Kontrola pravopisu

Pravopis můžete kontrolovat ve vybraném textu, v celém textu článku, ve všech článcích dokumentu nebo ve všech článcích ve všech otevřených dokumentech. Nesprávně napsaná nebo neznámá slova, stejná slova napsaná dvakrát za sebou (například „se se“) a slova s možnými chybami psaní velkých písmen se zvýrazní. Kromě kontroly pravopisu v dokumentu můžete také zapnout dynamickou kontrolu pravopisu, která potenciálně chybně zapsaná slova podtrhne při psaní.

Při kontrole pravopisu se používá slovník pro jazyky, které jste přiřadili k textu. Do slovníku můžete rychle přidávat slova.

Nastavení předvoleb kontroly pravopisu

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Kontrola pravopisu (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Kontrola pravopisu (Mac OS).
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte Slova s chybami, abyste našli slova, která se nevyskytují ve slovníku příslušného jazyka.

  • Vyberte Opakovaná slova, abyste našli duplikovaná slova, například „se se“.

  • Vyberte Slova nezačínající velkým písmenem, abyste našli slova, (například „česko“), která jsou ve slovníku pouze s velkým prvním písmenem („Česko“).

  • Vyberte Věty nezačínající velkým písmenem, abyste našli slova nezačínající velkým písmenem, následující po tečce, vykřičníku a otazníku.

 3. Vyberte Zapnout dynamickou kontrolu pravopisu, chcete-li při psaní podtrhávat potenciálně chybně zapsaná slova.
 4. Určete barvu podtržení chybně zapsaných slov (slov nenalezených v uživatelském slovníku), opakovaných slov (například „se se“), slov nezačínajících velkým písmenem (například „česko“ místo „Česko“) a vět nezačínajících velkým písmenem.

Kontrola pravopisu

 1. Pokud dokument obsahuje cizojazyčný text, vyberte text a použijte nabídku Jazyk v panelu Znaky k určení jazyka tohoto textu.
 2. Zvolte Úpravy > Kontrola pravopisu > Kontrolovat pravopis.

  Spustí se kontrola pravopisu.

 3. Pokud chcete změnit rozsah kontroly pravopisu, proveďte libovolné z následujících úkonů a pak kliknutím na Start spusťte kontrolu pravopisu:
  • Vyberte Dokument, chcete-li zkontrolovat celý dokument. Vyberte Všechny dokumenty, chcete-li zkontrolovat všechny otevřené dokumenty.

  • Vyberte Článek, chcete-li zkontrolovat celý text v právě vybraném rámečku, včetně textu v ostatních zřetězených textových rámečcích a přesahujícího textu. Vyberte Články, chcete-li zkontrolovat články ve všech vybraných rámečcích.

  • Vyberte Do konce článku, chcete-li kontrolovat od textového kurzoru.

  • Vyberte Výběr, chcete-li zkontrolovat pouze vybraný text. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je vybraný text.

 4. Když se zobrazí neznámá nebo nesprávně napsaná slova nebo jiné možné chyby, vyberte volbu:
  • Kliknutím na Přeskočit pokračujte v kontrole pravopisu bez změny zvýrazněného slova. Klikněte na Ignorovat vše, chcete-li ignorovat všechny výskyty zvýrazněného slova až do restartu aplikace InDesign.

  • Vyberte slovo ze seznamu Doporučené opravy nebo zadejte správné slovo do pole Změnit na a pak klikněte na Nahradit, abyste nahradili pouze daný výskyt nesprávně napsaného slova. Můžete také kliknout na Nahradit vše, chcete-li nahradit všechny výskyty nesprávně napsaného slova v dokumentu.

  • Chcete-li slovo přidat do slovníku, vyberte slovník z nabídky Přidat do a klikněte na Přidat.

  • klikněte na Slovník, abyste zobrazili dialogové okno Slovník, kde můžete určit cílový slovník a jazyk a v přidávaném slově určit dělení slov. Chcete-li přidat slovo do všech jazyků, vyberte v nabídce Jazyk možnost Všechny jazyky. klikněte na Přidat.

Opravy překlepů při psaní

Zapnutím volby Automaticky opravit můžete povolit nahrazování chyb psaní velkých písmen a běžných překlepů během psaní. Aby automatické opravy fungovaly, musíte nejdříve vytvořit seznam běžných chyb při psaní slov a přiřadit jim správné tvary.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Automatické opravy (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Automatické opravy (Mac OS).
 2. Zvolte Povolit automatické opravy. (Můžete také zvolit Úpravy > Kontrola pravopisu > Automatické opravy a tím tuto funkci rychle zapnout nebo vypnout.)
 3. Z nabídky Jazyk zvolte jazyk, pro který se mají automatické opravy používat.
 4. Chcete-li opravovat chyby psaní velkých písmen (například „čechy“ místo „Čechy“), vyberte Automaticky opravit chyby velkých písmen. Slova začínající velkým písmenem nemusíte přidávat do seznamu automatických oprav.
 5. Chcete-li přidat slovo, které běžně píšete s chybou, klikněte na Přidat, zadejte chybné slovo (například „nasatvení“), zadejte opravu (například „nastavení“) a pak klikněte na OK.
 6. Pokračujte v přidávání slov, které často píšete s chybou, a pak klikněte na OK.

Když napíšete slovo s chybou, které jste přidali do seznamu, slovo se automaticky nahradí zadaným opraveným slovem.

Chcete-li odebrat slova pro automatické opravy, která jste přidali, vyberte slovo v seznamu a vyberte možnost Odebrat. Chcete-li upravit slova pro automatické opravy, vyberte dané slovo, klikněte na Upravit, znovu zapište opravu a klikněte na tlačítko OK.

Používaní dynamické kontroly pravopisu

Když je dynamická kontrola pravopisu zapnutá, můžete pravopisné chyby opravovat pomocí kontextové nabídky. Potenciálně chybně zapsaná slova jsou podtržená (podle slovníku spojeného s jazykem textu). Když píšete text v jiném jazyce, vyberte text přiřaďte mu správný jazyk.

 1. Chcete-li zapnout dynamickou kontrolu pravopisu, zvolte Úpravy > Kontrola pravopisu > Dynamická kontrola pravopisu.

  Potenciálně chybně zapsaná slova jsou v dokumentu podtržená.

 2. klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na podtržené slovo a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte nabízenou opravu. Pokud se slovo opakuje nebo je třeba změnit písmeno na velké, můžete zvolit Odstranit opakované slovo [slovo] nebo Změnit na velké začáteční písmeno [slovo].

  • Vyberte Přidat [slovo] do uživatelského slovníku. Tím automaticky přidáte toto slovo do aktuálního slovníku bez otevření dialogového okna Slovník. Slovo v textu zůstane nezměněné.

  • Vyberte slovník. Otevře se dialogové okno Slovník, kde můžete vybrat Cílový slovník, změnit značky dělení slov a zadat jazyk. Chcete-li přidat slovo do všech jazyků, vyberte v nabídce Jazyk možnost Všechny jazyky. Pak klikněte na možnost Přidat. Slovo se přidá do vybraného slovníku a v textu zůstane nezměněné.

  • Vyberte Ignorovat vše, chcete-li ignorovat všechny výskyty daného slova ve všech dokumentech. Když restartujete InDesign, slovo se znovu označí jako chyba pravopisu.

Poznámka:

Když vyberete Ignorovat vše a pak se rozhodnete, že už dané slovo nechcete ignorovat, zvolte Ignorovaná slova z nabídky Seznam slovníků v dialogovém okně Slovník a slovo odstraňte ze seznamu.

Slovníky pro dělení slov a kontrolu pravopisu

InDesign používá ke kontrole pravopisu a dělení slov pro většinu jazyků slovníky Hunspell. Do každého slovníku můžete přidávat slova a tím slovník upravit. Můžete přiřadit různé jazyky k textu a InDesign použije příslušný slovník pro kontrolu pravopisu a dělení slov. Můžete vytvářet další uživatelské slovníky a importovat nebo exportovat seznamy slov do souboru s prostým textem.

Když upravujete slova ve slovníku, vytváříte seznamy přidaných slov (slov, která nebyla ve slovníku) a odstraněných slov (slov existujících ve slovníku, která chcete označovat jako potenciální chyby pravopisu). V dialogovém okně Slovník můžete zobrazovat a upravovat přidaná slova, odstraněná slova a ignorovaná slova (slova, která se ignorují až do zavření programu, protože jste kliknuli na Ignorovat vše). Lze přidat slova, která se používají ve všech jazycích, což je užitečné zejména pro příjmení, názvy ulic a další položky, které nejsou specifické pro žádný jazyk.

Poznámka:

Pokud chcete použít jazykové slovníky z předcházející verze aplikace InDesign nebo InCopy, vyhledejte soubory uživatelských slovníků (.udc) pomocí systémového příkazu Hledat a pak je přidejte do seznamu slovníků v předvolbách Slovník.

Kde jsou uložená slova slovníku

Výjimky dělení slov a kontroly pravopisu jsou standardně umístěny v souborech uživatelských slovníků uložených mimo dokument na počítači, kde je nainstalovaný InDesign (názvy souborů slovníků mají přípony .clam nebo .not). Seznamy výjimek můžete ale také uložit do libovolného dokumentu InDesignu. Navíc můžete seznamy slov uložit do externího uživatelského slovníku, do dokumentu nebo do obou míst. Umístění existujících slovníků se zobrazuje v předvolbách Slovník.

Uložení výjimek dělení slov a kontroly pravopisu uvnitř dokumentu zjednodušuje zachování jednotného zpracování textu při přenosu dokumentu na jiné počítače. Proto můžete sloučit uživatelský slovník do dokumentu v předvolbách Slovník. Umístění výjimek můžete také nastavit v dialogovém okně Vytvořit složku pro sbalení (viz Sbalení souborů). Naproti tomu uložení seznamu výjimek mimo dokument usnadňuje použití stejného seznamu výjimek pro více dokumentů.

Poznámka:

Pokud je uživatelský slovník přidaný do seznamu výjimek, přidá se celý uživatelský slovník do dokumentu (i v případě, že slova nejsou použitá), a proto se zvětší velikost souboru.

Přiřazení jazyků k textu

Pro přiřazení jazyka k vybranému textu můžete použít nabídku Jazyk v panelu Znaky. Můžete také určit výchozí jazyk pro celý dokument nebo pro všechny nové dokumenty. InDesign obsahuje také funkci zamykání jazyka, která brání změně nastavení jazyka u asijských textů, které jsou součástí výběru, když je v nabídce Jazyk vybrán neasijský jazyk. (Viz Přiřazení jazyka k textu.)

Seznamy výjimek

Můžete vyloučit slova, která nechcete považovat za správná. Pokud například chcete používat jiné slovo pro běžný termín, jako je například „basketbal“, které potřebujete psát jiným způsobem v názvu organizace nebo v určitém dokumentu, přidejte ho do seznamu vyloučených slov, aby se označilo při kontrole pravopisu. InDesign může udržovat samostatné sady přidaných a odstraněných slov pro každý nainstalovaný jazyk.

Vytvoření nebo přidání uživatelských slovníků

Můžete vytvořit uživatelský slovník nebo můžete přidat uživatelské slovníky z předcházejících verzí aplikace InDesign nebo InCopy, ze souborů, které jste dostali od ostatních, nebo ze serveru, kde jsou uložené slovníky vaší pracovní skupiny. Slovník, který přidáte, se použije pro všechny dokumenty InDesignu.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Slovník (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Slovník (Mac OS).
 2. Z nabídky Jazyk zvolte jazyk, se kterým chcete slovník spojit.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit nový slovník, klikněte na ikonu Nový uživatelský slovník pod nabídkou Jazyk. Zadejte název a umístění uživatelského slovníku (včetně přípony .udc) a pak klikněte na Uložit.

  • Chcete-li přidat existující slovník, klikněte na ikonu Přidat uživatelský slovník , vyberte soubor uživatelského slovníku s příponou .udc nebo .not a pak klikněte na Otevřít.

Poznámka:

Pokud nemůžete soubor slovníku najít, můžete použít systémový příkaz Hledat, abyste našli soubory s příponou .udc (zkuste použít *.udc), umístění si poznamenat a pak to zkusit znovu.

Slovník se přidá do seznamu pod nabídkou Jazyk. Během kontroly pravopisu nebo při používání okna Slovník lze přidávat slova do slovníku.

Nastavení výchozího jazyka slovníku pro současný dokument

Můžete změnit výchozí jazyk slovníku pro jeden dokument nebo pro všechny nově vytvářené dokumenty. Změna výchozího slovníku v existujícím dokumentu nemá vliv na text, který již byl vytvořen, ani na text, který píšete do existujícího textového rámečku.

Poznámka:

Použijte panel Znakový styl nebo Odstavcový styl a nastavte určitý slovník pro určitý styl. V sekci Další formáty znaků se zobrazuje nabídka Jazyk.

 1. Otevřete dokument.
 2. V panelu nástrojů vyberte nástroj pro výběr a zajistěte, aby v dokumentu nebyly vybrané žádné položky.
 3. Zvolte Text > Znaky.
 4. Z rozbalovací nabídky Jazyk v panelu Znaky vyberte požadovaný slovník. Pokud se nabídka jazyka v panelu Znaky nezobrazí, vyberte Zobrazit volby a pak vyberte jazyk v seznamu.

Nastavení výchozího jazyka slovníku pro všechny nové dokumenty

 1. Spusťte InDesign, ale neotvírejte dokument.
 2. Zvolte Text > Znaky.
 3. Z rozbalovací nabídky Jazyk v panelu Znaky vyberte požadovaný slovník. Pokud se nabídka jazyka v panelu Znaky nezobrazí, vyberte Zobrazit volby a pak vyberte jazyk v seznamu.
 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Slovník (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Slovník (Mac OS).
 2. Z nabídky Jazyk zvolte jazyk, ke kterému patří daný slovník.
 3. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li odstranit slovník ze seznamu, vyberte ho a pak klikněte na ikonu Odstranit uživatelský slovník . Pro každý jazyk musí existovat alespoň jeden slovník.

  • Pokud má slovník jazyka vedle sebe ikonu otazníku, vyberte jej, klikněte na ikonu Změnit vazbu na uživatelský slovník a pak najděte a otevřete uživatelský slovník.

  • Chcete-li změnit pořadí uživatelských slovníků, přetáhněte je. Pořadí slovníků v seznamu určuje pořadí, v jakém se slovníky kontrolují.

Přidávání slov do slovníku

Pokud InDesign zobrazí při kontrole pravopisu v dialogovém okně Kontrola pravopisu neznámé slovo, vyberte slovník z nabídky Přidat do a pak klikněte na Přidat. Dialogové okno Slovník umožňuje rovněž zadání cílového slovníku a jazyka a označení způsobu přidávání slov do seznamu výjimek.

 1. Zvolte příkaz Upravit > Kontrola pravopisu > Uživatelský slovník.
 2. V nabídce Jazyk zvolte jazyk. Každý jazyk obsahuje minimálně jeden slovník. Chcete-li přidat slovo do všech jazyků, vyberte možnost Všechny jazyky.
 3. V nabídce Cíl zvolte slovník, do kterého chcete slovo uložit. Nabídka Cíl umožňuje ukládat změny do externího uživatelského slovníku nebo do kteréhokoliv otevřeného dokumentu.
 4. V nabídce Seznam slovníků zvolte Přidaná slova.
 5. V poli Slovo zadejte nebo upravte slovo, které chcete přidat do seznamu slov.
 6. klikněte na Dělit slovo, chcete-li zobrazit výchozí dělení slova. Tildy (~) označují možné body dělení.
 7. Pokud se vám body dělení nelíbí, označte preferované body dělení slova následujícím způsobem:
  • Zapište jednu tildu (~), chcete-li ve slově označit nejlepší možný nebo jediný přijatelný bod dělení.

  • Zapište dvě tildy (~~), chcete-li označit druhou možnost.

  • Zapište tři tildy (~~~), chcete-li označit nepříliš vhodné, ale ještě přijatelné dělení.

  • Pokud chcete, aby se slovo nikdy nedělilo, napište tildu před jeho první písmeno.

  Poznámka:

  Pokud potřebujete do slova vložit skutečnou tildu, napište před ni obrácené lomítko (\~).

 8. klikněte na Přidat a pak klikněte na Hotovo. Slovo se přidá do vybraného seznamu slovníků.

Poznámka:

Nezapomeňte, že body dělení se uplatní společně s nastavením dělení slov v dokumentu. Proto se slovo nemusí rozdělit v místě, kde to očekáváte. Chcete-li nastavit tyto volby, zvolte Dělení slov z nabídky panelu Odstavec. (Viz Dělení slov v textu.)

Odstraňování nebo úpravy slov ve slovnících

 1. Zvolte příkaz Upravit > Kontrola pravopisu > Uživatelský slovník.
 2. V nabídce Jazyk zvolte jazyk.
 3. V nabídce Cíl zvolte slovník, ze kterého chcete slovo odstranit. V nabídce Cíl můžete zvolit externí uživatelský slovník nebo některý otevřený dokument.
 4. V nabídce Seznam slovníků proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li upravit seznam přidaných slov ve vybraném cílovém seznamu slov, zvolte Přidaná slova.

  • Chcete-li upravit seznam slov, která se označují jako chyba pravopisu, zvolte Odstraněná slova.

  • Chcete-li upravit seznam slov, která se až do ukončení programu InDesign ignorují, zvolte Ignorovaná slova. Tento seznam obsahuje všechna slova, pro která jste zvolili Ignorovat vše.

 5. V seznamu slov upravte nebo vyberte slovo a klikněte na Odstranit.
 6. klikněte na Hotovo.

Export seznamu slov

Seznamy slov můžete exportovat do textového souboru (.txt) a pak importovat tento seznam do uživatelského slovníku InDesignu. Slova v textovém souboru musí být oddělená mezerou, tabulátorem nebo koncem odstavce. Můžete exportovat přidaná a odstraněná slova, ale ignorovaná slova exportovat nelze a tato slova se použijí pouze ve stávající relaci.

 1. Zvolte příkaz Upravit > Kontrola pravopisu > Uživatelský slovník.
 2. Z nabídky Jazyk zvolte jazyk a z nabídky Cíl slovník, který obsahuje seznam slov, která chcete exportovat.
 3. Klikněte na možnost Export, zadejte název a umístění souboru a pak klikněte na Uložit.

Seznam slov se uloží do textového souboru. Tento seznam slov můžete upravit v jakémkoliv textovém editoru a pak ho importovat. Také můžete tento seznam slov poslat ostatním, kteří si ho mohou importovat do vlastních uživatelských slovníků.

Import seznamu slov

 1. Zvolte příkaz Upravit > Kontrola pravopisu > Uživatelský slovník.
 2. Z nabídky Jazyk zvolte jazyk a z nabídky Cíl slovník.
 3. klikněte na Import, najděte textový soubor se seznamem výjimek kontroly pravopisu, a pak klikněte na Otevřít.

Změna předvoleb slovníku

S použitím předvoleb Slovník můžete určit, jak má InDesign pracovat se slovníky pro dělení slov a kontrolu pravopisu. Většina jazyků v InDesignu používá ke kontrole pravopisu a dělení slov slovníky Proximity. Pokud jste nainstalovali komponenty pro dělení slov nebo kontrolu pravopisu od jiného dodavatele, můžete vybrat jiného dodavatele pro každý nainstalovaný jazyk.

Poznámka:

Dialogové okno předvoleb Slovník neumožňuje zadat jazyk slovníku, který se použije pro kontrolu pravopisu nebo dělení slov. Toto dialogové okno umožňuje určit, který zásuvný modul pro dělení slov a kontrolu pravopisu InDesign použije pro jazyk určený v poli Jazyk. Pokud používáte pouze výchozí zásuvný modul pro dělení slov a kontrolu pravopisu, nemusíte v dialogovém okně předvoleb Slovník měnit žádná nastavení. Pokud nainstalujete jiný zásuvný modul pro kontrolu pravopisu nebo dělení slov od jiného dodavatele, zobrazí se tento modul v tomto dialogovém okně jako další volba v nabídkách Dodavatel dělení slov a Dodavatel kontroly pravopisu. To vám umožní vybrat jednoho dodavatele modulu pro dělení slov a kontrolu pravopisu pro některé jazyky a jiného dodavatele pro další jazyky.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Slovník (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Slovník (Mac OS).
 2. V poli Jazyk určete jazyk, pro který chcete upravit nastavení nebo změnit dodavatele dělení slov nebo kontroly pravopisu.
 3. Vytvořte, přidejte nebo odstraňte uživatelské slovníky. (Viz Vytvoření nebo přidání uživatelských slovníků.)
 4. Pokud máte nainstalovanou komponentu dělení slov od jiné společnosti než Adobe, vyberte ji z nabídky Dělení slov.
 5. Pokud máte nainstalovaný slovník pro kontrolu pravopisu od jiné společnosti než Adobe, vyberte ho z nabídky Kontrola pravopisu.
 6. V nabídce Pro zalomení použít v nabídce Výjimky dělení proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zalamovat text s použitím seznamu výjimek dělení uloženého v externím uživatelském slovníku, zvolte Uživatelský slovník.

  • Chcete-li zalamovat text pomocí seznamu výjimek dělení uloženého uvnitř dokumentu, zvolte Dokument.

  • Chcete-li zalamovat text pomocí obou seznamů, zvolte Uživatelský slovník a dokument. To je výchozí nastavení.

 7. Chcete-li přidat seznam výjimek z externího uživatelského slovníku do seznamu výjimek uloženého v dokumentu, vyberte Vložit uživatelský slovník do dokumentu.

  Poznámka:

  Pokud spolupracujete s mnoha různými partnery nebo klienty, nevybírejte volbu Vložit uživatelský slovník do dokumentu. Pokud jste například poskytovatel služeb, pravděpodobně nechcete vkládat uživatelský slovník do každého souboru zákazníka.

 8. Chcete-li po změně určitého nastavení znovu zalomit všechny články, vyberte Znovu zalomit všechny články po změně. Když je tato volba vybraná, články se znovu zalomí, když změníte nastavení Pro zalomení použít (viz krok 6) nebo když pomocí příkazu Slovník přidáte nebo odstraníte slova. Nové zalomení všech článků může zabrat nějaký čas, podle množství textu v dokumentu.
 9. klikněte na OK.

Používání slovníků v pracovní skupině

Zkontrolujte, že na každé pracovní stanici ve skupině je nainstalovaný a přidaný stejně upravený uživatelský slovník, aby se pro dokument používala stejná pravidla dělení slov a kontroly pravopisu bez ohledu na to, kdo s ním pracuje. Můžete buď zajistit, že si každý do počítače přidá stejné slovníky, nebo můžete sdílet uživatelský slovník na síťovém serveru.

Ikona zamknutí  označuje, že slovník je zamknutý, a že ho můžete používat, ale ne upravovat. Když je uživatelský slovník uložený na serveru, první uživatel načtením soubor slovníku zamkne a všichni další uživatelé vidí slovník jako zamknutý. Soubory mohou být zamknuté také operačním systémem, když soubor nastavíte jen pro čtení. Pokud sdílíte uživatelský slovník na síťovém serveru, můžete soubor zamknout, aby byl jen pro čtení pro všechny uživatele, a aby pouze správce mohl přidávat slova.

Zajistěte, aby všichni uživatelé v pracovní skupině používali upravený uživatelský slovník nainstalovaný na společné síťové pracovní stanici a ne slovník uložený v dokumentu. Ale před tím, než hotový dokument odevzdáte poskytovateli služeb, je vhodné přidat uživatelský slovník do dokumentu.

Pokud nesdílíte přizpůsobené uživatelské slovníky na společné síťové pracovní stanici, vyhledejte umístění souborů uživatelských slovníků a zkopírujte je z jedné pracovní stanice na ostatní. Umístění uživatelských slovníků se zobrazuje v předvolbách Slovník.

Poznámka:

Když aktualizujete uživatelský slovník na sdílené pracovní stanici, změny se na jednotlivých pracovních stanicích neprojeví dokud uživatel neukončí a znovu nespustí InDesign nebo nestiskne Ctrl+Alt+/ (Windows) nebo Command+Option+/ (Mac OS), aby se všechen text znovu zalomil.

Slovník Duden

Duden je nativní součástí aplikace InDesign. Můžete používat dělení slov Duden pro přesnější doporučení dělení slov a kontroly pravopisu.

 1. Aby slovník Duden bylo možné používat v aplikaci InDesign s němčinou, proveďte:

  • Windows: Upravit > Předvolby > Slovník
  • macOS: InDesign > Předvolby > Slovník
 2. Z rozbalovací nabídky Jazyk vyberte jeden z následujících jazyků:

  • Německý: Reforma 1996
  • Německý: Reforma 2006
  • Německý: Rakouská reforma z roku 2006
  • Německý: Švýcarský
  • Německý: Švýcarská reforma 2006

  Poznámka:

  Byl přidán nový jazyk Německý: Rakouská reforma z roku 2006.

  Jazyk slovníku
 3. Pokud již není vybrána, v rozbalovací nabídce Dělení slov a pravopis vyberte možnost Duden.

  Dělení slov Duden

Dělení slov

Styly dělení slov Duden

Duden nabízí pro německá slova čtyři různé styly dělení slov. Výchozí styl je Všechny kromě neestetického:

Všechna:

Umožňuje tak všechna dělení slov, která jsou technicky správná a která nejsou v rozporu s pravidly pravopisu. Správně je například Ur-ins-tinkt i Ur-in-s-tinkt.

Všechny kromě neestetického:

Umožňuje všechna dělení slov kromě neestetického dělení slov, kdy by mohlo dojít k narušení smyslu slova. Například je povoleno Ur-ins-tinkt, ale není povoleno Ur-in-s-tinkt. To je výchozí styl.

Preferované estetické:

Kromě slov s definovaným estetickým dělením slov se dělí rovněž delší slova (alespoň šest znaků), pro která není definované estetické dělení slov. Například slovo Napoleon je rozděleno jako Na-po-leon, přestože nemá definované estetické dělení slov.

Estetické:

Je použito pouze dělení slov definované jako estetické. Například Auto-bahn, ne však Au-tobahn.

Možnosti dělení slov Duden jsou k dispozici v:

 • Nastavení dělení slov při vytváření nového stylu odstavce.
Dělení slov v novém stylu odstavce
 • Nabídka panelu Odstavec > Dělení slov.
Nastavení dělení slov

Několik dalších příkladů stylů dělení slov Duden

Příklady stylů dělení slov Duden

Pokud nevidíte volbu dělení slov Duden, přejděte na Předvolby > Slovník a vyberte možnost Zobrazit volby dělení slov. Tato volba je standardně vybraná.

Zobrazit volby dělení slov

Kontrola pravopisu

Němčina umožňuje několik pravopisných variant pro velké množství slov, např. Delphin a Delfin nebo Graphik a Grafik.

Existují čtyři styly kontroly pravopisu. Abyste dosáhli konzistentního textu, ve kterém je přijatelná pouze jedna varianta pravopisu (například buď Delphin, nebo Delfin), vyberte jednu z možností Duden, Konzervativní, nebo Tiskové kanceláře. Pokud však chcete pouze označit chybný zápis jako chybu, vyberte možnost Tolerantní.

Jako výchozí je nastavena možnost Duden. Další možnosti lze vybrat z nabídky Předvolby > Slovník > Kontrola pravopisu.

Styly kontroly pravopisu Duden

Duden:

Je přijatelná pouze správná varianta doporučená slovníkem Duden. Ostatní varianty jsou označeny jako chyby.

Tiskové kanceláře:

Stejné jako Duden, ale s jinou sadou pravidel odsouhlasenou řadou tiskových kanceláří a vydavatelství.

Konzervativní:

Přijmout pouze jednu pravopisnou variantu, např. Delphin, ne však Delfin. Stejně tak je přijato slovo Graphik, ne však Grafik (ph namísto f).

Tolerantní:

Přijmout veškerý platný pravopis. Správně je například Graphik i Grafik. Stejně tak je správně Delphin i Delfin.

Pravopis

Několik příkladů kontroly pravopisu

Styl kontroly pravopisu Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5
Duden Geograf je správně, Geograph není správně
Joghurt je správně, Jogurt není správně
Fotosynthese je správně, Photosynthese není správně
Motocross je správně, Moto-Cross není správně
Fundraising je správně, Fund-Raising není správně
Konzervativní Geograph je správně, Geograf není správně
Joghurt je správně, Jogurt není správně
Photosynthese je správně, Fotosynthese není správně
Moto-Cross je správně, Motocross není správně
Fund-Raising je správně, Fundraising není správně
Tiskové kanceláře
Geograf je správně, Geograph není správně
Joghurt je správně, Jogurt není správně
Photosynthese je správně, Fotosynthese není správně
Moto-Cross je správně, Motocross není správně
Fundraising je správně, Fund-Raising není správně
Tolerantní
obojí je správně
obojí je správně
obojí je správně
obojí je správně
obojí je správně

Skriptování

Dodavatelé pravopisu slovníku Duden, kteří používají skripty, používají následující německé názvy stylů kontroly pravopisu:

 • Duden
 • Duden: konzervativní
 • Duden: tisk
 • Duden: tolerantní

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online