Přečtěte si, jaké problémy byly v nejnovější verzi aplikace InDesign CC opraveny.

InDesign CC 2019 (verze 14.0.1)

Opravy stability

 • Při importu určitých souborů aplikace Word dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Po zavření posuvníku Odstín na panelu Vlastnosti dochází při přepínání kontextu k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Přidání nebo změna formátování textu v ukotveném textovém poli s aktivovanou možností pro automatické přizpůsobení podle výšky způsobí chybové ukončení aplikace InDesign.
 • Při spouštění aplikace InDesign dochází v určitých scénářích k jejímu chybovému ukončení.
 • Při importu určitých souborů PNG dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otevírání rozevíracího seznamu Styly z panelu Vlastnosti dochází u určitých písem k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při používání funkce Přizpůsobit podle obsahu dochází za určitých podmínek k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při přesouvání textových rámečků se zarovnáním typu Odsadit semMřížka účaří dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.

Opravené hlavní problémy

 • Reakce nástroje text je při spuštění aplikace a během přepínání na nástroj text zpožděná.
 • Nastavení barev v aplikaci InDesign se vrací na výchozí hodnoty.
 • Při použití stylu písma z karty Najít další je k názvu v poli Rodina písma připojen název stylu.
 • Pokud jsou písma filtrována pomocí filtru Aktivováno ze služby Písma Adobe na kartě Najít další, nelze příslušné písmo použít.
 • Pokud je do dokumentu umístěn soubor PDF obsahující písma Type 3, nelze exportovat soubor PDF s určitými přednastaveními.
 • Po zrušení ukotvení ovládacího panelu a změně jeho velikosti na něm nebude nic zobrazeno (bude prázdný).
 • Při vytváření osnovy je mezi znaky přidána mezera navíc.
 • Když v dokumentu kliknete v seznamu písem na nainstalované písmo, zobrazí se zpráva Aktivovat písmo a písmo se nezmění.
 • Při exportu do souboru PDF budou písmena v textu napsaném určitými písmy převedena na všechna velká.
 • Vnořené styly nefungují podle očekávání.

InDesign CC 2019 (verze 14.0)

Opravy stability

 • Pokud je aktivní výstraha Hledat písmo, dojde při aktivaci nebo deaktivací písem k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Aplikace InDesign při spuštění přestane reagovat a dojde k poškození předvoleb.
 • Pokud je otevřeno dialogové okno Možnosti importu, dojde při použití klávesy Escape v souboru aplikace v umísťovacím kurzoru k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Mac] Při použití kapitálek v určitém dokumentu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Mac] Při pokusu o otevírání dokumentů ze služby Disk Google dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Po kliknutím na tlačítko Změnit vše při změně odkazu pro poznámku pod čarou na dvojbajtový znak dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Pokud přednastavený název dokumentu PDF obsahuje znaky CJK Unified Ideographs Extension B, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při přesouvání řádku s poznámkou pod čarou a poznámkou na konci dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při použití příkazu Hledat a nahradit u tabulky obsahující poznámky na konci dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otáčení dokumentu PDF pomocí panelu Transformace nebo panelu Vlastnosti dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otevírání určitého dokumentu a práci s písmy dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při zadávání znaku do dokumentu v převedeném stavu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při umísťování obrázku TIFF se složitou ořezovou cestou dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při řazení záložek v určitém dokumentu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při procházení položek na panelu odkazů s vlastními datovými zdroji dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Mac] Po kliknutí, které následuje bezprostředně po výběru textu, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při provádění operace transformace na stránce dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při spouštění aplikace InDesign v určitém proxy prostředí dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Mac] Při spouštění aplikace InDesign dojde kvůli určitým barevným profilům k jejímu chybovému ukončení.
 • [Mac] Při pokusu o otevření šablony dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při práci se souborem XML obsahujícím tag, který končí na písmeno s diakritikou, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Win] Pokud po přesunutí stránky z jednoho dokumentu do jiného stisknete kombinaci kláves Ctrl+Z, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Po odstranění hypertextového odkazu v určitém dokumentu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při kopírování tabulky s grafickou buňkou se seskupenými obrázky a textem dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při spouštění aplikace InDesign v určitém prostředí dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Win] Při odstraňování objektu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při přepínání mezi zapnutým a vypnutým stavem rámečku aplikace dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při vytváření poznámek na panelu Poznámky dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 

Opravené hlavní problémy

 • Při kopírování textového rámečku do jiného dokumentu dojde ke změně odstavcové sazby.
 • V aplikaci InDesign nelze umístit některé obrázky kódované pomocí progresivního formátu JPEG.
 • Určitá písma nejsou při vypnutí v Knize písem přesně rozpoznána.
 • Nelze upravovat tlačítka s akcí odkazu a mezerou na konci.
 • Vlastní mřížka účaří rámečku začne být viditelná až po přesunutí rámečku.
 • Aplikace InDesign nesprávně ořezává text z umístěného souboru PDF nebo Ai.
 • V systému Windows se aplikace InDesign zablokuje a v systému Mac přestane nástroj reagovat.
 • Posuvník vzorového textu v okně Složené písmo zmizí.
 • Při odstraňování znaku v určitých dokumentech dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • V aplikaci InDesign nelze upravovat grafiky, které v názvu obsahují určité speciální znaky GB18030.
 • Při zaškrtnutí políčka Náhled v dialogovém okně Nastavení dokumentu se po stisknutí kláves Cmd+N zobrazí dialogové okno pro novou mřížku rozvržení.
 • V aplikaci InDesign nelze otevřít soubor, který v názvu nebo cestě obsahuje určité speciální znaky GB18030.
 • Pokud je v aplikaci InDesign vložen kód HTML obsahující znaky GB18030, zobrazí se v náhledu HTML nesmyslné znaky.
 • V 64bitovém systému nefunguje u určitých dokumentů převod adres URL na hypertextové odkazy.
 • Při instalaci aplikace InDesign CC 2015 přes aplikaci InDesign CC 2017 bude jako výchozí aplikace pro otevírání dokumentů aplikace InDesign nastavena aplikace InDesign CC 2015.
 • Při použití operace Zpět při změně velikosti stránky v nastavení dokumentu nedojde ke změně velikosti mřížky rozvržení.
 • Překlad tabulek v dialogovém okně Exportovat není v japonské verze aplikace InDesign správný.
 • Jednotka tloušťky tahu není propojena s částí Formát na kartě Objekt v dialogovém okně Hledat a nahradit.
 • Text ve vloženém dokumentu PDF, který obsahuje písma Type 3, je nesprávně převeden na vyplněné mnohoúhelníky.
 • V souboru SDKSample.sln chybí několik projektů.
 • Projekt LayersPanel open SDK nelze sestavit.
 • Dokumenty vytvořené pomocí šablony mají stejné ID dokumentu jako šablona.
 • Při vkládání výplně tabulátoru za textové proměnné dojde při určitém vlastním nastavení odsazení tabulátoru k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Pokud je u textu v rámečku použito vyrovnání sloupců, tak se text při odstranění části textu nepřeformátuje.
 • Aplikace InDesign nevytvoří správný znak jazyka Kannada.
 • Při klepnutí pravým tlačítkem myši na tabulku v Editoru článků dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Kombinace možností Spojit s dalšímiPřes vše pro práci s tabulkou způsobí chybové ukončení aplikace InDesign.
 • Při provádění operace Vybrat vše ve velkém souboru přestane aplikace InDesign reagovat. 
 • Při otevření Editoru článků se v tabulce zobrazí nesprávné znaky ME.
 • V textovém poli z vloženého souboru aplikace InDesign je ignorováno oříznutí.
 • Nelze zkopírovat nebo vložit element struktury, pokud je obsah ze zdroje pro sloučení dat.
 • Do souboru PDF nelze exportovat kombinaci tagu XML a Aki před znakem.
 • Při spuštění aplikace InDesign v systému macOS 10.14 (Mojave) dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • Data s formátováním čísel v aplikaci Excel nejsou do aplikace InDesign importována správně.
 • Při exportu určitého dokumentu do formátu PDF přestane aplikace InDesign reagovat.
 • Na vlastní pracovní plochu nejsou správně načteny panely.
 • V dokumentu aplikace InDesign nelze kopírovat a vkládat elementy XML.
 • Při kontrole pravopisu nefunguje možnost Ignorovat vše.
 • Po provedení změn v dialogovém okně Okraje a sloupce dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otevření dialogového okna Upravit křížový odkaz se v něm místo vybraného křížového odkazu zobrazuje možnost [Všechny odstavce].
 • V jednostránkovém dokument PDF exportovaném prostřednictvím operace sloučení dat se za druhou stránkou nachází duplicitní obsah.
 • Na externím monitoru s rozlišením HDMI není pozice ukazatele myši zarovnána s nabídkami aplikace InDesign a kvůli tomu se rozbalí špatná nabídka.
 • Po vložení dokumentu .icml do aplikace InDesign je panel úloh prázdný.
 • [Mac] Při změně písma nebo práci s rozevíracím seznamem Písmo dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při použití stylu objektu není respektováno přizpůsobení rámečku.
 • [Win] V novém dokumentu nelze vytvářet určitý typ objektů.
 • Při zavření dokumentu v okamžiku, kdy je zobrazeno modální dialogové okno, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Pokud je otevřena verze .idml souboru, neobsahuje panel Sloučení dat všechny instance zástupných symbolů dat.
 • Dokument PDF vytvořený pomocí funkce Export do PDF na panelu Sloučení dat neobsahuje text na cestě nebo běžné textové objekty umístěné na vzorové stránce.
 • Efekty v dokumentu PDF exportovaném z aplikace InDesign se nezobrazují správně.
 • Pokud je možnost Vyrovnání párů nastavena na hodnotu Žádné, nelze do knihoven CC přidat styl odstavce.
 • [Mac] Soubor nelze uložit, protože byl jeho název ručně změněn v aplikaci Finder, přestože byl otevřený.
 • Velikost některých panelů, například panelů Tipy k použití nástroje, Motiv aplikace Adobe Color nebo Náhled EPUB, se po změně velikosti a opětovném otevření změní na výchozí.
 • [Mac] Pokud je rámeček aplikace vypnutý, nejsou ze zobrazení Ikona otevírány panely připojené ke zbytku panelů.
 • [Win] Po změně barvy příkazu nabídky v dialogovém okně Nabídka dojde ke změně velikosti písma.
 • Pokud je značka umístěna v textovém rámečku z panelu Vlastnosti, je text neuspořádaný. 

Opravy skriptování

 • V článcích s tabulkami vrací funkce endnote.storyOffset chybnou hodnotu.
 • Funkce story.endnoteRanges.everyItem().getElements() vrací pouze první rozsah endnoteRange v článku.
 • Pokud v tabulce odebíráte rozsah textu v načteném umísťovacím kurzoru obsahujícím poznámky na konci, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Funkce findgrep() nevrací správnou hodnotu poznámek pod čarou.
 • Prostřednictvím skriptování nelze v tabulce najít poznámku na konci.
 • Při importu souboru aplikace Excel s nesprávným názvem listu nebo nastaveným rozsahem pomocí skriptu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Win] Skripty VB Script lze spustit až poté, co je aplikace InDesign alespoň jednou spuštěna v režimu správce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online