Med animeringseffekter kan du göra så att objekt flyttas i de exporterade SWF-filerna. Du kan till exempel använda en förinställd rörelse på en bild som gör att den flyger in från vänster sida av skärmen medan den krymper och snurrar. Använd följande verktyg och paneler när du animerar dokument.

Klicka på knappen Spela upp när du vill visa animeringen
Klicka på knappen Spela upp när du vill visa animeringen

Animeringspanelen

Använd en förinställd rörelse och redigeringsinställningar som tid och hastighet.

Direktmarkeringsverktyget och ritstiftet

Redigera banan som det animerade objektet flyttas utmed.

Timingpanelen

Ta reda på i vilken ordning som objekten på en sida animeras.

Förhandsvisningspanelen

Visa animeringen i en InDesign-panel.

Obs!

En närliggande typ av animering som du kan lägga till i InDesign är en knapp med överrullningseffekt. Mer information finns i Skapa knappar.

Jeff Witchel från Infiniteskills.com ger dig en översikt i videon om hur du animerar layouter.

Animera ett dokument med förinställda rörelser

Förinställda rörelser är färdiga animeringar som du snabbt kan använda på objekten. Använd animeringsverktyget om du vill använda förinställda rörelser och ändra animeringsinställningar som tid och hastighet. Med animeringspanelen kan du ange när ett animerat objekt ska spelas upp.

Dessa rörelseinställningar är samma som finns i Adobe Flash CS5 Professional. Du kan importera alla anpassade förinställda rörelser som har skapats i Flash Professional. Du kan också spara egna förinställda rörelser och använda dem i InDesign och Flash Professional.

Obs!

Animeringsfunktionerna kan bara användas när du exporterar till Adobe Flash Player (SWF). De går inte att använda när du exporterar till interaktiv PDF. Om du vill lägga till animeringseffekter i en PDF-fil exporterar du en markering som en SWF-fil från InDesign och monterar SWF-filen i InDesign-dokumentet.

 1. Montera objektet som du vill animera i dokumentet.

 2. Välj en förinställd rörelse på menyn Förinställning i animeringspanelen (Fönster > Interaktivt > Animering).

 3. Ange alternativ för förinställda rörelser.

 4. Om du vill redigera rörelsebanan använder du ritstiftet eller direktmarkeringsverktyget.

 5. Du kan använda timingpanelen för att ta reda på animeringseffekternas ordning.

 6. Du kan använda förhandsvisningspanelen om du vill förhandsvisa animeringen i InDesign.

Om du vill ta bort animeringen från ett objekt, markerar du objektet och klickar på ikonen Ta bort i animeringspanelen.

Obs!

När vissa animeringseffekter, till exempel Tona in, kombineras med en sidövergång eller en bläddring är det möjligt att animeringen inte visas som väntat på Förhandsvisningspanelen eller i den exporterade SWF-filen. De objekt som ska ”tonas in” syns till exempel när sidan bläddras, när de egentligen borde börja som osynliga. Undvik denna konflikt genom att inte använda sidövergångar på sidor med animeringar. Se även till att inaktivera alternativet Inkludera interaktiv bläddring i dialogrutan SWF-export. Visa, Tona in, de olika Flyg in-förinställningarna, Zooma in (2D) och Susa är förinställda rörelser som kanske inte fungerar som de ska med sidövergångar och bläddring.

Konvertera markerade objekt till en rörelsebana

Du kan skapa en animering genom att markera ett objekt och en bana och konvertera den till en rörelsebana. Om du markerar två stängda banor, till exempel två rektanglar, blir den översta banan rörelsebanan.

 1. Markera objektet som du vill animera och banan som du vill använda som rörelsebana.

  Det går inte att konvertera fler än två markerade objekt.

 2. Klicka på knappen Konvertera till rörelsebana i animeringspanelen .

 3. Ändra inställningarna i animeringspanelen.

Alternativ för förinställda rörelser

Alternativen för förinställda rörelser visas i animeringspanelen. Klicka på alternativet Egenskaper om du vill visa avancerade inställningar.

Namn

Ange ett namn på animeringen. Det är särskilt praktiskt att ange ett beskrivande namn när du skapar en åtgärd som utlöser animeringen.

Förinställning

Välj från en lista med fördefinierade rörelseinställningar.

Händelse(r)

Som standard är Vid sidinläsning valt, vilket innebär att animerade objekt spelas upp när sidan öppnas i SWF-filen. Välj Vid sidklickning om du vill att animeringen ska utlösas när någon klickar på sidan. Välj Vid klickning (själv) eller Vid överrullning (själv) om du vill utlösa animeringen när någon klickar på själva objektet respektive för muspekaren över det. Om du skapar en knappåtgärd som utlöser animeringen markeras Vid knapphändelse. (Se Lägga till knappåtgärder.) Du kan ange att flera händelser startar animeringen.

Om du väljer händelsen Vid överrullning (själv) kan du också välja Omvänt vid avrullning. Det här alternativet vänder på åtgärden för animeringen när musen flyttas från objektet.

Skapa knapputlösare

Klicka på den här knappen om du vill utlösa animeringen från ett befintligt objekt eller en befintlig knapp. När du har klickat på Skapa knapputlösare  klickar du på objektet som utlöser animeringen. Objektet konverteras till en knapp om det behövs och knappanelen öppnas.

Tid

Ange hur lång tid animeringen ska spelas upp.

Spela upp

Ange antalet gånger som animeringen ska spelas upp, eller välj Slinga om animeringen ska spelas upp upprepade gånger tills den stoppas.

Hastighet

Välj ett alternativ för att bestämma om animeringshastigheten är fast (Ingen), startar långsamt och blir snabbare (Övergång in) eller går långsammare på slutet (Övergång ut).

Obs!

Följande alternativ blir tillgängliga när Egenskaper expanderas.

Animera

Välj Från aktuellt utseende om du vill använda objektets aktuella egenskaper (skalningsprocent, rotationsvinkel och position) som startpunkt för animeringen.

Välj Till aktuellt utseende om du vill använda objektets egenskaper som slutpunkt för animeringen. Det här alternativet är särskilt användbart för bildspel. Objekt som till exempel flyger in från en plats utanför sidan kan visas på sidan i stället för på monteringsbordet, vilket förbättrar utseendet på det utskrivna dokumentet.

Välj Till aktuell plats om du vill använda det aktuella objektets egenskaper som startpunkt för animeringen och objektets placering som slutpunkt. Det här alternativet påminner om Från aktuellt utseende, men objektet slutar vid dess aktuella plats och rörelsebanan förskjuts. Det här alternativet är särskilt användbart för vissa förinställningar, till exempel oskärpa och toningar, om du vill förhindra att objektet visas i ett oönskat läge i slutet av animeringen.

Obs!

Om du vill visa utkastet i slutet av rörelsebanan klickar du på Visa animeringsutkast längst ned på animeringspanelen.

Animeringsinställningar
Animeringsinställningar

A. Objekt och bana före animering B. Från aktuellt utseende C. Till aktuellt utseende D. Till aktuell plats 

Rotera

Ange en rotationsvinkel som objektet genomför under animeringen.

Ursprung

Använd utkastet för att ange utgångspunkt för rörelsebanan i det animerade objektet.

Skalförändra

Ange ett procentvärde för att bestämma om objektet ökar eller minskar i storlek under uppspelningen.

Opacitet

Välj ett alternativ för att bestämma om animeringen förblir hel (Ingen), blir gradvis synlig (Tona in) eller gradvis blir osynlig (Tona ut).

Synlighet

Välj Dölj tills animerad eller Dölj efter animering om du vill göra objekt osynliga före eller efter uppspelningen.

Hantera förinställda rörelser

Du kan spara animeringsinställningar som förinställda rörelser som du lätt kan återanvända i InDesign. Du kan också importera förinställningar från XML-filer som kan öppnas i Flash Professional eller delas med andra InDesign-användare.

Spara förinställda rörelser för återanvändning

Egna förinställningar visas högst upp på menyn Förinställningar i animeringspanelen.

 1. Ändra inställningarna i animeringspanelen om det behövs.

 2. Välj Spara på animeringspanelens meny.

 3. Skriv ett namn på förinställningen och klicka på OK.

Ta bort anpassade förinställda rörelser

I dialogrutan Hantera förinställningar kan du ta bort förinställda rörelser som du har sparat, kopierat eller importerat. Du kan inte ta bort förinställda rörelser inom hakparentes som installeras tillsammans med InDesign. När du tar bort en förinställd rörelse tas den bort både från menyn Förinställningar och från datorn.

 1. Välj Hantera förinställningar på animeringspanelens meny.

 2. Markera den förinställning som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Duplicera förinställd rörelse

 1. Välj Hantera förinställningar på animeringspanelens meny.

 2. Markera den förinställning som du vill duplicera och klicka på Duplicera.

Spara förinställda rörelser som XML-filer

Att spara förinställda rörelser som XML-filer är användbart om du vill dela en förinställd rörelse med andra InDesign-användare eller öppna den förinställda rörelsen i Flash Professional.

När du sparar en förinställd rörelse som en XML-fil sparas rörelsebanan tillsammans med inställningar för tid, hastighet, skalförändring, rotation och opacitet.

 1. Välj Hantera förinställningar på animeringspanelens meny.

 2. Välj en förinställning och klicka på Spara som.

 3. Ange namn och sökväg för den förinställda rörelsen och klicka på Spara.

Importera förinställda rörelser

Du kan importera förinställda rörelser som har exporterats från InDesign eller Flash Professional som XML-filer.

 1. Välj Hantera förinställningar på animeringspanelens meny.

 2. Klicka på Läs in.

 3. Dubbelklicka på den XML-fil du vill importera.

Redigera en rörelsebana

När du markerar ett objekt med en animering, visas rörelsebanan bredvid objektet.

Rörelsebana
Rörelsebana

A. Startpunkt B. Slutpunkt 
 1. Om du vill redigera en rörelsebana gör du något av följande:

  • Använd direktmarkeringsverktyget och ritstiftet om du vill redigera en rörelsebana med samma metod som du använder för att redigera en bana. Se Redigera banor.

  • Om du vill skapa en rörelsebana från en befintlig bana markerar du en bana och ett objekt och klickar på Konvertera till rörelsebana  i animeringspanelen.

  • Om du vill ändra riktning på banan klickar du på Egenskaper i animeringspanelen och väljer sedan en inställning på menyn Animera. (Se Alternativ för förinställda rörelser.) Du kan också markera rörelsebanan och välja Objekt > Banor > Omvänd bana. Om du vill vända banan utan att flytta objektet, tar du bort animeringen, vänder på banan och gör sedan om animeringen.

Du kan använda timingpanelen när du vill ändra animeringsordningen.

Du kan använda timingpanelen när du vill ändra vilken ordning som animeringsobjekten spelas upp i. I timingpanelen visas animeringarna på det aktuella uppslaget baserat på sidhändelsen som har kopplats till respektive animering. Du kan till exempel ändra en uppsättning animeringar som utförs när sidan läses in, och sedan ändra en annan uppsättning animeringar som utförs när någon klickar på sidan.

Animerade objekt visas i den ordning de skapas. Animeringar som visas för händelsen sidinläsning utförs som standard i ordning. Animeringar som visas för händelsen sidklickning spelas upp i ordning varje gång som någon klickar på sidan.

Du kan ändra animeringsordningen, låta objekt spelas upp samtidigt och fördröja animeringen.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Timing för att visa timingpanelen.

 2. Du bestämmer om timing ska redigeras för händelserna sidinläsning eller sidklickning genom att välja ett alternativ på Händelse-menyn.

  Sidinläsning och sidklickning visas bara om ett eller flera objekt har kopplats till händelsen.

 3. Gör något av följande om du vill redigera timing:

  • Om du vill ändra animeringsordning drar du objekten uppåt och nedåt i listan. De översta objekten animeras först.

  • Om du vill fördröja animeringen markerar du objektet och anger antalet sekunder den ska fördröjas.

  • Om du vill spela upp flera animerade objekt tillsammans, markerar du objekten i listan och klickar på Spela upp tillsammans  för att koppla ihop objekten. Skift-klicka om du vill markera ett intervall med objekt och Ctrl-klicka (Windows) respektive Kommando-klicka (Mac OS) om du vill markera objekt som inte är sammanhängande.

  • Om du inte vill att ett eller flera av de sammankopplade objekten ska spelas upp tillsammans med de andra, markerar du dem och klickar på Spela upp separat .

  • Om du vill spela upp sammankopplade objekt ett visst antal gånger eller göra en slinga med dem, markerar du alla objekt som har kopplats ihop och anger sedan antalet gånger som animeringarna ska spelas upp, eller väljer Slinga.

  • Du ändrar vilka händelser som ska utlösa animeringen genom att markera objektet och välja Tilldela på nytt till Vid sidinläsning eller Tilldela på nytt till Vid sidklickning.

  • Om du vill ta bort ett objekt från den valda händelsen (till exempel sidinläsning eller sidklickning) väljer du Ta bort objekt. Om objektet inte har tilldelats någon händelse visas det i kategorin Ej tilldelat, som du kan välja på Händelse-menyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy