O obsahu

V obsahu může být uveden obsah knihy, časopisu nebo jiné publikace, seznam ilustrací, inzerentů nebo autorů fotografií, nebo může zahrnovat jiné informace, které pomohou čtenářům najít informace v dokumentu nebo v knize. Jeden dokument může mít více obsahů – například seznam kapitol a seznam ilustrací.

Každý obsah je samostatný článek, obsahující nadpis a seznam položek, uspořádaný podle čísel stránek nebo abecedně. Položky včetně čísel stránek jsou vytaženy přímo z obsahu dokumentu, a můžete je kdykoli aktualizovat – i z více dokumentů v souboru knihy.

Postup vytváření obsahu vyžaduje tři hlavní kroky. Nejdříve vytvořte a aplikujte odstavcové styly, které použijete jako základ pro obsah. Ve druhém kroku určete, které styly se použijí v obsahu a jak bude obsah formátován. Ve třetím kroku vložte obsah do dokumentu.

Položky obsahu se mohou automaticky přidat do panelu Záložky pro použití v dokumentech exportovaných jako Adobe PDF.

Tipy pro plánování obsahu

Při plánování obsahu se řiďte následujícími pravidly:

 • Některé obsahy jsou vytvořeny z textů, které se ve skutečnosti v publikovaném dokumentu neobjeví, jako například seznam inzerentů v časopise. Chcete-li to provést v aplikaci InDesign, zadejte takové texty na skrytou vrstvu a zahrňte ji při generování obsahu.

 • Styly obsahu můžete načíst z jiných dokumentů nebo knih, abyste vytvořili nový obsah se stejným nastavením a formátováním. (Možná budete muset upravit importovaný styl obsahu, pokud názvy stylů odstavců v dokumentu nesouhlasí s názvy ve zdrojovém dokumentu.)

 • Pokud chcete, můžete vytvořit odstavcové styly pro titul a položky obsahu, včetně zarážek tabulátorů a jejich výplní. Pak můžete tyto odstavcové styly aplikovat při generování obsahu.

 • Můžete vytvořit znakové styly pro formátování čísel stránek a znaků, oddělujících je od položek obsahu. Pokud například chcete mít čísla stránek uvedená tučně, vytvořte znakový styl, který obsahuje atribut tučného písma, a pak při vytváření obsahu vyberte tento znakový styl.

Vytváření obsahů v knihách

Před vytvořením obsahu pro knihu byste měli provést následující úkony:

 • Před vytvořením obsahu zkontrolujte, zda je seznam knihy úplný, zda jsou všechny dokumenty uvedené ve správném pořadí a zda byly všechny nadpisy formátovány správnými odstavcovými styly.

 • V celé knize byste měli používat odstavcové styly jednotně. Nevytvářejte dokumenty se styly, které mají stejné názvy, ale různé definice. Pokud má více stylů stejný název, ale různé definice stylu, InDesign použije definici stylu z platného dokumentu (pokud v něm existuje) nebo z prvního výskytu stylu v knize.

 • Pokud se potřebné styly neobjeví v rozbalovacích nabídkách v dialogovém okně Obsah, možná bude nutné synchronizovat knihu, aby se styly zkopírovaly do dokumentu obsahujícího obsah.

 • Chcete-li, aby se v obsahu zobrazovala čísla kapitol (např. 1-1, 1-3 atd.), použijte raději číslování oddílů než číslování kapitol. Obsah může obsahovat čísla oddílů.

Generování obsahu

Před generováním obsahu se rozhodněte, které odstavce mají být do obsahu zahrnuty (například nadpisy kapitol a oddílů), a pak pro každý z nich definujte odstavcový styl. Zkontrolujte, že tyto styly jsou aplikované na všechny odpovídající odstavce v dokumentu nebo v dokumentech knihy.

Když generujete obsah, můžete k formátování obsahu použít také odstavcové a znakové styly.

Generování obsahu
Obsah bez odstavcových stylů (vlevo) a s odstavcovými styly aplikovanými na položky (vpravo)

Pokud se odstavce, jež mají být zahrnuty do obsahu, zobrazí v jiných článcích na téže stránce, jejich pořadí v TOC je určeno polohou na stránce.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud vytváříte obsah pro jeden dokument, možná byste měli na jeho začátek přidat novou stránku.

  • Pokud vytváříte obsah pro více dokumentů v knize, vytvořte nebo otevřete dokument pro obsah, zkontrolujte, že je obsažen v knize, a pak otevřete soubor knihy.

 2. Zvolte Formát > Obsah.

  Pokud jste určili styl obsahu, který má příslušná nastavení pro váš obsah, můžete ho zvolit z nabídky Styl obsahu.

 3. V poli Nadpis zadejte nadpis obsahu (například Obsah nebo Seznam obrázků). Tento nadpis se objeví na začátku obsahu. Chcete-li nadpis formátovat, zvolte styl z nabídky Styl.
 4. Chcete-li vytvořit jeden obsah pro všechny dokumenty v seznamu knihy a přečíslovat stránky knihy, vyberte Včetně dokumentů knihy. Pokud chcete generovat obsah pouze pro aktivní dokument, odznačte tuto volbu. (Pokud aktivní dokument není součástí knihy, bude tato volba ztlumená.)
 5. Určete obsah, který chcete zahrnout do obsahu, tak, že dvojitým kliknutím na odstavcové styly v seznamu Jiné styly přidáte styly do seznamu Použít styly odstavců.
 6. Vyberte Nahradit stávající obsah, chcete-li nahradit všechny existující články obsahu v dokumentu. Odznačte tuto volbu, pokud chcete generovat nový obsah, například seznam obrázků.
 7. Nastavením voleb určete formátování jednotlivých odstavcových stylů v obsahu.

  Poznámka:

  Bývá vhodné nadefinovat styl obsahu, který zahrnuje formátování a další volby pro obsah, zejména pokud chcete do dokumentu přidat několik obsahů. Abyste ho definovali, klikněte na Uložit styl. Můžete také vytvořit styly obsahu, když zvolíte Formát > Styly obsahu.

 8. Klikněte na OK.

  Objeví se kurzor načteného textu . Před kliknutím nebo přetažením můžete přejít na jinou stránku nebo vytvořit novou stránku bez ztráty načteného textu.

 9. Klikněte nebo táhněte s kurzorem načteného textu na stránce, abyste umístili nový článek obsahu.

Poznámka:

Nepoužívejte zřetězení rámečku obsahu s jinými textovými rámečky v dokumentu. Pokud existující obsah nahradíte, nahradí se aktualizovaným obsahem celý článek.

Vytváření stylů obsahu pro více seznamů

Potřebujete-li v dokumentu nebo v knize vytvořit různé obsahy, použijte styly obsahů. Můžete například použít jeden styl pro obsah a jiný pro seznam inzerentů, ilustrací nebo autorů fotografií. Vytvořte styl obsahu pro každý typ seznamu.

Vytvoření stylů obsahu je užitečné i v případě, že chcete použít stejné formátování obsahu v jiném dokumentu.

Poznámka:

Nepleťte si styly obsahu s odstavcovými styly, které mají v názvu slovo „obsah“. Tyto odstavcové styly (například „Nadpis obsahu“) se používají k formátování položek obsahu. Naopak styl obsahu je kolekce nastavení, která se použijí pro automatické vytváření obsahu.

Vytvoření stylu obsahu

 1. Zvolte Rozvržení > Styly obsahu.
 2. Klikněte na Nový.
 3. Zadejte název vytvářeného stylu obsahu.
 4. V poli Nadpis zadejte nadpis obsahu (například Obsah nebo Seznam obrázků). Tento nadpis se objeví na začátku obsahu. Chcete-li zadat styl nadpisu, zvolte ho z nabídky Styl.
 5. Ze seznamu Ostatní styly vyberte odstavcové styly představující text, který chcete zahrnout do obsahu, a kliknutím na Přidat je přidejte do seznamu Použít odstavcové styly.
 6. Nastavením voleb určete formátování jednotlivých odstavcových stylů.

Import stylů obsahu z jiného dokumentu

 1. Zvolte Rozvržení > Styly obsahu.
 2. Klikněte na Načíst, vyberte soubor aplikace InDesign obsahující styly obsahu, které chcete zkopírovat, a pak klikněte na Otevřít.
 3. Klikněte na OK.

Poznámka:

Pokud názvy odstavcových stylů v dokumentu nesouhlasí s názvy odstavcových stylů v importovaném stylu obsahu, budete muset před generováním obsahu styl obsahu upravit.

Volby formátování obsahu

Když generujete nebo upravujte obsah, použijte tyto volby, abyste určili vzhled textu generovaného obsahu. Některé z těchto voleb jsou dostupné pouze poté, co v dialogovém okně kliknete na Více voleb.

Poznámka:

Nastavení v sekci Styl se aplikují pouze na právě vybraný styl v seznamu Použít odstavcové styly. Pro každý styl můžete určit jiné volby formátování.

Styl položky

Pro každý styl v seznamu Použít odstavcové styly zvolte odstavcový styl, který se bude aplikovat na příslušné položky obsahu.

Číslo stránky

Můžete vytvořit také znakový styl, kterým se budou formátovat čísla stránek. Pak tento styl můžete vybrat v rozbalovacím seznamu Styl vpravo od pole Číslo stránky. (Viz Přidání stylů odstavců a znaků.)

Pokud chcete, aby čísla stránek v obsahu obsahovala prefixy, nebo chcete použít jiný způsob číslování, podívejte se do článku Definování číslování oddílu.

Mezi položkou a číslem Určete, které znaky chcete vložit mezi položku obsahu a její číslo stránky. Výchozí je ^t, který aplikaci InDesign říká, aby vložil tabulátor. Z rozbalovacího seznamu můžete zvolit další speciální znaky (například Tabulátor odsazení zprava nebo Em mezeru).

Poznámka:

Před zvolením jiného speciálního znaku vyberte stávající text v textovém rámečku, aby neobsahoval oba znaky.

Můžete vytvořit znakový styl, kterým se zformátuje místo mezi položkou a číslem stránky. Pak tento styl můžete vybrat z rozbalovacího seznamu Styl vpravo od pole Mezi položkou a číslem. (Viz Přidání stylů odstavců a znaků.)

Pokud odstavcový styl položky zahrnuje nastavení výplně tabulátoru a pokud je vybraný znak tabulátoru (^t), objeví se ve vytvořeném obsahu výplň tabulátoru.

Volby formátování obsahu
Můžete určit znak oddělující položku a číslo stránky a také styl, který se má na tento znak aplikovat.

Uspořádat položky podle abecedy

Tuto volbu vyberte, chcete-li položky obsahu s vybraným stylem uspořádat abecedně. Tato volba je užitečná při vytváření jednoduchých seznamů, například seznamů inzerentů. Vnořené položky (Úroveň 2 nebo 3) se uspořádají abecedně uvnitř své skupiny (Úroveň 1 nebo 2).

Poznámka:

Pořadí uspořádání pro obsah se určí podle nastavení výchozího jazyka dokumentu. Chcete-li změnit nastavení výchozího jazyka, zajistěte, aby nebylo nic vybrané, a pak zvolte jazyk z nabídky Jazyk v panelu Znaky.

Level

Každá položka přidaná do rámečku Použít styly odstavců se standardně nastaví o jednu úroveň níže než položka bezprostředně nad ní. Tuto hierarchii můžete změnit určením nového čísla úrovně pro vybraný odstavcový styl. Tato možnost upravuje pouze zobrazení v dialogovém okně. Nemá vliv na konečný obsah, pokud není seznam seřazen abecedně - v tom případě jsou položky seřazeny podle úrovně.

Vytvořit záložky PDF

Vyberte tuto volbu, pokud chcete, aby se položky obsahu objevily v panelu Záložky aplikací Adobe Acrobat nebo Adobe Reader®, když dokument exportujete do PDF.

Průběžné

Tuto volbu vyberte, pokud chcete, aby byly všechny položky obsahu průběžně v jednom odstavci. Položky budou oddělené středníkem a mezerou (; ).

Včetně textu na skrytých vrstvách

Tuto volbu vyberte pouze pokud chcete do obsahu zahrnout i odstavce na skrytých vrstvách. To je užitečné, když vytváříte seznam inzerentů nebo ilustrací, které se nemusejí objevit jako viditelný text ve vlastním dokumentu. Odznačte tuto volbu, pokud používáte vrstvy k uložení různých verzí nebo překladů stejného textu.

Číslované odstavce

Pokud váš obsah zahrnuje odstavcový styl, který používá číslování, určete, zda položka obsahu bude zahrnovat celý odstavec (číslo i text), pouze čísla nebo pouze odstavec.

Orientace rámečku

Určete směr psaní v textovém rámečku, který použijete pro vytvoření obsahu.

Vytváření položek obsahu s výplní tabulátoru

Položky obsahu jsou často formátované s tečkami nebo jinou výplní tabulátoru, která odděluje položku od jejího čísla stránky.

Obsah s výplní tečkami
Obsah s výplní tečkami

 1. Vytvoření odstavcového stylu s výplní tabulátoru.

 2. Chcete-li aktualizovat nastavení obsahu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Formát > Styly obsahu. Vyberte styl obsahu a klikněte na Upravit.

  • Zvolte Formát > Obsah (pokud nepoužíváte styl obsahu).

 3. V seznamu Použít odstavcové styly vyberte položku, která se má v obsahu objevit s výplní tabulátoru.
 4. V nabídce Styl položky vyberte odstavcový styl, který obsahuje výplň tabulátoru.
 5. Klikněte na Více voleb.
 6. Ověřte, že volba Mezi položkou a číslem je nastavena na ^t (představující tabulátor). Zavřete dialog kliknutím na OK nebo Uložit.
 7. Pokud je potřeba, aktualizujte obsah příkazem Formát > Aktualizovat obsah. Nebo umístěte nový článek obsahu.

Vytvoření odstavcového stylu s výplní tabulátoru

 1. Panel Odstavcové styly zobrazíte příkazem Okna > Styly > Odstavcové styly.
 2. V panelu Odstavcové styly proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Dvojitě klikněte na název odstavcového stylu, aplikovaného na položky v obsahu.

  • Z nabídky panelu zvolte Nový odstavcový styl.

 3. Pokud je třeba, zadejte název odstavcového stylu.
 4. Klikněte na Tabulátory.
 5. Vyberte ikonu tabulátoru se zarovnáním doprava , a pak kliknutím do pravítka nastavte polohu zarážky tabulátoru.

  Pokud se v odstavcích, na které aplikujete styl, vyskytují položky číslovaného seznamu, ujistěte se, že jste vytvořili dvojí nastavení tabulátorů – první pro odsazené číslo a druhé pro výplň tabulátoru.

 6. Vodicí znak, zadání tečky (.).
 7. Vyberte ostatní volby stylu podle potřeby a klikněte na OK.

Aktualizace a úpravy obsahu

Článek obsahu je jako snímek obsahu dokumentu. Pokud se změní čísla stránek v dokumentu nebo upravíte nadpisy nebo další elementy, spojené s položkami obsahu, budete muset obsah znovu generovat, abyste ho aktualizovali.

Aktualizace obsahu

 1. Otevřete dokument, obsahující obsah.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit položky obsahu, upravte text v dokumentu nebo v dokumentech knihy, ne článek obsahu.

  • Chcete-li změnit formátování aplikované na nadpis, položky nebo čísla stránek v obsahu, upravte odstavcové nebo znakové styly, spojené s těmito elementy.

  • Chcete-li změnit způsob číslování stránek (například 1, 2, 3 nebo i, ii, iii), změňte číslování oddílu v dokumentu nebo v knize. (Viz Číslování stránek, kapitol a odstavců v knize.)

  • Chcete-li určit nový nadpis, zahrnout do obsahu další odstavcové styly nebo jinak zformátovat položky tabulky, upravte styl obsahu.

 3. Vyberte nebo umístěte vkládací kurzor do textového rámečku s obsahem a poté vyberte příkaz Rozvržení > Aktualizovat obsah.
 4. Máte-li v dokumentu více obsahů, například seznam obrázků a seznam inzerentů, zvolte textový rámeček s jiným seznamem a potom vyberte Rozvržení > Aktualizovat obsah.

Úpravy obsahu

Pokud obsah vyžaduje úpravy, upravte skutečné odstavce v dokumentu – ne článek obsahu – a pak vygenerujte nový obsah. Když upravíte článek obsahu, při příštím generování obsahu provedené změny ztratíte. Ze stejného důvodu je lepší upravit styly použité k formátování položek obsahu a neformátovat přímo obsah.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online