Přidávání filmových a zvukových souborů do dokumentů

Filmové a zvukové klipy přidané do dokumentu můžete přehrávat, pokud je dokument vyexportovaný do formátu Adobe PDF nebo SWF nebo pokud dokument vyexportujete do formátu XML a změníte účel tagů.

Soubory videa můžete importovat ve formátu Flash Video (.FLV a .F4V), soubory kódované ve formátu H.264 (například MP4) a soubory SWF. Můžete importovat zvukové soubory ve formátu MP3. Multimediální soubory například typu (.MOV), AVI a MPEG jsou podporované v exportovaných interaktivních souborech PDF, ale nejsou podporované v exportovaných souborech SWF nebo FLA. Doporučujeme používat souborové formáty jako například FLV, F4V, SWF, MP4 a MP3, abyste mohli plně využít podpory bohatých multimédií, kterou nabízejí aplikace Acrobat 9, Adobe Reader 9 a Adobe Flash Player verze 10 a novější.

Udržujte si přehled o multimediálních souborech, které přidáte do dokumentu aplikace InDesign v produkčním cyklu. Pokud přemístíte připojený multimediální klip po jeho přidání do dokumentu, použijte k obnovení vazby panel Vazby. Pokud posíláte dokument aplikace InDesign jiné osobě, pošlete i multimediální soubory, které jste přidali.

Poznámka:

Aplikace InDesign nepodporuje možnost přehrávání vložených videí z YouTube, protože adresy URL pro YouTube se mění na zabezpečené odkazy (HTTPS) a vložené odkazy na videa z YouTube (HTTP) tak nebudou fungovat.

Přidání filmového nebo zvukového souboru

 1. Vyberte možnost Soubor > Umístit a poklikejte na soubor s filmem nebo zvukem. klikněte v místě, na které chcete film umístit. (Pokud vytvoříte rámeček multimédia tažením, může být hranice filmu oříznutá nebo zkreslená.)

  Když umístíte film nebo zvukový soubor, multimediální objekt se objeví v rámečku. Tento multimediální objekt je navázaný na soubor multimédia. Můžete nastavit velikost multimediálního objektu, a tím určit velikost oblasti přehrávání.

  Pokud se střed filmu jeví umístěn mimo stránku, film není vyexportován.

 2. K otevření náhledu multimediálních souborů a změně nastavení můžete použít panel Média (vyberte možnost Okna > Interaktivní > Média).

 3. Vyexportujte dokument do formátu Adobe PDF nebo SWF.

  Pokud exportujete do formátu Adobe PDF, vyberte volbu Adobe PDF (Interaktivní) namísto Adobe PDF (Tisk). Viz Vytváření interaktivních dokumentů pro formát PDF.

Změna nastavení filmu

Pro změnu nastavení filmu můžete použít panel Média.

 1. Vyberte objekt filmu v dokumentu.

 2. V panelu Média proveďte libovolný z následujících úkonů:

  Změna nastavení filmu
  Změna nastavení filmu

  Spustit při načtení stránky

  Film se spustí, když uživatel přejde na stránku, na které je film umístěný. Pokud jsou pro spuštění při načtení stránky nastaveny jiné položky stránky, určete pořadí pomocí panelu Časování.

  Opakovat

  Spustí film opakovaně. Je-li zdrojový soubor ve formátu Flash Video, funguje smyčka pouze ve vyexportovaných souborech SWF a nikoli v souborech PDF.

  Titulní obraz

  Určete typ obrazu, který se má objevit v oblasti přehrávání. Viz Volby titulního obrazu.

  Ovladač

  Je-li filmový soubor ve formátu Flash Video (FLV nebo F4V) nebo je kódovaný ve formátu H.264, můžete určit předdefinované skiny ovladače, které uživatelům umožní pozastavit, spustit a zastavit film různými metodami. Pokud zapnete volbu Zobrazit ovládací prvek při přejetí myši, budou se ovládací prvky zobrazovat při přejetí ukazatele myši přes objekt multimedií. Z panelu Náhled lze zobrazit náhled vybraného skinu ovladače. 

  Pokud je filmový soubor ve starším formátu (například .AVI nebo .MPEG), můžete vybrat Žádný nebo Zobrazit ovladač, aby se zobrazil základní ovladač, který uživatelům umožní pozastavit, spustit a zastavit film. 

  Vložené soubory SWF mají vlastní skiny ovladače. Volby ovladače můžete otestovat pomocí panelu Náhled.

  Navigační body

  Chcete-li vytvořit navigační bod, posuňte video až na konkrétní snímek a potom klikněte na ikonu znaménka plus. Navigační body jsou vhodné, chcete-li spouštět video z různých počátečních bodů. Když vytváříte tlačítko pro spuštění videa, můžete pro spuštění videa od libovolného přidaného navigačního bodu použít volbu Spustit od navigačního bodu.

Změna nastavení zvuku

Pro nastavení zvuku můžete použít panel Média.

 1. Vyberte objekt zvuku v dokumentu.

 2. V panelu Média proveďte libovolný z následujících úkonů:

  Změna nastavení zvuku
  Změna nastavení zvuku

  Spustit při načtení stránky

  Zvukový soubor se spustí, když uživatel přejde na stránku, na které je objekt zvuku umístěný. Pokud jsou pro spuštění při načtení stránky nastaveny jiné položky stránky, určete pořadí pomocí panelu Časování.

  Zastavit při přechodu na stránku

  Zastaví přehrávání zvukového souboru MP3, jakmile uživatel přejde na jinou stránku. Pokud soubor není ve formátu MP3, není tato volba k dispozici.

  Opakovat

  Spustí zvuk MP3 opakovaně. Pokud zdrojový soubor není ve formátu MP3, není tato volba k dispozici.

  Titulní obraz

  Určete typ obrazu, který se má objevit v oblasti přehrávání. Viz Volby titulního obrazu.

Volby titulního obrazu

Titulní obraz je obraz, který reprezentuje multimediální klip. Každý film nebo zvuk se může objevit s titulním obrazem nebo bez něho. Pokud je titulní obraz v aplikaci InDesign větší než film, v exportovaném dokumentu PDF nebo SWF se titulní obraz ořízne na velikost filmu. V panelu Média určete některý z následujících typů titulního obrazu:

Žádné

Nezobrazí pro film nebo zvukový klip žádný titulní obraz. Tato volba je užitečná, když nechcete, aby byl film nebo zvukový klip na obrazovce viditelný. Můžete například požadovat, aby se multimédia přehrávala, pouze když přejdete na stránku, nebo chcete, aby se místo titulního obrazu zobrazoval složitější design pod filmem.

Standardní

Zobrazí obecný titulní obraz pro film nebo zvuk, který není založený na obsahu souboru.

Poznámka:

Chcete-li použít jiný standardní titulní obraz, uložte obraz jako StandardMoviePoster.jpg (pro film) nebo StandardSoundPoster.jpg (pro zvuk), a nahraďte existující soubor se stejným názvem. Tento soubor je umístěn ve složce Přednastavení/Média v aplikační složce.

Od aktuálního snímku

Vyberte tuto volbu, chcete-li v oblasti náhledu panelu Média použít aktuální zobrazený snímek. Chcete-li vybrat jiný snímek, posuňte posuvník náhledu a klikněte na ikonu vpravo vedle nabídky Titulní obraz. Tato volba není dostupná u starších filmových formátů (například AVI a MPEG).

Výběr obrazu

Umožní vám vybrat obraz, který se použije jako titulní obraz. Dvojitě klikněte na obraz, který chcete použít. Jako titulní obraz můžete použít pouze bitmapové grafiky, ne vektorové grafiky.

Z videa

Tato volba je zvolena u převedených dokumentů CS4, které mají multimediální klipy nastavené na určitý snímek.

Změna nastavení multimédií pro interaktivní dokumenty PDF

 1. Z nabídky panelu Média zvolte Volby PDF.

  Nabídka panelu Média
  Nabídka panelu Média
 2. Upravte následující možnosti a klikněte na tlačítko OK.

  Volby PDF
  Volby PDF

  Popis

  Zadejte popis, který se objeví, když multimediální soubor v aplikaci Acrobat nelze přehrát. Tento popis funguje také jako alternativní text pro slabozraké uživatele.

  Spustit video v plovoucím okně

  Spustí film v samostatném okně. Pokud vyberete tuto volbu, určete poměr velikosti a umístění na obrazovce. Zvětšením velikosti plovoucího okna se může snížit kvalita obrazu. Měřítko pro plovoucí okno je založeno na velikosti originálního filmu, ne na velikosti upraveného filmu v rozvržení dokumentu. Tato volba není dostupná pro soubory SWF ani pro zvukové soubory.

Umístit soubor videa z adresy URL

Umístí soubor videa z platné adresy URL, video se ve vyexportovaném souboru PDF nebo SWF spustí jako streamované video. Video musí být platným souborem Video Flash (FLV nebo F4V) nebo souborem zakódovaným ve formátu H.264 (například MP4).

 1. Vyberte prázdný snímek nebo objekt videa obsahující video, které chcete nahradit.

 2. Z nabídky panelu Média vyberte možnost Video z adresy URL.

 3. Zadejte adresu URL a klikněte na OK.

Změna velikosti objektů filmu, titulních obrazů nebo rámečků

Když přidáte film do dokumentu aplikace InDesign, objeví se objekt filmu a jeho titulní obraz v rámečku. Když exportujete do PDF, určují velikost filmu v dokumentu PDF hranice objektu filmu, ne rozměry rámečku nebo titulního obrazu.

Nejlepší výsledky dostanete, když budou rozměry titulního obrazu stejné jako rozměry filmu. Pokud aplikujete na obraz ořezovou cestu nebo změníte jeho velikost, nemusí se tyto změny zahrnout do exportovaného dokumentu PDF.

Filmy se zobrazují v nejhornější vrstvě dokumentu PDF. Pokud film překryjete s jiným objektem v aplikaci InDesign, tento objekt se objeví pod filmem v exportovaném souboru PDF.

Poznámka:

Pokud chcete, aby v dokumentu PDF byla oblast přehrávání s prolnutím okrajů nebo s jiným efektem, který by se nemusel správně exportovat při aplikování na titulní obraz, můžete použít v oblasti přehrávání umístěný obraz, a pak umístit film (bez titulního obrazu) nad umístěný obraz.

Změna velikosti objektu filmu
Změna velikosti objektu filmu

A. Titulní obraz B. Objekt filmu C. Snímek 
 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Pokud budete chtít změnit velikost objektu filmu, titulního obrazu nebo rámečku, použijte nástroj pro změnu velikosti  a zatáhněte za jedno z rohových táhel (podržením klávesy Shift zachováte poměr stran).

  • Chcete-li změnit velikost pouze rámečku, zatáhněte za rohové táhlo nástrojem pro výběr .

  • Chcete-li změnit velikost titulního obrazu nebo objektu multimédia, vyberte titulní obraz nástrojem pro přímý výběr . Přepněte na nástroj pro výběr a táhněte za rohové táhlo.

  Poznámka:

  Ke změně velikosti titulního obrazu v rámečku můžete také použít příkazy přizpůsobení (Objekt > Přizpůsobení).

Pro export interaktivních dokumentů v aplikaci InDesign jsou optimální formáty videa FLV a F4V a zvukové formáty MP3. Formáty videa jako MOV, AVI a MPG lze vyexportovat do dokumentu PDF, ale nelze je vyexportovat do formátů založených na prostředí Flash, například do formátu SWF.

Převeďte soubory videa do formátu FLV, F4V nebo MP4 pomocí aplikace Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder nepřevádí formáty zvukových souborů do formátu MP3, k tomuto účelu však můžete použít například aplikaci Apple iTunes.

 1. Otevřete aplikaci Adobe Media Encoder, přidejte soubory videa, které chcete převést a převeďte je do formátu FLV nebo F4V.

  Další informace najdete v nápovědě aplikace Adobe Media Encoder.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online