About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

Poznámka:

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

Styly [Základní tabulka] a [Žádný]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Používání stylů buněk ve stylech tabulky

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Styly buněk použité pro oblasti ve stylu tabulky

A. Řádek záhlaví formátovaný pomocí stylu buněk, který obsahuje odstavcový styl B. Levý sloupec C. Základní buňky D. Pravý sloupec 

Atributy stylu buněk

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

Přednost formátování ve stylech

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. Zvolte Okna > Styly a zvolte Styly tabulek nebo Styly buněk.

Change how styles are listed in the panel

 • Vyberte Malé řádky v panelu, chcete-li zobrazit zhuštěnou verzi stylů.
 • Přetáhněte styl do jiné polohy. Můžete také přetáhnout styly do skupin, které vytváříte.
 • Chcete-li styly uspořádat dle abecedního pořadí, zvolte Uspořádat podle názvu z nabídky panelu.

Define table and cell styles

 1. Pokud chcete vytvořit styl na základě formátování existující tabulky nebo buňky, umístěte textový kurzor do buňky.
 2. Je-li třeba, definujte odstavcový styl pro styl buněk.
 3. Chcete-li otevřít panel Styly tabulek, zvolte Okno > Styly > Styly tabulek, případně chcete-li otevřít panel Styly buněk, zvolte Okno > Styly > Styly buněk.
 4. Zvolte Nový styl tabulky z nabídky panelu Styly tabulek nebo zvolte Nový styl buněk z nabídky panelu Styly buněk.
 5. Do Název stylu zadejte název.
 6. Ze seznamu Odvozen od vyberte styl, na kterém bude aktuální styl založen.
 7. Chcete-li definovat zkratku stylu, umístěte textový kurzor do textového pole Zkratka a zkontrolujte, zda je zapnutá klávesa NumLock. Pak podržte stisknutou libovolnou kombinaci kláves Shift, Alt nebo Ctrl (Windows) nebo Shift, Option a Command (Mac OS) a stiskněte klávesu s číslem na číselné klávesnici. Pro definování zkratek stylů nemůžete použít písmena ani jiná čísla, než z číselné klávesnice.
 8. Chcete-li určit atributy formátování, klikněte na kategorii vlevo a určete požadované atributy. Chcete-li například stylu buněk přiřadit odstavcový styl, klikněte na kategorii Všeobecné a zvolte odstavcový styl z nabídky Styl odstavce.

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. Chcete-li, aby se nový styl objevil ve skupině stylů, kterou jste vytvořili, přetáhněte ho do složky skupiny stylů.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. Z nabídky panelu Styly buněk nebo Styly tabulek zvolte Načíst styly buněk, Načíst styly tabulek nebo Načíst styly tabulek a buněk.
 2. Dvojitě klikněte na dokument aplikace InDesign obsahující styly, které chcete importovat.
 3. V dialogovém okně Načíst styly zaškrtněte pole vedle stylů, které chcete importovat. Pokud se název některého importovaného stylu shoduje s názvem stávajícího stylu, vyberte ze seznamu Konflikt s existujícím stylem jednu z následujících položek a pak klikněte na OK:

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. Umístěte textový kurzor do tabulky nebo vyberte buňky, na které chcete aplikovat styl.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Styly tabulek nebo Styly buněk klikněte na styl tabulky nebo buňky (Okno > Styly > Styly tabulek nebo Styly buněk). Pokud je styl ve skupině stylů, rozbalte skupinu stylů a najděte daný styl.

  • Stiskněte zkratku, kterou jste určili pro daný styl. (Musí být zapnutý zámek číslic NumLock.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. Vytvořte nový styl.
 2. V dialogovém okně Nový styl tabulky nebo Nový styl buněk vyberte rodičovský styl v nabídce Odvozen od. Nový styl se stane odvozeným stylem.
 3. Určením formátování odlište nový styl od rodičovského stylu.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud nechcete styl aplikovat na vybranou tabulku nebo buňku, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na styl v panelu Styly a zvolte Upravit [název stylu].

  • V panelu Styly dvojitě klikněte na styl nebo styl vyberte a zvolte Volby stylu v nabídce panelu stylů. Tímto způsobem zároveň aplikujete styl buněk na vybranou buňku nebo styl tabulky na vybranou tabulku. Pokud není vybraná žádná tabulka, dvojitým kliknutím na styl tabulky ho nastavíte jako výchozí styl pro všechny tabulky, které vytvoříte.

 2. Upravte nastavení v dialogovém okně a pak klikněte na OK.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. Vyberte styl v panelu Styly.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Odstranit styl z nabídky panelu.

  • Klikněte na ikonu Odstranit  v dolní části panelu nebo přetáhněte styl na ikonu Odstranit.

  • klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na styl a pak zvolte Odstranit styl. Tato metoda je obzvláště vhodná pro odstranění stylu bez jeho použití na vybranou buňku nebo tabulku.

 3. Vyberte styl, kterým ho chcete nahradit.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. klikněte na OK.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. Umístěte textový kurzor do tabulky nebo buňky, formátované stylem, který chcete předefinovat.
 2. Proveďte změny v tabulce nebo buňce podle potřeby.
 3. V nabídce panelu Styly zvolte Předefinovat styl.

Poznámka:

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

Poznámka:

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • Chcete-li aplikovat styl tabulky a zachovat styly buněk, ale odstranit lokální změny, podržte při kliknutí na název stylu v panelu Styly tabulek stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).
 • Chcete-li aplikovat styl tabulky a odstranit jak styly buněk, tak lokální změny, podržte při kliknutí na název stylu v panelu Styly tabulek stisknuté klávesy Alt+Shift (Windows) nebo Option+Shift (Mac OS).

Poznámka:

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. Chcete-li aplikovat styl buněk a odstranit lokální změny, podržte při kliknutí na název stylu v panelu Styly buněk stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  Poznámka:

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. Zvolte Vymazat atributy nedefinované ve stylu v nabídce panelu Styly buněk.

Clear table or cell overrides

 1. Vyberte tabulku nebo buňky obsahující lokální změny.
 2. V panelu Styly klikněte na ikonu Vymazat lokální změny ve výběru  nebo zvolte Vymazat lokální změny v nabídce panelu Styly.

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. Vyberte buňky, na které byl styl aplikován.
 2. Z nabídky panelu Styly zvolte Zrušit vazbu na styl.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online