Ukládání dokumentů

Při uložení dokumentu se uloží současné uspořádání, odkazy na zdrojové soubory, která stránka je právě zobrazena a úroveň zvětšení. Chraňte svou práci častým ukládáním. Soubor můžete uložit jako některý z těchto typů:

 • Normální dokument.

 • Kopie dokumentu, která vytvoří duplikát dokumentu pod jiným názvem a nechá aktivní původní dokument.

 • Předloha, která se obvykle otevře jako nepojmenovaný dokument. Předloha může obsahovat nastavení, text a grafiky, které lze použít jako výchozí bod pro další dokumenty.

  Při uložení dokumentu se aktualizují také metadata (neboli informace o souboru), která jsou součástí dokumentu aplikace InDesign. Tato metadata zahrnují miniaturní náhled, písma použitá v dokumentu, vzorník barev a všechna metadata z dialogového okna Informace o souboru; tato metadata umožňují efektivní vyhledávání. Můžete například vyhledat všechny dokumenty, ve kterých je použitá určitá barva.

  Tato metadata můžete zobrazit v aplikaci Bridge a v části Další volby dialogového okna Informace o souboru. Nastavením předvoleb můžete určit, zda se má při ukládání aktualizovat náhled. Ostatní metadata (písma, barvy a vazby) se aktualizují při každém uložení dokumentu.

  Příkazy Uložit, Uložit jako a Uložit kopii ukládají dokumenty ve formátu souboru aplikace InDesign. Informace o ukládání dokumentů v jiných formátech souborů hledejte v rejstříku.

  Pokud ukládáte dokument pro poskytovatele předtiskových služeb pro konečný výstup, InDesign může do jedné složky automaticky shromáždit všechny potřebné soubory, jako jsou připojené grafiky a písma. (Viz články Sbalení souborů.)

Poznámka:

Informace zadané v dialogovém okně Soubor > Informace o souboru se aktualizují na kartě Metadata poté, co exportujete soubor EPUB v následujících formátech:

 • Formát EPUB s pevným rozvržením
 • Formát EPUB se zalamovatelným rozvržením

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li uložit dokument pod novým názvem, zvolte Soubor > Uložit jako, určete umístění a název souboru a klikněte na Uložit. Nově pojmenovaný soubor se stane aktivním dokumentem. Použití příkazu Uložit jako může zmenšit velikost souboru.

  • Chcete-li uložit existující dokument pod stejným názvem, zvolte Soubor > Uložit.

  • Chcete-li uložit všechny otevřené dokumenty v jejich existujících umístěních a s jejich názvy, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+S (Windows) nebo Command+Option+Shift+S (Mac OS).

  • Chcete-li uložit kopii dokumentu pod novým názvem, zvolte Soubor > Uložit kopii, určete umístění a název souboru a klikněte na Uložit. Uložená kopie se nestane aktivním dokumentem.

Poznámka:

Chcete-li předejít problémům, nepoužívejte vyhrazené znaky, které mají v některých operačních systémech zvláštní význam. Nepoužívejte například názvy souborů s mezerami, tabulátory nebo tečkami na začátku nebo názvy souborů, které používají tyto znaky: / \ : ; * ? < > , $ %. Podobně nepoužívejte znaky s akcenty (například ü, ñ nebo é), ani při používání neanglické verze aplikace InDesign. Problémy se mohou vyskytnout, když soubor otevřete na jiné platformě.

Poznámka:

Pokud často pracujete s několika současně otevřenými dokumenty a chcete je najednou uložit, můžete použít klávesovou zkratku. Zvolte Upravit > Klávesové zkratky, v nabídce Oblasti produktu vyberte Pohledy, Navigace a v seznamu příkazů zvolte Uložit vše. Zkratku můžete upravit nebo přidat. Pro aktivaci příkazu Uložit vše můžete použít funkci Rychle aplikovat.

Zahrnutí náhledů do ukládaných dokumentů

Náhled miniatury dokumentů a předloh slouží pro snadné nalezení takových souborů v Adobe Bridge a Adobe Mini Bridge. Náhled se vytvoří, když dokument nebo předlohu uložíte. Náhled dokumentu zahrnuje pouze obraz JPEG první dvojstránky, náhled předlohy zahrnuje obraz JPEG všech stránek v předloze. Velikost náhledu a počet stránek můžete nastavit podle svých potřeb. Například Extra velký 1024 x 1024 umožňuje před otevřením souboru rychle prohlédnout obsah stránky ve vysokém rozlišení.

Volbu pro náhled můžete zapnout v Předvolbách nebo v dialogovém okně Uložit jako . Protože náhled zvyšuje jak velikost souboru, tak čas potřebný pro uložení dokumentu, může být vhodné zapnout tuto volbu jen v případě potřeby v dialogovém okně Uložit jako.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vložit náhled pokaždé, když ukládáte dokument, zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo InDesign  > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).

  • Chcete-li vložit náhled pro určitý dokument, zvolte Soubor > Uložit jako.

  • Chcete-li vložit náhled pro určitý dokument, zvolte Soubor > Uložit obsah jako.

 2. Vyberte Vždy ukládat náhledy obrazů s dokumenty.
 3. Jestliže nastavujete náhled pomocí dialogu Předvolby, zvolte počet náhledových stran v nabídce Stránky a vyberte volbu v nabídce Velikost náhledu.

  Poznámka:

  Výběr volby náhledu v dialogovém okně Uložit jako vybere také volbu v dialogovém okně Předvolby a použije výchozí nastavení pro Stránky a Velikost náhledu.

Uložení dokumentu InDesign Markup (IDML)

V některých případech lze uložit dokument InDesign ve formátu interchange markup. Uložení v tomto formátu je zvláště užitečné při otevírání publikace QuarkXPress nebo PageMaker v programu InDesign, když otevíráte dokument vytvořený v předchozí verzi programu InDesign nebo když dojde k problémům s dokumentem, např. když nelze odstranit políčka barevného vzorníku.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Uložit (CS6) nebo Soubor > Exportovat (CS5).
 2. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) vyberte možnost InDesign Markup (IDML).
 3. klikněte na Uložit.

Uložený soubor IDML lze otevřít v aplikaci InDesign CS5 a InDesign CS4, nelze jej však otevřít v aplikaci InDesign předchozích verzí.

Informace o použití formátu IDML pro vývojové účely naleznete na stránkách www.adobe.com/go/learn_id_indesignmarkup_cs4_cz.

Ukládání do předcházející verze aplikace InDesign

Chcete-li otevřít dokument InDesign CS6 ve verzi InDesign CS5, uložte v programu InDesign CS6 (příkaz Soubor > Uložit jako) dokument do formátu InDesign Markup Language (IDML). (Formát IDML nahrazuje formát Interchange INX používaný pro zpětné ukládání v předchozích verzích.)

Chcete-li otevřít dokument InDesign CS5 ve verzi InDesign CS4, exportujte v programu InDesign CS5 (příkaz Soubor > Exportovat) dokument do formátu InDesign Markup Language (IDML). (Formát IDML nahrazuje formát Interchange INX používaný pro zpětné ukládání v předchozích verzích.)

Zkontrolujte, zda počítač s předchozí verzí aplikace InDesign je aktualizován příslušnými zásuvnými moduly, aby na něm bylo možné otevřít vyexportovaný soubor IDML. V předchozí verzi aplikace InDesign se dají potřebné zásuvné moduly zajišťující kompatibilitu získat spuštěním příkazu Nápověda > Aktualizace a poté postupovat podle instrukcí. Zásuvné moduly lze nainstalovat z webu společnosti Adobe: Přejděte na stránku Aktualizace produktů na webu Adobe a ze seznamu produktů vyberte InDesign.

Otevření dokumentu v předchozí verzi aplikace InDesign se také nazývá „uložení o úroveň níž“.

Poznámka:

Obsah vytvořený pomocí funkcí z pozdějších verzí aplikace InDesign může být při otevření ve starší verzi InDesignu změněn nebo vypuštěn.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Uložit (CS6) nebo Soubor > Exportovat (CS5).
 2. V nabídce Typ souboru (Windows) nebo Formát (Mac OS) vyberte možnost InDesign Markup (IDML).
 3. klikněte na Uložit.

Soubor .idml můžete otevřít v předchozí verzi aplikace InDesign, kde se převede na nepojmenovaný dokument InDesign.

Poznámka:

Chcete-li otevřít dokument InDesign CS5 v aplikaci InDesign CS3, otevřete vyexportovaný dokument IDML v aplikaci InDesign CS4, uložte jej a vyexportujte ve formátu InDesign CS3 Interchange (INX) a následně otevřete vyexportovaný soubor INX v aplikaci InDesign CS3. Zkontrolujte, zda jsou všechny verze aplikace InDesign aktuální.

Práce s metadaty

Metadata představují sadu standardizovaných informací o souboru, jako je jméno autora, rozlišení, barevný prostor, copyright a klíčová slova, která jsou na něj aplikována. Metadata můžete použít k zjednodušení svých pracovních postupů a k uspořádání souborů.

O standardu XMP

Informace metadat jsou uloženy s použitím standardu XMP (Extensible Metadata Platform), na kterém jsou postaveny programy Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a Adobe Photoshop. XMP vychází z XML a metadata se většinou ukládají do souboru. Pokud není možné uložit informace do souboru, metadata se uloží do samostatného souboru nazývaného přidružený soubor. XMP usnadňuje výměnu dat mezi aplikacemi Adobe a v publikačních pracovních postupech. Můžete například uložit metadata z jednoho souboru jako předlohu a pak je importovat do jiných souborů.

Metadata uložená v jiných formátech, jako je Exif, IPTC (IIM), GPS a TIFF, se synchronizují a popisují pomocí XMP, takže je lze snadněji zobrazovat a spravovat. Jiné aplikace a funkce také využívají XMP pro předávání a ukládání informací, jako jsou poznámky k verzím, které pak lze prohledávat pomocí Adobe Bridge.

Ve většině případů metadata u souborů zůstanou, i když se změní jeho formát, například z PSD na JPG. Metadata se také zachovají, když jsou soubory umístěné v dokumentu nebo projektu Adobe.

Poznámka:

Můžete použít sadu vývojářských nástrojů XMP Software Development Kit a přizpůsobit si vytváření, zpracování a výměnu metadat. XMP SDK můžete například použít k přidání polí do dialogového okna Informace o souboru. Další informace o XMP a XMP SDK najdete na webu Adobe.

Práce s metadaty v Adobe Bridge a komponentách Adobe Creative Suite

Mnohé z výkonných funkcí Adobe Bridge, které umožňují uspořádat, vyhledávat a sledovat soubory a verze, jsou založeny na metadatech XMP v souborech. Adobe Bridge nabízí dva způsoby práce s metadaty: prostřednictvím panelu Metadata nebo pomocí dialogového okna Informace o souboru (InDesign), případně dialogového okna Informace o souboru obsahu (InCopy).

V některých případech může existovat více zobrazení pro stejnou vlastnost metadat. Vlastnost může být například v jednom zobrazení označena Autor a v jiném Tvůrce, ale obě odkazují na stejnou základní vlastnost. Dokonce i v případě, že si pro určité pracovní postupy tato zobrazení přizpůsobíte, vlastnosti zůstanou standardizované pomocí XMP.

Přidání metadat pomocí dialogového okna Informace o souboru

Dialogové okno Informace o souboru zobrazuje data fotoaparátu, vlastnosti souboru, historii úprav, autorská práva a informace o autorovi aktuálního dokumentu. Dialogové okno Informace o souboru zobrazuje také panely vlastních metadat. Metadata můžete přidávat přímo z dialogového okna Informace o souboru. Jakékoli informace zadané v tomto poli přepíší existující metadata a použijí novou hodnotu ve všech vybraných polích.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
 2. Ze seznamu v horní části dialogového okna vyberte libovolnou z následujících voleb:

  Poznámka:

  Pomocí šipek doleva a doprava procházejte karty nebo klikněte na šipku dolů a v seznamu vyberte kategorii.

  Popis

  Umožňuje zadat takové informace o dokumentu, jako je titul dokumentu, autor, popis a klíčová slova, která lze použít k vyhledání dokumentu. Chcete-li určit informace o copyrightu, vyberte s copyrightem z rozbalovací nabídky Stav copyrightu. Poté zadejte informace o majiteli copyrightu, text upozornění a adresu URL osoby nebo společnost vlastnící copyright.

  IPTC

  Zahrnuje čtyři oblasti: Obsah IPTC popisuje vizuální obsah obrazu. Kontakt IPTC uvádí kontaktní informace fotografa. Snímek IPTC obsahuje popisné informace o snímku. Stav IPTC zobrazuje seznam informací o pracovním postupu a copyrightu.

  Data fotoaparátu

  Zahrnuje dvě oblasti: Data fotoaparátu 1 obsahují informace určené pouze ke čtení o fotoaparátu a jeho nastavení, se kterým byl snímek pořízen, jako např. výrobce, model, rychlost závěrky a clonové číslo. Data fotoaparátu 2 obsahují informace určené pouze ke čtení o snímku, včetně rozměrů v pixelech a rozlišení

  Video Data

  Obsahují informace o video souboru, včetně šířky a výšky snímku a umožňují zadávat informace, jako např. název nahrávky nebo název scény.

  Zvuková data

  Umožňuje zadat informace o zvukovém souboru, včetně titulu, umělce, přenosové rychlosti a nastavení opakování.

  Mobilní SWF

  Obsahují informace o souborech přenosných médií, včetně názvu, autora, popisu a typu obsahu.

  Kategorie

  Umožňuje zadat informace na základě kategorií agentury Associated Press.

  Původ

  Umožňuje zadat informace o souboru, které jsou užitečné pro zpravodajské agentury, včetně údajů o tom, kdy a kde byl soubor vytvořen, informace o přenosu, speciální pokyny pro zacházení se souborem a informace o titulku.

  DICOM

  Zobrazuje seznam informací o pacientovi, případu, vyšetření a o zařízení pro obrazy DICOM.

  Historie

  Zobrazí informace ze záznamu historie Adobe Photoshopu pro soubory uložené z Photoshopu. Záložka Historie se objeví pouze v případě, že je nainstalovaný Adobe Photoshop.

  Illustrator

  Umožňuje použít profil dokumentu pro tisk, web nebo výstup na přenosná zařízení.

  Další volby

  Zobrazí pole a struktury pro uložení metadat s použitím jmenných prostorů a vlastností, jako je formát souboru a vlastnosti XMP, Exif a PDF.

  Původní data

  Zobrazuje textové informace XMP o souboru.

 3. Zapište informace, které chcete přidat, do kteréhokoliv zobrazeného pole.
 4. Kliknutím na OK aplikujte změny.

Export metadat jako souboru XMP

Metadata můžete uložit do souboru XMP a sdílet ho s ostatními uživateli. Tyto soubory XMP lze použít jako šablony pro zadávání dat do dokumentů InDesign a dalších dokumentů vytvořených v aplikacích s povoleným formátem XMP. Exportované předlohy se ukládají do sdíleného umístění, ke kterému mají přístup všechny aplikace podporující XMP. Zobrazují se také v rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna Informace o souboru.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
 2. Zvolte Export z rozbalovací nabídky v dolní části dialogového okna.
 3. Zadejte název souboru, vyberte umístění souboru a klikněte na Uložit.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit předlohy metadat v aplikaci Explorer (Windows) nebo Finder (Mac OS), klikněte na rozevírací nabídku v dolní části dialogového okna Informace o souboru a zvolte možnost Zobrazit složku Předlohy.

Import metadat ze souboru XMP

Při importu metadat do dokumentu z exportovaného souboru předlohy XMP můžete určit, zda vymazat všechna metadata v aktuálním dokumentu a přidat nová metadata, ponechat všechna kromě odpovídajících metadat nebo přidat odpovídající metadata k existujícím metadatům.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
  • V rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna vyberte soubor XMP, vyberte možnost importu a klikněte na tlačítko OK.

  • V rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna vyberte možnost Import, vyberte možnost importu a klikněte na tlačítko OK. Pak dvojitě klikněte na soubor předlohy XMP, který chcete importovat.

Úprava metadat v obrazových souborech

Když generujete popisky vložených obrazů v aplikaci InDesign, použijí se metadata z vložených obrazů. Metadata dokumentů InDesign lze upravovat, v aplikaci InDesign však nelze upravovat metadata vložených souborů. Namísto toho můžete metadata vložených obrazů změnit v jejich původní aplikaci pomocí programů Finder nebo Průzkumník anebo pomocí Adobe Bridge, případně Adobe Mini Bridge.

 1. V aplikaci InDesign klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Control a klikněte (Mac OS) na obraz a potom vyberte Upravit originál.

  Můžete také vybrat příkaz Upravit v a potom zvolit aplikaci, jako například Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop.

 2. V původní aplikaci vyberte Soubor > Informace o souboru.

 3. Upravte metadata a pak klikněte na OK.

Obraz můžete vybrat také v aplikaci Adobe Bridge, zvolit příkaz Soubor > Informace o souboru a upravit metadata obrazu. Viz téma Přidání metadat pomocí dialogového okna Informace o souboru.

Vyřešení ochranného vypínání sdílené sítě

 • U dokumentů menších než 100 MB otevřených ze síťového umístění neprovede aplikace InDesign v případě ztráty připojení k síti ochranné vypnutí. Po obnovení připojení k síti po dočasném výpadku sítě můžete pokračovat v práci a uložit dokument v síti. Pokud se po dobu výpadku sítě pokusíte dokument uložit, zobrazí se možnost uložit dokument lokálně.
 • U dokumentů větších než 100 MB použije aplikace InDesign stejný postup jako dříve - provede u takových dokumentů v případě ztráty připojení k síti ochranné vypnutí.