Příručka uživatele Zrušit

Vyrovnání párů a prostrkání

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

O vyrovnání párů a prostrkání

Vyrovnání párů je proces přidávání nebo odebírání mezer mezi určitými páry znaků. Prostrkání je proces roztažení nebo stlačení bloku textu.

Poznámka:

Hodnoty pro vyrovnání párů a prostrkání mají vliv i na japonský text, ale normálně se tyto volby používají k nastavení aki mezi latinkovými znaky.

Typy vyrovnání párů

Páry znaků v textu můžete vyrovnat automaticky s použitím vyrovnání z metriky nebo optického vyrovnání. Vyrovnání párů z metriky používá vyrovnání párů, které je obsažené ve většině písem. Vyrovnání párů obsahuje informace o mezerách mezi určitými páry písmen. Některé z nich jsou tyto: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya a Yo.

Aplikace InDesign používá ve výchozím nastavení vyrovnání párů z metriky, aby se konkrétní páry při importování nebo zadání textu automaticky vyrovnaly. Chcete-li vyrovnání z metriky vypnout, vyberte hodnotu „0“.

Optické vyrovnání upravuje mezery mezi sousedními znaky na základě jejich tvarů a je optimalizováno pro použití se západními glyfy. Některá písma obsahují rozsáhlé specifikace vyrovnání párů. Pokud však písmo obsahuje pouze minimální vestavěné vyrovnání párů nebo vůbec žádné, nebo pokud použijete dva různé řezy písma nebo různé velikosti v jednom nebo více slovech v řádku, můžete pro text latinkou ve svém dokumentu použít volbu optického vyrovnání pro text latinkou.

Před (nahoře) a po (dole) aplikování volby optického vyrovnání na pár „W“ a „a“

Můžete také použít ruční vyrovnání párů, které je vhodné, chcete-li nastavit mezeru mezi dvěma písmeny. Prostrkání a ruční vyrovnání párů se sčítají, takže můžete nejdříve nastavit jednotlivé páry písmen, a pak stáhnout nebo roztáhnout blok textu bez ovlivnění relativního vyrovnání párů písmen.

Vyrovnání slov není to samé jako volba Mezery slov v dialogovém okně Zarovnání; vyrovnání slov mění pouze hodnotu vyrovnání mezi prvním znakem určitého slova a mezerou mezi slovy před tímto znakem.

Vyrovnání párů a prostrkání

A. Originál B. Vyrovnání párů aplikované mezi „W“ a „a“ C. Po aplikování prostrkání 

Jak se měří vyrovnání párů a prostrkání

Na vybraný text můžete aplikovat vyrovnání párů, prostrkání nebo obojí. Prostrkání a vyrovnání se měří v 1/1000 em mezery (čtverčíku), jednotce měření, která je relativní vzhledem k platné velikosti písma. V písmu velikosti 6 bodů se 1 em rovná 6 bodům, v písmu velikosti 10 bodů se 1 em rovná 10 bodům. Vyrovnání párů a prostrkání je přesně úměrné aktuální velikosti písma.

Prostrkání a ruční vyrovnání párů se sčítají, takže můžete nejdříve nastavit jednotlivé páry písmen, a pak stáhnout nebo roztáhnout blok textu bez ovlivnění relativního vyrovnání párů písmen.

Když kliknutím umístíte textový kurzor mezi dvě písmena, zobrazí InDesign hodnoty vyrovnání párů v panelu Znaky a v ovládacím panelu. Hodnoty vyrovnání z metriky a optického vyrovnání (nebo definované páry vyrovnání) se zobrazují v závorkách. Podobně, pokud vyberete slovo nebo rozsah textu, aplikace InDesign zobrazí na panelu Znak a na panelu Ovládání hodnoty prostrkání.

Aplikování vyrovnání párů na text

Můžete aplikovat jeden ze dvou typů automatického vyrovnání párů: vyrovnání párů z metriky nebo optické vyrovnání párů, nebo můžete nastavit mezery mezi písmeny ručně.

Použití vyrovnání párů z metriky

 1. Umístěte textový kurzor mezi znaky, které chcete vyrovnat, nebo vyberte text.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu vyberte v nabídce Vyrovnání  volbu z metriky.
 3. Na panelu Znak nebo Ovládání vyberte v nabídce Vyrovnání možnost Z metriky nebo Z metriky – pouze latinka.
Poznámka:

Pokud se metrika použije u písem (včetně některých japonských písem OpenType), která neobsahují informace pro vyrovnání párů, bude mezera u každého znaku nastavena na hodnotu „0“ a ke kompresi znaků nedojde.

Nechcete-li pro vybraný text použít informace o vyrovnání párů vestavěné v písmu, v nabídce Vyrovnání  zvolte „0“.

Poznámka:

Výchozí nastavení je Z metriky - pouze latinka. Pokud se volba Z metriky - pouze latinka použije u západních písem OpenType, vyrovnání bude stejné jako při výběru volby Z metriky. Pokud se volba Z metriky - pouze latinka použije u písem CJK OpenType, s páry vyrovnání se vyrovnají pouze západní znaky jako při nastavení volby Z metriky. Znaky CJK se nevyrovnají jako při nastavení hodnoty „0“. Proto vyrovnání párů vypněte volbou „0“.

Poznámka:

Použijete-li vyrovnání metriky písma u japonského písma OpenType, doporučujeme volbu OpenType > Použít proporcionální metriky z nabídky panelu Ovládání. Zabráníte tak zbytečným manuálním úpravám vyrovnání.

Použití optického vyrovnání párů

 1. Umístěte textový kurzor mezi znaky, které chcete vyrovnat, nebo vyberte text, který chcete vyrovnat.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu vyberte v nabídce Vyrovnání  volbu Optické.
Poznámka:

Optické vyrovnání je vytvořeno na základě podob západních znaků. Tuto funkci lze použít u písem CJK, výsledky operace však vždy zkontrolujte.

Ruční nastavení vyrovnání párů

 1. Kliknutím nástrojem text  umístěte textový kurzor mezi dva znaky.
  Poznámka:

  Pokud je vybraný rozsah textu, nemůžete nastavit ruční vyrovnání párů (můžete zvolit pouze z metriky, Optické nebo 0). Místo toho použijte prostrkání.

  Poznámka:

  Je-li vybrán rozsah textu, nelze ho manuálně vyrovnat (můžete vybrat pouze volby Z metriky, Z metriky - pouze latinka, Optické nebo „0“). Místo toho použijte prostrkání.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte nebo vyberte číselnou hodnotu z nabídky Vyrovnání.

  • Stiskněte Alt+šipka doleva či doprava (Windows) nebo Option+ šipka doleva či doprava (Mac OS), abyste vyrovnání mezi dvěma znaky zmenšili nebo zvětšili.

Změna nastavení vyrovnání slov bude stejná jako hodnota Vyrovnání párů v dialogovém okně předvoleb Jednotky a kroky kláves. Když stisknete klávesovou zkratku a podržíte klávesu Ctrl nebo Command, změna vyrovnání bude hodnota Vyrovnání párů z předvoleb vynásobená pěti.

Změna výchozí hodnoty přírůstku vyrovnání párů

 1. V sekci Jednotky a kroky kláves dialogového okna Předvolby zadejte novou hodnotu pro volbu Vyrovnání párů a klikněte na OK.

Vypnutí vyrovnání párů pro vybraný text

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím pruhu zadejte nebo zvolte 0 z nabídky Vyrovnání párů.

Vyrovnání párů a prostrkání můžete také vynulovat stisknutím kláves Alt+Ctrl+Q (Windows) nebo Option+Command+Q (Mac OS). Když to uděláte, vyrovnání párů se nastaví na volbu z metriky bez ohledu na to, která volba vyrovnání byla předtím použita.

Nastavení prostrkání

 1. Vyberte rozsah znaků.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte nebo vyberte číselnou hodnotu pro Prostrkání  .

Zvýraznění textu s nastaveným vlastním vyrovnáním párů a prostrkáním

V některých případech budete chtít vědět o textu, na který je aplikované vlastní prostrkání a vyrovnání párů. Když vyberete předvolbu Vlastní prostrkání/vyrovnání, zobrazí se text s vlastním prostrkáním nebo vyrovnáním párů zeleně zvýrazněný.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS).
 2. Vyberte Vlastní prostrkání/vyrovnání a pak klikněte na OK.

Nastavení vyrovnání mezi slovy

 1. Nástrojem text  vyberte rozsah textu a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat mezeru mezi vybraná slova, stiskněte Alt+Ctrl+\ (Windows) nebo Option+Command+\ (Mac OS).

  • Chcete-li zmenšit mezeru mezi vybranými slovy, stiskněte Alt+Ctrl+Backspace (Windows) nebo Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Chcete-li pětkrát zvětšit změnu vyrovnání, podržte při stisknutí klávesové zkratky také klávesu Shift.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.