Efekty animace umožňují pohybovat objekty ve vyexportovaných souborech SWF. Můžete například na obraz aplikovat přednastavení pohybu, aby obraz jakoby přilétl z levé strany obrazovky a současně se smrštil a rotoval. Pro animaci dokumentů můžete použít následující nástroje a panely.

Chcete-li zobrazit animaci, klikněte na tlačítko Spustit
Chcete-li zobrazit animaci, klikněte na tlačítko Spustit

Panel Animace

Aplikujte přednastavení pohybu a upravte nastavení, například dobu trvání a rychlost.

Nástroj pro přímý výběr a nástroj pero

Slouží pro úpravu cesty, po které se pohybuje animovaný objekt.

Panel Časování

Určete pořadí animace objektů na stránce.

Panel Náhled

Slouží pro zobrazení animace v panelu InDesign.

Poznámka:

Související typ animace, který můžete přidat v aplikaci InDesign, je efekt přejetí tlačítka myší. Další informace najdete v článku Vytváření tlačítek.

Jeff Witchel ze společnosti Infiniteskills.com připravil videopřehled o animaci rozvržení.

Animace dokumentu pomocí přednastavení pohybu

Přednastavení pohybu jsou hotové animace, které lze rychle aplikovat na objekty. Přednastavení pohybu aplikujte pomocí panelu Animace, změňte případně nastavení animace, jako je doba trvání a rychlost. Panel Animace také umožňuje určit okamžik spuštění animovaného objektu.

Tato přednastavení pohybu jsou stejná jako přednastavení pohybu v aplikaci Adobe Flash CS5 Professional. Importovat lze jakékoli vlastní přednastavení pohybu vytvořené v aplikaci Flash Professional. Přednastavení pohybu lze také uložit a použít v aplikacích InDesign nebo Flash Professional.

Poznámka:

Funkce animace jsou podporované pouze při exportu do formátu Adobe Flash Player (.SWF). Při exportu do formátu interaktivního PDF nejsou podporované. Chcete-li do dokumentu PDF přidat efekty animace, vyexportujte z aplikace InDesign daný výběr jako soubor SWF a vložte soubor SWF do dokumentu InDesign.

 1. Vložte objekt, který chcete v dokumentu animovat.

 2. V panelu Animace (Okna > Interaktivní > Animace) vyberte v nabídce Přednastavení příslušné přednastavení pohybu.

 3. Určete volby přednastavení pohybu.

 4. Chcete-li upravit cestu pohybu, použijte nástroj pero a nástroj pro přímý výběr.

 5. Pomocí panelu Časování určete pořadí efektů animace.

 6. Pomocí panelu Náhled můžete zobrazit náhled animace v aplikaci InDesign.

Chcete-li animaci odstranit z objektu, vyberte objekt a klikněte na ikonu Odstranit v panelu Animace.

Poznámka:

Pokud jsou určité animované efekty (například Objevovat se) kombinovány s přechodem stránky nebo interaktivním otáčením stránek, nemusí animace v panelu Náhled nebo v exportovaném souboru SWF probíhat dle očekávání. Například objekty, které mají nastaveno objevení se, jsou viditelné i ihned po otočení stránky, kdy by ještě měly být neviditelné. Chcete-li tomuto konfliktu zabránit, nepoužívejte na těchto stránkách s animacemi přechody a vypněte volbu Přidání interaktivního otáčení stran v dialogovém okně Export do SWF. Mezi přednastavení pohybu, která nemusí fungovat dle očekávání na stránkách s přechody nebo interaktivním otáčením stránek, patří Objevit se, Objevovat se, různá přednastavení vletu do stránky, Zvětšení zobrazení (2D) a Svist.

Převod vybraných objektů na cestu pohybu

Chcete-li vytvořit animaci, vyberte objekt a cestu a převeďte je na cestu pohybu. Pokud jste vybrali dvě uzavřené cesty, například dva obdélníky, cestou pohybu se stane cesta, která je nahoře.

 1. Vyberte objekt k animaci a cestu, kterou chcete použít jako cestu pohybu.

  Lze konvertovat nejvýše dva objekty.

 2. V panelu Animace klikněte na tlačítko Převést na cestu pohybu .

 3. Změňte nastavení v panelu Animace.

Volby přednastavení pohybu

Volby přednastavení pohybu se zobrazují v panelu Animace. Kliknutím na volbu Vlastnosti zobrazíte další nastavení.

Název

Zadejte název animace. Pokud vytváříte akci, která spustí animaci, je vhodné zadat popisný název.

Přednastavení

Vyberte volbu v seznamu předdefinovaných nastavení pohybu.

Událost(i)

Jako výchozí událost je vybráno Při načtení stránky, tj. animovaný objekt se spustí při otevření stránky v souboru SWF. Chcete-li spustit animaci při kliknutí na stránce, vyberte volbu Při kliknutí na stránce. Chcete-li spustit animaci při kliknutí na samotný objekt nebo přejetí objektu myší, vyberte volbu Při kliknutí (na objekt) respektive Při přejetí přes (objekt). Jestliže vytvoříte akci tlačítka, která spustí animaci, vybere se Při události tlačítka. (Viz článek Přidání akcí k tlačítkům.) Můžete zadat několik událostí, které spustí animaci.

Jestliže vyberete událost Při přejetí přes (objekt), můžete také vybrat volbu Vrátit při vyjetí. Tato volba vrátí zpět akci animace, jakmile myš vyjede z místa na objektem.

Vytvoření spouště tlačítka

Kliknutím na toto tlačítko spustíte animaci z existujícího objektu nebo tlačítka. Po kliknutí na volbu Vytvořit spouštění tlačítkem klikněte na objekt, který spustí animaci. Je-li to nutné, převede se objekt na tlačítko a otevře se panel Tlačítka.

Délka

Zadejte, jak dlouho bude animace probíhat.

Spustit

Zadejte počet opakovaných spuštění animace nebo vyberte volbu Smyčka, chcete-li animaci spouštět opakovaně, dokud není vypnuta.

Rychlost

Vyberte volbu, zda se animace přehraje pevně stanovenou rychlostí (žádná), zda se spustí pomalu a začne se zrychlovat (Náběh) anebo zda se zpomalí na konci (Doběh).

Poznámka:

Při rozbalení nabídky Vlastnosti jsou dostupné následující volby.

Animovat

Při výběru volby z aktuálního vzhledu se aktuální vlastnosti objektu (procentuální nastavení velikosti podle měřítka, úhel natočení a poloha) použijí jako počáteční bod animace.

Při výběru volby Do aktuálního vzhledu se vlastnosti objektu použijí jako koncový bod animace. Tuto volbu lze s výhodou použít v prezentacích. Například objekty, které „přilétnou“ na stránku z místa mimo stránku, se mohou zobrazit spíš na stránce než na pracovní ploše, a tím se zlepší vzhled vytištěného dokumentu.

Pří výběru volbu Do aktuálního umístění se aktuální vlastnosti objektu použijí jako počáteční bod animace a umístění objektu jako koncový bod. Tato volba je podobná volbě z aktuálního vzhledu s jediným rozdílem, že objekt skončí ve svém aktuálním umístění a cesta pohybu představuje posun. Tuto volbu lze s výhodou použít pro určitá přednastavení, jako je rozmazání a zeslabení, aby se zabránilo zobrazení objektu na konci animace v nežádoucím stavu.

Poznámka:

Chcete-li na konci cesty pohybu zobrazit náhledy, klikněte na volbu Zobrazit náhledy animace v dolní části panelu Animace.

Nastavení animace
Nastavení animace

A. Objekt a cesta před animací B. Z aktuálního vzhledu C. Do aktuálního vzhledu D. Do aktuálního umístění 

Otočit

Zadejte úhel natočení, o který se objekt během animaci natočí.

Původ

Pomocí náhledů zadejte původní bod cesty pohybu na animovaném objektu.

Měřítko

Zadejte procentuální hodnotu, která určuje, zda se během přehrávání zvětší nebo zmenší velikost objektu.

Krytí

Vyberte volbu, která určí, zda animace zůstane neprůhledná (Žádné), zda se bude postupně objevovat (Objevovat se) nebo zda bude postupně mizet (Mizet).

Viditelnost

Volbou Skrýt do animace nebo Skrýt po animaci zneviditelníte objekt před přehráním nebo po přehrání.

Správa přednastavení pohybu

Nastavení animace lze uložit jako přednastavení pohybu a jednoduše jej znovu použít v aplikaci InDesign. Můžete také importovat přednastavení ze souborů XML, které lze otevřít v prostředí Flash Professional nebo sdílet s ostatními uživateli aplikace InDesign.

Uložení přednastavení pohybu pro znovupoužití

V horní části nabídky Přednastavení v panelu Animace se zobrazují vlastní přednastavení.

 1. V panelu Animace změňte nastavení podle potřeby.

 2. Z nabídky panelu Animace zvolte Uložit.

 3. Zadejte název přednastavení a klikněte na OK.

Odstranění vlastních přednastavení pohybu

Pomocí dialogového okna Správa přednastavení můžete odstranit přednastavení pohybu, které jste předtím uložili, duplikovali nebo importovali. Nelze odstranit přednastavení pohybu v závorkách (jsou nainstalované společně s aplikací InDesign). Když odstraníte přednastavení pohybu, odstraní se z nabídky přednastavení i z počítače.

 1. Z nabídky panelu Animace zvolte Správa přednastavení.

 2. Vyberte přednastavení, které si přejete odstranit, a klikněte na příkaz Odstranit.

Duplikace přednastavení pohybu

 1. Z nabídky panelu Animace zvolte Správa přednastavení.

 2. Vyberte přednastavení, které chcete duplikovat, a klikněte na Duplikovat.

Uložení přednastavení pohybu jako soubor XML

Uložení přednastavení pohybu jako soubor XML je užitečné, pokud chcete sdílet přednastavení pohybu s ostatními uživateli aplikace InDesign nebo chcete otevřít přednastavení pohybu v prostředí Flash Professional.

Když ukládání přednastavení pohybu jako soubor XML, uloží se cesta pohybu společně s nastavením Délky, Rychlosti, Změny velikosti, Otočením a Krytím.

 1. Z nabídky panelu Animace zvolte Správa přednastavení.

 2. Vyberte přednastavení a klikněte na Uložit jako.

 3. Zadejte název a umístění přednastavení pohybu a pak klikněte na Uložit.

Import přednastavení pohybu

Importovat lze přednastavení pohybu exportovaná z aplikace InDesign nebo z prostředí Flash Professional jako soubory XML.

 1. Z nabídky panelu Animace zvolte Správa přednastavení.

 2. Klikněte na Načíst.

 3. Dvojitě klikněte na soubor .xml, který chcete importovat.

Úprava cesty pohybu

Když vyberete objekt s animací, zobrazí se vedle objektu cesta pohybu.

Cesta pohybu
Cesta pohybu

A. Počáteční bod B. Koncový bod 
 1. Chcete-li upravit cestu pohybu, proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Pomocí nástroje pro přímý výběr a nástroje pero můžete upravit cestu pohybu a postupovat stejně jako při úpravě cesty. (Viz článek Úprava cest.)

  • Chcete-li vytvořit cestu pohybu z existující cesty, vyberte cestu a objekt, potom v panelu Animace klikněte na tlačítko Převést na cestu pohybu.

  • Chcete-li změnit směr cesty, klikněte na Vlastnosti v panelu Animace a potom vyberte nastavení v nabídce Animace. (Viz článek Volby předvoleb pohybu.) Můžete také vybrat cestu pohybu a zvolit příkaz Objekt > Cesty > Obrátit cestu. Chcete-li obrátit cestu bez přesunutí objektu, odstraňte animaci, obraťte cestu a potom zopakujte animaci.

Použití panelu Časování pro změnu pořadí animace

Pomocí panelu Časování můžete měnit pořadí spuštění animovaných objektů. Panel Časování obsahuje animace na aktuální dvojstránce podle události stránky přiřazené jednotlivým animacím. Můžete například změnit jednu sadu animací, které se provedou při načtení stránky, a potom změnit jinou sadu animací, které se provedou při kliknutí na stránku.

Animované objekty jsou uvedeny v pořadí, ve kterém byly vytvořeny. Animace uvedené pro událost Načtení stránky se provádějí sekvenčně (přednastavené chování). Animace uvedené pro Kliknutí na stránce se spuštění v sekvenci při každém kliknutí na stránce.

Můžete změnit pořadí animace, nechat objekty spouštět současně a zpozdit animaci.

 1. Zvolte Okna > Interaktivní > Časování, aby se zobrazil panel Časování.

 2. Výběrem volby v nabídce Událost určete, zda se upraví časování událostí při načtení stránky nebo kliknutí na stránce.

  Načtení stránky a Kliknutí na stránce se zobrazí pouze v případě, že je k této události přiřazena jedna nebo více položek.

 3. Časování upravíte některým z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit pořadí animace, přetahujte položky nahoru nebo dolů v seznamu. Položky nahoře se animují nejdříve.

  • Chcete-li animaci zpozdit, vyberte položku a zadejte počet sekund zpoždění.

  • Chcete-li spustit současně několik animovaných objektů, vyberte položky v seznamu a kliknutím na tlačítko Spustit společně propojte položky. Souvislou řadu položek můžete vybrat se stisknutou klávesou Shift, nesouvislou řadu položek můžete vybrat se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

  • Pokud nechcete jednu nebo více svázaných položek přehrávat společně s ostatními, vyberte položky a klikněte na tlačítko Spustit samostatně .

  • Chcete-li spouštět položky vazeb z určitým počtem opakování nebo ve smyčce, vyberte všechny položky, které jsou svázané, a potom zadejte počet opakování přehrávání animace nebo vyberte volbu Smyčka.

  • Chcete-li změnit událost, která spustí animaci, vyberte položku a zvolte příkaz Změnit přiřazení na načtení stránky nebo Změnit přiřazení na kliknutí na stránce.

  • Chcete-li odstranit položku z aktuální vybrané události (například Načtení stránky nebo Kliknutí na stránce), vyberte příkaz Odstranit položku. Není-li položka přiřazena žádné události, zobrazí se v kategorii Nepřiřazené, kterou můžete vybrat v nabídce Událost.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online