Att exportera till HTML är ett enkelt sätt att överföra InDesign-innehåll till ett webbfärdigt format. När du exporterar innehåll till HTML kan du bestämma hur text och bilder ska exporteras. InDesign bevarar namnen på stycke-, tecken-, objekt-, tabell- och cellformat som har tillämpats på det exporterade innehållet genom att märka upp HTML-innehållet med CSS-formatklasser med samma namn. Om du använder Adobe Dreamweaver eller en annan CSS-kompatibel HTML-redigerare, kan du snabbt göra en layout och formatera innehållet.

Vad som exporteras

I InDesign exporteras alla artiklar, länkade och inbäddade bilder, SWF-filmfiler, fotnoter, textvariabler (som text), punktlistor, numrerade listor, interna korsreferenser och hyperlänkar som går till text eller webbsidor. Tabeller kan även exporteras till HTML. InDesign behåller tabellformateringen, till exempel tabell- och cellinjer. Tabeller tilldelas unika id:n, och kan refereras till som Spry-datauppsättningar i Dreamweaver. Monterade ljudfiler och h.264-videofiler ingår i HTML5-taggarna <audio> och <video>. InDesign exporterar även objekt du ritar (till exempel rektanglar, ovaler och polygoner), inklistrade objekt (inklusive inklistrade Illustrator-bilder) och text konverterad till konturer.

Vad som inte exporteras

InDesign exporterar inte hyperlänkar (förutom länkar till webbsidor och länkar till text som leder till textankarpunkter i samma dokument), XML-taggar, böcker, bokmärken, SING-tecken, sidövergångar, indexmarkörer, objekt på monteringsbordet som inte är markerade och som inte rör vid sidan och mallsidesobjekt (såvida de inte har åsidosatts eller markerats före export).

Exportera till HTML

  1. Om du inte exporterar hela dokumentet markerar du de textramar, textintervall, tabellceller och bilder som du vill exportera.
  2. Välj Arkiv > Exportera och välj HTML i listan Format.

  3. Ange namn och sökväg för HTML-dokumentet och klicka sedan på Spara.

  4. Gör önskade inställningar under Allmänt, Bild och Avancerat i dialogrutan HTML-exportalternativ och klicka sedan på OK.

Ett dokument med det angivna namnet och tillägget .html (till exempel ”nyhetsbrev.html”) skapas. En eventuell undermapp för webbilder (till exempel ”nyhetsbrev webbilder”) sparas på samma plats.

HTML-exportalternativ

Ange följande alternativ i dialogrutan HTML.

Allmänt

Allmänna alternativ
Allmänna alternativ

Exportera:

Anger om endast de markerade objekten eller hela dokumentet ska exporteras. Om en textram är markerad, exporteras hela artikeln inklusive dold text.

Om Dokument markeras exporteras alla sidobjekt från alla uppslag, förutom mallsidesobjekt som inte har åsidosatts och sidobjekt på dolda lager. XML-taggar samt genererade index och innehållsförteckningar ignoreras också.

Innehållsordning:

Med den här funktionen kan du ange läsordningen för sidobjekt.

Baserad på sidlayout: Läsordningen baseras på objektens placering på sidan.

Om Baserad på sidlayout har valts bestäms sidobjektens läsordning i InDesign genom att objekten skannas från vänster till höger och uppifrån och ned. I vissa fall, särskilt när det gäller komplexa dokument med flera spalter, kanske inte designelementen visas i rätt läsordning. Använd Dreamweaver för att ordna och formatera innehållet.

(Endast asiatiska versioner) Om Baserad på sidlayout har valts bestäms sidobjektens läsordning i InDesign av dokumentets bindning (vänster till höger eller höger till vänster).

Samma som XML-struktur: Om Samma som XML-struktur har valts styrs exportinnehållet och dess ordning av XML-strukturpanelen. Om innehållet redan har taggar kan du helt enkelt bestämma XHTML-exportordningen genom att dra taggarna i XML-strukturpanelen. Om innehållet inte har taggar kan du välja Lägg till objekt utan taggar på strukturpanelmenyn för att skapa taggar som du kan ändra ordning för. Om ett visst objekt inte ska exporteras kan du ta bort taggen i XML-strukturpanelen. (Innehållet tas inte bort från INDD-filen om du tar bort en tagg.) Se Lägga till taggar i sidobjekt.

Samma som artikelpanel: Läsordningen bestäms av objektordningen på panelen Artiklar. Endast markerade artiklar exporteras. Se Inkludera artiklar vid export.

Formateringsalternativ:

Välj formateringsalternativ för punkter och numrering.

Punkter: Markera Avbilda till osorterade listor om du vill konvertera punktlistor till listobjekt som formateras i HTML med hjälp av taggen. Markera Konvertera till text om du vill formatera med hjälp av taggen med punkterna som text. Om du har använt automatiska punkter från InDesign omfattas även underpunkter.

Nummer: Anger hur siffror ska konverteras i HTML-filen. Om du har använt automatisk numrering från InDesign omfattas även underpunkter.

●  Avbilda till sorterade listor: Konverterar numrerade listor till listobjekt, som formateras i HTML med taggen.

●  Konvertera till text: Konverterar numrerade listor till stycken som börjar med styckets aktuella nummer som text.

Visa HTML efter export:

Startar webbläsaren, om den finns.

Bild

Bildalternativ
Bildalternativ

Kopiera bilder:

Ange hur bilder ska exporteras till HTML.

Original: Exporterar den ursprungliga bilden till undermappen ”<dokumentnamn> webbilder”. När du markerar det här alternativet tonas alla andra alternativ ned.

Optimerade: Du kan ändra de inställningar som styr hur bilden ska exporteras.

Länk till serversökvägen: I stället för att exportera bilder till en undermapp kan du med det här alternativet ange en lokal URL-adress (till exempel ”bilder/”) som visas framför bildfilen. I HTML-koden visar länkattributen den sökväg och det tillägg du anger. Det här alternativet är särskilt praktiskt när du själv konverterar bilder till webbkompatibla bilder.

Bevara utseende från layout:

Markera för att attributen till bildobjekt ska antas från layouten.

Upplösning (ppi):

Välj bildernas upplösning i pixel per tum (ppi). Medan operativsystem har en standardupplösning på antingen 72 ppi eller 96 ppi sträcker sig mobilenheter från 132 ppi (iPad) till 172 ppi (Sony Reader), även till mer än 300 ppi (iPhone 4). Du kan välja ett ppi-värde för varje valt objekt. Du kan ange värdena 72, 96, 150 (genomsnitt för alla eBook-enheter i dag) och 300.

Bildstorlek:

Ange om bildstorleken ska behållas eller anpassas efter texten på sidan. Med I förhållande till textflöde anges ett relativt procentvärde som baseras på textflödet i förhållande till sidbredden i InDesign. Med det här alternativet skalförändras bilderna proportionellt efter läsområdets text.

Bildjustering och mellanrum:

Ange bildjusteringen: vänster, mitten och höger. Du kan även ange utfyllnaden upptill och nedtill.

Bildkonvertering:

Välj om optimerade bilder i dokumentet ska konverteras till GIF, JPEG eller PNG. Välj Auto om du vill att InDesign ska avgöra vilket format som ska användas för varje bild. Om du väljer PNG inaktiveras inställningarna för bildkomprimering. Använd PNG för förlustfria bilder eller bilder som innehåller genomskinlighet.

GIF-alternativ (palett):

Du kan styra hur färger hanteras i InDesign när du optimerar GIF-filer. För GIF-formatet används en begränsad färgpalett som inte kan innehålla fler än 256 färger. Välj Anpassad (ingen rastrering) om du vill skapa en palett med ett representativt urval av färger i bilden utan att använda rastrering (blandning av dekorfärger till att simulera ytterligare färger). Välj Webb om du vill skapa en palett med webbsäkra färger som är en delmängd av systemfärgerna i Windows och Mac OS. Välj System (Windows) eller System (Mac OS) om du vill skapa en palett med hjälp av den inbyggda systemfärgspaletten. Detta kan orsaka oväntade resultat.

Välj Flätad om bilderna ska läsas in stegvis genom att enstaka linjer fylls i. Om det här alternativet inte väljs ser bilden först suddig ut och blir sedan allt tydligare tills högsta upplösningen nås.

JPEG-alternativ (Bildkvalitet):

Anger motsatsförhållandet mellan komprimering (för mindre filstorlek) och bildkvalitet för varje JPEG-bild som skapas. Ett lågt värde ger låg filstorlek och låg bildkvalitet.

JPEG-alternativ (Formateringsmetod):

Anger hur snabbt JPEG-bilder ska visas när filen som innehåller bilden öppnas på webben. Välj Progressiv om du vill visa JPEG-bilder med gradvis ökande detaljskärpa efterhand som bilderna läses in. (Filer som skapas med det här alternativet är något större och kräver mer RAM-minne för att kunna visas.) Välj Baslinje om du vill att varje JPEG-fil ska visas först när den har lästs in. Under tiden filen läses in visas en platshållare.

Ignorera inställningar för objektexport:

Ignorerar alternativ för objektexport som gäller enskilda bilder. Se Ange alternativ för objektexport.

Avancerat

Avancerade alternativ
Avancerade alternativ

Under Avancerat anger du alternativ för CSS och JavaScript. CSS (Cascading Style Sheets) är en samling formateringsregler som styr utseendet på innehållet på en webbsida. När du använder CSS för att formatera en sida avgränsar du innehållet från presentation. Sidans innehåll (HTML-koden) finns i själva HTML-filen medan CSS-reglerna som definierar presentationen av koden finns i en annan fil (en extern formatmall) eller i HTML-dokumentet (vanligtvis i avsnittsrubriken). Du kan till exempel ange olika teckensnittsstorlekar för markerad text och använda CSS för att styra formatering och placering av element på blocknivå på en webbsida.

Ta inte med klasser i HTML:

Välj det här alternativet om du inte vill ta med klasser i HTML. Det tar bort klass och ID-attributen i taggen under HTML-export. Alla överflödiga div-taggar i HTML tas också bort.

Ta med klasser i HTML:

Välj detta alternativ om du vill ta med klasser i HTML.

Generera CSS: Ange om du vill att InDesign ska generera en CSS för den exporterade filen. Om du väljer alternativet Generera CSS kan du även välja alternativet Bevara lokala åsidosättningar för att bevara den lokala formateringen, till exempel kursiv stil eller fetstil.

Bevara lokala åsidosättningar: Inkluderas lokal formatering för t.ex. kursivt eller fetstil.

Lägg till formatmall:

Ange URL-adressen för den befintliga CSS-formatmallen, som vanligtvis är en relativ URL-adress, till exempel ”/styles/style.css”. InDesign kontrollerar inte om CSS-formatet finns eller är giltigt. Du kan använda Dreamweaver för att kontrollera din externa CSS-konfiguration.

JavaScript-alternativ:

Välj Lägg till skript om du vill köra ett JavaScript-skript när HTML-sidan öppnas. I InDesign kontrolleras inte om JavaScript-skriptet finns eller är giltigt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy