O přechodech

Přechod je postupně se měnící směs dvou nebo více barev nebo odstínů stejné barvy. Jak se budou barvy přechodu separovat, závisí na použitém výstupním zařízení.

Přechody mohou obsahovat Papír, výtažkové barvy, přímé barvy nebo míchané tiskové barvy v libovolném barevném režimu. Přechody jsou určené řadou zarážek barev v pruhu přechodu. Zarážka je bod, ve kterém se přechod mění z jedné barvy na jinou a je označena barevným čtverečkem pod pruhem přechodu. Standardně se přechod vytvoří se dvěma barvami a středním bodem na 50 %.

Poznámka:

Když vytvoříte přechod pomocí barev v různých režimech a pak tisknete nebo vytvoříte výtažky přechodu, všechny barvy se převedou na výtažkové barvy CMYK. Vzhledem ke změně režimu se mohou barvy posunout. Nejlepších výsledků dosáhnete při zadání přechodů pomocí barev CMYK.

Vytvoření políčka přechodu

Přechody můžete vytvořit, pojmenovat a upravit pomocí stejného panelu Vzorník, který se používá pro práci s plnými barvami a odstíny. Pomocí panelu přechod můžete vytvářet také nepojmenované přechody.

 1. Zvolte Nové políčko přechodu v nabídce panelu Vzorník.
 2. V poli Název políčka zadejte název přechodu.
 3. V poli Typ zvolte Lineární nebo Kruhový.
 4. Vyberte první zarážku barvy v přechodu.
  Vytvoření políčka přechodu
  První zarážka barvy

 5. V poli Barva zarážky proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat barvu, která již v panelu Vzorník je, zvolte Vzorník a vyberte barvu ze seznamu.

  • Chcete-li pro přechod namíchat novou nepojmenovanou barvu, zvolte režim barvy a zadejte hodnoty barvy nebo přetáhněte jezdce.

   Tip: Standardně se první zarážka přechodu nastaví na bílou. Chcete-li ji změnit na průhlednou, aplikujte na ní políčko Papír.

 6. Chcete-li změnit koncovou barvu v přechodu, vyberte poslední zarážku barvy a opakujte krok 5.
 7. Chcete-li upravit polohu barev v přechodu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte zarážku barvy umístěnou pod pruhem.

  • Vyberte zarážku barvy pod pruhem a zadejte hodnotu do pole Umístění, abyste nastavili polohu pro tuto barvu. Tato poloha představuje vzdálenost v procentech mezi předcházející barvou a následující barvou.

 8. Chcete-li nastavit střední bod mezi dvěma barvami přechodu (bod, ve kterém jsou barvy na 50 %), proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kosočtvercovou ikonu umístěnou nad pruhem.

  • Vyberte kosočtvercovou ikonu nad pruhem a zadáním hodnoty v poli Umístění určete pozici této barvy. Tato poloha představuje vzdálenost v procentech mezi předcházející barvou a následující barvou.

 9. klikněte na OK nebo na Přidat. Přechod se svým názvem se uloží do panelu Vzorník.

Aplikování nepojmenovaného přechodu pomocí panelu Přechod

Přestože k vytváření a ukládání přechodů slouží hlavně panel Vzorník, můžete s přechody pracovat také pomocí panelu Přechod (Okna > Barva > Přechod), který možná již znáte, pokud používáte Adobe Illustrator. Platný přechod můžete kdykoliv přidat do panelu Vzorník. Panel Přechod se hodí k vytvoření nepojmenovaného přechodu, který nebudete často používat.

Přechod, panel
Panel Přechod

A. Výplň přechodem B. Nabídka Typ přechodu C. Tlačítko Obrátit D. Zarážka počáteční barvy E. Střední bod F. Zarážka koncové barvy 

Poznámka:

Pokud vyberete objekt, který používá pojmenovaný přechod, úpravou přechodu v panelu Přechod změníte pouze barvy tohoto objektu. Chcete-li upravit všechny výskyty pojmenovaného přechodu, dvojitě klikněte na jeho políčko v panelu Vzorník.

 1. Vyberte objekt nebo objekty, které chcete změnit.
 2. klikněte na pole pro výplň nebo tah v panelu Vzorník nebo v panelu nástrojů. (Pokud není viditelné pole výplně přechodem, zvolte Zobrazit volby v nabídce panelu Přechod.)
 3. Chcete-li otevřít panel Přechod, zvolte Okna > Barva > Přechod nebo dvojitě klikněte na nástroj Přechod v panelu nástrojů.
 4. Chcete-li určit počáteční barvu přechodu, klikněte na zarážku barvy zcela vlevo pod pruhem přechodu a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte políčko vzorku barvy z panelu Vzorník na zarážku barvy.

  • klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) na políčko barvy v panelu Vzorník.

  • V panelu Barvy nastavte barvu pomocí jezdců nebo pruhu barev.

 5. Chcete-li určit koncovou barvu přechodu, klikněte na zarážku barvy zcela vpravo pod pruhem přechodu. Pak vyberte požadovanou barvu podle popisu v předcházejícím kroku.
 6. V nabídce Typ vyberte Lineární nebo Kruhový a upravte barvy a polohu středového bodu podle popisu ve Vytvoření políčka přechodu.
 7. Chcete-li nastavit úhel přechodu, zadejte hodnotu v poli Úhel.

Úpravy přechodů

Přechody můžete upravit přidáním barev, a tím vytvořit vícebarevné přechody, nebo nastavením zarážek a středových bodů barev. Výhodné je vyplnit některý objekt přechodem, který chcete upravit, abyste při úpravách přechodu viděli náhled efektu v kresbě.

Poznámka:

Přechody zkopírované a vložené z aplikace Adobe Illustrator můžete upravit, pokud byl přechod vložen pomocí formátu AICB (Adobe Illustrator Clipboard). (Viz Vložení grafiky aplikace Illustrator do programu InDesign.) Přechod můžete vybrat nástrojem pro přímý výběr.

Poznámka:

Pokud upravíte políčko barvy, všechny zarážky přechodu, které používají toto políčko, se odpovídajícím způsobem aktualizují a přechod se změní.

Přidání mezilehlých barev do přechodu

 1. Dvojitě klikněte na políčko přechodu v panelu Vzorník nebo zobrazte panel Přechod.
 2. Kliknutím kdekoliv pod pruhem přechodu určete novou zarážku barvy. Nová zarážka barvy má automaticky barevné hodnoty, odpovídající její pozici v existujícím přechodu.
 3. Nastavte novou zarážku barvy.

  Poznámka:

  Novou zarážku barvy můžete také definovat tím, že přetáhnete políčko z panelu Vzorník na pruh přechodu v panelu Přechod.

Odstranění mezilehlé barvy z přechodu

 1. Vyberte zarážku mezilehlé barvy a přetáhněte ji k okraji panelu.

Obrácení pořadí barev přechodu

 1. Aktivujte přechod.
 2. V panelu Přechod klikněte na tlačítko Obrátit .

Úpravy přechodu nástroji přechodu

Když jste vyplnili objekt přechodem, můžete pomocí nástroje přechod nebo přechodové prolnutí modifikovat přechod „překreslením“ výplně tažením podél imaginární čáry. Nástroje přechodu umožňují změnit směr přechodu, počáteční a koncový bod přechodu a aplikovat přechod přes více objektů. Nástroj přechodové prolnutí umožňuje změkčit přechod ve směru, ve kterém táhnete.

 1. V panelu Vzorník nebo v panelu nástrojů vyberte pole Výplň nebo Tah, podle toho, kde byl aplikován původní přechod.
 2. Vyberte nástroj políčko přechodu nebo přechodové prolnutí a umístěte ho na místo, kde chcete mít počáteční bod přechodu. Táhněte přes objekty ve směru, kterým chcete přechod aplikovat. Podržte klávesu Shift, chcete-li omezit pohyb nástroje na násobky 45 °.

  Tažení nástrojem přechodové prolnutí přes přechod postupně změkčuje barvy přechodu v oblasti, kde táhnete.

 3. Uvolněte tlačítko myši v místě, kde chcete mít koncový bod přechodu.

Aplikování přechodu přes více objektů

 1. Zkontrolujte, že všechny vybrané objekty již obsahují přechod.
 2. V paletě nástrojů vyberte pole Tah nebo Výplň.
 3. Vyberte nástroj přechod a umístěte jej na místo, kde chcete mít počáteční bod přechodu. Táhněte přes objekty ve směru, kterým chcete přechod aplikovat. Podržte klávesu Shift, chcete-li omezit pohyb nástroje na násobky 45 °.
 4. Uvolněte tlačítko myši v místě, kde chcete mít koncový bod přechodu.
Aplikování přechodu přes více objektů
Výchozí výplň přechodem (vlevo) a přechod aplikovaný přes všechny objekty (vpravo)

Poznámka:

Pokud je vybraná složená cesta s přechodem, můžete upravit přechod přes všechny její dílčí cesty pomocí samotného panelu Přechod, nemusíte použít nástroj přechod.

Aplikování přechodů na text

Uvnitř jednoho textového rámečku můžete vytvořit vedle výchozího černého a barevného textu i více úseků textu s přechodem.

Koncové body přechodu jsou vždy ukotveny vzhledem k ohraničovacímu rámečku cesty přechodu nebo k textovému rámečku. Jednotlivé znaky textu zobrazují tu část přechodu, nad kterou jsou umístěny. Pokud změníte velikost textového rámečku nebo provedete jiné změny, které způsobí, že se změní natékání textu, znaky se znovu rozmístí podél přechodu a barvy jednotlivých znaků se podle toho změní.

Práce se znaky textu vyplněnými přechodem
Práce se znaky textu vyplněnými přechodem

A. Podkladová výplň přechodem B. Znaky textu s aplikovaným přechodem C. Přidaný text a posunutí polohy textu vzhledem k výplni přechodem 

Pokud chcete upravit přechod tak, aby jeho celý barevný rozsah pokrýval určitý úsek znaků textu, máte dvě možnosti:

 • Pomocí nástroje přechod nastavte koncové body přechodu tak, aby pokrýval pouze znaky, které jste vybrali, když jste aplikovali přechod.

 • Vyberte text a převeďte ho na obrysy (upravitelné cesty) a pak aplikujte přechod na výsledné obrysy. To je nejlepší možnost pro krátký úsek titulkového textu v samostatném textovém rámečku. Přechod bude pevně ukotven k obrysům, ne k textovému rámečku, a obrysy budou dále natékat se zbytkem textu. Obrysy ale budou uvnitř textového rámečku fungovat jako jedna včleněná grafika, takže nebude možné text upravit. Také typografické volby se již neuplatní; v textu převedeném na obrysy se například nebudou dělit slova.

Aplikování přechodů na text
Standardně se text, který se posune, změní podle svého přechodu (vlevo); když je text převedený na obrysy, posune se aplikovaný přechod spolu s textem (vpravo).

Informace o tom, jak převést obrysy textu na cesty viz Vytvoření cest z textových obrysů.

Více přechodů v jednom textovém rámečku

Uvnitř jednoho textového rámečku můžete vybrat různé úseky textu a aplikovat na každý úsek určitý přechod. Všechny přechody se přidají k textovému rámečku a vyhodnocují se samostatně se znaky, které jste vybrali, když jste aplikovali jednotlivé přechody. Koncové body přechodu jsou ale i nadále ukotveny k ohraničovacímu rámečku textového rámečku, ne k jednotlivým úsekům textu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online