Användarhandbok Avbryt

Återställ InDesign-dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Egenskapspanelen
   6. Toucharbetsytan
   7. Standardkortkommandon
   8. Hantera panelen Historik i InDesign
   9. Återställa och ångra dokument
  3. Generativ AI
   1. Text till bild
   2. Vanliga frågor om generativ AI
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Konvertera PDF-filer till InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Skapa bokfiler
   8. Lägga till grundläggande sidnumrering
   9. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   10. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   11. Dela innehåll
   12. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   13. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Välja och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Spara och få åtkomst till molndokument
  2. Ordna, hantera och dela molndokument
  3. Visa och hantera versioner i molndokument
  4. Vanliga frågor om InDesign-molndokument
  5. Dela och samarbeta        
  6. Dela för granskning
  7. Granska ett delat InDesign-dokument
  8. Hantera återkoppling 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
   12. Exportera och importera användarinställningar
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Kända fel
  3. Krasch vid start
  4. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  5. Felsöka filproblem
  6. Det går inte att exportera en InDesign-fil till PDF
  7. Återställning av InDesign-dokument

Ta reda på hur du kan återställa dokument om InDesign avslutas på ett oväntat sätt.

Om InDesign avslutas oväntat på grund av systemfel, strömavbrott eller andra problem, kan gjorda ändringar som inte har sparats i InDesign-dokumenten som du arbetade med gå förlorade. Den automatiska återställningsfunktionen i InDesign kan hjälpa dig att återställa dessa dokument.  

När du gör ändringar i ett InDesign-dokument, utför InDesign en minimal procedur som innebär att ändringarna sparas en gång per minut. InDesign sparar ändringarna i en temporär fil i programmets återställningsmapp och lägger till ändringarna i dokumentet, men tar sedan bort den temporära filen varje gång som du väljer Arkiv > Spara. Om InDesign avslutas oväntat gör InDesign ett försök att använda dessa temporära filer för att återskapa osparade ändringar i dokumentet.

Innehållet i InDesigns återställningsmapp

Varje användarkonto har en separat återställningsmapp för InDesign Om InDesign inte kan hitta återställningsmappen under start, skapas en mapp på nytt av InDesign.

 •  dbt [slumpmässig alfanumeriska tecken]: En temporär fil med minimal, sparad information för varje öppet InDesign-dokument. Namnen på dessa tillfälliga filer inleds alltid med dbt, och avslutas med tmp i Windows.
 •  Standardinställningar: En tillfällig fil med standardinställningar. Det är den första listade tillfälliga filen på listan när du visar innehållet i InDesign-återställningsmappen efter namn.
 • RecoveryData: Ett index över alla öppna Indesign-dokument och kraschade dokument med deras fullständiga sökvägar. Listan med öppna dokument innehåller endast sökvägar och inte aliasnamn, vilket innebär att InDesign inte kan återställa filer som du flyttar eller byter namn på efter en krasch.
 • ProtectiveShutdownLog: en loggfil som genereras om InDesign kraschar på grund av otillåten åtkomst. Loggfilen är praktisk för att identifiera ett visst plug-in-program som kan ha orsakat felet.

 Om du överför dokumentet som behöver återställas till ett annat system och öppnar det där, kan InDesign inte söka efter RecoveryData-filen, och det betyder att du förlorar möjligheten att återställa data som lagrats före kraschen. Försök därför att återställa dokumentet direkt efter en krasch genom att starta InDesign och spara de återskapade dokument.

InDesigns återställningsmapp (platser)

 • macOS: Användare/[användarnamn]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

 Informationen i ovanstående mappar är i ett krypterat format. Du kan inte använda informationen för att återställa dokumentet med ett verktyg från tredje man eller tvinga InDesign att återskapa data.

Återställa ett InDesign-dokument

 1. Starta om InDesign som inleder den automatiska processen för dokumentåterhämtning.

  InDesign undersöker återställningsmappen för att få information om dokument som var öppna när programmet stängdes. Sedan försöker programmet öppna dokumenten och införliva dessa sparade minidata i dem.

 2. Spara det återställda dokumentet eller återgå till den senast sparade versionen av dokumentet.

  Om InDesign lyckas öppna ett dokument och införlivar sparade minidata i dokumentet visas filnamnet enligt följande: "[Ursprungligt filnamn] återställt".

  • Välj Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som om du vill spara det återskapade dokumentet. Klicka på Ja om du vill skriva över den ursprungliga filen och införliva den återställda, tidigare osparade informationen, när du uppmanas till det.
  • Eller välj Arkiv > Återställ för att återställa till den senast sparade versionen av dokumentet. Den här versionen innehåller inte de osparade ändringar som du gjorde i dokumentet innan InDesign avslutades oväntat.

  Om ett dokument är alltför skadat för att öppnas, kan InDesign avslutas igen eller visa ett felmeddelande.

 3. (Alternativ) Undersök ProtectiveShutdownLog-filen för att se om ett plugin-program från tredje man gjorde att InDesign kraschade.

  Öppna filen i en textredigerare för att visa tid, datum, fel och plugin-program som lästes in i InDesign när programmet kraschade. Se Felsök plugin-program för InDesign från tredje man.

Meddelanden under automatisk återställning

Medan InDesign försöker återställa dokumentet kan du se ett av meddelandena i tabellen nedan.

Vissa meddelanden frågar dig hur du vill gå vidare. Under vissa omständigheter kan du klicka på följande knappar:

 • Klicka på Ja om du vill fortsätta återställa de återstående dokumenten, men lämna kvar dokumentet som visas i varningen på dokumentlistan i RecoveryData-filen. Nästa gång du startar InDesign, försöker programmet återställa dokumentet igen.
 • Klicka på Nej om du vill fortsätta återställa de återstående dokumenten, men ta bort dokumentet som visas i varningen på dokumentlistan i RecoveryData-filen. InDesign kommer inte försöka att återställa den här filen igen.
 • Klicka på Avbryt om du vill avbryta återställningsprocessen för alla dokument. Nästa gång du startar InDesign, försöker programmet återställa alla dokument igen.
 • Klicka på Spara som för att spara det reparerade dokumentet som ett nytt dokument.
 • Klicka på Fortsätt för att arbeta med det nya namnlösa, reparerade dokumentet.

Meddelande

Vad betyder det?

Vill du starta automatisk återställning?

Minst ett av dokumenten som kräver återställning är skadat (även om meddelandet inte nämner skadan). Se Felsöka filproblem.

[Filnamn] hittades inte. Vill du återställa vid ett senare tillfälle?

InDesign kunde inte hitta dokumentet eftersom det har raderats, flyttats eller fått ett nytt namn. Eller så är volymen (servern) där dokumentet finns inte tillgänglig för närvarande.

[Filnamn] kunde inte återställas eftersom den har ändrats.

Dokumentet har redan återställts och har sparats i ett nätverk, så innehållet i dokumentet överensstämmer inte längre med den lokala filen med den sparade informationen. Välj Arkiv > Öppna om du vill lokalisera filen.  

Det går inte att öppna okänt dokument. Information om databasfelet är inte tillgänglig.

Dokumentets tillfälliga fil är skadad eller kan inte hittas. Du kan fortfarande öppna den senaste sparade versionen av dokumentet.

[Filnamn] är oåterkalleligt skadad och kan inte återställas.

Dokumentet går inte att återställa, eftersom det är oåterkalleligt skadat. Se Felsöka filproblem.

[Filnamn] kan vara skadad. Vill du öppna den ändå?

Dokumentet innehåller inkonsekvenser som kan orsaka InDesign att kraschar. Om du öppnar dokumentet ska du kopiera och klistra in dess innehåll i ett nytt dokument. Se Felsöka filproblem.

InDesign upptäckte att filen [filnamn] är skadad. Vi har reparerat filen, men visst innehåll kan saknas.

(Rekommenderas) Klicka på ”Spara som” för att spara den reparerade filen med ett nytt namn.

Den ursprungliga filen var skadad och en ny fil har skapats med det återställda innehållet. Du kan spara filen eller fortsätta arbeta med det nya namnlösa dokumentet.

InDesign upptäckte att filen [filnamn] är skadad.

Vi har reparerat filen, men visst innehåll kan saknas. Den ursprungliga filen är intakt och detta är en duplicerad fil.

Den ursprungliga filen var skadad och en ny fil har skapats med det återställda innehållet.  


Relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online