Vytváření poznámek na konci

Poznámka na konci se skládá ze dvou propojených částí: čísla odkazu poznámky na konci, které se zobrazuje ve zdrojovém textu, a textu poznámky na konci, který se zobrazuje v novém rámečku na konci dokumentu. V levém spodním rohu rámečku poznámky na konci se nachází ozdoba .

Poznámky na konci můžete vytvářet nebo importovat z aplikace Word nebo dokumentů. Poznámky na konci se číslují automaticky při přidávání do dokumentu. Můžete nastavit styl číslování, vzhled a rozvržení poznámek na konci. Rovněž se automaticky upravuje číslování na základě změny uspořádání poznámek na konci v textu. Poznámky na konci můžete přidávat rovněž do tabulek.

Rámeček poznámky na konci
Ikona poznámky na konci v levém spodním rohu rámečku poznámky na konci

Poznámky na konci vytvoříte takto:

 1. Umístěte textový kurzor tam, kde chcete zobrazit číslo odkazu poznámky na konci.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vložit poznámku na konci.
  • Zvolte Text > Vložit poznámku na konci.
 3. Napište text poznámky na konci.

Poznámka:

Když je textový kurzor v poznámce na konci, můžete se jedním z následujících způsobů vrátit na místo, kde jste psali:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Přejít na referenci poznámky na konci.
 • Vyberte volbu Text > Přejít na referenci poznámky na konci.

Import poznámek na konci z dokumentů aplikace Word

Pomocí možností importu aplikace Microsoft Word lze poznámky na konci importovat z textového dokumentu, který obsahuje poznámky na konci. Možnost importu poznámek na konci je ve výchozím nastavení povolena.

Volby importu
Import poznámek na konci z dokumentů aplikace Word
 1. Zvolte Soubor > Umístit.

 2. Zvolte dokument aplikace Word, který chcete importovat.

 3. Klikněte na Otevřít.

Všechny poznámky na konci se importují a přidají do nového textového rámečku.

Poznámka:

Současně je možné importovat více dokumentů aplikace Word. Poznámky na konci všech dokumentů jsou importovány do jediného textového rámečku, pokud je Rozsah nastaven na Dokument.

Změna číslování a rozvržení poznámek na konci

Změny v číslování a rozvržení poznámek na konci lze provést jedním z následujících způsobů:

 • Zvolte možnost Text > Volby poznámek na konci dokumentu
 • Klikněte na ozdobu v levém spodním rohu rámečku poznámky na konci.

Provedené změny ovlivní stávající i všechny nové poznámky na konci. V dialogovém okně Volby poznámek na konci se zobrazují následující volby:

Volby poznámek na konci
Volby poznámek na konci

Záhlaví poznámky na konci

Nadpis poznámky na konci:

Zadejte název rámečku poznámky na konci.

Styl odstavců:

Zvolte styl odstavce, který provádí formátování názvu poznámky na konci. V nabídce se zobrazují odstavcové styly, které jsou dostupné v panelu Odstavcové styly. Standardně se používá styl [Základní odstavec]. Styl [Základní odstavec] nemusí mít stejný vzhled jako výchozí nastavení písma dokumentu.

Číslování

Styl:

Zvolte styl číslování pro čísla odkazů poznámek na konci.

Začít od:

Určete číslo pro první poznámku na konci v článku. Volba Začít od je obzvláště užitečná u dokumentů v knize. Číslování poznámek na konci netvoří v jednotlivých dokumentech knihy souvislou řadu.

Režim:

Pokud máte v dokumentu s navazujícím číslováním stránek více článků nebo textový rámeček, vybráním volby Navazující zahájíte číslování poznámek na konci v každém článku tak, aby navazovalo, kde skončil poslední článek. Pokud vyberete volbu Znovu zahájit každý článek, zahájíte každý článek v dokumentu stejným počátečním číslem.

Číslo odkazu poznámky na konci v textu

Poloha:

Tato volba určuje vzhled čísla odkazu poznámky na konci, standardně je to horní index. Pokud dáváte přednost formátování čísla pomocí znakového stylu (například znakového stylu obsahujícího nastavení horního indexu OpenType), zvolte Aplikovat normální a určete znakový styl.

Styl znaků:

Zvolte znakový styl pro formátování čísla odkazu poznámky na konci. Například místo horního indexu vyberte znakový styl v normální poloze se zvýšeným dolním účařím. V nabídce se zobrazují znakové styly, které jsou dostupné v panelu Znakové styly.

Formátování poznámky na konci

Styl odstavců:

Zvolte odstavcový styl pro formátování textu poznámky na konci pro všechny poznámky na konci v dokumentu. V nabídce se zobrazují odstavcové styly, které jsou dostupné v panelu Odstavcové styly. Standardně se používá styl [Základní odstavec]. Styl [Základní odstavec] nemusí mít stejný vzhled jako výchozí nastavení písma dokumentu.

Oddělovač:

Oddělovač určuje prázdné místo, které se zobrazí mezi číslem poznámky na konci a začátkem textu poznámky na konci. Chcete-li oddělovač změnit, nejdříve vyberte nebo odstraňte stávající oddělovač a pak zvolte nový oddělovač. Můžete použít více znaků. Chcete-li vložit znaky pro prázdné místo, použijte příslušný metaznak, například ^m pro em mezeru.

Možnosti umístění:

Rozsah:

Vybráním této volby určíte způsob udržování poznámek na konci pro daný dokument. Vybráním volby Článek vytvoříte samostatný rámeček poznámek na konci pro každý článek. Po výběru volby Dokument budete mít jeden rámeček poznámek na konci pro celý dokument. Pomocí této volby se rovněž dá změnit celý rozsah.

Rámeček poznámky na konci:

Pomocí této volby je možné určit, jak se vytváří nový rámeček poznámky na konci v případě vložení poznámky na konci. Vybráním volby Na nové stránce vytvoříte rámeček poznámek na konci na nové stránce pro definovaný rozsah. Vybráním volby Načíst kurzor umístění načtete kurzor umístění při vkládání první poznámky na konci pro definovaný rozsah. Umisťovací kurzor lze umístit kamkoliv do dokumentu a všechny poznámky na konci v daném rozsahu se přidají pouze do tohoto rámečku.

Předpona/přípona

Zobrazit v:

Vyberte tuto volbu, chcete-li zobrazit předpony a přípony v odkazu poznámky na konci, v textu poznámky na konci nebo v obojím. Tato volba je užitečná zejména pro vkládání poznámek na konci mezi znaky, například [1].  

Předpona:

Předpony se zobrazují před číslem, například [1. Zadejte znak či znaky nebo vyberte volbu pro předponu. Chcete-li vybrat speciální znaky, kliknutím na ikonu vedle ovládacího prvku Předpona zobrazte nabídku.

Přípona:

Přípony se zobrazují za číslem, například 1]. Zadejte znak či znaky nebo vyberte volbu pro příponu. Chcete-li vybrat
speciální znaky, kliknutím na ikonu vedle ovládacího prvku Přípona zobrazte nabídku.

Práce s textem poznámky na konci

Při úpravách textu poznámky na konci si pamatujte následující pravidla:

 • Poznámky na konci se vytvářejí v novém rámečku, kde lze v levém spodním rohu najít ozdobu . Po kliknutí na ozdobu se otevře dialogové okno Volby poznámek na konci.
 • Rámeček poznámky na konci nelze zřetězit s žádným jiným článkem.
 • Poznámky na konci jsou v rámečku poznámky na konci označeny značkami poznámky na konci. Text, jako je nadpis, lze zadat do rámečku mimo tyto značky. Tento extra obsah nepatří k žádné poznámce na konci.
 • Rámeček poznámky na konci lze vyjmout a vložit jej dle libosti na jiné místo v dokumentu.
 • Odstranění referenční značky poznámky na konci odstraní celý text příslušné poznámky na konci. Podobně odstranění textu poznámky na konci odstraní její referenční značku.
 • Odstranění celého rámečku poznámky na konci odstraní všechny reference příslušné poznámky na konci.
 • Odstranění všech referencí odstraní veškerý text poznámky na konci. Text mimo značky poznámky na konci se nevymaže.
 • Text poznámky na konci můžete vybrat a aplikovat na něj formátování znaků nebo odstavců. Také můžete vybrat a změnit vzhled čísla odkazu poznámky na konci, ale doporučený postup je použít dialogové okno Volby poznámek na konci dokumentu.
 • Pokud vyjmete nebo zkopírujete text obsahující číslo odkazu poznámky na konci, přidá se do schránky také text poznámky na konci. Pokud zkopírujete text do jiného dokumentu, použijí se pro poznámky na konci v tomto textu vlastnosti vzhledu číslování a rozvržení nového dokumentu.
 • Pokud v odstavci se značkou odkazu poznámky na konci vymažete lokální změny a znakové styly, ztratí čísla odkazů poznámek pod čarou atributy, které jste aplikovali v dialogovém okně Volby poznámek na konci.

Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci

Převedení poznámek pod čarou na poznámky na konci a poznámek na konci na poznámky pod čarou v dokumentu:

 1. Vyberte možnost Text > Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li převést poznámky pod čarou na poznámky na konci, vyberte možnost Poznámku pod čarou na poznámku na konci.
  • Chcete-li převést poznámky na konci na poznámky pod čarou, vyberte možnost Poznámka na konci na poznámku pod čarou.
  Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci
  Převést poznámky pod čarou na poznámky na konci
 3. V rozevírací nabídce Rozsah vyberte jednu z následujících voleb:

  Dokument: Chcete-li převést všechny poznámky pod čarou nebo poznámky na konci v dokumentu.
  Výběr: Chcete-li převést pouze vybrané poznámky pod čarou nebo poznámky na konci.

 4. Klikněte na Převést.

Odstranění poznámek na konci

Chcete-li poznámku na konci odstranit, v textu vyberte číslo odkazu poznámky na konci, a pak stiskněte klávesu Backspace nebo Delete. Pokud odstraníte pouze text poznámky na konci, číslo odkazu poznámky i její struktura zůstanou zachovány.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online