Příručka uživatele Zrušit

Tiskové značky a spadávky

 1. Příručka uživatele aplikace InDesign
 2. Seznámení se s aplikací InDesign
  1. Úvod do aplikace InDesign
   1. Co je v aplikaci InDesign nového
   2. Systémové požadavky
   3. Běžné dotazy
   4. Používání knihoven Creative Cloud
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Panel nástrojů
   3. Nastavení předvoleb
   4. Dotyková pracovní plocha
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Obnovení dokumentu a vrácení akce
   7. Rozšíření Capture
 3. Vytváření a rozložení dokumentů
  1. Dokumenty a stránky
   1. Vytváření dokumentů
   2. Práce se vzorovými stránkami
   3. Práce se stránkami dokumentu
   4. Nastavení velikosti stránky, okrajů a spadávky
   5. Práce se soubory a šablonami
   6. Vytváření souborů knih
   7. Přidání základního číslování stran
   8. Číslování stránek, kapitol a oddílů
   9. Převod dokumentů QuarkXPress a PageMaker
   10. Sdílení obsahu
   11. Základy práce se spravovanými soubory
   12. Ukládání dokumentů
  2. Mřížky
   1. Mřížky
   2. Formátování mřížek
  3. Pomůcky k rozvržení
   1. Pravítka
 4. Přidání obsahu
  1. Text
   1. Přidání textu do rámečků
   2. Zřetězení textu
   3. Arabské a hebrejské funkce v aplikaci InDesign
   4. Vytvoření textu na cestě
   5. Odrážky a číslování
   6. Glyfy a speciální znaky
   7. Sazba textu
   8. Textové proměnné
   9. Vytváření kódů QR
   10. Úpravy textu
   11. Zarovnání textu
   12. Obtékání textu kolem objektů
   13. Ukotvené objekty
   14. Připojený obsah
   15. Formátování odstavců
   16. Formátování znaků
   17. Hledání a nahrazování
   18. Kontrola pravopisu a jazykové slovníky
  2. Typografie
   1. Používání písem v aplikaci InDesign
   2. Vyrovnání párů a prostrkání
  3. Formátování textu
   1. Formátování textu
   2. Tabulátory a odsazení
  4. Kontrola textu
   1. Sledování a posouzení změn
   2. Přidání redakčních poznámek v aplikaci InDesign
   3. Import poznámek souboru PDF
  5. Přidání odkazů
   1. Vytváření tabulky obsahu
   2. Poznámky pod čarou
   3. Vytvoření rejstříku
   4. Poznámky na konci
   5. Popisky
  6. Styly
   1. Odstavcové a znakové styly
   2. Styly objektů
   3. Iniciály a vnořené styly
   4. Práce se styly
   5. Proklad
  7. Tabulky
   1. Formátování tabulek
   2. Vytváření tabulek
   3. Styly tabulek a buněk
   4. Výběr a úpravy tabulek
   5. Tahy a výplně tabulky
  8. Interaktivita
   1. Hypertextové odkazy
   2. Dynamické dokumenty PDF
   3. Záložky
   4. Tlačítka
   5. Formuláře
   6. Animace
   7. Křížové odkazy
   8. Struktura souborů PDF
   9. Přechody stránky
   10. Filmy a zvuky
   11. Formuláře
  9. Grafika
   1. Cesty a tvary
   2. Kreslení nástrojem tužka
   3. Kreslení nástrojem pero
   4. Použití nastavení čar (tahů) 
   5. Složené cesty a tvary
   6. Úpravy cest
   7. Ořezové cesty
   8. Změna vzhledu rohu
   9. Zarovnání a rozmístění objektů
   10. Propojená a vložená grafika
   11. Integrace datových zdrojů AEM
  10. Barvy a průhlednost
   1. Použití barvy
   2. Použití barev z importované grafiky
   3. Práce se vzorky barev
   4. Míchání tiskových barev
   5. Odstíny
   6. Přímé a výtažkové barvy
   7. Prolnutí barev
   8. Přechody
   9. Sloučení průhledné kresby
   10. Použití efektů průhlednosti
 5. Sdílení
  1. Sdílení a spolupráce        
  2. Sdílení kvůli hodnocení
  3. Recenze sdíleného dokumentu aplikace InDesign
  4. Správa zpětné vazby 
 6. Publikování
  1. Export a publikování
   1. Publish Online
   2. Export obsahu do formátu EPUB
   3. Možnosti Adobe PDF
   4. Exportování obsahu do HTML
   5. Export do Adobe PDF
   6. Export do formátu JPEG
   7. Export do formátu HTML
   8. Přehled řešení DPS a AEM Mobile
  2. Tisk
   1. Tisk brožur
   2. Tiskové značky a spadávky
   3. Tisk dokumentů
   4. Tiskové barvy, výtažky a hustota rastru
   5. Přetisk
   6. Vytváření souborů PostScript a EPS
   7. Kontrola souborů před výstupem používaná před předáním souborů
   8. Tisk miniatur a dokumentů nadměrné velikosti
   9. Příprava souborů PDF pro poskytovatele služeb
   10. Příprava tisku barevných výtažků
 7. Rozšíření aplikace InDesign
  1. Automatizace
   1. Sloučení dat
   2. Zásuvné moduly
   3. Rozšíření Capture v aplikaci InDesign
   4. Skriptování

Určení tiskových značek

Když připravujete dokument pro tisk, potřebujete množství značek, které pomohou tiskárně určit, kde se má papír oříznout, jak zarovnat filmy výtažků při produkci nátisků, změřit film pro správnou kalibraci a denzitu bodů a podobně. Když vyberete kteroukoliv volbu tiskových značek, hranice stránky se rozšíří, aby se na stránku vešly tiskové značky, spadávky (části textu nebo objektů, které přesahují za okraje stránky, aby řešily mírné nepřesnosti při oříznutí) nebo oblast popisů (oblast mimo stránku a spadávky, která obsahuje pokyny pro tisk nebo informace o schválení úlohy).

Když nastavujete ořezové značky a chcete, aby kresba obsahovala oblast spadávky nebo popisů, musíte rozšířit kresbu až za ořezové značky. Dále zajistěte, aby velikost média byla dostatečně velká pro tisk stránky a všech tiskových značek, spadávky nebo oblasti popisů. Pokud se dokument na médium nevejde, můžete pomocí volby Poloha stránky v oblasti Nastavení v dialogovém okně Tisk určit, kde se položky oříznou.

Pokud vyberete volbu Ořezové značky, při tisku dvojstránky se vytisknout značky ohybu jako plné čáry.

Tiskové značky

A. Ořezové značky B. Soutisková značka C. Informace o stránce D. Pruhy barev E. Značky spadávky F. Oblast popisu 

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. klikněte na Značky a spadávky na levé straně tiskového dialogového okna.
 3. Vyberte buď Všechny tiskové značky nebo jednotlivé značky.

Tisk oblasti spadávky anebo popisu

Určete oblasti spadávky a popisů v dialogovém okně Nastavení dokumentu. Oblasti spadávky a popisů se vypustí, když se dokument ořízne na konečnou velikost stránky. Objekty mimo oblast spadávky nebo popisů (podle toho, která z nich je větší) se netisknou.

Při tisku můžete lokálně změnit výchozí umístění značek spadávky v části Spadávka a popis v oblasti Značky a spadávky.

Soubory uložené ve formátu postscriptového souboru lze v některých aplikacích pro post-processing upravit a nastavit jejich vlastní proměnlivé spadávky.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. klikněte na Značky a spadávky na levé straně tiskového dialogového okna.
 3. Vyberte buď Všechny tiskové značky nebo jednotlivé značky.
 4. Chcete-li nastavení spadávky z dialogového okna Nastavení dokumentu lokálně změnit, vypněte volbu Použít nastavení spadávky z dokumentu a zadejte hodnoty od 0 do 6 palců (nebo jejich ekvivalenty) do polí Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo (pro jednostranné dokumenty) nebo Nahoře, Dole, Uvnitř a Vně (pro dvoustranné dokumenty s protilehlými stránkami). Chcete-li nastavit posun stejně na všech stranách stránky, klikněte na ikonu Změnit všechna nastavení na stejné hodnoty .
 5. Klikněte na Zahrnout oblast popisu, chcete-li tisknout objekty v oblasti popisu, která je určená v dialogu Nastavení dokumentu.
Poznámka:

Před tiskem můžete zobrazit náhled oblastí spadávky a popisu, když kliknete na Režim náhledu spadávky nebo na ikonu Režim náhledu popisu na spodním okraji panelu nástrojů. (Ty mohou být skryté pod ikonou Režim náhledu .)

Volby pro Značky a spadávky

Oblast Značky a spadávky obsahuje následující volby:

Všechny tiskové značky

Vybere všechny tiskové značky, včetně ořezových značek, značek spadávky, soutiskových značek, pruhů barev a informací o stránce.

Ořezové značky

Přidá tenké (vlasové) vodorovné a svislé linky, které určují, kde by se měla stránka oříznout. Ořezové značky mohou také usnadnit vzájemné zarovnání (spasování) výtažků barev. Když je použijete spolu se značkami spadávek, můžete vybrat překrývající se značky.

Značky spadávek

Přidá tenké (vlasové) linky, které ohraničují velikost přidané oblasti obrazu vně zadané velikosti stránky.

Soutiskové značky

Přidá mimo oblast stránky malé „terče“, které se používají k zarovnání různých výtažků v barevném dokumentu.

Pruhy barev

Přidá malé čtverce barev reprezentující tiskové barvy CMYK a odstíny šedi (po krocích 10 %). Poskytovatelé služeb používají tyto značky k nastavení hustoty (denzity) tiskové barvy v tiskařském stroji.

Stránkové informace

Vytiskne název souboru, číslo stránky, platné datum a čas a název výtažku barvy v 6bodovém písmu Helvetica v levém dolním rohu každého listu papíru nebo filmu. Volba Stránkové informace vyžaduje 0,5 palce (13 mm) podél vodorovného okraje.

Informace o stránce jsou vytištěny písmem GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic).

Typ

Umožňuje zvolit výchozí nebo vlastní tiskové značky (například pro japonské stránky). Můžete si vytvořit vlastní tiskové značky nebo použít tiskové značky vytvořené jinou firmou.

Tloušťka

Zobrazuje možné tloušťky pro čáry ořezových značek a značek spadávky.

Posun

Určuje, jak daleko od okraje stránky (ne spadávky) vykreslí InDesign tiskové značky. Standardně kreslí InDesign tiskové značky 6 bodů od okraje stránky. Chcete-li zabránit kreslení tiskových značek přes spadávku, zadejte větší hodnotu posunu než je velikost spadávky.

Změna polohy stránky na médiu

Když tisknete dokument na jeden list média, který je větší než velikost dokumentu, můžete určit, kde budou na médiu oblasti přetečení a popisu, tiskové značky a samotná stránka pomocí voleb Poloha stránky v části Nastavení tiskového dialogového okna. Pokud se dokument nevejde na médium a musí se oříznout, můžete určit, která část dokumentu se ořízne. Obraz náhledu v tiskovém dialogovém okně zobrazuje výsledky.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit oblasti spadávky a popisu a tiskové značky, použijte volbu Přizpůsobit velikosti papíru místo volby Poloha stránky; stránky s přizpůsobenou velikostí jsou vždy vycentrované. Volby Poloha stránky jsou nedostupné, když je zapnutá volba Přizpůsobit velikosti papíru, Miniatury nebo Dlaždice.

 1. V oblasti Nastavení tiskového dialogového okna zvolte polohu v nabídce Poloha stránky.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.