Příručka uživatele Zrušit

Zarovnání textu

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Přizpůsobení pracovní plochy v aplikaci InDesign
   3. Panel nástrojů
   4. Nastavení předvoleb
   5. Panel Vlastnosti
   6. Dotyková pracovní plocha
   7. Výchozí klávesové zkratky
   8. Obnovení dokumentu a vrácení akce
  3. Generativní umělá inteligence
   1. Text na obrázek
   2. Často kladené otázky ke generativní umělé inteligenci
 3. Vytváření a rozvržení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Převedení souborů PDF na soubory InDesign v aplikaci InDesign (Beta)
   7. Vytváření souborů knih
   8. Přidání základního číslování stran
   9. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   10. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   11. Sdílení obsahu
   12. Základy práce se spravovanými soubory
   13. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
   2. Zarovnání a rozmístění objektů pomocí pravítek
   3. Měření objektů pomocí nástroje Měřítko
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Písma jihovýchodní Asie
   4. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   5. Vytvoření textu na cestě
   6. Odrážky a číslování
   7. Glyfy a speciální znaky
   8. Sazba textu
   9. Textové proměnné
   10. Vytváření kódů QR
   11. Úpravy textu
   12. Zarovnání textu
   13. Obtékání textu kolem objektů
   14. Ukotvené objekty
   15. Připojený obsah
   16. Formátování odstavců
   17. Formátování znaků
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Automatický styl textu
   3. Práce s balíčky stylů
   4. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
   1. Kontrola pravopisu, automatické opravy a dynamická kontrola pravopisu
   2. Tvorba, přidávání a správa slovníků a slov
   3. Změna předvoleb slovníku
   4. Slovník Duden
  6. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  7. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  8. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  9. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  10. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Rámečky a objekty
   10. Zarovnání a rozmístění objektů
   11. Propojená a vložená grafika
   12. Integrace datových zdrojů AEM
  11. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Hledání a nahrazení
  1. Hledání a nahrazování textu
  2. Hledání a nahrazování písem
  3. Hledání a nahrazování glyfů
  4. Hledání a nahrazování pomocí výrazů a dotazů GREP
  5. Hledání a nahrazování objektů
  6. Hledání a nahrazování barev
  7. Možnosti hledání a nahrazení
 6. Sdílení
  1. Ukládání dokumentů v cloudu a přístup k nim
  2. Uspořádání, správa a sdílení dokumentů v cloudu
  3. Zobrazování a správa verzí v dokumentech v cloudu
  4. Časté otázky o dokumentech v cloudu aplikace InDesign
  5. Sdílení a spolupráce        
  6. Sdílení kvůli hodnocení
  7. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  8. Správa zpětné vazby 
 7. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Řídicí panel Publish Online
   3. Kopírování, vkládání grafiky
   4. Export obsahu do formátu EPUB
   5. Možnosti Adobe PDF
   6. Exportování obsahu do HTML
   7. Export do Adobe PDF
   8. Export do formátu JPEG
   9. Export do formátu HTML
   10. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   11. Podporované formáty souborů
   12. Export a import nastavení uživatele
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 8. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy
  3. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  4. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  5. Řešení problémů se soubory
  6. Nelze exportovat soubor PDF.
  7. Obnovení dokumentu aplikace InDesign

Zarovnání textu

Text může být zarovnaný k jednomu nebo k oběma okrajům (nebo vsazením) textového rámečku. Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně posledního řádku (Do bloku všechny řádky). Když máte na posledním řádku pouze několik znaků, můžete použít speciální znak pro zakončení článku a vytvořit zarovnávací mezeru.

Zarovnat doleva (vlevo) a Do bloku všechny řádky (vpravo)

Poznámka:

Když zarovnáte do bloku všechny řádky textu a používáte volbu Odstavcová sazba Adobe, InDesign posune text tak, aby odstavec měl pravidelnou hustotu textu a byl vizuálně v pořádku. Můžete doladit mezery v textu zarovnaném do bloku.

Když zarovnáte text do bloku či na střed v mřížce rámečku, nebude text již zarovnán přesně podle mřížky. U všech odstavců v mřížce rámečku můžete také určit zarovnání odstavce.

 1. Vyberte text.
 2. V panelu Odstavec nebo v ovládacím panelu klikněte na jedno z tlačítek zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed, Zarovnat doprava, Do bloku doleva, Do bloku na střed, Do bloku doprava a Do bloku všechny řádky).
 3. (Volitelně) klikněte na Zarovnat směrem ke hřbetu nebo Zarovnat směrem od hřbetu.

  Když na odstavec aplikujete volbu Zarovnat směrem ke hřbetu, text na levé stránce se zarovná doprava, ale když stejný text přeteče (nebo se jeho rámeček přemístí) na pravou stránku, zarovná se doleva. Podobně když na odstavec aplikujete volbu Zarovnat směrem od hřbetu, text na levé stránce se zarovná doleva, ale text na pravé stránce se zarovná doprava.

  Ve vertikálních rámečcích nemá zarovnání ke hřbetu nebo od hřbetu žádný efekt, protože zarovnání textu je rovnoběžné se směrem hřbetu.

Poznámka:

Pokud chcete, aby byla levá strana řádku textu zarovnaná doleva a pravá strana zarovnaná doprava, umístěte textový kurzor tam, odkud chcete zarovnat text doprava, stiskněte tabulátor a pak zarovnejte zbytek řádku doprava.

Zarovnání odstavců na mřížku účaří

Mřížka účaří odpovídá prokladu hlavního textu v dokumentu. Pro všechny prvky stránky můžete použít násobky hodnoty tohoto prokladu, aby byl text v sousedních sloupcích a stránkách vždy zarovnaný. Pokud má například hlavní text dokumentu proklad 12 bodů, můžete vytvořit nadpis s prokladem 18 bodů a vložit 6 bodů mezery před odstavce, které následují za tímto nadpisem.

Použití mřížky účaří zajišťuje jednotné umístění prvků textu na stránce. Chcete-li, aby byla účaří zarovnaná na mřížku stránky, můžete nastavit proklad pro odstavec. To je užitečné, chcete-li zarovnat účaří textu ve více sloupcích nebo v sousedních textových rámečcích. Nastavení mřížky účaří můžete změnit v sekci Mřížka dialogového okna Předvolby.

Můžete také na mřížku účaří zarovnat pouze první řádek odstavce, a ostatní řádky nechat nastavené podle zadaných hodnot prokladu.

Chcete-li zobrazit mřížku účaří, zvolte Zobrazení > Mřížka a vodítka > Zobrazovat mřížku účaří.

Poznámka:

Mřížka účaří je viditelná pouze v případě, že je zvětšení dokumentu větší, než je nastavený práh zobrazení v předvolbách mřížky. Aby byla mřížku účaří viditelná, možná budete muset zobrazení zvětšit.

Zarovnání odstavců na mřížku účaří

 1. Vyberte text.
 2. Na panelu Odstavec nebo na ovládacím panelu klikněte na tlačítko Zarovnat na mřížku účaří  .
Poznámka:

Chcete-li zajistit, aby se proklad textu nezměnil, nastavte proklad mřížky účaří na stejnou hodnotu jako proklad textu nebo na jeho násobek.

Zarovnání pouze prvního řádku na mřížku účaří

 1. Vyberte odstavce, které chcete zarovnat.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Zarovnat na mřížku pouze první řádek.
 3. Na panelu Odstavec nebo na ovládacím panelu klikněte na tlačítko Zarovnat na mřížku účaří .

Vytvoření souměrného textu titulku

Můžete vyvážit víceřádkový text, nezarovnaný do bloku. Tato funkce je užitečná pro víceřádkové titulky, zvýrazněné citáty a vystředěné odstavce.

Titulek před a po aplikování volby Vyvážit nezarovnané řádky

 1. Klikněte do odstavce, který chcete vyvážit.
 2. Z nabídky panelu Odstavec nebo ovládacího panelu zvolte Vyvážit nezarovnané řádky.

Tato funkce se uplatní pouze v případě, že je vybraná Odstavcová sazba Adobe.

Vytváření odstavců roztažených přes několik sloupců nebo rozdělení sloupců

Odstavec lze roztáhnout přes několik sloupců v textovém rámečku a vytvořit obkročný efekt. Můžete zvolit, zda bude odstavec roztažený přes všechny sloupce nebo před určitý počet sloupců. Když je odstavec nastaven tak, aby se roztáhl přes textový rámeček s několika sloupci, bude text před roztaženým odstavcem ve výsledku vyvážený.

Odstavec můžete také rozdělit do několika sloupců ve stejném textovém rámečku.

 

Odstavec roztažený přes několik sloupců nebo rozdělující několik sloupců

A. Nadpis, který je roztažený přes několik sloupců B. Rozdělit sloupec 

Roztažení odstavce přes více sloupců

 1. Umístěte kurzor do odstavce.

  Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví.

 2. V nabídce ovládacího panelu nebo v nabídce panelu Odstavec vyberte Přes více sloupců.

 3. V nabídce Rozvržení odstavce vyberte možnost Přes více sloupců.

 4. V nabídce Roztáhnout vyberte počet sloupců, přes které chcete odstavec roztáhnout. Chcete-li odstavec roztáhnout přes všechny sloupce, vyberte možnost Vše.

 5. Chcete-li přidat mezeru před nebo za roztáhnutý odstavec, zadejte hodnoty Mezera před roztáhnutím nebo Mezera po roztáhnutí a klikněte na tlačítko OK.

Rozdělení odstavce do sloupců

 1. Umístěte kurzor do odstavce.

  Můžete také tuto funkci přidat do stylu odstavce, například jako sty záhlaví.

 2. V nabídce ovládacího panelu nebo v nabídce panelu Odstavec vyberte Přes více sloupců.

 3. V nabídce Rozvržení odstavce vyberte možnost Rozdělit sloupce.

 4. Určete následující volby a pak klikněte na OK:

  Podsloupce

  Vyberte počet sloupců, do kterých chcete odstavec rozdělit.

  Mezera před rozdělením / Mezera po rozdělení

  Přidejte mezeru před nebo za rozdělený odstavec.

  Mezera uvnitř

  Určete mezeru mezi rozdělenými odstavci.

  Mezera vně

  Určete mezeru mezi vnější stranou rozdělených odstavců a okraji.

Svislé zarovnání textu uvnitř textového rámečku

Řádky textu v rámečku můžete zarovnat nebo rozmístit podél jeho svislé osy, abyste zachovali jednotné svislé umístění textu v rámečcích a v jejich sloupcích.

Text můžete zarovnat nahoru, na střed nebo k dolnímu okraji rámečku pomocí nastavení prokladu a mezer odstavce. Text můžete také zarovnat svisle do bloku, čímž se řádky rovnoměrně rozmístí bez ohledu na jejich nastavení prokladu a mezer odstavce.

Svislé zarovnání - Dolů (doleva) a Zarovnání (doprava)

Svislé zarovnání textu se počítá z umístění účaří každého řádku textu v rámečku. Když upravujete svislé zarovnání, pamatujte si následující pravidla:

 • Horní okraj rámečku je definován jako účaří prvního řádku textu zarovnaného nahoru. Tuto hodnotu ovlivňuje volba Odsazení prvního účaří v dialogovém okně Volby textového rámečku.

 • Dolní okraj rámečku je definován jako účaří posledního řádku textu zarovnaného dolů. Text poznámky pod čarou se nezarovná.

 • Když se aplikuje volba Zarovnat na mřížku účaří pro odstavce se zarovnáním nahoru, na střed nebo dolů, všechny řádky se zarovnají na mřížku účaří. S volbou Do bloku se na mřížku účaří zarovná pouze první a poslední řádek.

 • Pokud upravíte hodnoty Horní nebo Dolní vsazení textového rámečku v dialogovém okně Volby textového rámečku, změníte tím i umístění prvního nebo posledního účaří.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Nástrojem pro výběr vyberte textový rámeček.

  • S textovým nástrojem klikněte do textového rámečku.

 2. Zvolte Objekt > Volby textového rámečku.
 3. V sekci Svislé zarovnání dialogového okna Volby textového rámečku zvolte jednu z následujících voleb z nabídky Zarovnat:
  • Chcete-li text zarovnat svisle dolů od horního okraje rámečku, zvolte Nahoru. (To je výchozí nastavení.)

  • Chcete-li zarovnat text v rámečku na střed, zvolte Na střed.

  • Chcete-li zarovnat řádky textu svisle nahoru od dolního okraje rámečku, zvolte Dolů.

  • Chcete-li svisle rovnoměrně rozmístit řádky textu mezi horním a dolním okrajem rámečku, zvolte Do bloku.

 4. Pokud zvolíte Do bloku a chcete zabránit tomu, aby se hodnota prokladu zvětšila na nepřiměřeně větší hodnotu než je hodnota mezer odstavce, zadejte hodnotu do pole Limit mezer odstavců. Mezery mezi odstavci se rozšíří maximálně na zadanou hodnotu; pokud text stále nevyplňuje rámeček, upraví se mezery mezi řádky, aby se rámeček vyplnil. Hodnota limitu mezer odstavců se přidává k hodnotám Mezera před nebo Mezera za zadanými v panelu Odstavec.
  Limit mezer odstavců nastavený na nulu (vlevo) a na 1 pica (vpravo)

  Poznámka:

  Při svislém zarovnání do bloku v textových rámečcích s více sloupci buďte opatrní. Pokud poslední sloupec obsahuje pouze několik řádků, mezi řádky se může objevit příliš velké prázdné místo.

 5. klikněte na OK.
Poznámka:

Nejjednodušší způsob, jak nastavit hodnotu Limit mezer odstavců, je vybrat Náhled a pak několikrát kliknout na šipku nahoru nebo dolů vedle hodnoty Limit mezer odstavců, až budou mezery odstavců vyvážené s prokladem.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?