Panel Zarovnání – přehled

Panel Zarovnání (Okna > Objekt a rozvržení > Zarovnat) se používá pro zarovnání nebo rozmístění objektů vodorovně nebo svisle podle výběru, okrajů, stránky nebo dvojstránky. Při práci s panelem Zarovnání platí následující pravidla:

 • Panel Zarovnání neovlivní objekty, pro které jste použili příkaz Zamknout polohu a nezmění zarovnání odstavců textu uvnitř rámečků.

 • Zarovnání textu není ovlivněné volbami Zarovnat objekty. (Viz Zarovnání textu.)

 • Chcete-li vytvořit vlastní klávesové zkratky pro zarovnání a rozmístění, můžete použít dialogové okno Klávesové zkratky (Úpravy > Klávesové zkratky) (Pod Oblast produktu vyberte Úpravy objektů.)

Zarovnání, panel
Zarovnání, panel

A. Tlačítka svislého zarovnání B. Tlačítka svislého rozmístění C. Rozmístění Použít mezery D. Tlačítka vodorovného zarovnání E. Tlačítka vodorovného rozmístění F. Volby umístění zarovnání 

Zarovnání nebo rozmístění objektů

Panel Zarovnání můžete použít k zarovnání vybraných objektů nebo jejich oddělení mezerami vodorovně nebo svisle podle výběru, okrajů, stránky nebo dvojstránky.

Objekty rozmístěné vodorovně
Objekty rozmístěné vodorovně podle výběru (nahoře) a podle okrajů (dole)

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat nebo rozmístit.
 2. Chcete-li zobrazit panel Zarovnání, zvolte Okna > Objekt a rozvržení > Zarovnání.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit nebo skrýt další volby panelu, zvolte Zobrazit volby nebo Skrýt volby z nabídky panelu.

 3. Z nabídky ve spodní části panelu určete, zda chcete zarovnat nebo rozmístit objekty podle výběru, okrajů, stránky nebo dvojstránky.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li objekty zarovnat, klikněte na tlačítko požadovaného typu zarovnání.
  • Chcete-li objekty rozmístit, klikněte na tlačítko požadovaného typu rozmístění. Pokud například kliknete na tlačítko Rozmístit levé okraje, když je zapnutá volba Zarovnat podle výběru, InDesign zajistí, aby velikost mezery od levého okraje po levý okraj každého vybraného objektu byla stejná.
  Volba Rozmístit vodorovné středy
  Použití volby Rozmístit vodorovné středy pro rovnoměrné rozmístění

  A. Vytvoří se stejné rozestupy mezi středy jednotlivých objektů B. Celková šířka zůstane stejná jako před transformací 
  • Chcete-li nastavit mezery mezi objekty, buď mezi středy nebo mezi odpovídajícími okraji, vyberte Použít mezery v sekci Rozmístit objekty, a pak zadejte velikost mezer, které chcete použít. Kliknutím na tlačítko rozmístěte vybrané objekty podél vodorovné nebo svislé osy.

  Přidání hodnoty pro funkci Použít mezery
  Použití volby Rozmístit vodorovné středy a přidání hodnoty pro Použít mezery

  A. Rovnoměrné rozmístění středů objektů o zadanou hodnotu B. Celková šířka objektů se změní 
  • Chcete-li nastavit mezery mezi objekty (mezi protilehlými okraji), vyberte Použít mezery v sekci Rozmístit mezery a zadejte požadovanou velikost mezer mezi objekty. (Pokud sekce Rozmístit mezery není viditelná, zvolte Zobrazit volby v nabídce panelu Zarovnání.) Pak klikněte na tlačítko Rozmístit mezery, abyste rozmístili objekty podél vodorovné nebo svislé osy.
  Volba Rozmístit vodorovné mezery
  Použití volby Rozmístit vodorovné mezery a přidání hodnoty pro Použít mezery

  A. Vytvoří mezi jednotlivými objekty mezery určené velikosti B. Celková šířka objektů se změní 

Když použijete mezery se svislým rozmístěním, vybrané objekty se rovnoměrně rozmístí shora dolů, počínaje nejvyšším objektem. Když použijete mezery s vodorovným rozmístěním, vybrané objekty se rovnoměrně rozmístí zleva doprava, počínaje levým krajním objektem.

Poznámka:

Rovněž lze pomocí funkce Automatické mezery zarovnat nebo rozmístit objekty během jejich přesouvání. Pokud jsou například dva svislé objekty ve vzájemné vzdálenosti 12 bodů, přesunutím třetího objektu do vzdálenosti 12 bodů pod druhý objekt vyvolá dočasné zobrazení vodítek, která umožní přitáhnout objekt do zarovnání.

Zarovnání objektů pomocí nástroje Mezera

Nástroj Mezera umožňuje rychle přizpůsobit velikost mezery mezi dvěma nebo více objekty. Umožňuje zároveň také změnit velikost několika objektů, které mají společně zarovnané okraje, přičemž se zachovají pevné mezery mezi nimi. Takto lze v jednom kroku přizpůsobit rozvržení přímou manipulací s prostorem mezi objekty.

Nástroj Mezera ignoruje zamknuté objekty a položky vzorové stránky.

 1. Vyberte nástroj Mezera .

 2. Přesuňte ukazatel mezi dva objekty a proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Přetažením posuňte mezeru a změňte velikost všech objektů zarovnaných podél mezery.

  • Podržte stisknuté tlačítko Shift a přetáhnutím posuňte mezeru pouze mezi dvěma nejbližšími objekty.

  • Podržte stisknuté tlačítko Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a přetáhnutím změňte velikost mezery namísto jejího přesunutí. Když zároveň stisknete i tlačítko Shift, změní se velikost pouze mezi dvěma nejbližšími objekty.

  • Podržte stisknuté tlačítko Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a přetáhnutím posuňte mezeru i objekty ve stejném směru. Když zároveň stisknete i tlačítko Shift, posunou se pouze dva nejbližší objekty.

  • Podržte stisknutá tlačítka Ctrl a Alt (Windows) nebo Command a Option (Mac OS) a přetáhnutím změňte velikost mezery a přesuňte objekty. Když zároveň stisknete i tlačítko Shift, změní se velikost mezery a posunou se pouze dva nejbližší objekty.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit pokyny k použití nástroje Mezera, vyberte nástroj Mezera a otevřete panel Tipy k použití nástroje (Okna > Pomůcky > Tipy k použití nástroje).

Rozmístění objektů pomocí Live Distribute

Když transformujete několik vybraných objektů, můžete poměrově změnit velikost prostoru mezi vybranými objekty namísto změny velikosti skutečných objektů. Jestliže například chcete změnit mezery mezi pěti zarovnanými obdélníky, můžete tak učinit pomocí libovolných příkazů Rozmístit.

 1. Vyberte objekty.

 2. Začněte přetahovat táhlo výběru a během přetahování podržte stisknutý mezerník. Nepřerušenými přetažením změníte mezery mezi objekty.