Vytvoření textu na cestě

Vytvoření textu na cestě

Text můžete zformátovat tak, aby běžel podél okraje otevřené nebo uzavřené cesty libovolného tvaru. Na text na cestě můžete aplikovat následující volby a efekty: posunutí podél cesty, převrácení na druhou stranu cesty nebo pokřivení znaků s použitím tvaru cesty. Text na cestě má vstupní a výstupní bod podobně jako jiné textové rámečky, takže text můžete zřetězit.

Na cestě může být pouze jeden řádek textu, takže jakýkoli text, který se na cestu nevejde, bude přesahovat (bude skrytý), pokud ho nezřetězíte s jinou cestou nebo textovým rámečkem. K textu na cestě můžete přidat včleněné nebo nad řádkem umístěné objekty. Text na cestě nemůžete vytvořit s použitím složených cest, vytvořených například pomocí příkazu Vytvořit obrysy.

Text na cestě

A. Počáteční vymezovač B. Vstupní bod C. Prostřední vymezovač D. Koncový vymezovač E. Výstupní bod označující zřetězení textu 

 1. Vyberte nástroj text na cestě . (klikněte a podržte tlačítko myši na textovém nástroji, abyste zobrazili nabídku, která obsahuje nástroj text na cestě.)
 2. Umístěte kurzor na cestu, dokud se vedle něj nezobrazí malé znaménko plus a poté postupujte následovně:
  • Chcete-li psát s použitím výchozích nastavení, klikněte na cestu. Standardně se textový kurzor objeví na začátku cesty. Pokud je v platném výchozím nastavení odstavce určené odsazení nebo jiné zarovnání než doleva, může se textový kurzor objevit i jinde, než na začátku cesty.

  • Chcete-li text omezit jen na určitou část cesty, klikněte na cestu v místě, kde má text začínat, a táhněte podél cesty až k místu, kde má text končit, a pak uvolněte tlačítko myši. (Více informací o změně počáteční a koncové polohy textu viz Nastavení polohy textu na cestě.)

  Změna umístění textu na cestě

  Poznámka:

  Pokud se vám zdá, že kliknutí ani tažení nefungují, zkontrolujte, že se vedle nástroje text na cestě zobrazí malé znaménko plus.

 3. Napište požadovaný text. Pokud jste textový kurzor na cestu umístili kliknutím, objeví se text podél celé délky cesty. Pokud jste táhli, objeví se text pouze podél délky tažení.
Poznámka:

Pokud byla cesta původně viditelná, zůstane viditelná i po přidání textu. Chcete-li cestu skrýt, vyberte ji nástrojem pro výběr nebo nástrojem pro přímý výběr a pak nastavte výplň a tah na Žádný.

Úpravy nebo odstranění textu na cestě

Na text na cestě můžete aplikovat volby znaků a odstavce. Ale volby linek odstavce a mezer odstavce nemají na text na cestě žádný vliv. Nastavení zarovnání v panelu Odstavec řídí zarovnání textu na cestě.

Úpravy a formátování znaků textu na cestě

 1. Pomocí nástroje text na cestě proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit textový kurzor, klikněte mezi libovolné dva znaky v textu na cestě.

  • Chcete-li vybrat znaky, táhněte přes text na cestě.

 2. Upravte a formátujte text podle potřeby.

Odstranění textu z cesty

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje pro přímý výběr vyberte nejméně jeden objekt textu na cestě.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Odstranit text z cesty.

Pokud je text na cestě zřetězený, přesune se do následujícího zřetězeného textového rámečku nebo objektu s textem na cestě. Pokud text na cestě není zřetězený, odstraní se. Cesta zůstane, ale ztratí všechny atributy textu na cestě – všechny vymezovače, vstupní a výstupní bod a vlastnosti zřetězení se odstraní.

Poznámka:

Pokud jsou výplň a tah cesty nastaveny na Žádný, nebude cesta po odstranění textu viditelná. Chcete-li cestu zviditelnit, stiskněte klávesu D hned po zvolení příkazu Text > Text na cestě > Odstranit text z cesty. Tím aplikujete na vybranou cestu výchozí výplň a tah.

Zúžení mezer znaků kolem ostrých oblouků a rohů

 1. Nástrojem pro výběr nebo textovým nástrojem vyberte text na cestě.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby nebo dvojitě klikněte na nástroj Text na cestě.
 3. Do pole Mezery zadejte hodnotu v bodech. Vyšší hodnoty odstraní nadbytečné mezery mezi znaky, umístěnými na ostrých křivkách nebo špičatých rozích.
Text na cestě před (vlevo) a po (vpravo) úpravě nastavení mezer

Poznámka:

Hodnota Mezery kompenzuje způsob vějířovitého roztažení znaků okolo oblouku nebo ostrého rohu. Nemá žádný vliv na znaky umístěné na rovných úsecích. Chcete-li změnit mezery mezi znaky kdekoliv podél cesty, vyberte tyto znaky, a pak na ně aplikujte vyrovnání párů nebo prostrkání.

Přizpůsobení polohy textu na cestě

Můžete změnit umístění počátku nebo konce textu na cestě, posunout text a změnit polohu cesty dalšími způsoby.

Změna umístění počátku a konce textu na cestě

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte text na cestě.
 2. Umístěte ukazatel nad počáteční nebo koncový vymezovač textu na cestě, až se vedle ukazatele objeví malá ikona . Neumísťujte ukazatel nad vstupní ani výstupní bod vymezovače.
  Poznámka:

  Zvětšením cesty si usnadníte výběr vymezovače.

 3. Přetáhněte počáteční nebo koncový vymezovač podél cesty.
Umístěte ukazatel nad počáteční nebo koncový vymezovač a pak tažením změňte hranice textu na cestě.

Poznámka:

Pokud nastavíte hodnotu odsazení odstavce, bude se měřit od počátečního a koncového vymezovače.

Posunutí textu na cestě podél cesty

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte text na cestě.
 2. Umístěte ukazatel nad prostřední vymezovač textu na cestě, až se vedle ukazatele objeví ikona prostředního vymezovače .
  Poznámka:

  Zvětšením cesty si usnadníte výběr vymezovače.

 3. Přetáhněte prostřední vymezovač podél cesty.
Poznámka:

Pokud je počáteční i koncový vymezovač na konci cesty, text se neposune. Chcete-li vytvořit místo pro přetažení textu, přetáhněte počáteční nebo koncový vymezovač z konců cesty.

Převrácení textu na cestě

 1. Klikněte na nástroj pro výběr a vyberte text na cestě.
 2. Umístěte ukazatel nad prostřední vymezovač textu na cestě, až se vedle ukazatele objeví ikona prostředního vymezovače .
 3. Přetáhněte prostřední vymezovač přes cestu na druhou stranu.
  Umístěte ukazatel nad prostřední vymezovač a pak tažením přes cestu text převraťte.

  Text na cestě můžete také převrátit pomocí dialogového okna. Nástrojem pro výběr nebo textovým nástrojem vyberte text na cestě. Zvolte Text > Text na cestě > Volby. Vyberte volbu Převrátit a pak klikněte na OK.

Aplikování efektu na text na cestě

 1. Nástrojem pro výběr nebo textovým nástrojem vyberte text na cestě.
 2. Zvolte Text > Text na cestě > Volby nebo dvojitě klikněte na nástroj Text na cestě.
 3. Vyberte jednu z následujících voleb z nabídky Efekt a pak klikněte na OK:
  • Chcete-li, aby střed účaří každého znaku byl rovnoběžný s tečnou cesty, zvolte Duha. To je výchozí nastavení.
  Efekty pro text na cestě

  A. Efekt Duha B. Efekt Zkosení C. Efekt 3D stuha D. Efekt Schody E. Efekt Gravitace 

  • Chcete-li, aby svislé okraje znaků byly přesně svislé bez ohledu na tvar cesty a aby vodorovné okraje znaků sledovaly cestu, zvolte Zkosení. Výsledná vodorovná deformace je vhodná, pokud chcete, aby text vypadal, jako by sledoval vlny nebo běžel kolem válce, jako na nálepce plechovky.

  • Chcete-li, aby vodorovné okraje znaků byly přesně vodorovné, bez ohledu na tvar cesty, a současně aby svislé okraje znaků byly kolmé k cestě, zvolte 3D stuha.

  • Chcete-li, aby levý okraj účaří každého znaku byl na cestě, a aby se znaky neotáčely, zvolte Schody.

  • Chcete-li, aby střed účaří každého znaku byl na cestě, a přitom aby všechny svislé okraje protínaly středový bod cesty, zvolte Gravitace. Perspektivní efekt této volby můžete nastavit změnou zakřivení oblouku cesty textu.

Přidání ukotvených objektů k textu na cestě

 1. Pomocí textového nástroje nebo nástroje text na cestě umístěte textový kurzor do textu, kde chcete přidat kotvu objektu.
 2. Přidejte ukotvený objekt. Na cestu můžete přidat včleněné nebo nad řádkem umístěné objekty nebo rámečky. (Viz Ukotvené objekty.)
Poznámka:

Volby dostupné pro ukotvené objekty umístěné nad řádkem jsou pro text na cestě mírně odlišné od voleb pro objekty ukotvené v běžném textovém rámečku: volba Zarovnat je relativní ke značce ukotvení objektu a volba Mezera před není dostupná.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.