Export do HTML představuje snadný způsob, jak obsah aplikace InDesign připravit do webové formy. Když exportujete obsah do HTML, můžete ovlivnit způsob exportu textu a obrazů. Aplikace InDesign zachovává názvy odstavcových, znakových, objektových stylů a stylů tabulek buněk, které jsou použité na exportovaný obsah tak, že označí obsah HTML třídami stylů CSS se stejným názvem. Pomocí aplikace Adobe Dreamweaver nebo jiného editoru HTML s možností úprav formátu CSS můžete rychle aplikovat formátování a rozložení obsahu.

Co bude exportováno

InDesign exportuje všechny články, připojené a vložené grafiky, soubory filmů SWF, poznámky, textové proměnné (jako text), seznamy s odrážkami, číslované seznamy, interní křížové odkazy a hypervazby vedoucí do textu. Tabulky je možné exportovat také do formátu HTML. InDesign uchovává formátování tabulky, například tahy tabulky a buněk. Tabulkám se přiřadí unikátní identifikátory a mohou na ně odkazovat datové sady v aplikaci Dreamweaver. Umístěné zvukové a h.264 video soubory jsou uzavřeny do tagů HTML5 <audio> a <video>. Aplikace InDesign také exportuje nakreslené objekty (například obdélníky, ovály nebo polygony), vložené objekty (včetně vložených obrazů aplikace Illustrator) a text převedený na obrysy.

Co exportováno nebude

Aplikace InDesign neexportuje hypervazby (s výjimkou těch, které směřují na webové stránky a takových, které jsou použité u textových kotev ve stejném dokumentu), tagy XML, knihy, záložky, glyflety SING, přechody stránek, rejstříkové značky, objekty na pracovní ploše, které nejsou vybrané a nedotýkají se dané stránky, nebo položky vzorové stránky (pokud nejsou před exportem lokálně změněné nebo vybrané).

Exportování do HTML

  1. Pokud neexportujete celý dokument, vyberte textové rámečky, rozsah textu, buňky tabulky nebo grafiky, které chcete exportovat.
  2. Vyberte Soubor > Exportovat a zvolte možnost HTML ze seznamu Uložit jako typ.

  3. Zadejte název a umístění souboru HTML a pak klikněte na Uložit.

  4. V dialogovém okně Volby pro export HTML určete požadované volby v oblasti Všeobecné, ObrazDalší volby a pak klikněte na tlačítko OK.

Vytvoří se dokument se zadaným jménem a příponou .html (například „zpravodaj.html“); pokud je zadané vytváření obrazů, uloží se do stejného umístění podsložka s webovými obrazy (například „zpravodaj-web-obrazy“).

Volby pro export HTML

V dialogovém okně HTML určete následující volby.

Všeobecné

Všeobecné volby
Všeobecné volby

Exportovat:

Určuje, zda se exportují pouze vybrané položky nebo celý dokument. Pokud je vybrán textový rámeček, je exportován celý článek včetně přesahujícího textu.

Pokud vyberete Dokument, exportují se všechny položky stránek ze všech dvojstránek, s výjimkou položek vzorové stránky, které nebyly přepsány, a položek stránek, které jsou na neviditelných vrstvách. Tagy XML a vygenerované rejstříky a obsahy se také ignorují.

Pořadí obsahu:

umožňuje určit pořadí čtení objektů stránky.

Založeno na rozvržení stránky: Pořadí načítání je určováno umístěním položek na stránce.

Je-li vybrána volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky tak, že je projde zleva doprava a shora dolů. V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se návrhové prvky někdy neobjeví v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

(Pouze asijské verze) Pokud je vybraná volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky podle vazby dokumentu (zleva doprava nebo zprava doleva).

Stejné jako struktura XML: Je-li vybrána volba Stejně jako struktura XML, bude panel Struktura XML řídit pořadí a rozsah exportovaného obsahu. Je-li obsah opatřen tagy, můžete tagy jednoduše přetáhnout do panelu Struktura XML, a tím nastavit pořadí XHTML exportu. Pokud obsah není opatřen tagy, můžete v nabídce panelu Struktura vybrat volbu Přidat položky bez tagů. Vygenerují se tagy, jejichž pořadí lze změnit. Pokud chcete některou položku vyloučit z exportu, můžete jednoduše daný tag odstranit v panelu Struktura XML. (Odstraněním tagu se neodstraní obsah ze souboru INDD.) Viz část Tagování položek stránky.

Stejné jako v panelu Články: Pořadí načítání je určováno pořadím elementů na panelu Články. Exportovány budou pouze zaškrtnuté články. Viz Zahrnutí článků do exportu.

Volby formátování:

Vyberte volby formátování odrážek a číslovaných odstavců.

Odrážky: Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí tagu. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag a znaky odrážky jako text. Pokud jste použili nativní automatické odrážky aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Čísla: Určí způsob převedení čísel do souboru HTML. Pokud jste použili nativní automatické číslování aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní..

●  Mapovat na uspořádané seznamy: Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky.

●  Převést na text: Převede číslované seznamy na odstavce, které začínají aktuálním číslem odstavce jako text.

Zobrazení HTML po exportu:

Spusťte prohlížeč, pokud je přítomný.

Obraz

Volby obrazu
Volby obrazu

Kopírování obrazů:

Určete, jak se budou obrazy exportovat do HTML.

Původní obraz: Exportuje původní obraz do podsložky „<název_dokumentu>-web-images“. Když vyberte tuto možnost, všechny ostatní volby budou potlačené.

Optimalizované: Umožňuje změnit nastavení a určit, jak budou obrazy exportovány.

Odkaz na serverovou cestu: Místo exportu obrazů do podsložky můžete pomocí této volby zadat lokální adresu URL (například „obrazy/“), která se objeví před souborem obrazu. V kódu HTML atribut odkazu zobrazuje cestu a příponu, kterou zadáte. Tato volba je vhodná zejména v případě, když obrazy sami převádíte na obrazy kompatibilní s webem.

Zachovat vzhled z rozvržení:

Chcete-li, aby byly zděděny atributy objektu obrazu z rozvržení, zaškrtněte tuto možnost.

Rozlišení (ppi):

Zvolte rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi). Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4). Hodnotu ppi můžete zvolit pro každý vybraný objekt. Možné hodnoty jsou 72, 96, 150 (dnešní průměr ze všech zařízení eBook) a 300.

Velikost obrazu:

Určete, jestli musí velikost obrazu zůstat pevná nebo jestli se má upravovat podle textu na stránce. Relativně vůči toku textu nastaví hodnotu relativního procenta založenou na toku textu relativně vůči šířce stránky InDesignu. Tato možnost způsobuje proporcionální úpravu velikosti obrazů vzhledem k textu oblasti pro čtení.

Zarovnání obrazu a mezery:

Zadejte zarovnání obrazu - vlevo, na střed nebo vpravo. Můžete také zadat odsazení nahoře a dole.

Převod obrazu:

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF, JPEG nebo PNG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít. Zvolením možnosti PNG vypnete nastavení obrazové komprese.Možnost PNG použijte pro bezeztrátovou kompresi a pro obrazy obsahující průhlednost.

Volby GIF (paleta):

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev. Zvolte Adaptivní (bez rozkladu), aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Zvolte Systémová (Win) nebo Systémová (Mac), abyste vytvořili paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Chcete-li, aby se obrazy načítaly postupně vyplňováním chybějících řádků, vyberte možnost Prokládání. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG (kvalita obrazu):

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování):

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Zvolte Účaří, pokud se má každý soubor JPEG zobrazit až po svém stažení (do té doby se na jeho místě zobrazuje rámeček).

Ignorovat nastavení exportu objektu:

Bude ignorovat volby exportu objektu nastavené pro jednotlivé obrazy. Viz Použití voleb exportu objektů.

Další volby

Další volby
Další volby

Možnosti CSS a JavaScript můžete nastavit v části Další volby. CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace. Obsah stránky – kód HTML – je uložen v souboru HTML, zatímco pravidla CSS, která definují prezentaci tohoto kódu, jsou uložena v jiném souboru (v externím seznamu stylů) nebo v dokumentu HTML (obvykle v sekci Head). Můžete například určit různé velikosti písem pro vybraný text a pomocí CSS ovládat formátování a umístění blokových elementů ve webové stránce.

Nezahrnovat třídy do HTML:

Tuto možnost zvolte, pokud třídy nechcete zahrnovat do HTML. Během exportu do HTML se odeberou atributy class a id obsažené v tagu. Zároveň se odeberou také všechny nadbytečné tagy div obsažené v HTML.

Zahrnovat třídy do HTML:

Vybráním této možnosti zahrnete třídy do HTML.

Generovat CSS: Zadejte, jestli chcete, aby aplikace InDesign vytvořila CSS pro exportovaný soubor. Vyberete-li volbu Vytvořit CSS, můžete také vybrat volbu Zachovat lokální změny, a zahrnout tak místní formátování, jako je například kurzíva nebo tučné písmo.

Zachovat lokální změny: Zahrne lokální formátování, například kurzívu nebo tučné písmo.

Přidat seznam stylů:

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign neověřuje, zda CSS existuje nebo zda je platný. Nastavení externího CSS můžete ověřit pomocí aplikace Dreamweaver.

Volby JavaScriptu:

Vyberte příkaz Přidat skript, chcete-li spustit kód JavaScriptu při otevření stránky HTML. InDesign neověřuje, zda JavaScript existuje nebo zda je platný.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online