Určení způsobu prolnutí barev

Barvy mezi dvěma překrývajícími se objekty je možno prolnout pomocí režimů prolnutí. Režimy prolnutí umožňují měnit způsoby, kterými se míchají barvy navrstvených objektů.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů nebo skupinu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Efekty zvolte z nabídky režim prolnutí, například Normální nebo Překrýt.

  • V oblasti Průhlednost v dialogovém okně Efekty zvolte z nabídky režim prolnutí.

Volby režimu prolnutí

Režimy prolnutí určují, jak se základní barva, neboli spodní barva v kresbě, vzájemně ovlivňuje s míchanou barvou, což je barva vybraného objektu nebo skupiny objektů. Výsledná barva je barva, která vznikne prolnutím.

Normální

Vybarví výběr míchanou barvou bez ovlivnění základní barvou. Normální režim je výchozí.

Násobit

Vynásobí základní barvu míchanou barvou. Výsledná barva je vždy tmavší barva. Násobení libovolné barvy s černou vytvoří černou barvu. Násobení libovolné barvy s bílou nechá barvu beze změny. Efekt je podobný jako při kreslení na stránku více popisovači (fixy) přes sebe.

Závoj

Vynásobí inverzní hodnoty míchané a základní barvy. Výsledná barva je vždy světlejší barva. Závoj s černou barvou nechá barvu beze změny. Závoj s bílou barvou vytvoří bílou barvu. Efekt je podobný promítnutí více diapozitivů přes sebe.

Překrýt

Násobí nebo závojem změní barvy v závislosti na základní barvě. Vzorky nebo barvy překryjí existující kresbu, ale zachovají světla a stíny základní barvy a míchaná barva se přimíchává tak, aby odrážela světlost nebo tmavost původní barvy.

Měkké světlo

Ztmaví nebo zesvětlí barvy v závislosti na míchané barvě. Efekt je podobný osvětlení kresby rozptýleným světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, kresba se ztmaví. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne výrazně tmavší nebo světlejší plocha, ale ne zcela černá nebo bílá.

Tvrdé světlo

Násobí nebo závojem změní barvy podle míchané barvy. Efekt je podobný osvětlení kresby ostrým bodovým světlem.

Pokud je míchaná barva (zdroj světla) světlejší než 50 % šedá, kresba se zesvětlí, jako v režimu Závoj. To je užitečné pro přidávání světel do kresby. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. To je užitečné pro přidávání stínů do kresby. Při malování zcela černou nebo bílou vznikne čistá černá nebo bílá.

Zesvětlit barvy

Zesvětlí základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Ztmavit barvy

Ztmaví základní barvu, aby odpovídala míchané barvě. Míchání s bílou nechá barvu beze změny.

Ztmavit

Vybere tmavší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti světlejší než míchaná barva se nahradí a oblasti tmavší než míchaná barva se nezmění.

Zesvětlit

Vybere světlejší z míchané a základní barvy jako výslednou barvu. Oblasti tmavší než míchaná barva se nahradí a oblasti světlejší než míchaná barva se nezmění.

Rozdíl

Odečte buď míchanou barvu od základní barvy, nebo základní barvu od míchané barvy, a to podle toho, která má vyšší hodnotu jasu. Míchání s bílou invertuje hodnoty základní barvy; mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Vyloučit

Vytvoří podobný efekt jako režim Rozdíl, ale méně kontrastní. Míchání s bílou invertuje složky základní barvy. Mícháním s černou nevzniká žádná změna.

Odstín

Vytvoří barvu se světlostí a sytostí základní barvy a odstínem míchané barvy.

Sytost

Vytvoří barvu se světlostí a odstínem základní barvy a sytostí míchané barvy. Malování s tímto režimem v oblasti s nulovou sytostí (šedé) nezpůsobí žádné změny.

Barva

Vytvoří barvu se světlostí základní barvy a odstínem a sytostí míchané barvy. Tím se zachovají úrovně šedí v kresbě, což se hodí při vybarvování jednobarevných kreseb a při tónování barevných kreseb.

Světlost

Vytvoří barvu s odstínem a sytostí základní barvy a světlostí míchané barvy. Tento režim vytváří opačný efekt než režim Barva.

Poznámka:

Vyhněte se aplikování režimů prolnutí Rozdíl, Vyloučit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost na objekty s přímými barvami; v těchto případech se mohou do dokumentu přidat další nežádoucí barvy. Další informace naleznete v článku Nejlepší postupy při vytváření průhlednosti.

Izolování režimů prolnutí

Když aplikujete režim prolnutí na objekt, jeho barvy se prolnou se všemi objekty pod ním. Chcete-li prolnutí omezit jen na určité objekty, můžete tyto objekty seskupit a pak na takovou skupinu aplikovat volbu Izolovat prolnutí. Volba Izolovat prolnutí omezí prolnutí pouze na danou skupinu a zabrání ovlivnění objektů pod skupinou. (Volba Izolovat prolnutí je užitečná pro objekty s jiným režimem prolnutí než Normální.)

Skupina (hvězda a kruh) s vypnutou volbou Izolovat prolnutí (vlevo) a s touto volbou zapnutou (vpravo)

Je nutno si uvědomit, že režimy prolnutí aplikujete na jednotlivé objekty, avšak volbu Izolovat prolnutí aplikujete na skupinu. Tato volba omezí interakce prolnutí pouze na danou skupinu. Neovlivňuje režimy prolnutí aplikované přímo na samotnou skupinu.

 1. Režimy prolnutí a nastavení krytí aplikujte na jednotlivé objekty, jejichž prolnutí chcete izolovat.
 2. Pomocí nástroje pro výběr vyberte objekty, které chcete izolovat.
 3. Zvolte Objekt > Seskupit.
 4. V panelu Efekty vyberte Izolovat prolnutí. (Pokud tato volba není zobrazena, z nabídky panelu Efekty zvolte Zobrazit volby.)

  Poznámka:

  Můžete izolovat prolnutí objektů v souboru PDF, který obsahuje režimy prolnutí. Nejdříve umístěte soubor PDF s vybranou volbou Nepřekrýt pozadí v dialogovém okně Umístit PDF. Pak aplikujte volbu Izolovat prolnutí.

Vykrojení objektů uvnitř skupiny

Použijte volbu Vykrojení skupiny v panelu Efekty, chcete-li, aby atributy krytí a prolnutí každého objektu ve vybrané skupině vysekly – tedy vizuálně blokovaly – spodnější objekty ve skupině. Vykrojí se pouze objekty uvnitř vybrané skupiny. Objekty pod vybranou skupinou jsou nadále ovlivněny prolnutím nebo průhledností, které jste aplikovali na objekty ve skupině.

Je nutno si uvědomit, že režimy prolnutí a krytí aplikujete na jednotlivé objekty, avšak volbu Vykrojení skupiny aplikujete na skupinu.

Skupina s vypnutou (vlevo) a zapnutou volbou Vykrojení skupiny (vpravo)
 1. Režimy prolnutí a nastavení krytí aplikujte na jednotlivé objekty, které chcete vyseknout.
 2. Nástrojem pro výběr vyberte objekty, které chcete vyseknout.
 3. Zvolte Objekt > Seskupit.
 4. V panelu Efekty vyberte Vykrojení skupiny. (Pokud tato volba není zobrazena, z nabídky panelu Efekty zvolte Zobrazit volby.)

Určení barevného prostoru pro prolnutí průhledných objektů

Aby bylo možné míchat barvy průhledných objektů na dvojstránce, InDesign převede barvy všech objektů do společného barevného prostoru s použitím profilu barev CMYK nebo RGB dokumentu. Tento prostor prolnutí umožní prolnutí objektů z více barevných prostorů, když jsou navzájem průhledné. Aby se zabránilo nesouladu barev mezi různými oblastmi objektů na obrazovce a v tisku, použije se pro obrazovku a při sloučení průhlednosti prostor prolnutí.

Prostor prolnutí se použije pouze pro ty dvojstránky, které obsahují průhlednost.

 1. Zvolte Úpravy > Prostor prolnutí průhlednosti a pak zvolte jeden z barevných prostorů dokumentu.

Poznámka:

Při obvyklém pracovním postupu pro tisk zvolte barevný prostor CMYK dokumentu.