Popisek je popisný text, který se zobrazí pod obrazem. Aplikace InDesign poskytuje několik metod pro vytváření popisků zobrazujících určená metadata obrazu. Aplikace InDesign pracuje se zvláštní proměnnou popisku, která zobrazí určená metadata obrazu. Je-li textový rámeček s proměnnou vedle obrazu nebo je-li s obrazem seskupen, proměnná zobrazí metadata daného obrazu. Můžete vygenerovat popisek z existujícího obrazu nebo během vkládání obrazu, případně můžete vytvořit textový rám, který obsahuje proměnnou popisku.

Popisek vygenerovaný z metadat obrazu
Popisek vygenerovaný z metadat obrazu

Generování popisku z obrazu

Když generujete popisek z existujícího obrazu, můžete vygenerovat buď statický popisek, který lze upravit pouze ručně, anebo aktivní popisek, který se zaktualizuje, jakmile změníte obraz nebo metadata obrazu. Pokud například přesunete aktivní popisek vedle jiného obrazu, zobrazí popisek metadata tohoto jiného obrazu.

Když vyberte volbu Vygenerovat aktivní popisek, vygeneruje se automaticky nová proměnná na základě aktuálního nastavení popisku. Pokud je například v dialogovém okně Nastavení popisku vybrán typ metadat Popis, vytvoří se proměnná nazvaná „Aktivní popisek metadat: Popis“.

 1. Chcete-li určit obsah a vzhled generovaného popisku, vyberte Objekt > Popisky > Nastavení popisku a určete nastavení. Viz Zadání voleb nastavení popisků.

 2. Vyberte Objekt > Popisky > Vygenerovat aktivní popisek nebo Vygenerovat statický popisek.

Poznámka:

Když generujete aktivní popisek, který zobrazí dlouhý řetězec textu, například jako Popis, nezalomí se na několik řádků, protože se jedná o proměnnou. Je-li popisek komprimovaný do jedné řádky, zkuste problém vyřešit například převodem aktivního popisku na statický popisek. Při převodu aktivního popisku na statický popisek nejprve vyberte aktivní popisek a potom zvolte Objekt > Popisky > Převést na statický popisek.

Statický popisek můžete také vygenerovat během vkládání obrazu. V dialogovém okně Umístit vyberte volbu Vytvořit statické popisky a potom po vložení obrazu vložte textový rámeček popisku.

Zadání možností nastavení popisků

Pomocí dialogového okna Nastavení popisku můžete určit obsah a formátování vygenerovaných popisků. Tyto popisky ovlivní pouze další generované popisky, stávající popisky zůstanou nedotčené.

 1. Vyberte Objekt > Popisky > Nastavení popisku.

 2. Zvolte metadata, která se zahrnou do popisku a zadejte text, který se zobrazí před metadaty a za nimi.

 3. Chcete-li přidat několik řádků metadat, klikněte na ikonu znaménka plus.

 4. Nastavte následující volby a klikněte na OK.

  Text před/text za

  Text, který se zobrazí před zadanými metadaty a za nimi.

  Metadata

  Vyberte v seznamu volbu metadat, například Popis nebo Město.

  Zarovnání

  Určete, kam se vloží popisek vzhledem k obrazu.

  Posun

  Určete velikost mezery mezi textovým popiskem a hranou textového rámečku vedle obrazu.

  Odstavcový styl

  Zadejte odstavcový styl, který se aplikuje na text popisku. Chcete-li k popisku přidat automatické číslování, například „Obrázek 1“, „Obrázek 2“ atd., přidejte číslování do odstavcového stylu. Viz článek Vytváření průběžných titulků pro čísla a tabulky.

  Vrstva

  Zadejte, ke které vrstvě popisek patří.

  Seskupení popisku a obrazu

  Označte, zda se rámeček obrazu a textový rámeček popisky seskupí.

Vytváření popisků pomocí proměnných

Pokud textový rámeček s proměnnou popisku přiléhá k obrazu nebo je seskupen s obrazem, zobrazuje proměnná metadata daného obrazu.

Proměnné popisku
Proměnné popisku

A. Textový rámeček s proměnnou popisku není vedle obrazu B. Textový rámeček přesunutý vedle obrazu 
 1. V případě potřeby definujte proměnnou popisku, kterou chcete použít. Viz Definice proměnných popisků.

 2. Vytvořte textový rámeček, který se použije pro popisku.

 3. Postavte kurzor do textového rámečku, zvolte Text > Textové proměnné > Vložit proměnnou a potom vyberte proměnnou popisku, kterou chcete přidat. Vložte libovolný potřebný počet proměnných popisku.

 4. Přesuňte textový rámeček popisku vedle rámečku obrazu nebo seskupte textový rámeček popisku s rámečkem obrazu.

Je-li proměnná popisku prázdná, upravte metadata obrazu a potom pomocí panelu Vazby aktualizujte obraz. Informace o úpravách metadat obrazu naleznete v článku Úpravy metadat v souborech obrazů.

Definice proměnných popisků

Proměnné popisků se automaticky zaktualizují, jakmile se textový rámeček s proměnnou popisku přesune vedle obrazu. Pokud použijete volbu Typ > Textové proměnné > Vložit proměnnou > Název obrazu, jsou pro typ proměnné ve výchozím nastavení použita metadata Název. Proměnnou Název obrazu lze upravit, nebo můžete vytvořit nové proměnné, jež určují metadata obrazu.

 1. Zvolte Text > Textové proměnné > Definovat.

 2. Chcete-li vytvořit proměnnou, vyberte Nová, anebo pomocí Upravit můžete upravit existující proměnnou.

 3. Pro Text vyberte Popisek metadat.

 4. Zvolte volbu z nabídky Metadata.

 5. Určete text, který se zobrazí před metadaty a za nimi, a potom vyberte OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online