Användarhandbok Avbryt

Exportera innehåll för EPUB

 1. Öppna dokumentet och välj Arkiv > Exportera.

 2. Ange en plats och ett filnamn.

 3. Välj EPUB (fast layout) eller EPUB (flödningsbar) in Filformat (Windows) eller Format (macOS).

 4. Välj Använd InDesign-filnamn som filnamn för utdata om du vill ha samma filnamn och välj Spara.

  Dialogrutan Exportera visas.

InDesign skapar en EPUB-fil som innehåller det XHTML-baserade innehållet. Du behöver ett visningsprogram för EPUB för att kunna visa filen. Du kan också använda läsprogrammet Adobe Digital Editions, som du kan hämta kostnadsfritt från Adobes webbplats.

Filen av typen .epub är egentligen en .zip-fil. Ändra tillägget till .zip och extrahera för att visa och redigera dess innehåll. Den här funktionen är praktisk när du vill redigera en CSS-fil.

Exportalternativ för EPUB-formatet Fast layout och EPUB-formatet Flödningsbar

EPUB-formatet Fast layout erbjuder exakt designkontroll, vilket passar för innehåll med många bilder, medan det flödningsbara EPUB-formatet ger anpassningsbar text för olika enheter, och prioriterar läsbarhet och flexibilitet.

Du kan anpassa följande alternativ utifrån dina behov:

Allmänt

Version

EPUB-version.

EPUB 2.0.1 är en IDPF-standard (godkänd år 2007). Detta format stöds på en mängd olika enheter. (Endast flödningsbart layoutformat)

EPUB 3.0  stöder ljud, video, JavaScript och lodrät japansk text. Detta fungerar inte på enheter som saknar stöd för standarden EPUB 3.0. EPUB 3.0 är en godkänd standard (av IDPF, 2011). Är tillgänglig i både formaten fast layout och flödningsbar.

Omslag

Omslagsbilden på din eBook. 

 • Ingen: Välj detta om du inte vill lägga till någon omslagsbild.
 • Rastrera förstasidan: Välj det här alternativet om du vill att InDesign ska skapa en bild genom rastrering av förstasidan på din eBook och använda den som omslag.
 • Välj bild: Välj en bildfil på datorn att använda som omslag.

Innehållsförteckning för navigering

Ange navigeringsalternativet för Innehållsförteckning för visningsprogrammet för EPUB.

 • Ingen: Välj detta om du inte vill lägga till någon innehållsförteckning.
 • Filnamn: Välj det här för att generera en innehållsförteckning utifrån filnamnen.
 • Flera nivåer (innehållsförteckningsformat): Välj detta för att generera en innehållsförteckning utifrån det valda innehållsförteckningsformatet. Ange formatet för innehållsförteckningen på menyn Innehållsförteckningsformat för att skapa en innehållsförteckning i e-boken
  .
 • Bokmärken: Välj det här för att generera en innehållsförteckning utifrån de bokmärken du skapar i InDesign-dokumentet.

Alternativ (bara fast layout)

Ange i vilken ordning sidelement ska exporteras.

 • Baserat på dokumentinställningar: I InDesign bestäms uppslagskontrollen av inställningarna i dialogrutan Dokumentinställningar (Arkiv > Dokumentinställningar).
 • Konvertera uppslag till liggande sida: Konverterar uppslaget till liggande layout.
 • Aktivera syntetiska uppslag: Aktiverar de syntetiska uppslag i dokumentet som ska exporteras.
 • Inaktivera uppslag: Inget av uppslagen exporteras till EPUB-utdatafilen.

Innehåll (endast flödningsbart format)

Ordning: Ange i vilken ordning sidelement ska exporteras.

 • Baserad på sidlayout: Läsordningen baseras på objektens placering på sidan.
 • Samma som XML-struktur: Taggarnas ordning i strukturvyn bestämmer läsordningen. Se Lägga till taggar i sidobjekt.
 • Samma som artikelpanelen: Läsordningen bestäms av objektordningen på panelen Artiklar. Endast markerade artiklar exporteras. 

Dela dokument: (endast flödningsbar layout)

Markera för att dela dokumentet medan du exporterar det till en flödningsbar EPUB.

 • Enkelt styckeformat: Välj ett styckeformat från listrutan för att dela upp dokumentet utifrån det alternativet.
 • Baserat på exporttaggar för styckeformat: Dela upp dokumentet utifrån exporttaggar för styckeformat.

Text (endast flödningsbart layoutformat)

Alternativ

Ta bort fasta radbrytningar: Ta bort alla mjuka radbrytningar i den exporterade e-boken.

Fotnoter

Fotnoter

Välj bland följande alternativ för att välja placering av fotnoter.

 • Slut på avsnitt (slutnot): Om du vill konvertera fotnoterna till slutkommentarer.
 • Efter stycke: Om du vill placera fotnoter efter stycket.
 • I ett popup-fönster (EPUB3): Om du vill placera en fotnot i ett popup-fönster.

Om du lägger till en fotnot med hjälp av fotnotsalternativet för dokument och anger en linje, till exempel med bredden 10 punkter, stöds denna vågräta linje sedan i flödningsbar EPUB vid export.

Listor

 • Punkter: Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt som formateras i HTML med hjälp av taggen <ul>. Markera Konvertera till text om du vill formatera med hjälp av taggen <p> med punkterna som text. Om du har använt automatiska punkter från InDesign omfattas även underpunkter.
 • Numrering: Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen. Markera Avbilda till sorterade listor om du vill konvertera numrerade listor till listobjekt som formateras i HTML med hjälp av taggen <ol>. Markera Konvertera till text om du vill konvertera numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella siffra som text.

 

Objekt (endast flödningsbart layoutformat)

Bevara utseende från layout (för grafik-/medieobjekt)

Välj för att ärva attributen till bildobjekt från layouten.

Använd befintlig bild för grafikobjekt

Välj för att ärva grafiska objekts befintliga attribut.

CSS

CSS-storlek: Välj om CSS-storleken ska vara Fast eller I förhållande till textflöde.

Layout: Ange bildjusteringen – vänster, mitten och höger. Du kan även ange utfyllnaden upptill och nedtill.

Avstånd före: Ange antalet pixlar för avståndet före ett objekt. Intervallet för att ange antalet pixlar är 0 till 10 000.

Avstånd efter: Ange antalet pixlar för avståndet efter ett objekt. Intervallet för att ange antalet pixlar är 0 till 10 000.

Infoga sidbrytning: Infoga sidbrytningar med bilder. Sidbrytningar kan infogas Före bildEfter bild eller Före och efter bild.

Alternativ för SVG

Välj Använd befintlig bild för grafikobjekt om du vill aktivera det här alternativet.

 • Välj Inbäddningskod för att bädda in html-koden för ett SVG-objekt i filen. 
 • Välj Objekttaggar för att bädda in SVG-objektet direkt i filen.

Ignorera inställningar för objektexport

Ignorera inställningar för objektexport som används för individuella bilder. Läs mer om hur du använder alternativ för objektexport.

Konverteringsinställningar

Formatera

Ange om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG. Välj Automatiskt om du vill att InDesign ska avgöra vilket format som ska användas för varje bild.

Upplösning (PPI)

Ange bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Ju högre siffra, desto bättre upplösning. Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4).
Du kan välja ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla e-bokenheter i dag) och 300.

JPEG-alternativ

 • Formateringsmetod: Ange hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas i en webbläsare. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efterhand som bilderna läses in. Välj Baslinje om du vill att de enskilda JPEG-filerna ska visas först när de har lästs in. Under tiden en bild läses in visas en platshållare.
 • Bildkvalitet: Välj den bildkvalitet som krävs för att de enskilda JPEG-bilderna ska skapas i utdatafilen.

GIF-alternativ

 • Palett: Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger. Välj Anpassad (ingen rastrering) om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och macOS. Välj System (Windows) eller System (Mac) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Det här alternativet kan ge oväntade resultat.
 • Sammanflätning: Läs in bilderna stegvis genom att enstaka linjer fylls i. Bilden ser suddig ut och blir gradvis skarpare när den når full upplösning om du avmarkerar det här alternativet.

PNG-alternativ

Inaktivera inställningarna för bildkomprimering. Använd PNG för förlustfria bilder eller bilder som innehåller genomskinlighet.

HTML och CSS (endast flödningsbart layoutformat)

CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida avgränsar du innehållet från presentationen. 

Ta inte med klasser i HTML

Välj det här alternativet om du inte vill ta med klasser i HTML. Det tar bort klass och ID-attributen i taggen under HTML-export. Alla överflödiga div-taggar i HTML tas också bort.

Ta med klasser i HTML

Välj detta alternativ om du vill ta med klasser i HTML.

Generera CSS

 • Ange om du vill att InDesign ska generera en extern CSS för den exporterade filen. Om du exporterar ditt dokument/din bok till EPUB utan att generera ett CSS-format, markeras bara de klasser som är kopplade till formaten i HTML-taggarna; inga åsidosatta klasser skapas.
 • Sidmarginal: Lägg till sidans övre, undre, vänstra och högra marginal i pixlar. Intervallet för att ange antalet pixlar är 0 till 10 000.

Bevara lokala åsidosättningar

Inkludera lokal formatering, till exempel kursivt eller fetstil.

Inkludera inbäddade teckensnitt

Inkludera alla teckensnitt som är inbäddade i e-bok. Teckensnitt innehåller information om inbäddning som avgör om de kan bäddas in eller inte.

Lägg till formatmall

Ange URL-adressen för en befintlig CSS-formatmall som ska användas vid EPUB-exporten.
InDesign kontrollerar inte om CSS-formatet finns eller är giltigt. 

Ta bort

Ta bort den valda formatmallen.

CSS (endast fast layoutformat)

Lägg till formatmall

Ange URL-adressen för en befintlig CSS-formatmall som ska användas vid EPUB-exporten.
InDesign kontrollerar inte om CSS-formatet finns eller är giltigt. 

Ta bort

Ta bort den valda formatmallen.

JavaScript

Lägg till JavaScript-fil

Ange URL:en för ett befintligt JavaScript. InDesign kontrollerar inte om ett JavaScript finns eller är giltigt, så se till att din JavaScript-inställning är korrekt.

Ta bort

Ta bort valt JavaScript.

Metadata

Metadata från dokumentet (eller formatkälldokumentet om en bok valdes) tas med i den exporterade filen.

Allmänt

Identifierare

(Skrivskyddat) Varje EPUB-dokument måste ha en unik identifierare. En unik identifierare skapas och visas automatiskt.

Titel

Ange EPUB-filens titel.

Skapat av

Ange namnet på den som skapat EPUB-filen.

Datum

Ange datumet då EPUB-filen skapades.

Beskrivning

Ange en beskrivning av EPUB-filen.

Utgivare

Ange information om utgivaren i e-bokens metadata. Du kan till exempel ange en URL till utgivarens webbplats.

Rättigheter

Ange upphovsrättsinformation här.

Ämne

Ange EPUB-filens ämne.

Tillgänglighet

Metadata för tillgänglighet

 • Tillgänglighetsfunktion: Tillhandahåller en lista över alla tillämpliga tillgänglighetsegenskaper för innehållet.
 • Tillgänglighetsrisk: Tillhandahåller en lista över alla tillämpliga risker som kan vara fysiskt farliga för vissa användare.
 • Åtkomstläge: Anger hur information som bidrar till resursförståelse kodas i resursen.
 • Tillräckligt åtkomstläge: En lista över enskilda eller kombinerade åtkomstlägen som är tillräckliga för att förstå allt intellektuellt innehåll i en resurs.
 • Sammanfattning av tillgänglighet: Ger en sammanfattning av innehållet.

Tillgänglighetsuppgifter

 • Följer: Ange de standarder som anges av DAISY.
 • Certifierad av: Ange namnet på användaren.
 • Uppgifter för utfärdare av certifikat: Ange användarens uppgifter.
 • Rapportlänk till certifikatutfärdare: Ange länken till den genererade rapporten.

Visningsapp

Systemstandard

Välj det här alternativet för att öppna EPUB med systemets standardprogram för EPUB-filer.

Lägg till program

Välj den app som är installerad på datorn som kan läsa EPUB-format.

Ta bort

Ta bort en tillagd app.

EPUB-program 

Version  

Stöds

Stöds inte

Apple iBooks (macOS)

1.0.1

Ja

Oxygen (macOS och Windows)

14.1 (macOS)

15 (Windows)

Ja

Kindle Previewer (macOS och Windows)

2.92

Ja

Sigil (macOS och Windows)

0.7.4

Ja

Kindle (macOS)

1.10.6

Nej

VitalSource Bookshelf (macOS)

6.2

Nej

Apple Book Proofer (macOS)

1.0.1

Accepterar inte EPUB med inbäddade teckensnitt

Adobe Digital Editions (Windows)

3.0.86137

Ja

Calibre (Windows)

1.26

Ja

Azardi (Windows)

2.0

Ja

Kobo (Windows)

3.6.0

Nej

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Lär dig att exportera ett InDesign-dokument till EPUB-format (fast layout eller flödningsbar).

Exportera ett InDesign-dokument till EPUB-format så att användare kan visa det i ett läsprogram för EPUB. Välj mellan flödningsbara och fasta layoutformat utifrån dina krav.

Med ett flödningsbart EPUB-dokument kan läsprogrammet för EPUB optimera innehållet beroende på visningsenheten, vilket gör det perfekt för e-Ink-enheter. Det här formatet tillåter läsare att anpassa textens teckensnitt och storlek.

Fast layout stöder ljud, video och Edge-innehåll. Det passar för grafik, text, ljud- och videodokument, vilket gör det perfekt för barnböcker, kokböcker, läroböcker och serietidningar. Du kan också exportera interaktiva dokument som innehåller kontroller som knappar för navigering, sidövergångar, animeringar och hyperlänkar till det fasta layoutformatet.

Använd kommandot Exportera för att exportera ett dokument i EPUB-format.

Textstöd

Följande textalternativ stöds när du skapar dokument för export till det fasta layoutformatet:

 • Texten är inte rastrerad. Det betyder att Live-text går att söka i och markera.
 • Live-text kan skalas vågrätt och lodrätt
 • Tabbutföringar kan ingå
 • Språkattribut markeras på taggar
 • Taggar markeras med CSS-klasser
 • Hyperlänkar och korsreferenser i text stöds till webbadresser, textankarpunkter och sidor

Begränsningar: Observera även följande begränsningar när du inkluderar text i dina dokument för export till EPUB:

 • Kerning stöds inte för ett enskilt tecken och fördelas som teckenmellanrum över alla bokstäverna i ett ord
 • Alternativa tecken som genereras av OpenType-funktioner, som kapitäler, versaler, och bråktecken, stöds inte på grund av begränsat enhetsstöd
 • Textramar för språk från Mellanöstern som skrivs från höger till vänster saknar fortfarande korrekt stöd

Textstöd för japanska

Följande funktionsalternativ för japanska är tillgängliga för export till det fasta layoutformatet:

 • Ruby-text är Live-text och inte rastrerad i utdata
 • Warichu stöds i Live-text
 • Teckenrotation stöds i Live-text
 • Sammansatta teckensnitt stöds
 • Lodräta textramar stöds inklusive roterade tecken

Begränsningar: Observera även följande begränsningar när du inkluderar text på japanska i dina dokument för export till EPUB:

 • Japanska Tate-Chu-Yoko stöds inte i lodräta textramar
 • Japanska ideografiska tecken förlorar sin placering när True Type-teckensnitt används
 • Det japanska teckensnittet Kenten rastreras i Live-text

Följande hyperlänksalternativ stöds när du skapar dokument för export till det fasta layoutformatet:

 • Textbaserade hyperlänkar och korsreferenser
 • Objektbaserade hyperlänkar
 • Hyperlänkar till sidor för både text- och objektbaserad hyperlänkar

Exportflödet ger följande navigeringsfunktioner i EPUB-utdatafilen:

NAV-landmärken

NAV-landmärken genereras för både fast och flödningsbart layoutformat baserat på värdena för epub:type som anges i dialogrutan Alternativ för objektexport.

Endast den första förekomsten av värdet läggs till i landmärkena.

EPUB 2

InDesign stöder EPUB 2-avsnittet i OPF-filen. InDesign identifierar automatiskt omslaget och skriver ut innehållsförteckningsalternativet. InDesign fastställer texttypen med hjälp av epub:type-värdena som anges i dialogrutan Alternativ för objektexport.

NAV-sidlista

(fast layoutformat). InDesign genererar en sidlista genom att mappa sidnummersträngarna till XHTML-filerna som genereras från den sidan.

CSS-generering för en bok

När du exporterar en bok till EPUB genererar exportflödet en CSS för varje dokument i boken. Varje dokument-CSS definierar de format som är unika för dokumentet. I flödet skapas även en mall-CSS som innehåller de gemensamma format som används i dokumenten i boken.

Alternativ för objektexport

Använd alternativen i dialogrutan Alternativ för objektexport om du vill ange hur objekten i ett dokument ska hanteras vid EPUB-exporten.

 1. Öppna dialogrutan Alternativ för objektexport (Objekt > Exportalternativ) och gå till avsnittet EPUB och HTML.

 2. Välj från följande alternativ i listan Bevara utseende från layout:

  Standard

  Hur objektet hanteras bestäms av inställningarna i dialogrutan Exportera .
  För det flödningsbara formatet styrs detta av inställningarna på fliken Konvertering.

  Använd befintlig bild för grafikobjekt

  Om objektet innehåller en bild och bilden är kompatibel med EPUB-export (JPG, PNG, GIF) formateras behållaren med CSS och bilden bearbetas inte.

  Rastrera behållare

  Det här alternativet motsvarar Bevara utseende från layout i avsnittet Export/Konvertering av flödningsbar layout. Hela objektet rastreras och bevarar på så sätt sitt utseende. Om objektet är en textram upphör texten att vara en Live-text.

  Rastrera innehåll

  Innehållet i objektet rastreras, vilket innebär att objektets eller behållarens formatering styrs av CSS och eventuellt inte visas på exakt samma sätt som i InDesign.

 3. (Flödningsbar EPUB) Välj från följande alternativ i listan Storlek för att behålla proportionerna för ett objekt, till exempel en bild, som inte har något internt fast innehåll:

  Ingen

  Ingen bredd eller höjd för CSS genereras för taggen som mappas från objektet. Storleken på objektet bestäms av det eventuella interna innehållet enligt CSS-reglerna. Proportionerna behålls inte.

  Standard

  Inställningarna i dialogrutan Exportera/fliken Objekt avgör CSS-storleken.

  Fast

  CSS-storleken bestäms genom att objektets dimension beräknas i punkter och sedan definieras i CSS som pixlar. Objektets proportioner bibehålls.

  I förhållande till textflöde

  CSS-bredden bestäms genom att objektets bredd uttrycks som ett procentvärde i förhållande till bredden på textramen som innehåller textflödet. Objektets proportioner bibehålls.

  I förhållande till textstorlek

  CSS-höjden bestäms genom att objektets höjd i punkter konverteras till fyrkanter med 12 punkter per fyrkantsblanksteg. Objektets proportioner bibehålls.

  Anpassad bredd/höjd

  Giltiga CSS-enheter är cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin och vmax. Objektets proportioner bibehålls.

Obs!
 • Dessa alternativ gäller inte för textramarna för det huvudsakliga flödet.
 • Objekt som innehåller Edge Animate stöder inte relativa mått.

EPUB-resurser

Gå till följande länkar om du vill veta mer om EPUB-format.

Liknande innehåll

Skapa och publicera e-böckerbroschyrerflygbladvykortaffischerinteraktiva sidlayouter och mycket mer med Adobe InDesign.

Har du en fråga eller idé?

Fråga vår community

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?