Příručka uživatele Zrušit

Formátování odstavců

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Panel Vrácení úprav zpět a správa historie
   9. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Generativní rozšíření
   3. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
   3. Změna velikosti a zkosení textu
   4. Použití barevných efektů na text
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Export obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Soubor aplikace InDesign nelze exportovat do PDF
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Nastavení mezer odstavců

Můžete nastavit velikost mezery mezi odstavci. Pokud odstavec začíná na začátku sloupce nebo rámečku, nerespektuje aplikace InDesign hodnotu mezery před odstavcem. V takovém případě můžete v aplikaci InDesign zvětšit proklad prvního řádku odstavce nebo zvětšit horní vsazení textového rámečku.

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu nastavte příslušné hodnoty v polích Mezera před , Mezera za a Mezera mezi odstavci se stejným stylem .

Poznámka:
 • Hodnota v poli Mezera mezi odstavci se stejným stylem se použije pouze v případě, pokud budou mít dva po sobě následující odstavce stejný styl odstavce. Pokud budou styly odstavců odlišné, použije se stávající hodnota pole v polích Mezera před a Mezera za.
 • Chcete-li zajistit jednotnost formátování, změňte mezery odstavců v odstavcových stylech, které definujete.

Používání iniciál

Iniciály můžete vytvořit v jednom nebo více odstavcích najednou. Účaří iniciály leží jeden nebo více řádků pod účařím prvního řádku odstavce.

Můžete také vytvořit znakový styl, který pak budete aplikovat na znaky iniciály. Můžete například vytvořit vysokou verzálku (také označovanou jako iniciála) tak, že nastavíte jednořádkovou jednoznakovou iniciálu a aplikujete znakový styl, který zvětší velikost prvního písmene.

Jednoznaková třířádková iniciála (vlevo) a pětiznaková dvouřádková iniciála (vpravo)

Vytvoření iniciály

 1. S vybraným textovým nástrojem klikněte do odstavce v místě, kde chcete vytvořit iniciálu.
 2. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu zadejte do pole Počet řádků iniciály číslo určující počet řádků, které má iniciála zabírat.
 3. V poli Jeden nebo více znaků iniciály zadejte požadovaný počet znaků iniciály.
 4. Chcete-li na znak iniciály aplikovat znakový styl, zvolte Iniciály a vnořené styly z nabídky panelu Odstavec a pak vyberte znakový styl, který jste vytvořili.
  Poznámka:

  Dialogové okno Iniciály a vnořené styly můžete také použít k zarovnání iniciály k okraji textu, a omezit tak místo na levé straně iniciály, a k nastavení písmen iniciály s dolními dotahy, například „g“ a „y“. Pokud chcete pro písmena iniciály změnit velikost, nastavit zkosení nebo změnit řez písma, vyberte písmeno nebo písmena a změňte jejich formátování.

Odstranění iniciály

 1. S vybraným textovým nástrojem klikněte do odstavce v místě, kde se zobrazuje iniciála.
 2. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu zadejte 0 do pole Počet řádků iniciály nebo Počet znaků iniciály.

Přidání linek nad nebo pod odstavce

Linky jsou atributy odstavce, které se posunují a mění velikost spolu s odstavcem na stránce. Pokud používáte linku v nadpisech dokumentu, můžete ji vytvořit jako součást definice odstavcového stylu. Šířka linky je určena šířkou sloupce.

Posun linky nad odstavcem se měří od účaří horního řádku textu k dolnímu okraji linky. Posun linky pod odstavcem se měří od účaří posledního řádku textu k hornímu okraji linky.

Umístění linek

A. Linka nad odstavcem B. Linka pod odstavcem 

Michael Murphy publikoval výukový videokurz o vytváření zvláštních efektů pomocí linek odstavce na stránce Paragraph Rules Rule.

Server Creative Curio publikoval článek o kreativním použití linek odstavců na stránce Creative Uses for Paragraph Rules in InDesign, Pt 1.

Přidání linky nad nebo pod odstavec

 1. Vyberte text.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Linky odstavce.
 3. Nahoře v dialogovém okně Linky odstavce vyberte Linka nad nebo Linka pod.
 4. Vyberte Linka je zapnutá.
  Poznámka:

  Pokud chcete mít linku nad i pod, musíte vybrat volbu Linka je zapnutá pro Linka nad i Linka pod.

 5. Chcete-li vidět, jak bude linka vypadat, vyberte Náhled.
 6. Chcete-li určit tloušťku linky, zvolte tloušťku v poli Tloušťka nebo zadejte hodnotu. Linka nad se zvýšením tloušťky rozšíří směrem nahoru. Linka pod se při zvětšení tloušťky rozšíří směrem dolů.
 7. Vyberte Přetisk tahu, chcete-li mít jistotu, že tah nevykrojí spodní tiskové barvy při tisku na tiskařském stroji.
 8. Proveďte jeden nebo oba následující úkony:
  • Zvolte barvu. Dostupné barvy jsou ty, které jsou uvedené v panelu Vzorník. Vyberte volbu Barva textu, chcete-li, aby linka nad měla stejnou barvu jako první znak odstavce nebo linka pod jako poslední znak odstavce.

  • Zvolte odstín nebo určete hodnotu odstínu. Odstín je odvozený od vybrané barvy. Odstíny nelze vytvořit z vestavěných barev Žádná, Papír, Registrační nebo Barva textu.

  • Pokud určíte jiný typ čáry než plnou čáru, zvolte barvu nebo odstín mezery a tím změňte vzhled oblasti mezi čárkami, tečkami nebo pruhy v čáře.

 9. Zvolte šířku linky. Můžete zvolit buď Text (od levého okraje textu do konce řádku) nebo Sloupec (od levého okraje sloupce k pravému okraji sloupce). Pokud má levý okraj rámečku vsazení sloupce, linka začíná v místě vsazení.
 10. Chcete-li určit svislé umístění linky, zadejte hodnotu do pole Odsazení.
 11. Chcete-li zajistit, aby se linka nad textem vykreslila v textovém rámečku, vyberte volbu Zachovat v rámečku. Pokud tato volba není vybraná, linka se může objevit i mimo textový rámeček.
  Poznámka:

  Chcete-li zajistit, aby se linka odstavce nad jedním sloupcem zarovnala s textem v horní části vedlejšího sloupce, vyberte volbu Zachovat v rámečku.

 12. Nastavte levé nebo pravé odsazení linky (ne textu) zadáním hodnot v polích Levé odsazení a Pravé odsazení.
 13. Vyberte Přetisk tahu, pokud se linka odstavce bude tisknout přes jinou barvou a chcete zabránit chybám, které se mohou vyskytnout při nepřesném soutisku. Pak klikněte na OK.

Odstranění linky odstavce

 1. Textovým nástrojem klikněte do odstavce, který obsahuje linku odstavce.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Linky odstavce.
 3. Odznačte volbu Linka je zapnutá a klikněte na OK.

Způsoby řízení rozdělování odstavců

Můžete zamezit výskytu sirotků a vdov, slov nebo samostatných řádků textu, které jsou odděleny od ostatních řádků odstavce. Sirotci zůstávají na dolním okraji sloupce nebo stránky a vdovy na horním okraji sloupce nebo stránky. Další typografický problém, kterého je třeba se vyvarovat, představuje nadpis osamocený na stránce s následujícím odstavcem, který začíná na další stránce. Máte k dispozici několik voleb pro opravy vdov, sirotků, krátkých posledních řádků a dalších problémů se zalomením odstavců:

Neviditelné rozdělovníky

Neviditelný rozdělovník (Text > Vložit speciální znak > Rozdělovníky a pomlčky > Neviditelný rozdělovník) se zobrazí pouze tehdy, když se slovo rozdělí. Tato volba zabraňuje běžným typografickým problémům s pomlčkou v rozdělených slovech, například „zdra-votník“, která se objeví uprostřed řádku, když se text přesune. Podobně můžete přidat znak podmíněného zalomení řádku.

Bez rozdělení

Pokud nechcete, aby se vybraný text rozdělil na více řádků, zvolte Bez rozdělení z nabídky panelu Znaky.

Nerozdělitelné mezery

Vložte nerozdělitelnou (pevnou) mezeru (Text > Vložit prázdné místo > [Nerozdělitelná mezera]) mezi slova, která chcete udržet pohromadě.

Volby rozdělování odstavců

Z nabídky panelu Odstavec zvolte Volby rozdělování odstavců a zadejte, kolik řádků v následujícím odstavci zůstane s aktuálním odstavcem.

Začátek odstavce

Použijte volbu Začátek odstavce v dialogovém okně Volby rozdělování odstavců, abyste vynutili umístění odstavce (obvykle nadpisu nebo titulu) na začátek stránky, sloupce nebo oddílu. Tato volba nejlépe funguje jako součást odstavcového stylu nadpisu.

Nastavení dělení slov

Z nabídky panelu Odstavec zvolte Dělení slov a změňte nastavení dělení slov.

Úpravy textu

Pro některé typy dokumentů, se kterými pracujete, nemusí být možné upravovat text. Pokud ale máte oprávnění přepisovat, můžete často drobnou změnou formulace vylepšit zalomení řádků.

Použití jiného algoritmu sazby

Obvykle byste měli použít volbu Odstavcová sazba Adobe a nechat InDesign, aby zalomil odstavce automaticky. Pokud sazba odstavce neodpovídá vašim představám, vyberte volbu Jednořádková sazba Adobe z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu a nastavte vybrané řádky jednotlivě. Viz Zalamování textu.

Řízení rozdělování odstavců pomocí voleb rozdělování

Můžete určit, kolik řádků následujícího odstavce zůstane s aktuálním odstavcem, když se přesunuje mezi rámečky – lze tak jednoduše zajistit, že se nadpisy neoddělí od následujícího hlavního textu, ke kterému patří. InDesign může zvýraznit odstavce, které poruší tato nastavení.

Pokud váš dokument nevyžaduje, aby sloupce měly stejné poslední účaří, nebudete možná chtít používat Volby rozdělování odstavců.

Poznámka:

Chcete-li zvýraznit odstavce, které porušují Volby rozdělování odstavců, zvolte možnost Úpravy > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS), vyberte Porušení nerozdělování a klikněte na tlačítko OK.

 1. Vyberte odstavec nebo odstavce, kterých se to má týkat.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo z nabídky ovládacího panelu zvolte Volby rozdělování odstavců. (Volby rozdělování odstavců můžete také změnit, když vytváříte nebo upravuje odstavcový styl.)
 3. Z nabídky panelu Odstavec zvolte položku Volby rozdělování odstavců. (Volby rozdělování odstavců můžete také změnit, když vytváříte nebo upravuje odstavcový styl.)
 4. Vyberte jednu z těchto voleb, a pak klikněte na OK:
  • Zapněte volbu Zachovat s předchozím, pokud má být první řádek aktuálního odstavce na stejné stránce jako poslední řádek předchozího odstavce

  • V poli Spojit s dalšími _ řádky určete počet řádků (až pět) následujícího odstavce, se kterými zůstane poslední řádek současného odstavce. Tato volba je zvláště užitečná, pokud chcete zajistit, aby nadpis zůstal spojen s několika řádky následujícího odstavce.

  • Vyberte volbu Nerozdělovat řádky a vyberte Všechny řádky odstavce, chcete-li zabránit rozdělení odstavce.

  • Vyberte volbu Nerozdělovat řádky, vyberte Na začátku/konci odstavce a zadejte počet řádků, které musí zůstat na začátku nebo na konci odstavce, abyste zamezili výskytu sirotků a vdov.

  • V poli Začátek odstavce vyberte volbu, abyste přinutili InDesign posunout odstavec do dalšího sloupce, rámečku nebo stránky. Když vyberete Kdekoliv, počáteční poloha je určena volbou nastavení rozdělování řádků. Pro ostatní volby se vynutí začátek z příslušných poloh.

Poznámka:

Když vytváříte odstavcové styly pro nadpisy, použijte panel Volby rozdělování odstavců, abyste zajistili, že se nadpisy neoddělí od následujícího odstavce.

Vytvoření předsazené interpunkce

Interpunkční znaky a písmena jako „W“ mohou způsobit, že levý nebo pravý okraj sloupce vypadá jako nezarovnaný. Optické zarovnání okrajů určuje, zda se interpunkční znaky (například tečky, čárky, uvozovky a pomlčky) a okraje písmen (například W a A) přesadí mimo okraje textu tak, aby text vypadal zarovnaně.

Před (vlevo) a po (vpravo) aplikování optického zarovnání okrajů

 1. Vyberte textový rámeček nebo klikněte kdekoliv v článku.
 2. Zvolte Text > Článek.
 3. Vyberte Optické zarovnání okrajů.
 4. Vyberte velikost písma, abyste nastavili odpovídající míru přesahu pro velikost textu v článku. Abyste dostali optimální výsledky, použijte stejnou velikost jako má text.
Poznámka:

Chcete-li vypnout Optické zarovnání okrajů pro jednotlivý odstavec, zvolte Ignorovat optický okraj z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu.

Vytvoření okraje odstavce

Okraje odstavce vám umožňují vytvářet okraje kolem jednoho nebo více odstavců. Návrhy rohů je možné upravovat, a zvýrazňovat tak odstavce nádhernými efekty.

 1. Chcete-li použít okraj odstavce na text v textovém rámu, vyberte textový rám nebo umístěte ukazatel na text v textovém rámu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Ovládání (Okno > Ovládání) vyberte volbu Okraje odstavce a Stínování.
  • Z nabídky panelu Styly odstavců (Okno > Styly > Styly odstavců) vyberte volbu Volby stylu a zvolte Okraj odstavce.
  • V nabídce panelu Odstavec (Okno > Text a tabulky > Odstavec) vyberte možnost Okraje a stínování odstavců.
 3. V dialogu Okraj vyberte následující volby:

  Nahoře:

  Určete hodnotu horního okraje pro konkrétní odstavec.  

  Vlevo:

  Určete hodnotu levého okraje pro konkrétní odstavec.

  Dole:

  Určete hodnotu spodního okraje pro konkrétní odstavec.

  Vpravo:

  Určete hodnotu pravého okraje pro konkrétní odstavec.

  Typ:

  Vyberte typ tahu pro okraj odstavce.

  Barva:

  Vyberte barvu tahu pro okraj odstavce.

  Odstín:

  Určete hodnotu odstínu tahu pro okraj odstavce.

  Přetisk tahu:

  Vybráním této možnosti použijete přetisk tahu.

  Barva mezer:

  Určete barvu, která se objeví mezi čárkami, tečkami nebo vícenásobnými čárami v tahu se vzorkem.

  Odstín mezer:

  Určete odstín (když je vybraná barva mezery).

  Konce:

  Vybráním stylu zakončení určete vzhled obou konců otevřené cesty:
      Useknutý konec
  vytvoří hranatá zakončení, která končí zhruba v koncových bodech.
      Oblý konec vytvoří půlkruhová zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.
      Přečnívající konec vytvoří hranatá zakončení, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body. Tato volba způsobí, že se tloušťka tahu zvětší rovnoměrně ve všech směrech kolem cesty.

  Spoje:

  Určete vzhled tahu v rohových bodech:
      Pokosové spojení vytvoří ostré rohy přečnívající za koncový bod.
      Oblý spoj vytvoří oblé rohy, z nichž polovina šířky tahu přesahuje za koncové body.
      Zkosený spoj vytvoří hranaté rohy, které přiléhají ke koncovým bodům.

  Velikost a tvar rohu:

  Vyberte velikost a tvar rohů. Je možné zvolit individuální velikost a tvar pro každý ze čtyř rohů.

  Nahoře (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení okraje přes horní kraj.

  Vlevo (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení okraje přes levý kraj.

  Dole (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení okraje přes spodní kraj.

  Vpravo (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení okraje přes pravý kraj.

  Horní hrana:

  Vyberte pozici horní hrany okraje pro konkrétní odstavec.

  Spodní hrana:

  Určete pozici spodní hrany okraje pro konkrétní odstavec.

  Šířka:

  Určete šířku okraje. Volba Sloupec roztahuje okraj přes textový rám, volba Text prodlužuje okraj přes text.

  Zobrazit okraj, pokud je odstavec rozdělen mezi rámy/sloupce:

  Výběrem této možnosti zobrazíte okraje, když text v odstavci přetéká přes sloupce nebo z jednoho zřetězeného rámečku do druhého.

  Spojit sousedící okraje a stínování se stejnými nastaveními:

  Výběrem této možnosti sloučíte okraje a stínování dvou po sobě následujících odstavců, pokud mají nastaveny stejné vlastnosti okrajů a stínování.

  Poznámka:

  Za následujících podmínek nebude mít tato možnost žádný vliv na okraje dvou sousedních odstavců:

  • Jeden z odstavců je v jednom sloupci a nepřetéká přes jiný odstavec a druhý odstavec je v jiném sloupci.
  • Jeden z odstavců je v rámečku a nevytéká z jednoho rámečku do jiného rámečku zřetězeného textového rámečku a druhý odstavec je v jiném rámečku.
 4. Zkontrolujte tlačítko Řetězit a ověřte, jestli zůstaly všechny hodnoty posunu stejné. Změníte-li hodnotu jednoho posunu, dojde k aktualizaci všech ostatních hodnot.

  Chcete-li vytvářet různé hodnoty posunů, nesmí být zvoleno tlačítko Řetězit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Odstavec s okrajem

Vytvoření stínu (nebo barvy) za odstavcem

Funkce Stínování odstavců umožňuje vytvořit stín (nebo barvu) za odstavcem.

Když vytváříte stín odstavce v dokumentu, aplikace InDesign se ujišťuje, že se stín roztahuje a smršťuje spolu s tím, jak v odstavci přidáváte či ubíráte obsah. Stín se také pohybuje podél odstavce.

 1. Chcete-li použít stín odstavce na text v textovém rámu, vyberte textový rám nebo umístěte ukazatel na text v textovém rámu.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu Ovládání (Okno > Ovládání) vyberte volbu Okraje odstavce a Stínování.
  • Z nabídky panelu Styly odstavců (Okno > Styly > Styly odstavců) vyberte volbu Volby stylu a zvolte Stínování odstavců.
  • V nabídce panelu Odstavec (Okno > Text a tabulky > Odstavec) vyberte možnost Stínování.
 3. V dialogu Stínování vyberte následující volby:

  Barva:

  Vyberte barvu pro stínování.

  Odstín:

  Určete hodnotu pro odstín.

  Přetisk tahu:

  Vybráním této možnosti použijete přetisk tahu.

  Velikost a tvar rohu:

  Vyberte velikost a tvar rohů. Je možné zvolit individuální velikost a tvar pro každý ze čtyř rohů.

  Nahoře (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení stínu přes horní kraj.

  Vlevo (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení stínu přes levý kraj.

  Dole (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení stínu přes spodní kraj.

  Vpravo (Posuny):

  Určete hodnotu pro prodloužení stínu přes pravý kraj.

  Horní hrana:

  Vyberte pozici horní hrany stínování pro konkrétní odstavec.

  Spodní hrana:

  Určete pozici spodní hrany stínování pro konkrétní odstavec.

  Šířka:

  Určete šířku stínování. Volba Sloupec roztahuje stín přes textový rám, volba Text prodlužuje stín přes text.

  Oříznout podle rámečku:

  Pomocí této volby můžete stínování oříznout na okrajích rámu.

  Netisknout či exportovat:

  Pokud vyberete tuto volbu, bude se stínování ignorovat, jestliže se dokument tiskne nebo exportuje do formátů (například PDF, EPUB, JPEG a PNG).

  Poznámka:

  V případě japonského textu se nastavení Horní okraj změní na výchozí hodnotu Horní okraj Em rámečku a nastavení Spodní okraj se změní na výchozí hodnotu Dolní okraj Em rámečku.

 4. Zkontrolujte tlačítko Řetězit a ověřte, jestli zůstaly všechny hodnoty posunu stejné. Změníte-li hodnotu jednoho posunu, dojde k aktualizaci všech ostatních hodnot.

  Chcete-li vytvářet různé hodnoty posunů, nesmí být zvoleno tlačítko Řetězit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Stín přesahuje přes text v textovém rámečku. Nepřesahuje přes celý textový rámeček.

Funkce Oříznout podle rámečku je navíc nejvhodnější pro neobdélníkové textové rámečky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online