O vyrovnání párů a prostrkání

Vyrovnání párů je proces přidávání nebo odebírání mezer mezi určitými páry znaků. Prostrkání je proces roztažení nebo stlačení bloku textu.

Poznámka:

Hodnoty pro vyrovnání párů a prostrkání mají vliv i na japonský text, ale normálně se tyto volby používají k nastavení aki mezi latinkovými znaky.

Typy vyrovnání párů

Páry znaků v textu můžete vyrovnat automaticky s použitím vyrovnání z metriky nebo optického vyrovnání. Vyrovnání párů z metriky používá vyrovnání párů, které je obsažené ve většině písem. Vyrovnání párů obsahuje informace o mezerách mezi určitými páry písmen. Některé z nich jsou tyto: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya a Yo.

Aplikace InDesign používá ve výchozím nastavení vyrovnání párů z metriky, aby se konkrétní páry při importování nebo zadání textu automaticky vyrovnaly. Chcete-li vyrovnání z metriky vypnout, vyberte hodnotu „0“.

Optické vyrovnání upravuje mezery mezi sousedními znaky na základě jejich tvarů a je optimalizováno pro použití se západními glyfy. Některá písma obsahují rozsáhlé specifikace vyrovnání párů. Pokud však písmo obsahuje pouze minimální vestavěné vyrovnání párů nebo vůbec žádné, nebo pokud použijete dva různé řezy písma nebo různé velikosti v jednom nebo více slovech v řádku, můžete pro text latinkou ve svém dokumentu použít volbu optického vyrovnání pro text latinkou.

Optické prokládání
Před (nahoře) a po (dole) aplikování volby optického vyrovnání na pár „W“ a „a“

Můžete také použít ruční vyrovnání párů, které je vhodné, chcete-li nastavit mezeru mezi dvěma písmeny. Prostrkání a ruční vyrovnání párů se sčítají, takže můžete nejdříve nastavit jednotlivé páry písmen, a pak stáhnout nebo roztáhnout blok textu bez ovlivnění relativního vyrovnání párů písmen.

Vyrovnání slov není to samé jako volba Mezery slov v dialogovém okně Zarovnání; vyrovnání slov mění pouze hodnotu vyrovnání mezi prvním znakem určitého slova a mezerou mezi slovy před tímto znakem.

Vyrovnání párů a prostrkání
Vyrovnání párů a prostrkání

A. Originál B. Vyrovnání párů aplikované mezi „W“ a „a“ C. Po aplikování prostrkání 

Jak se měří vyrovnání párů a prostrkání

Na vybraný text můžete aplikovat vyrovnání párů, prostrkání nebo obojí. Prostrkání a vyrovnání se měří v 1/1000 em mezery (čtverčíku), jednotce měření, která je relativní vzhledem k platné velikosti písma. V písmu velikosti 6 bodů se 1 em rovná 6 bodům, v písmu velikosti 10 bodů se 1 em rovná 10 bodům. Vyrovnání párů a prostrkání je přesně úměrné aktuální velikosti písma.

Prostrkání a ruční vyrovnání párů se sčítají, takže můžete nejdříve nastavit jednotlivé páry písmen, a pak stáhnout nebo roztáhnout blok textu bez ovlivnění relativního vyrovnání párů písmen.

Když kliknutím umístíte textový kurzor mezi dvě písmena, zobrazí InDesign hodnoty vyrovnání párů v panelu Znaky a v ovládacím panelu. Hodnoty vyrovnání z metriky a optického vyrovnání (nebo definované páry vyrovnání) se zobrazují v závorkách. Podobně, pokud vyberete slovo nebo rozsah textu, aplikace InDesign zobrazí na panelu Znak a na panelu Ovládání hodnoty prostrkání.

Aplikování vyrovnání párů na text

Můžete aplikovat jeden ze dvou typů automatického vyrovnání párů: vyrovnání párů z metriky nebo optické vyrovnání párů, nebo můžete nastavit mezery mezi písmeny ručně.

Použití vyrovnání párů z metriky

 1. Umístěte textový kurzor mezi znaky, které chcete vyrovnat, nebo vyberte text.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu vyberte v nabídce Vyrovnání volbu z metriky.
 3. Na panelu Znak nebo Ovládání vyberte v nabídce Vyrovnání možnost Z metriky nebo Z metriky - pouze latinka.

Poznámka:

Pokud se metrika použije u písem (včetně některých japonských písem OpenType), která neobsahují informace pro vyrovnání párů, bude mezera u každého znaku nastavena na hodnotu „0“ a ke kompresi znaků nedojde.

Nechcete-li pro vybraný text použít informace o vyrovnání párů vestavěné v písmu, v nabídce Vyrovnání  zvolte „0“.

Poznámka:

Výchozí nastavení je Z metriky - pouze latinka. Pokud se volba Z metriky - pouze latinka použije u západních písem OpenType, vyrovnání bude stejné jako při výběru volby Z metriky. Pokud se volba Z metriky - pouze latinka použije u písem CJK OpenType, s páry vyrovnání se vyrovnají pouze západní znaky jako při nastavení volby Z metriky. Znaky CJK se nevyrovnají jako při nastavení hodnoty „0“. Proto vyrovnání párů vypněte volbou „0“.

Poznámka:

Použijete-li vyrovnání metriky písma u japonského písma OpenType, doporučujeme volbu OpenType > Použít proporcionální metriky z nabídky panelu Ovládání. Zabráníte tak zbytečným manuálním úpravám vyrovnání.

Použití optického vyrovnání párů

 1. Umístěte textový kurzor mezi znaky, které chcete vyrovnat, nebo vyberte text, který chcete vyrovnat.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu vyberte v nabídce Vyrovnání  volbu Optické.

Poznámka:

Optické vyrovnání je vytvořeno na základě podob západních znaků. Tuto funkci lze použít u písem CJK, výsledky operace však vždy zkontrolujte.

Ruční nastavení vyrovnání párů

 1. Při použití textového nástroje kliknutím vložte bod mezi dva znaky.

  Poznámka:

  Pokud je vybraný rozsah textu, nemůžete nastavit ruční vyrovnání párů (můžete zvolit pouze z metriky, Optické nebo 0). Místo toho použijte prostrkání.

  Poznámka:

  Je-li vybrán rozsah textu, nelze ho manuálně vyrovnat (můžete vybrat pouze volby Z metriky, Z metriky - pouze latinka, Optické nebo „0“). Místo toho použijte prostrkání.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte nebo vyberte číselnou hodnotu z nabídky Vyrovnání.

  • Stiskněte Alt+šipka doleva či doprava (Windows) nebo Option+ šipka doleva či doprava (Mac OS), abyste vyrovnání mezi dvěma znaky zmenšili nebo zvětšili.

Změna nastavení vyrovnání slov bude stejná jako hodnota Vyrovnání párů v dialogovém okně předvoleb Jednotky a kroky kláves. Když stisknete klávesovou zkratku a podržíte klávesu Ctrl nebo Command, změna vyrovnání bude hodnota Vyrovnání párů z předvoleb vynásobená pěti.

Změna výchozí hodnoty přírůstku vyrovnání párů

 1. V sekci Jednotky a kroky kláves dialogového okna Předvolby zadejte novou hodnotu pro volbu Vyrovnání párů a klikněte na OK.

Vypnutí vyrovnání párů pro vybraný text

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím pruhu zadejte nebo zvolte 0 z nabídky Vyrovnání párů.

Vyrovnání párů a prostrkání můžete také vynulovat stisknutím kláves Alt+Ctrl+Q (Windows) nebo Option+Command+Q (Mac OS). Když to uděláte, vyrovnání párů se nastaví na volbu z metriky bez ohledu na to, která volba vyrovnání byla předtím použita.

Nastavení prostrkání

 1. Vyberte rozsah znaků.
 2. V panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte nebo vyberte číselnou hodnotu pro Prostrkání .

Zvýraznění textu s nastaveným vlastním vyrovnáním párů a prostrkáním

V některých případech budete chtít vědět o textu, na který je aplikované vlastní prostrkání a vyrovnání párů. Když vyberete předvolbu Vlastní prostrkání/vyrovnání, zobrazí se text s vlastním prostrkáním nebo vyrovnáním párů zeleně zvýrazněný.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS).
 2. Vyberte Vlastní prostrkání/vyrovnání a pak klikněte na OK.

Nastavení vyrovnání mezi slovy

 1. U textového nástroje vyberte rozsah textu a proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li přidat mezeru mezi vybraná slova, stiskněte Alt+Ctrl+\ (Windows) nebo Option+Command+\ (Mac OS).

  • Chcete-li zmenšit mezeru mezi vybranými slovy, stiskněte Alt+Ctrl+Backspace (Windows) nebo Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Chcete-li pětkrát zvětšit změnu vyrovnání, podržte při stisknutí klávesové zkratky také klávesu Shift.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online