Otevírání souborů aplikace QuarkXPress v programu InDesign

InDesign umí převést soubory dokumentů a předloh z aplikace QuarkXPress 3.3 nebo 4.1x. InDesign také umí převést soubory dokumentů nebo předloh z vícejazyčných souborů z verze QuarkXPress Passport 4.1x, takže již není nutné nejdříve ukládat tyto soubory jako jednojazyčné. (Chcete-li převést dokument vytvořený v programu QuarkXPress 5.0 nebo novějším, otevřete ho v aplikaci QuarkXPress a uložte ho ve formátu 4.0.)

Další informace obsahuje soubor QuarkXPress Conversion Guide (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_quarkconv_cz.

Otevření dokumentu nebo předlohy aplikace QuarkXPress

 1. Zkontrolujte, že je soubor v původní aplikaci zavřený.
 2. Abyste zajistili, že se zachovají všechny vazby, zkopírujte všechny připojené soubory do stejné složky jako dokument aplikace QuarkXPress.
 3. V aplikaci InDesign zvolte Soubor > Otevřít.
 4. Ve Windows zvolte z nabídky Typ souboru QuarkXPress (3.3-4.1x) nebo QuarkXPress Passport (4.1x).
 5. Vyberte soubor a klikněte na Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud InDesign nemůže převést soubor nebo určitou část souboru, zobrazí upozornění s informacemi, proč soubory nelze převést, a výsledky převodu.

 6. Pokud se objeví dialogové okno s upozorněním, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na Uložit, abyste uložili kopii upozornění jako textový soubor, a pak soubor otevřeli v aplikaci InDesign.

  • Kliknutím na Zavřít zavřete dialogové okno a otevřete soubor v aplikaci InDesign.

 7. Chcete-li přesněji převést obtékání textu aplikované v aplikaci QuarkXPress, proveďte v aplikaci InDesign tyto úkony:
  • Vyberte volbu Obtékání textu ovlivní pouze text pod v oblasti Sazba v dialogovém okně Předvolby.

  • V nabídce panelu Odstavec přiřaďte jednomu nebo více odstavcům Jednořádkovou sazbu Adobe.

Poznámka:

Pokud dojde k problémům s převedeným dokumentem QuarkXPress, pomocí dialogového okna Export uložte dokument ve formátu InDesign Markup (IDML). Poté soubor IDML otevřete a uložte ho jako dokument InDesign.

Uložení předlohy aplikace QuarkXPress jako předlohy aplikace InDesign

 1. Otevřete předlohu v aplikaci InDesign.
 2. Zvolte Soubor > Uložit jako a určete umístění a název souboru.
 3. Z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Předloha InDesign , a pak klikněte na Uložit.

Co se převede z aplikace QuarkXPress

Když otevřete soubor aplikace QuarkXPress, InDesign převede informace z původního souboru na příslušné informace aplikace InDesign:

 • Textová pole se převedou na textové rámečky aplikace InDesign.

Poznámka:

Abyste přesně převedli obtékání textu aplikované v aplikaci QuarkXPress, vyberte volbu Obtékání textu ovlivní pouze text pod v oblasti Sazba v dialogovém okně Předvolby.

 • Styly se převedou na styly aplikace InDesign.
 • Protože aplikace QuarkXPress používá jiné profily barev, InDesign je ignoruje.
 • Vazby na text a grafiky se zachovají a objeví se v panelu Vazby.

Poznámka:

Vložené grafiky – přidané do původního dokumentu pomocí příkazu Vložit – se nepřevedou. Další informace o vložených grafikách viz O vazbách a vložených grafikách.

Poznámka:

InDesign nepodporuje OLE ani Quark XTensions. Proto když otevřete soubory, obsahující grafiky OLE nebo Quark XTensions, tyto grafiky se v dokumentu aplikace InDesign neobjeví. Pokud se dokument aplikace QuarkXPress nepřevede, zkontrolujte originál a odstraňte všechny objekty vytvořené pomocí XTension, uložte změny a zkuste dokument převést znovu.

 • Všechny vzorové stránky a vrstvy se převedou na vzorové stránky a vrstvy aplikace InDesign.

 • Všechny objekty vzorových stránek a vodítka aplikace QuarkXPress, se umístí na odpovídající vzorové stránky aplikace InDesign.

 • Seskupené objekty zůstanou seskupené, kromě skupin, které obsahují netištěné položky.

 • Všechny tahy a čáry (včetně linek odstavců) se převedou na styly tahů, kterým se nejvíce podobají. Vlastní tahy a vzory přerušování se převedou na vlastní tahy a vzory přerušování aplikace InDesign.

Barvy se přesně převedou na barvy aplikace InDesign, s výjimkou následujících situací:

 • Barvy s více tiskovými barvami z aplikace QuarkXPress se mapují na míchané tiskové barvy v aplikaci InDesign, pokud tyto barvy s více tiskovými barvami neobsahují alespoň jednu přímou barvu. V takovém případě se barvy s více tiskovými barvami převedou na výtažkové barvy.

 • Barvy z knihoven barev aplikace QuarkXPress 4.1 se převedou na základě svých hodnot CMYK.

 • Barvy HSB aplikace QuarkXPress se převedou na barvy RGB a barvy z knihoven barev se převedou na základě svých hodnot CMYK.

 • Barvy HSB a LAB aplikace QuarkXPress 4.1 se převedou na barvy RGB a barvy z knihoven barev se převedou na základě svých hodnot RGB/CMYK.

Informace o problematice převodu najdete v dokumentech technické podpory na webu Adobe www.adobe.com/cz/support.

Převod dokumentů aplikace PageMaker

InDesign umí převádět soubory dokumentů a předloh aplikace Adobe PageMaker 6.0 nebo novějších. Když otevřete soubor aplikace PageMaker, InDesign převede informace z původního souboru na příslušné informace aplikace InDesign. Soubory aplikace InDesign se ukládají s příponou názvu souboru .indd.

Poznámka:

Další informace obsahuje soubor PageMaker Conversion Guide (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_pmconv_cz.

Před otevřením dokumentu v aplikaci InDesign můžete provést následující úkony:

 • Pokud je soubor aplikace PageMaker nebo k němu připojené grafiky na síťovém serveru, disketě nebo výměnném disku, nemusí se otevřít podle očekávání, když dojde k přerušení přenosu dat. Chcete-li předejít problémům s přenosem dat, zkopírujte dokumenty a jejich vazby před otevřením v aplikaci InDesign na pevný disk, nejlépe do stejné složky, kde je uložena publikace aplikace PageMaker.

 • Můžete použít příkaz Uložit jako v aplikaci PageMaker, který odstraní nepotřebná skrytá data.

 • Abyste zajistili, že se zachovají všechny vazby, zkopírujte všechny připojené soubory do stejné složky, ve které je uložena publikace aplikace PageMaker.

 • Zajistěte, aby byla v aplikaci InDesign dostupná všechna potřebná písma.

 • Opravte přerušené vazby na grafiky v publikaci aplikace PageMaker.

 • Pokud máte problém s převodem velkého dokumentu aplikace PageMaker, převeďte samostatně části tohoto souboru aplikace PageMaker, abyste našli zdroj problému.

Poznámka:

Pokud nemůžete otevřít poškozený dokument aplikace PageMaker přímo v aplikaci PageMaker, zkuste ho otevřít v aplikaci InDesign. InDesign umí obnovit většinu dokumentů, které nejdou otevřít v aplikaci PageMaker.

Otevření dokumentu nebo předlohy aplikace Pagemaker

 1. Zkontrolujte, že je soubor v původní aplikaci zavřený.

 2. V aplikaci InDesign zvolte Soubor > Otevřít.

 3. Ve Windows zvolte v nabídce Typ souborů volbu PageMaker (6.0-7.0).

 4. Vyberte soubor a klikněte na Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud InDesign nemůže převést soubor nebo určitou část souboru, zobrazí se upozornění s informacemi, proč soubor nelze převést, a s výsledky pokusu o převod.

 5. Pokud se objeví dialogové okno s upozorněním, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na Uložit, abyste uložili kopii upozornění jako textový soubor, a pak soubor otevřeli v aplikaci InDesign.

  • Klikněte na Zavřít, chcete-li soubor otevřít v aplikaci InDesign bez uložení textového souboru.

Poznámka:

Pokud dojde k problémům s převedeným dokumentem PageMaker, pomocí dialogového okna Export uložte dokument ve formátu InDesign Markup (IDML). Poté soubor IDML otevřete a uložte ho jako dokument InDesign.

Uložení předlohy aplikace PageMaker jako předlohy aplikace InDesign

 1. Otevřete předlohu v aplikaci InDesign.

 2. Zvolte Soubor > Uložit jako a určete umístění a název souboru.

 3. Z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Předloha InDesign , a pak klikněte na Uložit.

Běžné problémy při převodu z aplikace PageMaker

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Všechny vzorové stránky a vrstvy se převedou na vzorové stránky a vrstvy aplikace InDesign. Vzorové stránky z aplikace PageMaker se převedou na vzorové stránky aplikace InDesign a zachovají se na nich všechny objekty, včetně číslování stránek a vodítek. Aby se zachovalo pořadí překrývání položek, InDesign vytvoří při převodu publikace z aplikace PageMaker dvě vrstvy: Výchozí a Vzorová výchozí. Vrstva Vzorová výchozí bude obsahovat položky vzorové stránky.

 • Vodítka dokumentu aplikace PageMaker se v aplikaci InDesign umístí do vrstvy Výchozí.

 • Všechny položky z pracovní plochy aplikace PageMaker se v dokumentu aplikace InDesign objeví na pracovní ploše první dvojstránky.

 • Všechny objekty označené v aplikaci PageMaker jako netištěné se převedou s vybranou volbou Netištěné v panelu Atributy v aplikaci InDesign.

 • Seskupené objekty zůstanou seskupené, kromě skupin, které obsahují netištěné položky.

Problémy při převodu textu a tabulek

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Text se převede na textové rámečky aplikace InDesign.

 • Tabulky v souborech aplikace PageMaker¨ se převedou na tabulky aplikace InDesign.

 • Styly se převedou na styly aplikace InDesign. Označení [Bez stylu] v aplikaci PageMaker odpovídá označení [Bez odstavcového stylu] v aplikaci InDesign. Ale text [Bez odstavcového stylu] přebírá atributy pojmenovaného stylu, pokud byl tento styl v publikaci aplikace PageMaker vybraný před zapisováním textu.

 • InDesign použije pro všechny odstavce Odstavcovou sazbu Adobe, což může způsobit drobné změny zalomení textu. Pro jeden nebo více odstavců můžete přiřadit Jednořádkovou sazbu Adobe, abyste vytvořili zalomení řádků, které se více podobá výsledkům modulu pro sazbu v aplikaci PageMaker, ale přesto se může zalomení textu změnit.

 • InDesign používá pro měření prokladu pouze volbu Účaří. Volby prokladu Proporcionální a Horní dotažnice v aplikaci PageMaker se převedou na proklad Účaří v aplikaci InDesign, což může způsobit posunutí textu.

 • První účaří převedeného textu se může zobrazit jinak, než u textu vytvořeného v aplikaci InDesign. První účaří převedeného textu je nastaveno na Proklad, ale První účaří pro text vytvořený v aplikaci InDesign je standardně nastaveno na Horní dotažnice.

 • InDesign používá jinou metodu dělení slov než PageMaker, proto se mohou lišit zalomení řádků.

 • Stínovaný text se převede jako normální text. Obrysový text se převede jako text s tahem tloušťky 0,25 palce a s výplní Papír.

Problémy při převodu knih, rejstříku a obsahu

Zapamatujte si následující pravidla:

 • InDesign při otevírání publikace aplikace PageMaker ignoruje seznam knihy. Pokud chcete otevřít všechny publikace ze seznamu knihy najednou, spusťte v aplikaci PageMaker zásuvný modul Build Booklet (Sestavit brožuru) a nastavte rozvržení na Žádné, aby se všechny publikace knihy spojily do jedné publikace. Textové bloky a rámečky ale již nebudou zřetězené.

 • Položky rejstříku z publikace aplikace PageMaker se objeví v panelu Rejstřík v aplikaci InDesign. Text s křížovým odkazem, který používá volby Viz zde nebo Viz také zde, se mapuje na Viz nebo Viz také.

 • Text obsahu se převede jako obsah se styly obsahu aplikace PageMaker dostupnými v rozbalovací nabídce stylů v dialogovém okně obsahu v aplikaci InDesign.

Problémy při převodu navázaných a vložených objektů

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Vazby na text a grafiky se zachovají a objeví se v panelu Vazby.

 • Pokud InDesign nemůže najít původní vazbu pro grafiku, zobrazí se upozornění s výzvou, abyste vazbu opravili v aplikaci PageMaker.

 • InDesign nepodporuje OLE (propojování a vkládání objektů). Proto když otevřete soubory, obsahující grafiky OLE, tyto grafiky se v dokumentu aplikace InDesign neobjeví.

Problémy při převodu barev a přesahů

Zapamatujte si následující pravidla:

 • Barvy se převedou přesně na barvy aplikace InDesign. Barvy HLS z aplikace PageMaker se převedou na barvy RGB a barvy z jiných knihoven barev se převedou na základě svých hodnot CMYK.

 • Odstíny se převedou jako procenta rodičovských barev. Pokud rodičovská barva není v panelu Vzorník, přidá se v průběhu převodu. Když je vybraný objekt s odstínem, v panelu Vzorník je vybraná rodičovská barva a hodnota odstínu se zobrazuje v rozbalovací nabídce.

 • Profily barev pro soubory aplikace PageMaker se převedou přímo. Všechny barvy Hexachrome se převedou na hodnoty RGB. Profily, které nejsou kompatibilní s ICC, se nahradí s použitím výchozího nastavení systému správy barev a profilů, určených pro InDesign.

 • Všechny tahy a čáry (včetně linek odstavců) se převedou na výchozí styly tahů, kterým se nejvíce podobají. Vlastní tahy a vzory přerušování se převedou na vlastní tahy a vzory přerušování aplikace InDesign.

 • InDesign nepodporuje vzorky nebo úhly polotónových rastrů aplikovaných na obrazy TIFF v nastavení obrazu; tyto informace se z importovaných souborů TIFF vypustí.

 • Když je vybraná volba Auto-přetiskovat černé tahy nebo výplně (nebo obojí) v dialogovém okně Předvolby trappingu v aplikaci PageMaker, tato nastavení se přenesou do aplikace InDesign, ale volby Přetisk tahu nebo Přetisk výplně budou v panelu Atributy odznačené.

Poznámka:

Další informace o problematice převodu z aplikace PageMaker najdete v dokumentech technické podpory na webových stránkách Adobe.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online