Příručka uživatele Zrušit

Exportování obsahu do HTML

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Práce s balíčky stylů
   3. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Mapování, export a správa stylů
   3. Styly objektů
   4. Iniciály a vnořené styly
   5. Práce se styly
   6. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace InDesign
  2. Dokumenty v cloudu aplikace InDesign | Časté dotazy
  3. Sdílení a spolupráce        
  4. Sdílení kvůli hodnocení
  5. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  6. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Umístění, export a publikování
   1. Publish Online
   2. Kopírování, vkládání grafiky
   3. Export obsahu do formátu EPUB
   4. Možnosti Adobe PDF
   5. Exportování obsahu do HTML
   6. Export do Adobe PDF
   7. Export do formátu JPEG
   8. Export do formátu HTML
   9. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
   10. Podporované formáty souborů
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování
 8. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Chybové ukončení při spouštění aplikace
  3. Problém: Složka Předvolby je pouze ke čtení.
  4. Řešení problémů se soubory
  5. Nelze exportovat soubor PDF.
  6. Obnovení dokumentu aplikace InDesign
Poznámka:

Spravedlivý jazyk: Od verze InDesign 2022 (verze 17.0) nahrazujeme neinkluzivní jazyk tak, aby ten nový vyjadřoval základní hodnoty inkluzivity ve společnosti Adobe. Jakýkoli odkaz na Master page (vzorovou stránku) je v našich článcích nápovědy pro anglické, dánské, maďarské, španělské, italské, brazilské, portugalské a japonské národní prostředí nahrazen pojmem Parent page (vzorová stránka).

Export do HTML představuje snadný způsob, jak obsah aplikace InDesign připravit do webové formy. Když exportujete obsah do HTML, můžete ovlivnit způsob exportu textu a obrazů. Aplikace InDesign zachovává názvy odstavcových, znakových, objektových stylů a stylů tabulek buněk, které jsou použité na exportovaný obsah tak, že označí obsah HTML třídami stylů CSS se stejným názvem. Pomocí aplikace Adobe Dreamweaver nebo jiného editoru HTML s možností úprav formátu CSS můžete rychle aplikovat formátování a rozvržení obsahu.

Co bude exportováno

InDesign exportuje všechny články, připojené a vložené grafiky, soubory filmů SWF, poznámky, textové proměnné (jako text), seznamy s odrážkami, číslované seznamy, interní křížové odkazy a hypervazby vedoucí do textu. Tabulky je možné exportovat také do formátu HTML. InDesign uchovává formátování tabulky, například tahy tabulky a buněk. Tabulkám se přiřadí unikátní identifikátory a mohou na ně odkazovat datové sady v aplikaci Dreamweaver. Umístěné zvukové a h.264 video soubory jsou uzavřeny do tagů HTML5 <audio> a <video>. InDesign také exportuje nakreslené objekty (například obdélníky, ovály nebo polygony), vložené objekty (včetně vložených obrazů aplikace Illustrator) a text převedený na obrysy.

Co exportováno nebude

Aplikace InDesign neexportuje hypervazby (s výjimkou těch, které směřují na webové stránky a takových, které jsou použité u textových kotev ve stejném dokumentu), tagy XML, knihy, záložky, glyflety SING, přechody stránek, rejstříkové značky, objekty na pracovní ploše, které nejsou vybrané a nedotýkají se dané stránky, nebo položky vzorové stránky (pokud nejsou před exportem lokálně změněné nebo vybrané).

Export do HTML

 1. Pokud neexportujete celý dokument, vyberte textové rámečky, rozsah textu, buňky tabulky nebo grafiky, které chcete exportovat.
 2. Vyberte Soubor > Exportovat a zvolte možnost HTML ze seznamu Uložit jako typ.

 3. Zadejte název a umístění souboru HTML a pak klikněte na Uložit.

 4. V dialogovém okně Volby pro export HTML určete požadované volby v oblasti Všeobecné, ObrazDalší volby a pak klikněte na tlačítko OK.

Vytvoří se dokument se zadaným jménem a příponou .html (například „zpravodaj.html“); pokud je zadané vytváření obrazů, uloží se do stejného umístění podsložka s webovými obrazy (například „zpravodaj-web-obrazy“).

Volby pro export HTML

V dialogovém okně HTML určete následující volby.

Všeobecné

Všeobecné volby
Všeobecné volby

Exportovat:

Určuje, zda se exportují pouze vybrané položky, nebo celý dokument. Pokud je vybrán textový rámeček, exportuje se celý článek včetně přesahujícího textu.

Pokud vyberete Dokument, exportují se všechny položky stránek ze všech dvojstránek, s výjimkou položek vzorové stránky, které nebyly přepsány, a položek stránek, které jsou na neviditelných vrstvách. Tagy XML a vygenerované rejstříky a obsahy se také ignorují.

Pořadí obsahu:

Umožňuje určit pořadí čtení objektů stránky.

Založeno na rozvržení stránky: Pořadí načítání je určováno umístěním položek na stránce.

Je-li vybrána volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky tak, že je projde zleva doprava a shora dolů. V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se návrhové prvky někdy neobjeví v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

(Pouze asijské verze) Pokud je vybraná volba Založeno na rozvržení stránky, InDesign určí pořadí čtení objektů stránky podle vazby dokumentu (zleva doprava, nebo zprava doleva).

Stejné jako struktura XML: Je-li vybrána volba Stejně jako struktura XML, bude panel Struktura XML řídit pořadí a rozsah exportovaného obsahu. Je-li obsah opatřen tagy, můžete tagy jednoduše přetáhnout do panelu Struktura XML, a tím nastavit pořadí XHTML exportu. Pokud obsah není opatřen tagy, můžete v nabídce panelu Struktura vybrat volbu Přidat položky bez tagů. Vygenerují se tagy, jejichž pořadí lze změnit. Pokud chcete některou položku vyloučit z exportu, můžete jednoduše daný tag odstranit v panelu Struktura XML. (Odstraněním tagu se neodstraní obsah ze souboru INDD.) Viz část Tagování položek stránky.

Stejné jako v panelu Články: Pořadí načítání je určováno pořadím elementů na panelu Články. Exportovány budou pouze zaškrtnuté články. Viz Zahrnutí článků do exportu.

Volby formátování:

Vyberte možnosti formátování odrážek a číslovaných odstavců.

Odrážky: Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí tagu. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag a znaky odrážky jako text. Pokud jste použili nativní automatické odrážky aplikace InDesign, zahrnou se i odrážky vnořených úrovní.

Čísla: Určí způsob převedení čísel do souboru HTML. Pokud jste použili nativní automatické číslování aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní..

●  Mapovat na uspořádané seznamy: Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky.

●  Převést na text: Převede číslované seznamy na odstavce, jejichž text začíná aktuálním číslem odstavce.

Zobrazení HTML po exportu:

Spustí prohlížeč (pokud je k dispozici).

Obraz

Volby obrazu
Volby obrazu

Kopírování obrazů:

Určete, jak se budou obrazy exportovat do HTML.

Původní: Exportuje původní obraz do podsložky <název_dokumentu>-web-images.

Optimalizované: Umožňuje změnit nastavení a určit, jak se budou obrazy exportovat.

Odkaz na serverovou cestu: Místo exportu obrazů do podsložky můžete pomocí této volby zadat lokální adresu URL (například „obrazy/“), která se objeví před souborem obrazu. V kódu HTML atribut odkazu zobrazuje cestu a příponu, kterou zadáte. Tato volba je vhodná zejména v případě, když obrazy sami převádíte na obrazy kompatibilní s webem.

Zachovat vzhled z rozvržení:

Tuto možnost označte, pokud chcete nechat zdědit atributy objektu obrazu z rozvržení.

Rozlišení (ppi):

Zvolte rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi). Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4). Hodnotu ppi můžete zvolit pro každý vybraný objekt. Možné hodnoty jsou 72, 96, 150 (dnešní průměr ze všech zařízení eBook) a 300.

Velikost obrazu:

Určete, jestli musí velikost obrazu zůstat pevná nebo jestli se má upravovat podle textu na stránce. Vzhledem k toku textu nastaví hodnotu relativního procenta založenou na toku textu relativně vůči šířce stránky InDesignu. Tato možnost způsobuje proporcionální úpravu velikosti obrazů vzhledem k textu oblasti pro čtení.

Zarovnání obrazu a mezery:

Zadejte zarovnání obrazu - vlevo, na střed nebo vpravo. Můžete také zadat odsazení nahoře a dole.

Převod obrazu:

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF, JPEG nebo PNG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít. Zvolením možnosti PNG vypnete nastavení obrazové komprese.Možnost PNG použijte pro bezeztrátovou kompresi a pro obrazy obsahující průhlednost.

Volby GIF (paleta):

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev. Zvolte Adaptivní (bez rozkladu), aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Chcete‑li vytvořit paletu pomocí vestavěné systémové palety barev, zvolte možnost Systémová (Win), resp. Systémová (Mac). Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Chcete‑li obrazy načítat postupně vyplňováním chybějících řádků, vyberte možnost Prokládání. Pokud tato možnost není vybrána, obraz je rozmazaný a zobrazí se ostře až po dosažení plného rozlišení.

Volby JPEG (kvalita obrazu):

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování):

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Pokud se má každý soubor JPEG zobrazit až po stažení (do té doby bude na jeho místě zástupný symbol), zvolte možnost Účaří.

Ignorovat nastavení exportu objektu:

Bude ignorovat volby exportu objektu nastavené pro jednotlivé obrazy. Viz Použití voleb exportu objektů.

Další volby

Další volby
Další volby

Možnosti CSS a JavaScript můžete nastavit v části Další volby. CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace. Obsah stránky – kód HTML – je uložen v souboru HTML, zatímco pravidla CSS, která definují prezentaci tohoto kódu, jsou uložena v jiném souboru (v externím seznamu stylů) nebo v dokumentu HTML (obvykle v sekci Head). Můžete například určit různé velikosti písem pro vybraný text a pomocí CSS ovládat formátování a umístění blokových elementů ve webové stránce.

Nezahrnovat třídy do HTML:

Tuto možnost zvolte, pokud třídy nechcete zahrnovat do HTML. Během exportu do HTML se odeberou atributy class a id obsažené v tagu. Zároveň se z kódu HTML odeberou i všechny nadbytečné tagy div.

Zahrnovat třídy do HTML:

Vybráním této možnosti zahrnete do HTML třídy.

Generovat CSS: Určete, zda má InDesign pro exportovaný soubor vygenerovat CSS. Vyberete-li volbu Vytvořit CSS, můžete také vybrat volbu Zachovat lokální změny, a zahrnout tak místní formátování, jako je například kurzíva nebo tučné písmo.

Zachovat lokální změny: Zahrne lokální formátování, například kurzívu nebo tučné písmo.

Přidat seznam stylů:

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign neověřuje, zda CSS existuje nebo zda je platný. Nastavení externího CSS můžete ověřit pomocí aplikace Dreamweaver.

Volby JavaScriptu:

Vyberte příkaz Přidat skript, chcete-li spustit kód JavaScriptu při otevření stránky HTML. InDesign neověřuje, zda JavaScript existuje nebo zda je platný.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.