Skapa knappar

Du kan skapa knappar som är kopplade till en åtgärd när dokumentet exporteras till EPUB-format med fast layout, PDF-format eller SWF-format. Du kan till exempel skapa en knapp för att hoppa till en annan sida eller öppna en webbplats.

Knappen ställs in för att spela filmen i den exporterade PDF-filen.

När du har skapat en knapp kan du göra följande:

Obs!

Välj den interaktiva arbetsytan när du arbetar med knappar och utformar dynamiska dokument.

Skapa en knapp

 1. Använd ritstiftet eller ritverktyget, till exempel verktygen Rektangel eller Oval, för att rita knappen. Du kan vid behov använda textverktyget för att skriva text på knappen, till exempel ”Nästa" eller ”Köp”.

  Obs!

  Om du skapar navigeringsknappar (till exempel Nästa sida eller Föregående sida) som visas på flera sidor, ska du lägga till dem på en mallsida så att du inte behöver skapa dem på nytt på varje dokumentsida. Dessa knappar visas på alla dokumentsidor som mallen används för.

 2. Markera bilden, figuren eller textramen som du vill konvertera, med hjälp av markeringsverktyget .

  Du kan inte omvandla en film, ett ljud eller en förhandsgranskning till en knapp.

 3. Klicka på ikonen Konvertera objekt till knapp  i knappanelen (välj Fönster > Interaktivt > Knappar). Alternativt kan du välja Objekt > Interaktivt > Konvertera till knapp.
 4. Gör något av följande på knappanelen:
  • Ange ett knappnamn i textrutan Namn för att kunna skilja knapparna åt.
  • Ange en eller flera åtgärder för knappen för att bestämma vad som ska hända när någon klickar på knappen i den exporterade EPUB-filen med fast layout, PDF-filen eller SWF-filen. Se Göra knappar interaktiva.
  • Aktivera flera utseendelägen och ändra utseendet för att bestämma knappens utseende när du för musen över knappen eller klickar på den i den exporterade EPUB-filen med fast layout, PDF-filen eller SWF-filen. Se Ändra en knapps utseende vid överrullning och klick.
 5. Använd panelen Förhandsvisa (Window > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet/SWF-förhandsvisning) om du vill testa knappen innan du exporterar dokumentet till en EPUB-, PDF- eller SWF-fil med interaktiv fast layout.

Lägga till en knapp från panelen Exempelknappar

På panelen Exempelknappar finns ett antal redan färdiga knappar som du kan dra in i dokumentet. Dessa exempelknappar har effekter som övertoningar och skuggor med ett något avvikande utseende för överrullning. Exempelknapparna har även tilldelats åtgärder. Pilknapparna har till exempel tilldelats åtgärderna Gå till nästa sida och Gå till föregående sida. Du kan redigera knapparna så att de passar dina behov.

Panelen Exempelknappar är ett objektbibliotek. Precis som med andra objektbibliotek kan du lägga till knappar och ta bort de knappar på panelen som du inte vill använda. (Se Använda objektbibliotek.) Exempelknapparna finns i filen ButtonLibrary.indl, som du hittar i mappen Presets/Button Library i programmappen för InDesign.

 1. Välj Exempelknappar på panelmenyn Knappar för att öppna panelen Exempelknappar.
 2. Dra en knapp från panelen Exempelknappar till dokumentet. Om du vill att navigeringsknapparna ska visas på varje sida ska du lägga till knapparna på en mallsida.
 3. Markera knappen med markeringsverktyget och redigera sedan knappen om det behövs med hjälp av panelen Knappar.

När du redigerar exempelknappar ska du tänka på följande:

 • Om du lägger till knapptext måste du komma ihåg att kopiera och klistra in texten från Normal-läget till överrullningsläget. Annars visas texten som du lägger till inte när musen förs över knappen i EPUB-filen med fast layout, PDF-filen eller SWF-filen.

 • Du kan ändra storlek på knapparna. Om du drar knapparna Nästa sida och Föregående sida tillsammans ändrar du först storleken på den första knappen och markerar sedan den andra knappen och väljer Objekt > Omforma igen > Omforma igen.

Obs!

Testa knappen i förhandsvisningspanelen.

Konvertera en knapp till ett objekt

När du konverterar en knapp till ett objekt kommer knappinnehållet men inte knappegenskaperna att finnas kvar på sidan. Allt innehåll kopplat till knappens övriga lägen tas också bort.

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. Välj Objekt > Interaktivt > Konvertera till objekt.

Göra knappar interaktiva

Du kan skapa, redigera och hantera interaktiva effekter i InDesign. När dokumentet exporteras till en EPUB-fil med fast layout, PDF-fil eller SWF-fil kan dessa interaktiva åtgärder vara aktiva.

Anta till exempel att du vill skapa en knapp för uppspelning av ett ljud i ett PDF-dokument. Du kan montera ljudfilen i ett InDesign-dokument och sedan skapa en knapp så att ljudet spelas upp när du klickar på knappen i PDF-dokumentet.

I det här exemplet är nedtryckningen av musknappen händelsen och uppspelningen av ljudet är åtgärden.

Den här knappen är konfigurerad så att ett ljud spelas upp när musknappen släpps upp.

Obs!

En del åtgärder stöds i både PDF-filer och SWF/EPUB-filer medan andra åtgärder bara stöds i PDF-filer eller SWF/EPUB-filer. När du väljer en åtgärd bör du undvika att välja en åtgärd som endast fungerar för PDF om du exporterar till SWF eller EPUB med fast layout. Undvik även att välja en åtgärd som endast fungerar för SWF/EPUB-filer om du exporterar till PDF.

Lägga till knappåtgärder

Du kan tilldela åtgärder till olika händelser. Du kan till exempel ange att ett ljud ska spelas upp i en exporterad PDF-fil när muspekaren förs in i knappområdet, och att en film ska spelas upp när musknappen trycks ned och släpps upp. Du kan också tilldela flera åtgärder till samma händelse. Du kan till exempel skapa en åtgärd för uppspelning av en film och konfiguration av vyns zoomfaktor till Faktisk storlek.

 1. Markera knappen som du skapade med markeringsverktyget .
 2. På panelen Knappar väljer du en händelse, till exempel Vid släppning, för att bestämma hur åtgärden ska aktiveras.
 3. Klicka på plustecknet  intill Åtgärder och välj åtgärden som ska tilldelas till händelsen.
 4. Ange inställningar för åtgärden.

  Om du till exempel väljer Gå till första sidan ställer du in zoominställningen. Om du väljer Gå till URL-adress anger du webbsidans adress. För vissa åtgärder, till exempel Gå till nästa vy, finns det inga inställningar.

 5. Fortsätt att lägga till så många åtgärder som behövs för varje händelse.

Obs!

Du kan testa knappen genom att exportera dokumentet till EPUB med fast layout, PDF eller SWF och sedan visa den exporterade filen. Om du gör en PDF-export ska du se till att alternativet Interaktiva element är markerat. Om det är en SWF-export kontrollerar du att Inkludera knappar är markerat.

Händelsetyper

Med händelser bestämmer du hur åtgärder aktiveras i knappar när dokumentet exporteras till EPUB, PDF eller SWF. (I Acrobat kallas händelser för utlösare.)

Vid släppning

När musknappen släpps upp efter att ha tryckts ned. Det är den oftast använda händelsen eftersom det ger användaren en sista chans att dra pekaren från knappen och inte aktivera åtgärden.

Vid klickning

När musknappen trycks ned (utan att släppas upp). Om du inte har ett specifikt skäl att använda Vid klickning är det bättre att använda Vid släppning så att användaren får en chans att avbryta åtgärden.

Vid överrullning

När muspekaren förs in i knappområdet som avgränsas av dess begränsningsram.

Vid avrullning

När muspekaren förs ut från knappområdet.

Vid fokus

När knappen får fokus i en PDF-fil, antingen genom en musåtgärd eller genom att Tabb trycks ned.

Vid ej fokus

När fokus flyttas till en annan knapp eller ett annat formulärfält i PDF-filen.

Åtgärdstyper

När du skapar en åtgärd anger du vad som ska hända när en speciell händelse inträffar, vanligtvis när någon klickar på knappen. Du kan ange att följande åtgärder ska inträffa när händelsetypen aktiveras:

Gå till mål

Flyttar till angivet textankare som du har skapat med hjälp av bokmärkespanelen eller hyperlänkspanelen. Se Skapa länkar till textankarpunkter.

Gå till första/sista/nästa/föregående sidan/sida

Gå till första, sista, föregående eller nästa sida i EPUB-filen med fast layout, PDF-filen eller SWF-filen. Ange hur sidan ska visas genom att välja ett alternativ på menyn Zooma.

Gå till URL-adress

Öppna webbsidan för den angivna URL-adressen.

Visa/dölj knappar

Växlar mellan att visa och dölja speciella knappar i den exporterade EPUB-filen med fast layout, PDF-filen eller SWF-filen. Om du till exempel vill att en knapp ska visas när användaren för muspekaren över en annan knapp, kan du dölja målknappen tills den utlöses och skapa en åtgärd som visar den dolda knappen vid överrullning. Se Visa en annan knapp vid överrullning.

Video

Spela upp, gör paus i, stoppa eller återuppta uppspelning av den valda filmen. Endast filmer som har lagts till i dokumentet visas på menyn Video.

Ljud

Spela upp, gör paus i, stoppa eller återuppta uppspelning av det valda ljudklippet. Endast ljudklipp som har lagts till i dokumentet visas på menyn Ljud.

Animering (SWF/EPUB)

Spela upp, gör paus i, stoppa eller återuppta uppspelning av den valda animeringen. Endast animeringar som har lagts till i dokumentet visas på menyn Animering.

Gå till sida (SWF/EPUB)

Hoppar till sidan i SWF-filen som du anger.

Gå till läge (SWF/EPUB)

Hoppar till ett visst läge i ett flerlägesobjekt. Om ett flerlägesobjekt till exempel innehåller flera olika bilder som lägen, kan du visa en viss bild med den här åtgärden.

Gå till nästa/föregående läge (SWF/EPUB)

Hoppar till nästa eller föregående läge i ett flerlägesobjekt. Dessa alternativ är särskilt praktiska när du klickar igenom ett bildspel. Se Skapa flerlägesobjekt.

Gå till nästa vy (PDF)

Gå till en sida efter att du har gått till föregående vy. På samma sätt som knappen Framåt endast är tillgänglig i en webbläsare när du har klickat på knappen Bakåt, är det här alternativet endast tillgängligt efter att användaren har gått tillbaka till en tidigare visad vy.

Gå till föregående vy (PDF)

Gå till den senast visade sidan i PDF-dokumentet eller återställ den senast använda zoomstorleken.

Öppna fil (PDF)

Starta och öppna en fil som du anger. Om du anger en fil som inte är en PDF-fil måste ursprungsprogrammet vara installerat för att filen ska kunna öppnas. Ange en absolut sökväg (till exempel c:\dokument\exempel.pdf).

Zooma vy (PDF)

Visa sidan i enlighet med det angivna zoomalternativet. Du kan ändra sidans zoomnivå (till exempel till Faktisk storlek), sidans layout (till exempel till Kontinuerligt – Uppslag) eller orientering för rotering.

Redigera eller ta bort knappåtgärder

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. Gör något av följande på knappanelen:
  • Inaktivera åtgärden genom att avmarkera kryssrutan intill objektet. Inaktivering av händelser och åtgärder kan vara användbart för teständamål.
  • Ändra ordningen genom att dra och släppa åtgärder.
  • Om du vill ta bort en åtgärd markerar du den i listrutan och klickar på knappen Ta bort markerad åtgärd .
  • Redigera åtgärden genom att välja händelsen som åtgärden är kopplad till, markera åtgärden i listrutan och ändra inställningarna. Om du behöver ersätta en åtgärd för en befintlig händelse tar du bort åtgärden och lägger sedan till en ny åtgärd för händelsen.

Skapa länkar till textankarpunkter

Om du skapar ett textankare i ett InDesign-dokument kan du använda en knapp för att gå till det ankaret, även om det ligger i ett annat InDesign-dokument. Lägg till textankare med hjälp av bokmärkespanelen och hyperlänkspanelen. Du kan inte skapa hopp från knappar till bokmärken som inte är textankare.

Obs!

Om du anger ett hyperlänksmål för en knapp får hyperlänken ingen funktion i det exporterade EPUB-dokumentet med fast layout, PDF-dokumentet eller SWF-dokumentet.

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. På panelen Knappar väljer du den händelse, till exempel Vid släppning, som ska utlösa hoppet.
 3. Klicka på plustecknet intill Åtgärder och välj Gå till mål.
 4. Markera ett av de öppna InDesign-dokumenten på menyn Dokument eller klicka på mappen till höger om menyn och ange filen.
 5. Ange en ankarpunkt som du har skapat med hjälp av bokmärkespanelen eller hyperlänkspanelen.
 6. Ange hur sidan ska visas genom att välja ett alternativ på menyn Zooma.

Obs!

Om du anger en ankarpunkt i ett annat dokument måste du komma ihåg att exportera måldokumentet till PDF och använda samma filnamn som för InDesign-dokumentet, där filtillägget .indd byts ut mot .pdf. Det är också bra att lagra PDF-dokumenten i samma mapp så att du kan vara säker på att länkarna förblir giltiga i Acrobat och Reader.

Ändra en knapps utseende vid överrullning och klick

En knapp består av en grupp av olika objekt som representerar en knapps utseende (kallas ibland för läge). Varje knapp kan ha upp till tre utseenden: Normal, Överrullning och Klickning. I den exporterade filen används utseendet Normal såvida inte muspekaren förs över knappområdet (Överrullning) eller trycks ned i knappområdet (Klickning). Du kan ge visuell feedback genom att skapa olika utseenden.

Som standard definieras varje knapp som du skapar med knapptext eller bild i utseendet Normal. När du aktiverar ett nytt utseende kopieras utseendet från utseendet Normal. Du kan skilja de olika utseendena från varandra genom att ändra färgen eller lägga till text eller en bild.

Knapplägen

A. Pekaren är inte över knappområdet (Normal) B. Pekaren förs in i knappområdet (Överrullning) C. Pekaren klickas (Klickning) 

Obs!

Knappens klickbara område, eller dess aktiveringspunkt, är den fyrkantiga begränsningsramen för knappens största läge. En rund knapp har till exempel en fyrkantig aktiveringspunkt.

Ändra knapputseenden

Om du skapar en knapp med flera utseenden (Normal, Överrullning och Klickning) bör du slutföra knappens design innan du aktiverar andra utseenden. När du aktiverar utseendet Överrullning eller Klickning kopieras utseendet Normal.

Vissa ändringar gäller endast det markerade utseendet, medan andra påverkar alla aktiva utseenden. Om du väljer ett utseende och använder en annan bakgrundsfärg eller redigerar texten kommer ändringen endast att gälla för det markerade utseendet. Om du använder markeringsverktyget för att flytta eller ändra storlek på knappen kommer ändringen att påverka alla utseenden.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Knappar för att öppna knappanelen.
 2. Välj markeringsverktyget  och markera den knapp i layouten som du vill redigera.
 3. Klicka på [Överrullning] för att aktivera överrullningsutseendet.

  Utseendet Normal kopieras till Överrullning.

 4. Medan Överrullning fortfarande är markerat ändrar du utseendet på knappen.
  • Om du vill ändra färg väljer du en färgruta på menyn Fyllning eller Linje i kontrollpanelen.
  • Om du vill montera en bild i utseendet markerar du den befintliga bilden med direktmarkeringsverktyget eller dubbelklickar på den befintliga knappbilden. Välj sedan Arkiv > Montera och dubbelklicka på en fil.
  • Om du vill klistra in en bild i en textram kopierar du den till Urklipp, markerar utseendet på knappanelen och väljer Redigera > Klistra in i.
  • Du skriver text genom att välja Textverktyget, klicka på knappen och sedan skriva texten. Du kan också välja Redigera > Klistra in i för att klistra in en urklippt textruta.
 5. Du lägger till klick-utseendet genom att klicka på [Klickning] för att aktivera det och sedan gör du på samma sätt för att ändra utseendet.
 6. Testa de olika knapputseendena i förhandsvisningspanelen.

Obs!

Om du vill ändra storlek på miniatyrerna för lägesutseendet på panelen Knappar väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Knappar, markerar ett alternativ och klickar sedan på OK.

Ta bort och inaktivera utseenden

 1. Markera utseendet på knappanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Ta bort utseendena Överrullning eller Klickning genom att klicka på ikonen Ta bort längst ned på panelen. Att ta bort ett utseende kan vara användbart om du gör omfattande redigeringar av utseendet Normal och beslutar dig för att basera lägena Överrullning eller Klickning på utseendet du ställt in för det nya Normal-läget.
  • Om du vill avaktivera ett utseende utan att ta bort det klickar du på ögonikonen bredvid utseende så att det avmarkeras. Inaktiverade lägen exporteras inte till EPUB-filen med fast layout, PDF-filen eller SWF-filen.

Obs!

Du kan inte ta bort eller inaktivera läget Normal.

Skapa flerlägesobjekt

Med objektlägespanelen kan du skapa flera versioner av ett objekt. Ett läge är en version av ett sidobjekt. Ett objekt med flera lägen kallas för ett flerlägesobjekt.

I objektlägespanelen kan du skapa ett obegränsat antal lägen för ett objekt. Varje gång som du skapar ett läge, genereras ytterligare en version av sidobjektet. Bara ett läge i taget visas på sidan. För tryck- och PDF-utdata visas bara det aktiva läget i utdata.

Skapa ett bildspel med flerlägesobjekt

Ett av de vanligaste användningsområdena för ett flerlägesobjekt är ett bildspel, där de som tittar på en SWF-fil kan klicka genom en uppsättning bilder. Du kan till exempel skapa ett bildspel med 20 bilder utan att behöva montera bilderna på 20 olika sidor.

 1. Montera bilderna som ska visas i bildspelet.

  Det bästa resultatet får du om bildramarna har samma storlek.

  Ett läge måste inte vara ett enskilt objekt – det kan vara en samling med objekt.

 2. Om du vill stapla bilderna klickar du på Justera efter horisontella mittpunkter  och Justera efter vertikala mittpunkter . på kontrollpanelen

 3. Öppna lägespanelen (Fönster > Interaktivt > Objektlägen) medan bilderna fortfarande är markerade och klicka på Konvertera markering till flerlägesobjekt .

  Bilderna visas som lägen i objektlägespanelen, och en av de markerade bilderna omgärdas av en streckad ram.

 4. Skapa navigeringsknappar som utlöser åtgärderna Gå till nästa läge och Gå till föregående läge när du släpper upp musknappen. Se Skapa knappar.

 5. Testa navigeringsknapparna på förhandsvisningspanelen (Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet/SWF-förhandsvisning).

 6. Exportera dokumentet till SWF-format. Se Interaktiva dokument.

Redigera ett flerlägesobjekt

 1. Markera ett flerlägesobjekt.

 2. Gör något av följande i objektlägespanelen:

  • Om du vill redigera ett läge markerar du det i objektlägespanelen och redigerar sedan objektet. Du kan till exempel lägga till en linje eller fyllning eller ändra storlek på objektet.

  • Om du vill lägga till ett objekt i ett befintligt läge markerar du både objektet och flerlägesobjektet och klickar sedan på Lägg till objekt till synligt läge .

  • Om du vill lägga till ett objekt i ett befintligt flerlägesobjekt markerar du både objektet och flerlägesobjektet och klickar sedan på Konvertera markering till flerlägesobjekt .

  • Om du vill duplicera ett läge markerar du ett läge som du vill basera det nya läget på, och väljer Nytt läge på panelmenyn. Lägg till, ta bort eller redigera innehållet i läget.

  • Om du vill klistra in objekt i ett befintligt läge klipper du ut eller kopierar ett eller flera objekt, markerar flerlägesobjektet, markerar läget i objektlägespanelen och väljer Klistra in i läge på menyn i objektlägespanelen.

  • Om du vill konvertera ett flerlägesobjekt tillbaka till en uppsättning fristående objekt markerar du läget i objektlägespanelen och väljer Frigör läge till objekt på panelmenyn. Om du vill konvertera alla lägen i ett flerlägesobjekt till objekt väljer du Frigör alla lägen till objekt.

  • Om du vill ta bort ett läge och ta bort dess innehåll markerar du läget och väljer Ta bort läge på panelmenyn.

  • Om du vill dölja flerlägesobjektet i den exporterade filen tills det utlöses av en knapp väljer du Dold tills utlöst på panelmenyn.

  • Om du vill återställa alla flerlägesobjekt i dokumentet till det första läget väljer du Återställ alla flerlägesobjekt till första läge på panelmenyn. När du väljer ett läge stannar objekten kvar i det läget, även om du stänger och öppnar dokumentet igen. Med det här alternativet kan du snabbt återställa alla flerlägesobjekt.

Skapa aktiveringspunkter för knappar

I vissa fall kanske du vill att knappområdet (den aktiva punkten eller aktiva länken) ska vara osynligt tills muspekaren förs in över det. När du till exempel för pekaren över en knapp på en karta, kan en bild som motsvarar en ort visas. Bilden kan sedan försvinna när pekaren flyttas bort från orten.

Om du håller pekaren över en aktiveringspunkt i den exporterade PDF-filen visas en bild.

Visa en dold bild vid överrullning

Ett sätt att uppnå en effekt av typen aktiv punkt är att tillämpa en bild på läget Överrullning i knappanelen. Det gör du genom att skapa en knapp där läget [Överrullning] visar en bild medan läget [Normal] inte visar någon bild.

 1. Välj bilden som du vill använda som aktiv punkt. Kontrollera att bildens ram inte har någon kant eller bakgrund.

 2. Klicka på utseendet [Normal] i knappanelen (välj Fönster > Interaktivt > Knappar) för att konvertera den markerade bilden till en knapp.

 3. Klicka på utseendet [Överrullning] i knappanelen för att aktivera det.

 4. Klicka på utseendet [Normal] igen. Markera sedan bilden med direktmarkeringsverktyget  och ta bort bilden.

  Se till att du tar bort bilden (innehållet i ramen), inte ramen och innehållet. Om du tar bort ramen tas hela knappen bort.

 5. Förhandsvisa den aktiva punkten i förhandsvisningspanelen.

Visa en annan knapp vid överrullning

Du kan skapa en aktiv punkt som gör att ett annat objekt visas när någon klickar på eller för musen över ett objekt. Det gör du genom att skapa två knappar, dölja en av dem, och använda åtgärden Visa/dölj knapp för att visa och dölja målknappen.

 1. Skapa ett objekt som ska användas som källknapp. Klicka på ikonen Konvertera objekt till knapp i knappanelen.
 2. Montera bilden som ska användas som målknapp och konvertera den till en knapp.
 3. Markera målbilden och välj Dold tills utlöst längst ned i knappanelen.

  Bilden måste döljas i det exporterade dokumentet så att den kan visas när någon klickar på eller för musen över källknappen.

 4. Markera källknappen och skapa två olika åtgärder, en som visar målbilden och en annan som döljer målbilden.

  Om du vill att bilden ska visas när musen förs över källknappen använder du händelserna Vid överrullning och Vid avrullning. Om du vill att bilden ska visas när du klickar på källknappen och försvinna när du släpper upp den ska du använda händelserna Vid klickning och Vid släppning. I båda fallen ska du använda åtgärden Visa/dölj knappar för att visa och dölja målknappen. Se Gör interaktiva knappar.

 5. Testa knapparna i förhandsvisningspanelen.

Ändra PDF-alternativ för knappar

 1. Markera knappen med markeringsverktyget .
 2. Välj PDF-alternativ på knappanelen.
 3. Skriv en beskrivning som fungerar som alternativ text för användare med nedsatt syn.
 4. Ange om knappen ska skrivas ut i PDF-filen och klicka på OK.

Ändra tabbordning för knappar

Med tabbordningen bestämmer du nästa (eller föregående) fält som får fokus när en användare trycker på Tabb (eller Skift+Tabb) i PDF- eller SWF-dokumentet. Tabbordningen omfattar även knappar i dolda lager men inte knappar på mallsidor.

 1. Visa den sida som innehåller knapparna.
 2. Välj Objekt > Interaktivt > Ange tabbordning.
 3. Markera den knapp som du vill flytta och dra den till en ny plats eller klicka på knapparna flytta uppåt och flytta nedåt. När du är klar klickar du på OK.

Om du använder Acrobat för att redigera PDF-filen och lägger till flera knappar eller formulärfält på en sida kan du i Acrobat behöva ange en ny tabbordning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy