O nástrojích PDF pro tiskové publikování

V průběhu některých pracovních postupů pro tiskové publikování jsou dokumenty distribuovány ve formátu autorské aplikace (nazývaném nativní formát). Po schválení se soubory uloží v PostScriptu nebo ve specializovaném formátu pro prepress a konečný tisk. Protože aplikace vytvářejí PostScript mnoha různými způsoby, mohou být postscriptové soubory libovolně velké a složité. Navíc takové problémy, jako chybějící písma, poškozené soubory, chybějící grafické prvky a nepodporované vlastnosti, mohou v okamžiku výstupu způsobit problémy. Proto společnost Adobe se svými partnery pokračují na přípravě spolehlivých publikačních pracovních postupů založených na PDF.

Z aplikace InDesign můžete exportovat dokument do složeného PDF nazývaného digitální matrice. Tyto digitální matrice jsou kompaktní, spolehlivé soubory, které vy nebo váš dodavatel služeb můžete prohlížet, upravovat, uspořádat a kontrolovat. Pak ve vhodný okamžik v průběhu pracovního postupu může váš dodavatel služeb buď poslat soubor PDF přímo na výstup, nebo soubor zpracovat pomocí nástrojů z různých zdrojů pro takové úlohy post-processingu, jako je kontrola před výstupem, vytváření přesahů, vyřazení stránek a separace barev.

Soubory PDF v pracovním postupu

Mnoho velkých vydavatelů používá formát PDF k zefektivnění cyklů korektur a produkce. Mnoho časopisů a novin například přijalo PDF jako standardní formát pro reklamy zasílané místním vydavatelstvím přes satelitní nebo ISDN linky. PDF dává místním vydavatelům možnost okamžitě zobrazit reklamu přesně tak, jak byla navržena, provádět úpravy v textu i v pozdějších fázích a spolehlivě tisknout z libovolného počítače.

Technologie a požadavky pracovních postupů s PDF

Společnost Adobe se neustále zaměřuje na potřeby pracovních postupů poskytovatelů služeb a doporučuje často navštěvovat webové stránky Adobe na www.adobe.com, kde zjistíte nejnovější vývoj. V současnosti Adobe řeší potřeby publikačního pracovního postupu pomocí integrovaného systému několika technologií:

 • Adobe Acrobat 9 s podporou pro Adobe PDF verze 1.7.

 • Tisková technologie Adobe PostScript 3 pro podporu nezávislosti na zařízení, vytváření přesahů Adobe In-RIP Trapping, separace barev in-RIP a plynulá prolnutí.

 • Adobe InDesign CS4 se svými možnostmi sazby stránek ve vysokém rozlišení a přímým zpracováním PDF.

 • PDF/X, standard ISO pro předávání grafického obsahu eliminující značnou část proměnných týkajících se barev, písem a přesahů, které způsobují problémy při tisku.

Pracovní postup PDF se složenými barvami ve vysokém rozlišením používá obvykle výstupní zařízení PostScript 3, jehož RIP podporuje separace in-RIP. Pokud vaše výstupní zařízení používá PostScript Level 2 nebo nepodporuje separace in-RIP, použijte tiskový pracovní postup s předseparovaným PostScriptem.

Kontrola dokumentu před exportem

Před vytvořením souboru PDF pro poskytovatele služeb, zkontrolujte, zda dokument aplikace InDesign splňuje specifikace vašeho poskytovatele služeb. Následující seznam nabízí některá doporučení:

 • Použijte funkci aplikace InDesign Kontrola před výstupem, abyste se ujistili, že rozlišení a barevné prostory obrazů jsou správné, písma jsou dostupná a mohou být vložena, grafiky jsou aktuální a tak dále.

 • Před exportem si prohlédněte nastavení exportu Adobe PDF a podle potřeby je upravte. Část Přehled zahrnuje oblast varování, která ukazuje, kdy nemohou být volby přednastavení splněny.

 • Pokud vaše kresba obsahuje průhlednost (včetně přetisků a vržených stínů) a vyžadujete výstup s vysokým rozlišením, je vhodné prohlédnout si náhled efektů sloučení průhledností pomocí panelu Náhled sloučení průhlednosti ještě před uložením souboru.

 • Pokud kresba obsahuje průhlednost, zeptejte se poskytovatele prepress služeb, jestli chce sloučené nebo nesloučené soubory PDF. Sloučení se v pracovním postupu provádí co nejpozději, nejlépe až u poskytovatele služeb. Pokud chce poskytovatel služeb průhlednosti sloučené, pošlete mu soubor vyhovující PDF/X-1a.

 • Pokud se dokument bude separovat, můžete si zobrazit náhled jednotlivých výtažků a limity krytí tiskových barev pomocí panelu Náhled výtažků.

 • V dokumentu používejte pouze obrazy s vysokým rozlišením.

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pro úlohy se čtyřbarevným výtažkovým tiskem používat pouze obrazy CMYK. Nebo můžete zvolit převod obrazů RGB na CMYK v dialogovém okně Export Adobe PDF (kategorie Výstup).

 • Z exportovaného dokumentu PDF můžete vyloučit skryté nebo netisknutelné vrstvy. (Viz Výběr vrstev, které budou vytisknuty nebo exportovány do PDF.)

Podrobné informace o přípravě dokumentů aplikace InDesign pro výstup do PDF ve vysokém rozlišení najdete v příručce Adobe InDesign CS Printing Guide for Prepress Service Providers.

Průchozí tisk PDF

Výrobci tiskáren s funkcí PDF Print Engine vydávají nové ovladače založené na Adobe PDFDriver SDK a tyto ovladače dokáží zpracovávat PDF v průchozím režimu. Pokud takovou tiskárnu vyberete prostřednictvím aplikace InDesign, udává její PPD, že se jedná o tiskárnu PDF (závisí na výrobci tiskárny).

Jelikož aplikace InDesign dokáže vytvářet vysoce kvalitní PDF prostřednictvím exportu PDF, využívá tuto funkci i tisk pomocí tiskárny PDF a takové vysoce kvalitní PDF je předáno do tiskárny přímo, a nikoli prostřednictvím postscriptu.
Obecně platí, že kvalita tisku prováděná z aplikací prostřednictvím ovladače PDF je stejná nebo lepší než tisk přes PostScript. Tisk PDF prostřednictvím tiskárny Adobe PDF také podporuje živou průhlednost a správu barev ICC. Volby v dialogu tisku aplikace InDesign týkající se správy barev, separace barev a grafiky jsou deaktivované, protože všechny operace správy barev jsou z důvodu zvyšování kvality tisku prováděny v zařízení.

Dialogové okno Tisk
Dialogové okno Tisk

Volba Složené nechat nezměněné je ve výchozím nastavení zapnutá a toto nastavení nelze změnit.

Vytvoření souboru Adobe PDF připraveného k tisku

Poskytovatel služeb může použít Acrobat 7.0 Professional a novější, aby provedl kontrolu před výstupem a separace barev. Následující verze Acrobat Professional obsahují pokročilejší nástroje kontroly před výstupem, včetně schopnosti provádět určité korekce automaticky. Kontrolu před výstupem, vytvoření přesahů, vyřazení stránek a vytvoření výtažků barev pro stránky v digitální matrici mohou také provést různé aplikace pro prepress a technologie in-RIP.

Pokud se rozhodnete vypustit obrazy při vytváření souboru Adobe PDF, zajistěte, aby poskytovatel služeb měl přístup k původním obrazům s vysokým rozlišením, které jsou vyžadované pro správný výstup. Také zajistěte, aby poskytovatel služeb měl Acrobat 7.0 nebo novější pro přesné zobrazení textu a barevných grafik. Nejlepšího zobrazení dosáhnete pomocí aplikace Acrobat 8 Professional nebo novější.

Pokud používáte pracovní postup se správou barev, můžete pomocí přesných profilů barev zobrazit náhled na obrazovce (kontrolní náhled). Můžete zjistit, jak vypadají barvy dokumentu při reprodukci na určitém výstupním zařízení.

Poznámka:

Pokud nepoužíváte systém správy barev (CMS) s přesně kalibrovanými profily ICC a nejste si jisti, že je váš monitor přesně kalibrovaný, nespoléhejte se na vzhled barev na obrazovce.

 1. Připravte dokument pro export do Adobe PDF.
 2. Exportujte pomocí souboru .joboptions dodaného poskytovatelem služeb. Nemáte-li preferovaný soubor .joboptions, použijte přednastavení PDF/X.
 3. Zkontrolujte PDF před výstupem v Acrobatu 7.0 Professional nebo novějším.
 4. Vytiskněte kontrolní nátisk a opravte soubor PDF.
 5. Předejte soubor PDF připravený pro tisk poskytovateli prepress služeb.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online