Přehled

Dokument InDesign lze exportovat do formátu EPUB, a umožnit tak uživatelům zobrazit výstup ve čtečce EPUB.

Dokument můžete exportovat do zalamovatelného formátu EPUB. Zalamovatelný dokument EPUB umožňuje čtečce EPUB optimalizovat obsah podle zobrazovacího zařízení.

Zalamovatelný formát je vhodnější, pokud je dokument určen pro uživatele čteček typu eInk. Zalamovatelnému formátu se rovněž dává přednost, pokud chcete umožnit změnu písma a velikosti textu ve čtečce.

Dokument můžete exportovat do formátu s pevným rozvržením. Formát s pevným rozvržením umožňuje vložit do dokumentu audio, video nebo obsah aplikace Edge.

Do formátu s pevným rozvržením lze rovněž exportovat dokumenty obsahující ovládací prvky, například navigační tlačítka, přechody stránek, animace a hypervazby.

Formát s pevným rozvržením je vhodnější pro dokumenty zahrnující větší počet grafik, audio a video obsah. Je vhodnější pro dětské knihy, kuchařky, učebnice a komiksy.

Podpora textu

Následující volby textu jsou podporovány při tvorbě dokumentů pro export do formátu s pevným rozvržením:

 • Text není rastrovaný. Tzn., že živý text lze prohledávat a vybírat
 • Živý text lze svisle a vodorovně škálovat
 • Lze zahrnout vodicí znaky tabulátorů
 • Tagy obsahují označení jazykových atributů
 • Tagy jsou označeny třídami CSS
 • Hypervazby a křížové odkazy v textu podporují adresy URL, textové kotvy a stránky

Při zahrnutí textu do dokumentů pro export do formátu EPUB nezapomeňte na následující omezení:

 • Vyrovnání není podporováno u jednotlivého glyfu a je distribuováno v podobě mezer znaků u všech písmen slova
 • Alternativní znaky generované funkcemi OpenType, včetně kapitálek, všech verzálek a zlomků, nejsou kvůli omezené podpoře zařízení podporovány
 • Podpora blízkovýchodních textových rámečků zprava doleva zůstává neúplná

Podpora japonského textu

Pro export do formátu s pevným rozvržením jsou k dispozici následující volby funkcí japonského textu:

 • Text Ruby je živý a ve výstupu není rastrovaný
 • V živém textu je podporováno Warichu
 • V živém textu je podporováno otáčení znaků
 • Jsou podporována složená písma
 • Svislé textové rámečky jsou podporovány včetně otočených glyfů

Při zahrnutí japonského textu do dokumentů pro export do formátu EPUB nezapomeňte na následující omezení:

 • Japonské písmo Tate-Chu-Yoko není podporováno ve svislých textových rámečcích
 • Při použití písem True Type japonské ideografické znaky ztrácejí své rozmístění
 • Japonské písmo Kenten je v živém textu rastrované

Při tvorbě dokumentů pro export do formátu s pevným rozvržením jsou podporovány následující volby hypervazeb:

 • Hypervazby na základě textů a křížových odkazů
 • Hypervazby na základě objektů
 • Hypervazby na stránky pro textové i objektové hypervazby

Proces exportování zaručuje následující navigační možnosti výstupu EPUB:

Značky NAV

Značky NAV se vytvářejí pro pevné rozvržení a pro zalamovatelné formáty založené na hodnotách pro epub:type specifikovaný v dialogovém okně Volby exportu objektu.

Do značek se hodnota přidává pouze poprvé.

EPUB 2

Aplikace InDesign zaručuje podporu pro část EPUB 2 souboru OPF. Aplikace InDesign automaticky zjišťuje obálku a volbu obsahu tisk. K určení typu textu InDesign využívá hodnoty epub:type specifikované v dialogovém okně Volby exportu objektu.

Seznam stránek NAV

(formát s pevným rozvržením). Aplikace InDesign vytváří seznam stránek mapováním řetězců čísel stránek do souborů XHTML vytvořených z dané stránky.

Generování stylu CSS pro knihu

Při exportování knihy do formátu EPUB export generuje styl CSS pro každý dokument v knize. Každý styl CSS definuje styly, které jsou pro dokument jedinečné. Proces také vytváří vzorový styl CSS, který zahrnuje společné styly použité v dokumentech v knize.

Export do formátu EPUB

Dokument či knihu lze exportovat do formátu EPUB se zalamovatelným nebo pevným rozvržením.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete dokument a vyberte možnost Soubor > Exportovat.

  • Otevřete knihu a v nabídce panelu Kniha vyberte možnost Exportovat knihu do formátu EPUB.

 2. Zadejte název souboru a umístění.

 3. V seznamu Uložit jako typ zvolte možnost EPUB (Pevné rozvržení) nebo EPUB (Zalamovatelný), a poté klikněte na možnost Uložit.

 4. V dialogovém okně Volby exportu do formátu EPUB zadejte požadované volby a klikněte na tlačítko OK.

  Podrobnosti naleznete v částech Volby exportu pevného rozvržení nebo Volby zalamovatelného exportu.

InDesign vytvoří jeden soubor .epub obsahující celý obsah založený na XHTML. Pro zobrazení souboru je nutná čtečka EPUB. Použít můžete také software Adobe Digital Editions, který lze bezplatně stáhnout na stránkách Adobe.

Soubor .epub je soubor .zip. Chcete-li zobrazit a upravit obsah souboru EPUB, změňte jeho příponu z .epub na .zip a poté rozbalte obsah souboru. To se hodí pro úpravy souboru CSS.

Exportovaný soubor .epub může zahrnovat titulní obraz (obálku). Obrázek pro obálku můžete vybrat. Nebo určíte, že aplikace InDesign bude rastrovat jako obálku první stranu v exportovaném dokumentu, dokumentu zdroje stylů nebo exportované knize. Miniatura je použita ve čtečkách EPUB nebo v zobrazení knihovny aplikace Digital Editions Reader.

Volby exportu pevného rozvržení

Všeobecné

Verze

Verze formátu EPUB. 

EPUB 3.0

Podporuje audio, video, javascript a japonský svislý text.

Nefunguje ve čtečkách a na zařízeních nepodporujících standard EPUB 3.0.

EPUB 3.0 je schválený standard (asociací IDPF v roce 2011).

Obálka

Titulní obraz e-knihy. Zvolte jednu z následujících možností:

Žádný

Není přidán žádný obraz.

Rastrovat první stránku

Vyberete-li tuto volbu, v aplikaci InDesign dojde k vytvoření obrazu rastrováním první stránky e-knihy, který se použije jako titulní obraz.

Vybrat obraz

Vyberte obrazový soubor v počítači, který se použije jako obálka.

Obsah navigace

Zadejte volbu navigace pro Obsah prohlížeče EPUB.

Pomocí více vrstev (stylu TOC) vytvořte navigaci boční lišty nebo použijte název souboru.

Název souboru

Vytvořte obsah podle názvů souborů.

Více úrovní (styl obsahu)

Vytvořte obsah podle vybraného stylu obsahu.
V nabídce Styl obsahu vyberte styl obsahu pro vytvoření obsahu e-knihy.
Příkazem Formát > Styly obsahu vytvoříte speciální styl obsahu pro e-knihu.

Záložky

(EPUB 3) Vytvořte obsah na základě záložek vytvořených v dokumentu InDesign.

InDesign podporuje lokální nebo externí (z knihy) textové kotvy a stránky. Externí kotvy lze vytvořit pomocí obsahu v aplikaci InDesign a výběrem možnosti Vytvořit záložky PDF.

Podrobnosti naleznete v části Záložky.

Volby

Určete obsah, ve kterém budou exportovány prvky stránky

Vychází z nastavení dokumentu

InDesign určuje řízení dvojstránek podle nastavení definovaného v dialogovém okně Nastavení dokumentu (Soubor > Nastavení dokumentu).

Převést dvojstránku na stránku orientovanou na šířku

Převede dvojstránku do rozvržení na šířku.

Povolit syntetické dvojstránky

V dokumentu určeném pro export povolí syntetické dvojstránky.

Zakázat dvojstránky

Do výstupu EPUB nebude exportována žádná z dvojstránek.

Nastavení převodu

V nabídce Převod obrazu určete způsob exportu obrazů do formátu EPUB.

Formát

Zvolte, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do formátu GIF, JPEG nebo PNG.

Automaticky

Nechte InDesign v každém případě rozhodnout, který formát použít.

PNG

Vypněte nastavení komprimace obrazů. Možnost PNG použijte pro bezeztrátovou kompresi a pro obrazy obsahující průhlednost.

Rozlišení (PPI)

Zvolte rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi). Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4).
Hodnotu ppi můžete zvolit pro každý vybraný objekt. Možné hodnoty jsou 72, 96, 150 (dnešní průměr ze všech zařízení eBook) a 300.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Adaptivní (bez rozkladu)

Pro vytvoření palety pomocí reprezentativního vzorku barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy).

Web

Pro vytvoření palety webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS.

Systém (Win) nebo Systém (Mac)

Vytvořte paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Prokládaně

Pro postupné načítání obrazů vyplňováním chybějících řádků. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG > Metoda formátování

Určuje, jak rychle se grafika JPEG zobrazí, když se soubor obsahující grafiku otevře v prohlížeči.

Progresivní

Pro postupné zobrazování obrazů JPEG při stahování a s postupným načítáním detailů.
Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.
Volbou Účaří se každý soubor JPEG zobrazí až po stažení. Dokud se obraz nestáhne, bude se zobrazovat vyhrazený znak.

Účaří

Umožňuje zobrazení každého souboru JPEG až po stažení.
Dokud se obraz nestáhne, bude se zobrazovat vyhrazený znak.

Volby JPEG > Kvalita obrazu

Vyberte požadovanou kvalitu obrazu pro každý obraz JPEG vytvořený ve výstupu.
Volba Nízká vytváří nejmenší soubor a nejméně kvalitní obraz.

Oddíl Aplikace k prohlížení dialogového okna EPUB – Volby exportu s pevným rozvržením obsahuje následující volby:

Zobrazit EPUB po dokončení exportu

Otevře soubor EPUB ve výchozí aplikaci vybrané pro čtení formátu EPUB, pokud je nainstalovaná.

Nachází se v obou dialogových oknech Volby exportu s pevným i zalamovatelným rozvržením.

Aplikace EPUB   Verze   Podporováno Nepodporováno
Mac
Apple iBooks 1.0.1 Ano  
Oxygen 14.1 Ano  
Kindle Previewer 2.92 Ano  
Sigil 0.7.4 Ano  
Kindle 1.10.6   Ne
VitalSource Bookshelf 6.2   Ne
Apple Book Proofer 1.0.1 Nepodporuje soubory ve formátu EPUB s vloženými písmy
Windows
Sigil 0.7.4 Ano  
Kindle Previewer 2.92 Ano  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Ano  
Calibre 1.26 Ano  
Oxygen 15 Ano  
Azardi 2.0 Ano  
Kobo 3.6.0   Ne

Metadata

Do exportovaného souboru se zahrnou metadata z dokumentu (nebo z dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha).

Identifikátor

(Pouze ke čtení) Každý dokument ePub vyžaduje jedinečný identifikátor. Dojde k automatickému vytvoření a zobrazení jedinečného identifikátoru.

Název

Zadejte název EPUB.

Tvůrce

Zadejte jméno tvůrce EPUB.

Datum

Zadejte datum vytvoření EPUB.

Popis

Zadejte popis EPUB.

Vydavatel

Zadejte údaje o vydavateli, které se objeví v metadatech e-knihy. Můžete například zadat adresu URL vydavatele.

Práva

Zde zadejte informace o copyrightu.

Předmět

Zadejte předmět EPUB.

CSS

Přidat seznam stylů

Zadejte adresu URL stávajícího seznamu stylu CSS, který se použije při exportu do formátu EPUB.
InDesign neověřuje, zda CSS existuje nebo zda je platný. Nastavení externího CSS můžete ověřit pomocí aplikace Dreamweaver.

Odstranit

Odstranění vybraného stylu

Javascript

Javascript

Zadejte URL existujícího souboru JavaScript. InDesign nekontroluje, zda soubor JavaScript existuje, nebo zda je platný, a proto musíte ověřit nastavení souboru JavaScript.

Volby exportu zalamovatelného rozvržení

Všeobecné

Verze

Zadejte verzi souboru EPUB. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 je standard asociace IDPF schválený v roce 2007. Tento formát je podporován na celé řadě zařízení.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 je standard asociace IDPF schválený v roce 2011. Tento formát také podporuje zvuk, video, JavaScript a japonský vertikální text. Nefunguje ale na čtečkách a zařízeních nepodporujících standard EPUB 3.0.

Obálka

Určuje titulní obraz e-knihy. Zvolte jednu z následujících možností:

Žádný

Není přidán žádný obraz.

Rastrovat první stránku

Vyberete-li tuto volbu, v aplikaci InDesign dojde k vytvoření obrazu rastrováním první stránky e-knihy, který se použije jako titulní obraz.

Vybrat obraz

Vyberte obrazový soubor v počítači, který se použije jako obálka.

Obsah navigace

Zadejte volbu navigace pro Obsah prohlížeče EPUB.

Pomocí více vrstev (stylu TOC) vytvořte navigaci boční lišty nebo použijte název souboru.

Název souboru

Vytvořte obsah podle názvů souborů.

Více úrovní (styl obsahu)

Vytvořte obsah podle vybraného stylu obsahu. V nabídce Styl obsahu vyberte styl obsahu, který chcete použít při vytvoření obsahu vaší e-knihy. Příkazem Formát > Styly obsahu vytvoříte speciální styl obsahu pro e-knihu.

Pořadí

Určete obsah, ve kterém budou exportovány prvky stránky

Odvozeno od rozvržení stránky

Pořadí načítání je určováno umístěním položek na stránce.

Je-li vybrána volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky tak, že je projde zleva doprava a shora dolů. V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se návrhové prvky někdy neobjeví v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

(Pouze asijské verze) Pokud je vybraná volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky podle vazby dokumentu (zleva doprava nebo zprava doleva). V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se exportované návrhové prvky neobjeví v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

Stejné jako struktura XML

Pořadí načítání je určováno pořadím tagů v zobrazení struktury. Viz část Tagování položek stránky.

Stejné jako v panelu Články

Pořadí načítání je určováno pořadím elementů na panelu Články. Exportovány budou pouze zaškrtnuté články. Viz Zahrnutí článků do exportu.

Text

Poznámky pod čarou

Výběrem některé z následujících voleb určete umístění poznámek pod čarou.

 • Za odstavcem: Pro umístění poznámek pod čarou za odstavec.
 • Konec oddílu (Poznámky na konci): Pro převedení poznámky pod čarou na poznámky na konci.
 • Uvnitř rozbalovacího okna (EPUB3): Pro umístění poznámky pod čarou do rozbalovacího okna.

Přidáte-li poznámku pomocí volby poznámky dokumentu a zadáte pravidlo, například tloušťku 10 bodů, toto vodorovné pravidlo je při exportu v zalamovatelném formátu EPUB podporováno.

Volby > Odstranit vynucená zalomení řádků

Odstraní všechna měkká zalomení řádků v exportované e-knize.

Seznamy > Odrážky

Vyberte možnost Mapovat na neuspořádané seznamy, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky <ul>.
Vyberte možnost Převést na text, chcete-li k formátování použít tag <p> a znaky odrážky jako text. Pokud jste použili nativní automatické odrážky aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Seznamy > Čísla

Určí způsob převedení čísel do souboru HTML. Pokud jste použili nativní automatické číslování aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Mapovat na uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu formátované v HTML pomocí značky <ol>.

Převést na text

Převede číslované seznamy na odstavce začínající aktuálním číslem odstavce jako text.

Objekt

V nabídce Převod obrazu určete způsob exportu obrazů do formátu HTML.

Zachovat vzhled z rozvržení

Chcete-li, aby byly zděděny atributy objektu obrazu z rozvržení, zaškrtněte tuto možnost.

Nastavení převodu > Rozlišení (PPI)

Zvolte rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi). Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4). Hodnotu ppi můžete zvolit pro každý vybraný objekt. Možné hodnoty jsou 72, 96, 150 (dnešní průměr ze všech zařízení eBook) a 300.

CSS > Rozvržení

Zadejte zarovnání obrazu - vlevo, na střed nebo vpravo. Můžete také zadat odsazení nahoře a dole.

CSS > Vložit konec stránky

Vloží nové stránky s obrazy. Nové stránky lze vkládat před obrazem, po obraze nebo před a po obraze.

Nastavení převodu

Formát

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF, JPEG nebo PNG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít. Vybráním formátu PNG deaktivujete nastavení komprese obrazu; formát PNG používejte pro bezeztrátové obrazy nebo pro obrazy zahrnující průhlednost.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Adaptivní (bez rozkladu)

Pro vytvoření palety pomocí reprezentativního vzorku barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy).

Web

Pro vytvoření palety webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS.

Systém (Win) nebo Systém (Mac)

Vytvořte paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Prokládaně

Pro postupné načítání obrazů vyplňováním chybějících řádků. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG > Metoda formátování

Určuje, jak rychle se grafika JPEG zobrazí, když se soubor obsahující grafiku otevře v prohlížeči.

Progresivní

Pro postupné zobrazování obrazů JPEG při stahování a s postupným načítáním detailů.
Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.
Volbou Účaří se každý soubor JPEG zobrazí až po stažení. Dokud se obraz nestáhne, bude se zobrazovat vyhrazený znak.

Účaří

Umožňuje zobrazení každého souboru JPEG až po stažení.
Dokud se obraz nestáhne, bude se zobrazovat vyhrazený znak.

Volby JPEG > Kvalita obrazu

Vyberte požadovanou kvalitu obrazu pro každý obraz JPEG vytvořený ve výstupu.
Volba Nízká vytváří nejmenší soubor a nejméně kvalitní obraz.

Ignorovat nastavení exportu objektu

Volba Ignorovat nastavení exportu objektu se vztahuje na jednotlivé obrazy. Viz Použití voleb exportu objektů.

Metadata

Do exportovaného souboru se zahrnou metadata z dokumentu (nebo z dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha). Oddíl Metadata dialogového okna EPUB - Volby exportu s pevným rozvržením obsahuje následující volby:

Identifikátor

(Pouze ke čtení) Každý dokument ePub vyžaduje jedinečný identifikátor. Dojde k automatickému vytvoření a zobrazení jedinečného identifikátoru.

Název

Zadejte název EPUB.

Tvůrce

Zadejte jméno tvůrce EPUB s pevným rozvržením.

Datum

Zadejte datum vytvoření EPUB.

Popis

Zadejte popis EPUB.

Vydavatel

Zadejte informace o vydavateli, například jeho adresu URL.

Práva

Zadejte informace týkající se copyrightu tohoto EPUB.

Předmět

Zadejte předmět EPUB.

HTML a CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace. Oddíl CSS - Objekt dialogového okna Volby exportu se zalamovatelným rozvržením obsahuje následující volby:

Nezahrnovat třídy do HTML:

Tuto možnost zvolte, pokud třídy nechcete zahrnovat do HTML. Během exportu do HTML se odeberou atributy class a id obsažené v tagu. Zároveň se odeberou také všechny nadbytečné tagy div obsažené v HTML.

Zahrnovat třídy do HTML

Vybráním této možnosti zahrnete třídy do HTML.

Generovat CSS

Zadejte, má-li aplikace InDesign vytvořit externí CSS pro exportovaný soubor. Pokud exportujete dokument nebo knihu do formátu EPUB, aniž byste vytvořili CSS, budou ve značkách HTML vyznačeny pouze třídy asociované se styly. Nebudou vytvořeny žádné třídy s funkcí potlačení.

Zachovat lokální změny

Zahrne lokální formátování, například kurzívu nebo tučné písmo.

Včetně vložitelných písem

Zahrne do e-knihy všechna písma, která lze vložit. Písma obsahují bity vkládání, které stanoví, zda písmo lze vložit nebo ne.

Přidat seznam stylů

Zadejte adresu URL stávajícího seznamu stylů CSS. InDesign neověřuje, zda CSS existuje nebo zda je platný. Nastavení externího CSS můžete ověřit pomocí aplikace Dreamweaver.

Javascript

Javascript

Zadejte URL existujícího souboru JavaScript. InDesign nekontroluje, zda soubor JavaScript existuje, nebo zda je platný, a proto musíte ověřit nastavení souboru JavaScript.

Volby exportu objektu

Pomocí možnosti v dialogovém okně Volby exportu objektu zadejte, jak se bude s objekty v dokumentu při exportu do EPUB manipulovat.

 1. Otevřete dialogové okno Volby exportu objektu (Objekt > Volby exportu) a přejděte do oddílu EPUB a HTML.

 2. V seznamu Zachovat vzhled podle rozvržení vyberte následující možnosti:

  Výchozí

  Manipulace s objektem bude určena nastavením v dialogovém okně Exportovat.
  U zalamovatelného formátu se řídí nastavením na kartě Převod.

  Použít existující obraz pro grafické objekty

  Pokud objekt obsahuje obraz kompatibilní s exportem EPUB (JPG, PNG, GIF), styl kontejneru určuje styl CSS a obraz se nezpracuje.

  Rastrovat kontejner

  Jde o ekvivalent volby Zachovat vzhled podle rozvržení v oddíle Export zalamovatelného formátu/Převod. Celý objekt se rastruje, a tím si zachová vzhled.
  Je-li objektem textový rámeček, text již nebude živý.

  Rastrovat obsah

  Obsah objektu se rastruje, a styl objektu či kontejneru se tak řídí stylem CSS a nemusí se zobrazovat jako v aplikaci InDesign.

 3. (Zalamovatelný formát EPUB) Volbou následujících možností v seznamu Velikost zachováte poměr objektu, například obrazu bez pevného vnitřního obsahu:

  Žádný

  Pro tag mapovaný z objektu se nevytvoří žádná šířka ani výška CSS. Velikost objektu určuje případný vnitřní obsah podle pravidel stylu CSS; poměr stran zachován není.

  Výchozí

  Velikost CSS je určena nastavením v dialogovém okně Export/na kartě Objekt.

  Pevné

  Velikost CSS určuje výpočet rozměru objektu v bodech a definice týchž rozměrů ve stylu CSS jako pixelů. Poměr stran objektu je zachován.

  Relativně vůči toku textu

  Šířku CSS určuje šířka objektu a její vyjádření jako procenta ve vztahu k šířce textového rámečku obsahujícího tok textu. Poměr stran objektu je zachován.

  Vzhledem k velikosti textu

  Výšku CSS určuje výška objektu v bodech a její převod na em mezer při 12 bodech na em. Poměr objektu je zachován.

  Vlastní šířka/výška

  Platné jednotky CSS jsou cm, mm, in, pt, %, px, vh, vw, vmin a vmax. Poměr objektu je zachován.

  Poznámka:

  Tyto volby se nevztahují na hlavní rámečky toku textu.

  Poznámka:

  Objekty obsahující animace Edge nepodporují relativní míry.

Zdroje ve formátu EPUB

Na následujících odkazech získáte informace o formátu EPUB.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online