen för förankringsplaceringen, visas ett plustecken (+) på menyn Objektformat. Det betyder att åsidosättningar har gjorts.

Höjd och bredd

Ange storleken på platshållarramen.

Placeringsalternativ för textbundna ankare och ankare ovanför linjen

När du väljer Textbunden eller Ovanför linje på menyn Placera i dialogrutan Alternativ för förankrat objekt, är följande alternativ tillgängliga för placering av det förankrade objektet. (Du kan också välja dessa alternativ i dialogrutan Infoga förankrat objekt.)

Textbunden

Nederdelen av det förankrade objektet justeras mot baslinjen. Det finns vissa begränsningar för textbundna objekt när de flyttas längs y-axeln: Objektets överdel får inte hamna nedanför det nedre instruktionsområdet och objektets nederdel får inte hamna ovanför det övre instruktionsområdet.

Y-förskjutning

Placeringen på baslinjen justeras. Du kan även dra objektet lodrätt på sidan med hjälp av musen.

Ovanför linje

Objektet justeras ovanför den textrad som innehåller ankarmärken och nedanför textraden ovanför ankarmärket.

Justering

Välj bland följande alternativ:

Vänster, Höger och Mitt

Objektet i textkolumnen justeras. Dessa alternativ ignorerar eventuella indragsvärden som har tillämpats på stycket. I stället justeras objektet inom hela kolumnen.

Mot rygg och Från rygg

Objektet justeras mot vänster eller höger, beroende på vilken sida av uppslaget objektet är på. Dessa alternativ ignorerar eventuella indragsvärden som har tillämpats på stycket. I stället justeras objektet inom hela kolumnen.

(Textjustering)

Objektet justeras enligt den justering som gäller för stycket. Med det här alternativet används styckets indragsvärden när objektet justeras.

Avstånd före

Anger placeringen av objektet i förhållande till nederdelen av instruktionsområdet på den föregående textraden. Positiva värden sänker både objektet och texten nedanför. Negativa värden flyttar texten nedanför objektet upp mot objektet. Det högsta negativa värdet är höjden på objektet.

Avstånd efter

Anger placeringen av objektet i förhållande till versalhöjden på det första tecknet på raden nedanför objektet. Med ett värde på 0 justeras nederdelen av objektet till versalhöjdens placering. Positiva värden flyttar texten nedanför objektet nedåt (bort från objektets nederdel). Negativa värden flyttar texten nedanför objektet upp mot objektet.

Använda alternativen Avstånd före och Avstånd efter

A. Med värdet 0P10 för Avstånd före flyttas objektet och dess tillhörande text bort från textraden ovanför. B. Med värdet 0p10 för Avstånd efter flyttas objektet och texten bort från dess tillhörande textrad ovanför. 

Obs!

Förankrade objekt som sätts till Ovanför linje sitter alltid ihop med den linje som ankarpunkten finns på. Texten skapas inte på ett sådant sätt att objektet hamnar längst ned på en sida och ankarmärkets linje överst på nästa sida.

Egna placeringsalternativ

Du kan använda följande alternativ när du placerar ett förankrat objekt på en plats du själv väljer. Du kan välja dessa alternativ i dialogrutan Infoga förankrat objekt och dialogrutan Alternativ för förankrat objekt. Stegvisa instruktioner för hur du använder dessa alternativ finns i Placera ett förankrat objekt efter eget alternativ.

Relativt rygg

Anger om objektet ska justeras mot dokumentets rygg eller inte. Om du väljer det här alternativet visas utkastet av referenspunkten för det förankrade objektet som ett tvåsidigt uppslag. De två sidorna är spegelvända. När du väljer det här alternativet förblir de objekt som är placerade på en sida av ett uppslag, t.ex. yttermarginalen, på yttermarginalen även när texten flyttas över till motsatt sida.

Använda alternativet Relativt rygg

A. Relativt rygg är inte markerat: Objektet ligger kvar på vänster sida av textramen när texten flödar över till uppslagets högra sida. B. Relativt rygg är markerat: Objektet ligger kvar på ytterkanten av sidan när texten flödar över till uppslagets högra sida. 

Obs!

Om du väljer Relativt rygg och sedan justerar värdet för X-förskjutning, kan den riktning som objektet flyttas i ändras. Denna ändring sker för att riktningen av rörelsen är till del beroende av den sida av uppslaget som objekt är placerat på.

Referenspunkt för förankrat objekt 

Anger placeringen av det objekt som du vill justera mot sidans placering (som anges av referenspunkten för den förankrade positionen). Om du t.ex. vill justera högra sidan av objektet mot ett sidobjekt, t.ex. en textram, klickar du på punkten längst åt höger på detta utkast. Mer information om hur du använder denna referenspunkt finns i Placera ett förankrat objekt efter eget alternativ.

Referenspunkt för förankrad position 

Anger placeringen av sidan (enligt alternativen X relativt och Y relativt), som du vill justera objektet mot. Om du t.ex. väljer Textram för X relativt och Rad (baslinje) för Y relativt, motsvarar detta utkast det vågräta området på textramen och det lodräta området på textraden som innehåller objektets ankarmärke. Om du klickar på punkten längst åt vänster på utkastet, kommer objektets referenspunkt  att justeras mot den vänstra kanten av textramen och textens baslinje.

Objektets högra sida justeras mot textramens vänstra sida

Obs!

Beroende vad du väljer för X relativt och Y relativt, visas tre eller nio positioner för referenspunkten för förankrad position. Radalternativ, t.ex. Rad (Baslinje), har endast tre alternativ: vänster till mitten, mitten och höger till mitten, eftersom den lodräta placeringen skapas av ankarmärket i texten.

X relativt

Det du vill använda som bas för vågrät justering. Med Textram kan du t.ex. justera objektet mot vänster, mitten eller höger sida av textramen. Vilken plats den exakt justeras vågrätt mot beror på vilka referenspunkter du väljer och eventuell förskjutning som du anger för X-förskjutning.

Om du t.ex. vill att objektet ska visas i sidmarginalen med den högra sidan justerad mot sidmarginalen, väljer du Sidmarginal för X relativt och anger punkten längst åt höger på referenspunkten för det förankrade objektutkastet samt punkten längst åt vänster för referenspunkten för det förankrade positionsutkastet.

Alternativet X relativt

A. Justera högra sidan av ett objekt mot textramens vänstra sida B. Justera högra sidan av ett objekt mot sidmarginalens vänstra sida

X-förskjutning

Objektet flyttas åt vänster eller höger. Det är referenspunkten som avgör om det flyttas åt vänster eller höger. Om objektet är justerat mot mitten av sidobjektet, flyttar positiva värden objektet åt höger. Rörelsens riktning beror också på om du har valt Relativt rygg eller inte.

Y relativt

Anger vad objektet ska justeras mot lodrätt. Med Sidkant kan du t.ex. använda kanten av sidan som bas för att justera objektet mot överdelen, mitten eller nederdelen av sidan. Referenspunkten för den förankrade positionen anger om objektet justeras mot överdelen, mitten eller nederdelen av detta sidobjekt. Om du väljer ett radalternativ, t.ex. Rad (baslinje), visar referenspunkten för den förankrade positionen endast den mittersta vågräta raden med punkter.

Alternativet Y relativt

A. Justera överdelen av objektet mot den översta sidkanten B. Justera nederdelen av objektet mot den nedersta sidkanten 

Y-förskjutning

Objektet flyttas uppåt eller nedåt. Positiva värden flyttar objektet nedåt.

Innanför övre/nedre spaltgränser

Håller kvar objektet inuti ramen om textflödet annars skulle flytta det utanför gränserna. I så fall kommer objektets nederdel att justeras mot det nedersta indraget eller så kommer objektets överdel att justeras mot det översta indraget. Ett förankrat objekt som ligger bredvid (utanför) ett textindrag och i mitten av en kolumn kanske ser bra ut. Om du inte väljer det här alternativet, kommer dock ankarmärket att flyttas längst ned i kolumnen och objektet kan hamna nedanför kolumnkanten eller delvis utanför sidan. När det här alternativet är markerat kan du inte dra objektet ovanför eller nedanför kolumngränserna. Om du ändrar storlek på objektet flyttas det tillbaka och justeras mot kolumngränsens över- eller nederkant, om det behövs. Det här alternativet är endast tillgängligt när du väljer ett radalternativ, till exempel Rad (baslinje) för Y relativt.

Obs!

När InDesign åsidosätter objektets placering så att objektet hamnar inom kolumngränserna, visas det värde för Y-förskjutning som du angav i dialogrutan med ett plustecken (+).

Förhindra manuell placering

Om du väljer det här alternativet kan inte det förankrade objektet flyttas på sidan.

Förhandsvisa

Placeringsjusteringarna visas på sidan samtidigt som du gör dem.

Placera ett förankrat objekt efter eget alternativ

Observera följande när du placerar förankrade objekt efter eget val med hjälp av dialogrutan Alternativ för förankrat objekt.

 • Alternativen för egna placeringar innefattar fyra huvudalternativ: de två referenspunktsutkasten och menyerna X relativt och Y relativt. Med hjälp av dessa alternativ, som fungerar tillsammans, kan du ange var objektet ska placeras. Det du t.ex. väljer för X relativt och Y relativt bestämmer vad referenspunkten för det förankrade objektet ska motsvara. Det kan vara en textram, en textram i en kolumn eller en hel sida. På följande bild ser du hur du kan ändra placeringen av objektet genom att välja en annan referenspunkt, samtidigt som alternativet X relativt och Y relativt är oförändrade.

Ändra placeringen av det förankrade objektet (värdet för X relativt är satt till Textram och Y relativt är satt till Rad (Baslinje))

A. Välj den nedre, högra punkten på utkastet av det förankrade objektet och den vänstra mittpunkten på utkastet av den förankrade positionen. B. Ändra utkastpunkten för det förankrade objektet till det övre vänstra hörnet och behåll utkastpunkten för det förankrade objektet i mitten till vänster C. Behåll utkastet för det förankrade objektet överst till vänster och ändra utkastpunkten för det förankrade objektet till i mitten till höger

 • Om du vill skapa ett förankrat objekt som behåller sin plats på sidan (t.ex. det övre, vänstra hörnet) även om texten flyttas, och som endast flyttas när texten flyttas till en annan sida, förankrar du objektet i sidmarginalerna eller sidkanterna. Du kan t.ex. sätta både X relativt och Y relativt till Sidmarginal och klicka på den övre, vänstra referenspunkten för objektet  och den övre, vänstra referenspunkten för sidobjektet . När texten flyttas är objektet kvar i det övre, vänstra hörnet, inom sidmarginalerna. Objektet flyttas bara när den textrad som innehåller ankarpunkten flyttas till nästa sida. Då flyttas objektet till det övre, högra hörnet på nästa sida.

Placera ett förankrat objekt på en viss plats på sidan

A. Placera ett objekt genom att använda Sidmarginal eller Sidkant för X och Y relativt B. När texten flödar följer inte objektet med förrän texten flyttas till en ny sida

 • Om du vill att objektet ska vara justerat mot en viss textrad så att objektet stannar kvar med den texten även om den flyttas, väljer du ett radalternativ på menyn Y relativt.

 • Om du vill att objektet ska vara förankrat i en textram men inte i en viss textrad, väljer du Textram på menyn X relativt.

 • Om du vill justera objektet i förhållande till marginalen (till exempel för att skapa ett sidofält som ligger kvar i yttermarginalen när texten flödar från sida till sida), väljer du Relativt rygg.

 1. Markera objektet och välj Objekt > Förankrat objekt > Alternativ.
 2. Välj Anpassa på menyn Placera.
  Obs!

  Om du vill se objektet flyttas på sidan samtidigt som du väljer alternativ, väljer du Förhandsvisa, längst ned i dialogrutan.

 3. Om du vill behålla objektet på samma sida, i förhållande till dokumentryggen, väljer du Relativt rygg. Välj det här alternativet om du vill att objektet alltid ska visas i yttermarginalen, oavsett vilken sida av uppslaget det är på.
 4. Klicka på den punkt på utkastet för referenspunkten för det förankrade objekt  som motsvarar den punkt på objektet som du vill justera på sidan.
 5. På menyn X relativt väljer du det sidobjekt som du vill använda som vågrät bas för justering av objektet. Välj t.ex. Textram om du vill justera objektet mot vänster eller höger sida av textramen eller mot mitten.
 6. På menyn Y relativt väljer du det sidobjekt som du vill använda som lodrät bas för justering av objektet. Om du t.ex. vill att objektet ska justeras mot baslinjen av den text det är förankrat i, väljer du Rad (baslinje).
 7. Klicka på den punkt på utkastet för referenspunkten för den förankrade positionen  som motsvarar den plats på sidobjekten som väljs från menyerna X relativt och Y relativt som du vill justera objektet mot.
 8. Ange en X-förskjutning eller Y-förskjutning om du vill knuffa eller flytta objektet bort från justeringspunkten.
 9. Om du vill se till att objektet inte flyttas nedanför eller ovanför en kolumn när texten flyttas, markerar du alternativet Innanför övre/nedre spaltgränser. Det här alternativet är endast tillgängligt när du väljer ett radalternativ , t.ex. Rad (baslinje) från menyn Y relativt.
 10. Klicka på OK.

Arbeta med förankrade objekt genom att dra och släppa (CS5.5)

Du kan dra ett befintligt objekt till en textram för att förankra det eller flytta det. Använd markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  och markera objektet. Dra sedan den blå fyrkanten som finns uppe till höger i textramen. Gör något av följande:

 • Du förankrar ett befintligt objekt genom att dra den blå fyrkanten till insättningspunkten där objektets ankarpunkt ska visas.

 • Du skapar ett textbundet objekt genom att hålla ned Skift och dra den blå fyrkanten till insättningspunkten där objektet ska visas.

 • Du anger alternativ för förankrade objekt genom att hålla ned Alt och dra den blå fyrkanten till insättningspunkten där objektets ankarpunkt ska visas.

Adobe rekommenderar

Markera och kopiera förankrade objekt

Med hjälp av markeringsverktyget kan du endast markera ett förankrat objekt i taget. Använd textverktyget om du vill markera ett textintervall med flera ankarmärken. När du markerar flera ankarmärken med textverktyget kan du ändra placeringsalternativen för alla förankrade objekt samtidigt.

Obs!

Om du har mer än ett förankrat objekt på samma plats, t.ex. om en radtyp innehåller märken för två förankrade objekt med samma förankringsattribut, kommer objekten att överlappa varandra.

När du kopierar text som innehåller ett ankarmärke kopieras även det förankrade objektet. Om du kopierar ett förankrat objekt och klistrar in det utanför text, omvandlas det till en fristående bild som inte är länkad till texten.

Visa märken för förankrade objekt på sidan

Om du vill visa ankarpunkter och deras förhållande till texten på sidan kan du visa objektmärken. Använd någon av följande metoder:

 • Om du vill visa ankarmärken  i texten väljer du Text > Visa dolda tecken.
 • Om du vill visa en streckad linje från ett ankarmärke till dess associerade, egenplacerade objekt, markerar du objektet och väljer Visa > Extrafunktioner > Visa textkopplingar. Textkopplingen sträcker sig från ankarmärken till den aktuella utkastpunkten för det förankrade objektet.
 • Om du vill visa ankarsymboler  på förankrade objekt väljer du Visa > Extrafunktioner > Visa ramkanter. Det är praktiskt att visa ankarsymboler när du vill veta vilka objekt som är förankrade.

Flytta ett förankrat objekt på sidan manuellt

När du flyttar en ram flyttas dess förankrade objekt, såvida inte objektet är placerat i förhållande till marginaler eller sidor.

Obs!

Innan du flyttar ett förankrat objekt avmarkerar du alternativet Förhindra manuell placering för objektet i dialogrutan Förankrat objekt eller väljer Objekt > Lås upp placering.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta textbundna förankrade objekt, använder du markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  och markerar objektet. Dra det sedan lodrätt. Du kan endast flytta textbundna objekt lodrätt, inte vågrätt.

  Obs!

  Om du vill flytta ett textbundet objekt eller ett objekt som är placerat ovanför linjen utanför textramen, konverterar du det till ett egetplacerat objekt och flyttar det sedan.

  • Du kan flytta textbundna förankrade objekt genom att använda markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget för att markera objektet och sedan dra lodrätt i en vågrät ram eller dra vågrätt i en lodrät ram. I vågrät text kan du endast flytta textbundna objekt lodrätt, inte vågrätt. I lodrät text kan du endast flytta textbundna objekt vågrätt.
  • Om du vill flytta ett textbundet, förankrat objekt så att det är parallellt med baslinjen, placerar du insättningspunkten före eller efter objektet och anger ett nytt kerningvärde.
  Obs!

  Om du vill flytta ett textbundet objekt eller ett objekt som är placerat ovanför linjen utanför textramen, konverterar du det till ett egetplacerat objekt och flyttar det sedan.

  Om du vill flytta egenplacerade objekt använder du markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget och markerar objektet. Dra det sedan lodrätt eller vågrätt.

Obs!

Du kan också rotera och omforma ett förankrat objekt. (Se Omforma objekt och Rotera objekt.)

Ändra storlek på ett förankrat objekt

Innan du ändrar storlek på ett förankrat objekt måste du avmarkera alternativet Förhindra manuell placering i dialogrutan Förankrat objekt.

 1. Använd markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  och markera objektet. Dra sedan i sido- eller hörnhandtaget.
  Obs!

  Om du gör en lodrät skalförändring på ankarmärken (textbundna/ovanför linje), kan objektet bli dolt. Om ankarmärket är dolt, kommer även objektet att bli dolt.

Ett förankrat objekt kan också komma att flyttas, om du ändrar storlek på objektet. Om du t.ex. har justerat höger sida av ett objekt mot vänster sida av en textram och du drar objektets högra sidohandtag en pica åt vänster (bort från textramens gränser), ändras objektets storlek och flyttas sedan tillbaka en pica åt höger.

Frigöra ett förankrat objekt

Om du inte längre vill att ett objekt ska flyttas med den tillhörande texten, kan du frigöra objektet och ta bort ankarpunkten.

 1. Markera det förankrade objektet med ett markeringsverktyg och välj Objekt > Förankrat objekt > Frigör.

  Objekts placering på sidan ändras inte.

  Obs!

  Frigör fungerar inte för textbundna objekt eller för objekt ovanför linjen. Om du inte kan använda Frigör markerar du det förankrade objektet och klipper sedan ut det och klistrar in det. Du kan också använda textverktyget för att markera och klippa ut det förankrade objektet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto