Příručka uživatele Zrušit

Objektové styly

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

O objektových stylech

Stejně jako pomocí odstavcových a znakových stylů rychle formátujete text, můžete pomocí objektových stylů rychle formátovat grafiky a rámečky. Objektové styly obsahují nastavení pro tah, barvu, průhlednost, vržené stíny, odstavcové styly, obtékání textu a další. Objektu, výplni, tahu nebo textu můžete přiřadit různé efekty průhlednosti.

Objektové styly můžete aplikovat na objekty, skupiny a rámečky (včetně textových rámečků). Styl může buď odstranit a nahradit veškerá nastavení objektu, nebo může nahradit pouze určitá nastavení a ostatní nechat beze změn. Nastavení, která styl ovlivňuje, můžete řídit zahrnutím nebo nezahrnutím příslušné kategorie nastavení do jeho definice.

U mřížek rámečků lze také použít objektové styly. Ve výchozím nastavení každá vytvořená mřížka rámečku využívá objektový styl [Základní mřížka]. Styl [Základní mřížka] lze upravit, nebo lze pro mřížku použít jiné objektové styly. Pokud vytváříte nebo upravujete objektový styl pro mřížku rámečku, pomocí části Volby článku určete směr, typ rámečku a pojmenovanou mřížku.

Při vytváření stylů můžete zjistit, že několik stylů sdílí některé shodné vlastnosti. Místo nastavování těchto vlastností při každé definici nového stylu můžete jeden styl založit na jiném stylu. Pokud změníte základní styl, všechny sdílené atributy „rodičovského“ stylu se změní také v odvozeném stylu.

Panel Objektové styly – přehled

Pomocí panelu Objektové styly můžete vytvářet, upravovat a aplikovat objektové styly. Pro každý nový dokument obsahuje panel na začátku výchozí sadu objektových stylů. Objektové styly se ukládají s dokumentem a zobrazí se v panelu při každém otevření příslušného dokumentu. Ikona textového rámečku  označuje výchozí styl pro textové rámečky; ikona grafického rámečku  označuje výchozí styl pro grafické rámečky a nakreslené tvary.

Pomocí panelu Objektové styly můžete vytvářet, pojmenovat a aplikovat objektové styly. Pro každý nový dokument obsahuje panel na začátku výchozí sadu objektových stylů. Objektové styly se ukládají s dokumentem a zobrazí se v panelu při každém otevření příslušného dokumentu. Ikona Textový rámeček  označuje výchozí styl pro textové rámečky, ikona Grafický rámeček  označuje výchozí styl pro grafické rámečky a ikona Mřížka  označuje výchozí styl pro mřížky rámečků.

Otevření panelu Objektové styly

 1. Zvolte Okna > Styly > Objektové styly.

Změna zobrazení seznamu objektových stylů v panelu

 • Z nabídky panelu vyberte Malé řádky v panelu, chcete-li zobrazit zhuštěnou verzi objektových stylů.
 • Přetáhněte objektový styl do jiné polohy. Když se černá čára objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.
 • Z nabídky panelu zvolte Uspořádat podle názvu, abyste zobrazili objektové styly v abecedním pořadí.

Definování objektových stylů

Styl můžete definovat podle nastavení, která jste již na objekt aplikovali, zcela od začátku, nebo můžete styl odvodit od jiného stylu.

 1. Vyberte objekt nebo textový rámeček používající nastavení, která chcete zahrnout do objektového stylu.
 2. Z nabídky panelu Objektové styly zvolte Nový objektový styl nebo se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) klikněte na tlačítko Vytvořit nový styl.
 3. V dialogovém okně Nový objektový styl zadejte název stylu.
 4. Chcete-li styl odvodit od jiného stylu, vyberte styl ze seznamu Odvozen od.
  Poznámka:

  Pomocí volby Odvozen od můžete styly vzájemně propojit, takže změny v definici jednoho stylu se projeví ve všech stylech, které jsou na něm založené. Pokud provedete změny formátování odvozeného stylu a rozhodnete se začít znovu, klikněte na tlačítko Obnovit na základní. Tím formátování odvozeného stylu obnovíte, takže bude shodné se stylem, od kterého je odvozen.

 5. Chcete-li přidat klávesovou zkratku, umístěte textový kurzor do pole Zkratka a zajistěte, aby byla zapnutá funkce NumLock. Pak podržte stisknutou libovolnou kombinaci kláves Shift, Alt a Ctrl (Windows) nebo Shift, Option a Command (Mac OS) a stiskněte klávesu s číslem na číselné klávesnici. Pro definování zkratek stylů nemůžete použít písmena ani jiná čísla, než z číselné klávesnice.
 6. V sekci Základní atributy vyberte případné další kategorie obsahující volby, které chcete definovat, a upravte je podle potřeby. Zaškrtnutím pole nalevo od každé kategorie určete, zda se má do stylu zahrnout nebo ignorovat.

  Pomocí kategorie Volby článku určete směr, typ rámečku a pojmenovanou mřížku objektového stylu mřížky. Pojmenovaná mřížka uloží nastavení mřížky rámečku, které lze použít pro jakoukoli mřížku rámečku.

 7. Chcete-li aplikovat efekty, vyberte volbu v sekci Efekty pro (objekt, tah, výplň nebo text) a pak vyberte kategorie efektů a zadejte jejich nastavení. Pro každou kategorii můžete definovat různé efekty. Můžete určit, které kategorie efektů se mají ve stylu zapnout, vypnout nebo ignorovat.
 8. V nabídce Možnosti exportu vyberte volbu a zadejte její parametry exportu. Pro umístěné obrazy a grafiku můžete definovat alternativní text. Pro tagované soubory PDF můžete použít tagy a aktuální nastavení textu. Pro rozvržení HTML a EPUB můžete zadat různá nastavení převodu pro každý objekt tak, aby se správně vykreslovaly na různě velkých obrazovkách s odlišnou hustotou bodů.
  Volby exportu

  Poznámka:

  Volby exportu objektu se používají k zadání parametrů exportu potřebných pro export do různých formátů, například EPUB, HTML a přístupných PDF. Volby exportu objektu se vztahují jak na textové a grafické rámečky, tak na skupiny. Viz Možnosti exportu objektů.

 9. Klikněte na OK.

Kategorie objektového stylu

Pokud chcete, aby styl aplikoval pouze určité atributy a ostatní nastavení nechal beze změn, zkontrolujte, zda jsou kategorie, které má styl nastavovat, v požadovaném stavu. Pro každou kategorii můžete použít libovolný z těchto tří stavů: zapnuté, vypnuté nebo ignorované. Například zaškrtnutí pole Vržený stín zahrne do objektového stylu formátování vrženého stínu. Odznačení pole Vržený stín bude znamenat, že v rámci stylu se vržený stín vypne – každý vržený stín aplikovaný na objekt se zobrazí jako lokální změna. Nastavení pole Vržený stín na „ignorované“ (malý čtvereček ve Windows nebo pomlčka v Mac OS) vynechá vržený stín ze stylu, takže vržený stín aplikovaný na styl se nezobrazí jako lokální změna.

Kategorie objektového stylu

A. Zapnuté B. Ignorované C. Vypnuté 

Poznámka:

Kategorie, ve kterých lze nastavení zapnout nebo vypnout samostatně (například Výplň, Tah a Průhlednost), mají pouze dva stavy. Mohou být buď zapnuté nebo vypnuté.

Kategorie Odstavcové styly se standardně ignoruje, i když vytváříte textový rámeček. Tuto kategorii můžete použít, pouze když objektem je nezřetězený textový rámeček.

Aplikování objektových stylů

Pokud aplikujete objektový styl na skupinu objektů, aplikuje se objektový styl na každý objekt ve skupině. Chcete-li aplikovat objektový styl na skupinu objektů, vnořte objekty do rámečku. (Objekt lze vložit do rámečku například příkazem Úpravy > Vložit do.)

 1. Vyberte objekt, rámeček nebo skupinu.
 2. Aplikujte styl kliknutím na objektový styl v ovládacím panelu nebo v panelu Objektové styly.

Pokud jste v panelu Objektové styly zvolili Při aplikování stylu odstranit lokální změny, kliknutí na objektový styl odstraní lokální změny. Pokud tato volba není vybraná, můžete odstranit lokální změny kliknutím se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) na objektový styl při aplikování stylu.

Poznámka:

Můžete také přetáhnout objektový styl na objekt a tím aplikovat styl bez toho, že byste předtím objekt vybrali.

Pokud je při aplikování objektového stylu vybraná skupina, styl se aplikuje na každý objekt ve skupině.

Po aplikování stylu můžete na libovolný objekt aplikovat libovolná jiná nastavení podle potřeby. Přestože můžete přepsat nastavení definovaná ve stylu, nepřerušíte tím propojení se stylem.

Použití výchozích objektových stylů

Pro každý nový dokument obsahuje panel Objektové styly výchozí sadu objektových stylů. Při vytvoření objektu se na něj automaticky aplikuje objektový styl. Standardně se při vytvoření textového rámečku aplikuje objektový styl [Základní textový rámeček]. Pokud nakreslíte cestu nebo tvar, aplikuje se objektový styl [Základní grafický rámeček]. Pokud umístíte obrázek nebo nakreslíte tvar vyhrazeného rámečku obsahujícího X, aplikuje se objektový styl [Žádný]. Můžete také vybrat jiný objektový styl, který chcete aplikovat jako výchozí na textové a grafické rámečky.

Pro každý nový dokument obsahuje panel Objektové styly výchozí sadu objektových stylů. Při vytvoření objektu se na něj automaticky aplikuje objektový styl. Standardně se při vytvoření textového rámečku aplikuje objektový styl [Základní textový rámeček]. Pokud umístíte obrázek nebo nakreslíte cestu či tvar, aplikuje se objektový styl [Základní grafický rámeček]. Pokud vytváříte mřížku rámečku, použije se objektový styl [Základní mřížka]. Pokud nakreslíte tvar vyhrazeného rámečku obsahujícího X, aplikuje se objektový styl [Žádný]. Můžete také vybrat jiný objektový styl, který chcete použít jako výchozí pro každý z těchto typů objektů.

 • Chcete-li změnit výchozí styl pro textový rámeček, v nabídce panelu Objektové styly zvolte Výchozí styl textového rámečku a pak vyberte objektový styl.
 • Chcete-li změnit výchozí styl grafického rámečku, v nabídce panelu Objektové styly zvolte Výchozí styl grafického rámečku a pak vyberte objektový styl.
 • Vyhrazené rámečky grafiky (s křížkem uvnitř) vždy používají volbu [Žádný] jako výchozí styl. Objektový styl nelze zadat jako výchozí.
 • Chcete-li změnit výchozí styl pro rámeček mřížky, zvolte v nabídce panelu Objektové styly Výchozí styl rámečku mřížky a pak vyberte objektový styl.
 • Chcete-li změnit výchozí styl kteréhokoliv typu objektu, přetáhněte ikonu označující výchozí typ objektu z jednoho objektového stylu na jiný.
Poznámka:

Pokud vyberete objektový styl, když není vybraný žádný rámeček, stane se tento objektový styl novým výchozím objektovým stylem pro textové nebo grafické rámečky, podle nástroje vybraného v panelu nástrojů.

Poznámka:

Pokud vyberete objektový styl, když není vybraný žádný rámeček, stane se tento objektový styl novým výchozím objektovým stylem pro textové, grafické nebo mřížkové rámečky, podle nástroje vybraného v panelu nástrojů.

Styly [Základní] můžete upravit, ale nemůžete je odstranit.

Vymazání lokálních změn objektového stylu

Když na objekt aplikujete formátování, které se liší od části definice stylu aplikovaného na tento objekt, nazývá se toto formátování lokální změna. Když vyberete objekt s lokálními změnami, objeví se vedle názvu stylu znaménko plus (+).

Použijte příkaz Odstranit lokální změny, chcete-li nahradit lokální změny jakéhokoliv formátování, které je zapnuté nebo vypnuté v objektovém stylu; použijte Vymazat atributy nedefinované ve stylu, chcete-li odstranit ignorované atributy.

Vymazání lokálních změn objektového stylu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu, kterou chcete změnit.
 2. V panelu Objektové styly klikněte na tlačítko Odstranit lokální změny  dole v panelu Objektové styly.

Lokální změna se zobrazí pouze pokud je aplikovaný atribut součástí stylu.

Vymazání atributů ignorovaných v objektovém stylu

Můžete chtít odstranit atributy objektu, přestože jsou ve stylu ignorovány. Pokud je například v objektovém stylu ignorovaná kategorie Výplň a v rámečku, na který je aplikován objektový styl, použijete červenou výplň, příkaz Vymazat atributy nedefinované ve stylu odstraní červenou výplň.

Poznámka:

Pokud je kategorie objektového stylu vypnutá (nezaškrtnutá) a ne ignorovaná, použijte příkaz Odstranit lokální změny, chcete-li vynutit nastavení ze stylu.

 1. Vyberte objekt nebo skupinu, kterou chcete změnit.
 2. V panelu Objektové styly klikněte na tlačítko Vymazat atributy nedefinované ve stylu  dole v panelu Objektové styly.

Zrušení vazby na objektový styl

Můžete přerušit vazbu mezi objektem a stylem, který je na něj aplikovaný. Objekt si zachová stejné atributy, ale nadále se nebude měnit při změně stylu.

 1. Vyberte objekt, na který je aplikovaný objektový styl.
 2. Z nabídky panelu Objektové styly zvolte Zrušit vazbu na styl.

Pokud nechcete zachovat formátování objektového stylu, v panelu Objektové styly zvolte [Žádný].

Přejmenování objektového stylu

 1. Zajistěte, aby nebyly vybrané žádné objekty, abyste na ně omylem neaplikovali styl.
 2. V panelu Objektové styly dvojitě klikněte na objektový styl, který chcete přejmenovat.
 3. V dialogovém okně Volby objektového stylu zadejte nový název stylu a klikněte na OK.
Poznámka:

Objektový styl můžete také upravit přímo v panelu. klikněte na styl, chvilku počkejte, a pak klikněte znovu a upravte název stylu.

Úpravy objektových stylů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud nechcete styl aplikovat na vybraný rámeček ani ho nastavit jako výchozí, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na název stylu v panelu Objektové styly a zvolte Upravit [název stylu].

  • V panelu Objektové styly dvojitě klikněte na název stylu nebo styl vyberte a v nabídce panelu zvolte Volby stylu. Všimněte si, že takto použijete styl na libovolný vybraný objekt nebo ho nastavíte jako výchozí typ objektu.

 2. V dialogovém okně Volby objektového stylu vyberte kategorii obsahující volby, které chcete změnit, a změňte požadovaná nastavení.
 3. Určete, zda jsou kategorie objektového stylu zapnuté, vypnuté nebo zda se ignorují.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Odstranění objektového stylu

 1. V panelu Objektové styly vyberte objektový styl.
 2. Z nabídky panelu zvolte Odstranit objektový styl nebo styl přetáhněte na ikonu Odstranit v dolní části panelu Objektové styly.
 3. Pokud je odstraňovaný styl aplikovaný na objekty nebo jsou na něm založeny jiné styly, budete vyzváni k určení náhradního stylu v dialogovém okně Odstranit objektový styl. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit styl objektů, které odstraňovaný styl používají, vyberte jiný styl, který chcete na objekty aplikovat, a klikněte na OK.

  • Chcete-li nechat objekty nezměněné, zvolte [Žádný], zkontrolujte, aby byla zaškrtnutá volba Zachovat formátování, a klikněte na OK. Všechny objekty používající odstraňovaný styl si zachovají stejné atributy, ale nebudou již spojeny se stylem.

  • Chcete-li odstranit veškerá aplikovaná nastavení atributů, zvolte [Žádný], vypněte volbu Zachovat formátování a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Chcete-li odstranit všechny styly, které nejsou aplikované na objekty, v nabídce panelu Objektové styly zvolte Vybrat všechny nepoužité a pak klikněte na ikonu Odstranit.

Předefinování objektového stylu

Po aplikování objektového stylu můžete přepsat kterékoliv jeho nastavení. Pokud se rozhodnete, že se vám úpravy provedené na určitém objektu líbí, můžete styl předefinovat tak, aby odpovídal formátování upraveného objektu. Uvědomte si, že příkaz Předefinovat objektový styl předefinuje pouze kategorie, které jsou zapnuté nebo vypnuté, ale ne kategorie, které se ignorují. Pokud objekt obsahuje další nastavení, musíte tato nastavení přidat do stylu samostatně nebo jednoduše vytvořit nový objektový styl.

 1. Vyberte objekt používající styl, který chcete změnit.
 2. Nastavte požadované atributy vzhledu.
 3. V panelu Objektové styly zvolte Předefinovat styl v nabídce panelu.

Definice objektového stylu se změní tak, aby odpovídala aplikovaným lokálním změnám nastavení. Všechny výskyty objektového stylu v dokumentu se aktualizují, aby používaly nové atributy.

Poznámka:

Pokud není volba Předefinovat objektový styl dostupná, nejsou změněné atributy součástí definice objektového stylu. Chcete-li definici stylu změnit přímo, zvolte místo toho Volby objektového stylu nebo z objektu vytvořte nový styl.

Import objektových stylů

Styly můžete importovat z jiných dokumentů. Kromě samotných objektových stylů importuje InDesign také políčka vzorníku, vlastní tahy, znakové styly nebo odstavcové styly, které objektové styly používají. Pokud má importované políčko vzorníku, tah nebo odstavcový styl shodný název s názvem stávajícího políčka nebo stylu, ale má odlišné hodnoty, InDesign ho přejmenuje.

Pokud importované styly objektů obsahují pojmenované mřížky, importují se i tyto mřížky.

 1. Z nabídky panelu Objektové styly vyberte Načíst objektové styly.
 2. Vyberte soubor, ze kterého chcete objektové styly importovat, a klikněte na Otevřít.
 3. V dialogovém okně Načíst styly zaškrtněte pole vedle stylů, které chcete importovat. Pokud došlo ke konfliktu názvů stylů, zvolte jednu z následujících voleb pod Konflikt s existujícím stylem a pak klikněte na OK:

  Použít definici vstupního stylu

  Přepíše stávající styl načteným stylem a aplikuje jeho nové atributy na všechny objekty v aktuálním dokumentu, který používal starý styl. Definice vstupního a stávajícího stylu se zobrazí v dolní části dialogového okna Načíst styly, takže je můžete porovnat.

  Automaticky přejmenovat

  Přejmenuje načtený styl.

  Objektové styly se zobrazí v panelu Objektové styly.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.