Overzicht

Met tekstlabels wordt in Adobe Sign speciaal opgemaakte tekst bedoeld die op een willekeurige plaats in de inhoud van een document kan worden geplaatst en die de locatie, de grootte en het type opgeeft van velden, zoals handtekening- of initaalvelden, selectievakjes, keuzerondjes en formuliervelden. Tekstlabels bepalen ook optionele, geavanceerde regels voor veldverwerking. Tekstlabels kunnen ook worden gebruikt bij het maken van PDF's met formuliervelden. Zie de Referentiehandleiding Formulieren maken in Acrobat.

Tekstlabels worden omgezet in Adobe Sign-formuliervelden wanneer het document ter ondertekening wordt verzonden of wordt geüpload. De tekstlabels van Adobe Sign kunnen in elk documenttype worden geplaatst, zoals PDF-, Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- en tekstbestanden (.txt, .rtf).

Bijvoorbeeld:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Een handtekeningveld dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Een veld voor de bedrijfsnaam van de ontvanger die als signer2 wordt aangeduid.

{{address_es_:signer1}}

Een veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 zijn of haar adres kan invoeren.    

{{*city_es_:signer1}}

Een verplicht veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 zijn of haar woonplaats kan invoeren.

{{!price}}

Dit is een alleen-lezenveld. Ontvangers kunnen de waarde van dit veld niet wijzigen.

Adobe Sign-tekstlabels vormen een krachtig mechanisme voor het instellen van documentsjablonen die het volgende mogelijk maken: het plaatsen van handtekening- en initiaalvelden, het verzamelen van de gegevens van meerdere partijen in een overeenkomst, het definiëren van validatieregels voor de verzamelde gegevens en het toevoegen van voorwaarden. Nadat een document correct is ingesteld met tekstlabels, kan het als een sjabloon worden gebruikt voor het verzenden van documenten ter ondertekening, zodat voor de hele organisatie geldige en consistente gegevens worden verzameld voor overeenkomsten.

Opmerking:

Waar van toepassing worden de eigenschappen en functies die specifiek gelden voor de serviceniveaus voor bedrijven en/of ondernemingen vermeld.

Aan de slag met tekstlabels

Voorbeelden van tekstlabels

Bij alle voorbeelden die nu volgen, wordt verondersteld dat er labels voorkomen in de inhoud van het document. Als labels worden gebruikt als namen van PDF-formuliervelden, laat u de accolades openen '{{' en sluiten '}}' weg.

De velden Handtekening en Initialen

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Een handtekeningveld dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Een initialenveld dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Een handtekeningenblok dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Een optioneel handtekeningveld dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Een optioneel initialenveld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} Een stempelveld dat als handtekeningoptie kan worden gebruikt. Stempels zijn niet vereist, tenzij er geen andere handtekeningvelden zijn voor de ondertekenaar.


Velden voor de functie Ontvanger

De velden Ondertekenaar en Afzender worden gebruikt om de ontvangersfuncties voor een overeenkomst op te geven.

Het veld Ondertekenaar

De functie "signer" geeft de eerste ontvanger (ondertekenaar of fiatteur) aan die niet de "afzender" is. De functie "signer1" verwijst in alle gevallen naar de eerste ontvanger. De ontvanger die wordt aangeduid als "signer1" kan de afzender zijn wanneer de afzender de overeenkomst eerst ondertekent of goedkeurt.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Een veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 de naam van zijn of haar bedrijf kan invoeren.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Een alleen-lezenveld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer2 zijn of haar volledige naam kan invoeren.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Een alleen-lezenveld met de datum van de handtekening.

{{Em_es_:signer1:email}}

Een alleen-lezenveld dat het e-mailadres van de ondertekenaar bevat.

Opmerking:

in plaats van de functies "sender" en "signer" te gebruiken, kunt u ook alleen functies zoals "signer1", "signer2", "signer3", enz. gebruiken. Zorg ervoor dat deze deelnemers in de juiste volgorde worden toegevoegd wanneer u het document verzendt.

 

Het veld Afzender

De functie "sender" kan alleen worden gebruikt als de optie Ik moet eerst/laatst ondertekenen is opgegeven tijdens het verzendproces. De functie "sender" verwijst altijd naar een veld dat aan de "sender" is toegewezen, ongeacht of hij of zij als eerste of laatste ondertekent.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Een verplicht veld waarin de afzender zijn of haar titel moet invoeren.


Het veld Iedereen

Het veld Hyperlink heeft een speciale (optionele) ontvangersrol: Iedereen.

Indien aanwezig, vereist deze rol dat alle ontvangers dit veld moeten 'bewerken' voordat ze hun actie voor de overeenkomst kunnen voltooien.

Klikken op de hyperlink is alles dat nodig is.


Vooraf in te vullen velden

{{price_es_:prefill}}

Een veld dat de afzender invult voordat hij of zij het document verzendt.


Tekstvelden

{{address_es_:signer1}}

Een optioneel veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 zijn of haar adres kan invoeren.

{{*city_es_:signer1}}

Een verplicht veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 zijn of haar woonplaats kan invoeren.


Alleen-lezenvelden

{{!price}}

Dit is een alleen-lezenveld. Ondertekenaars kunnen de waarde van dit veld niet wijzigen


Selectievakjes

{{[]}}

Een selectievakje.

{{[x]}}

Een standaard ingeschakeld selectievakje.


Keuzerondjes

{{(Red)Color}}

Een keuzerondje dat de waarde Red heeft als het is geselecteerd.


Afbeeldingen

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}
Een veld voor inline-afbeeldingen met een hoogte van 4 regels


Veldvalidatie

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Een verplicht telefoonveld waarin de notatie van Amerikaanse telefoonnummers is toegestaan.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Een optioneel numeriek veld voor waarden tussen 0 en 60.


Voorwaardelijke regels

{{field_es_:showif(price>60)}}

Een veld dat wordt weergegeven als "price" een hogere waarde dan 60 heeft.


Berekende velden

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Een veld waarvan de waarde automatisch wordt berekend als het totaal van de velden "SubTotal" en "Tax".


Tekstlabels omzetten in formuliervelden

Veldlengte en opmaak

Wanneer u tekstlabels gebruikt in een bewerkbaar document, plaatst Adobe Sign een rechthoekige overlay over het volledige tekstlabel (van de "{{" openen tot aan de "}}" sluiten) en wordt het tekstlabel omgezet in het overeenkomstige Adobe Sign-formulierveld.

U kunt het formulierveld langer maken door spaties te plaatsen aan het begin van het tekstlabel onmiddellijk na de "{{" of aan het einde van het tekstlabel net vóór de "}}". U kunt het formulierveld kleiner maken door de tekengrootte van het tekstlabel te verkleinen om de juiste lengte te verkrijgen.

De opmaak van een formulierveld (zoals de tekengrootte, het type, de kleur, enzovoort) wordt bepaald door de opmaak van de eerste "{". Tekstlabels worden alleen correct verwerkt door Adobe Sign als de labeldefinities zijn opgegeven in veel voorkomende lettertypen in het document (Times, Helvetica, Arial, Verdana of Courier). Raadpleeg de sectie Veldgrootte bepalen met aanwijzingen als u een specifieke veldgrootte en/of lettertypestijl wilt afdwingen met aanwijzingen.

De definities van het tekstlabel zijn hoofdlettergevoelig en moeten in kleine letters worden opgegeven. 

In de afbeelding hieronder ziet u de tekstlabels die in een Microsoft Word-document zijn geplaatst.

Image1

Het volledige tekstlabel, van de beginaccolade tot aan de accolade sluiten, moet op één regel passen. Als een tekstlabel meerdere regels beslaat in het brondocument of in de verwerkte PDF, wordt het formulierveld niet goed herkend door Adobe Sign en ziet de ondertekenaar mogelijk de onderliggende tekst als hij of zij het document ondertekent.

Wanneer accolades in PDF-formulieren worden gebruikt, mogen ze niet opgenomen zijn in de naam van de PDF-formuliervelden. De grootte van het veld wordt bepaald door de grootte van het PDF-formulierveld en de opmaak van de gegevens die in het veld worden ingevoerd, wordt bepaald door de eigenschappen van het PDF-formulierveld.

Image2

Een document kan niet zowel PDF-formuliervelden bevatten als velden die zijn gedefinieerd aan de hand van tekstlabels.

 

De interactie met formuliervelden tijdens het ondertekenen

De bovenstaande tekstlabels worden geconverteerd naar de volgende invulbare velden tijdens het ondertekenen:

image 3


Formuliervelden in het ondertekende document

Nadat de gegevens zijn samengevoegd in het ondertekende document, wordt het volgende weergegeven in de ondertekende PDF:

Image 4


Lange tekstlabels

Wanneer tekstlabels met veel aanwijzingen worden gebruikt in bewerkbare documenten, kunnen de tekstlabels erg lang worden, waardoor het lastig wordt om kleine velden op te geven in het document. In Adobe Sign kunt u echter op eenvoudige wijze kortere labels in het document opgeven.

Stel bijvoorbeeld dat u een verplicht veld voor het telefoonnummer van de afzender moet opnemen. In plaats van het volledige label

{{*Mobile_es_:signer1:phone}} te gebruiken, kunt u het kortere label {{$mob}} gebruiken op de juiste locatie in het document. De witruimte dient om de grootte van het veld aan te passen. U kunt de volledige definitie van het tekstlabel

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} op een andere locatie in het document plaatsen. Zie Tekstlabels verkorten voor meer informatie over kortere tekstlabels.

Gedetailleerde informatie over tekstlabels

De syntaxis van tekstlabels

Een Adobe Sign-tekstlabel wordt gedefinieerd als:

Analyse van het tekstlabel

Waarbij de onderdelen als volgt zijn gedefinieerd:

 • Vereist: een optionele markering die aangeeft of het desbetreffende veld is vereist en door de ondertekenaar moet worden ingevuld. Als deze markering ontbreekt, is het formulierveld niet verplicht en kan de ondertekenaar een waarde invullen tijdens het ondertekenen, maar is hij daartoe niet verplicht.
 • Alleen-lezen: een optionele markering waarmee wordt aangegeven dat het desbetreffende veld het kenmerk Alleen-lezen heeft. Wanneer u een veld het kenmerk Alleen-lezen geeft, kan niemand de gegevens in het veld wijzigen tijdens het ondertekenen. Gegevens kunnen worden samengevoegd in alleen-lezenvelden met de Adobe Sign API's of met MegaSign via CSV voordat het document ter ondertekening wordt verzonden.
 • Veldnaam: een unieke naam aan de hand waarvan dit specifieke veld in het document wordt geïdentificeerd. De veldnaam wordt gebruikt om de waarden te identificeren die tijdens het ondertekenen worden opgegeven wanneer de gegevens uit de service worden geëxporteerd.

Opmerking:

 • Als een document meerdere tekstlabels met dezelfde naam maar verschillende aanwijzingen heeft of als deze aanwijzingen in een andere volgorde staan in tekstlabels met dezelfde naam, voegt Adobe Sign automatisch "efield" + uniek getal + "_" toe aan het begin van de naam. Als bijvoorbeeld twee velden met de naam "Address" in het document voorkomen, wijzigt Adobe Sign de naam van een van de velden in "efield2_Address".
 • Als er twee tekstlabels met dezelfde veldnaam en dezelfde aanwijzingen in dezelfde volgorde in een document voorkomen, worden deze velden behandeld als gekloonde velden. De gegevens die in één veld worden ingevoerd, worden automatisch gekloond naar de andere veldlocatie in het document.

 • ES-identificatiecode: een specifieke "_es_"-tekstreeks die moet zijn opgenomen na de veldnaam in het tekstlabel om voor Adobe Sign specifieke functies te kunnen inschakelen. Als de identificatiecode van Adobe Sign niet wordt opgenomen na de veldnaam, wordt er een formulierveld zonder aanwijzingen toegevoegd aan het document.
 • Aanwijzing: een lijst met een of meerdere definities die beginnen met een dubbele punt (":") en die de functie, het veldtype en extra regels voor veldverwerking opgeven en zo het type toegestane invoer in het veld bepalen. Aanwijzingen kunnen in elke willekeurige volgorde worden gedefinieerd.
  • Functie: de deelnemer aan wie dit veld is gekoppeld (bijv. afzender, ondertekenaar).
  • Veldtype: het type Adobe Sign-formulierveld (bijvoorbeeld handtekening, initialen, selectievakje of een tekstveld).
  • Regels: geavanceerde verwerkingsregels, zoals gegevensvalidatie, logica voor het tonen of verbergen van velden op basis van voorwaarden, enz.


De interactie met velden bepalen tijdens het ondertekenen

De formuliervelden in een document kunnen tijdens de ondertekeningsworkflow aan een specifieke ondertekenaar worden toegewezen. Adobe Sign zorgt ervoor dat een ondertekenaar alleen de interactie kan aangaan met velden die tijdens het ondertekenen aan hem of haar zijn toegewezen. De formuliervelden kunnen aan een specifieke ondertekenaar worden toegewezen met behulp van een bepaalde aanwijzing in het tekstlabel.


Formuliervelden toewijzen aan specifieke ondertekenaars

Adobe Sign ondersteunt de volgende aanwijzingen voor het toewijzen van formuliervelden aan specifieke ondertekenaars.

{{Field2_es_:signer1}}

Een veld in de overeenkomst die is toegewezen aan de eerste persoon die niet de afzender van de overeenkomst is.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Als een overeenkomst meer dan één ondertekenaar vereist en elke ondertekenaar tijdens het ondertekenen gegevens moet invullen, kunnen de velden in de overeenkomst aan specifieke ondertekenaars worden toegewezen met gebruik van de signer<x>-aanwijzing, waarbij <x> de volgorde is waarin de ondertekenaars de overeenkomst ondertekenen. Velden die zijn gemarkeerd met de signer1-aanwijzing worden toegewezen aan de eerste ondertekenaar, velden die zijn gemarkeerd met de signer2-aanwijzing worden toegewezen aan de tweede ondertekenaar, enzovoort. Adobe Sign zorgt ervoor dat een ondertekenaar alleen de interactie kan aangaan met velden die aan hem of haar zijn toegewezen.

Als de afzender van de overeenkomst als eerste zijn handtekening plaatst tijdens het ondertekenen, krijgt de afzender alle velden die zijn gemarkeerd als "signer1" plus het veld dat is gemarkeerd als "sender" te zien.


Door afzender van tevoren ingevulde gegevens

In bepaalde gevallen hoeft de afzender de overeenkomst niet te ondertekenen, maar moet hij of zij gegevens invoeren voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden. Dit wordt gedaan door een "prefill"-aanwijzing toe te voegen aan de desbetreffende formuliervelden in de overeenkomst. In Adobe Sign kan de afzender deze velden invullen voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden.

{{Field5_es_:prefill}}

Een veld in de overeenkomst dat door de afzender moet worden ingevuld voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden.

Opmerking:

Vooraf invullen is standaard ingeschakeld voor documenten die zijn geüpload naar uw Adobe Sign-documentbibliotheek. Vooraf invullen kan ook worden ingeschakeld door de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in te schakelen tijdens het verzenden van documenten. Als u Vooraf invullen wilt inschakelen voor alle overeenkomsten die worden verzonden vanaf de verzendpagina, ongeacht of de optie Voorvertoning is ingeschakeld, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Adobe.


Niet-toegewezen velden

Velden die geen rol bevatten (of waarvan de rolaanwijzing een spelfout bevat), kunnen door iedereen in de lijst met ontvangers worden ingevuld. Nadat een veld is ingevuld, wordt het vergrendeld om te voorkomen dat verdere ondertekenaars de waarde ervan wijzigen. 

{{Address}}

Een veld in een overeenkomst dat door elke ondertekenaar kan worden ingevuld.

{{zip_es_:zip4}}

Een veld in een overeenkomst waarin elke ondertekenaar een postcode met validatie kan invoeren.

Opmerking:

Als een niet-toegewezen veld als "Vereist" is gemarkeerd, moet de eerste ontvanger die waarde invullen.

Onder Accountinstellingen > Verzendinstellingen is een besturingselement beschikbaar waarmee u kunt aangeven dat niet-toegewezen vereiste velden alleen als vereist moeten worden gemarkeerd voor de laatste ontvanger.


Standaardveldtypen in Adobe Sign

U kunt verschillende veldtypen aanbrengen in een document aan de hand van specifieke aanwijzingen in tekstlabels. Adobe Sign interpreteert de labels en converteert deze tijdens het ondertekenen naar de gewenste formuliervelden. Alle veldtypen die aan een document kunnen worden toegevoegd in de webtoepassing van Adobe Sign kunnen ook worden opgegeven door middel van tekstlabels.


De velden Handtekening en Initialen

U kunt het Adobe Sign-veld voor handtekening of initialen op specifieke locaties in het document plaatsen door een aanwijzing toe te voegen die het type van het handtekeningveld opgeeft. Standaard zijn de velden voor handtekening en initialen verplicht.

Sommige documenten vereisen echter dat de ondertekenaar naar keuze zijn initialen of handtekening plaatst op specifieke aanvullende locaties in het document. Optionele velden voor handtekening of initialen kunnen ook worden gedefinieerd aan de hand van tekstlabels.

Opmerking:

Adobe Sign vereist dat een document ten minste één handtekening bevat voor elke ondertekenaar van het document. Voor fiatteurs van een document hoeft geen handtekeningveld in het document te staan tijdens het ondertekenen.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Een verplicht handtekeningveld dat aan de afzender is toegewezen.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Een verplicht initialenveld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Een optioneel handtekeningveld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer2 wordt aangeduid.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Een optioneel initialenveld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} Een stempelveld dat als handtekeningoptie kan worden gebruikt. Stempels zijn niet vereist, tenzij er geen andere handtekeningvelden zijn voor de ondertekenaar.


Speciale velden in Adobe Sign

Adobe Sign bevat speciale velden die in het document kunnen worden geplaatst om informatie van de ondertekenaar te verzamelen, zoals de functie of bedrijfsnaam van de ondertekenaar. Als de gegevens voor deze velden al beschikbaar zijn, vult Adobe Sign deze velden automatisch in.

{{Ttl1_es_:title}}

Een veld waarin de functie van de ondertekenaar wordt opgegeven.

{{Cmpy1_es_:company}}

Een veld waarin het bedrijf van de ondertekenaar wordt opgegeven.


Speciale alleen-lezenvelden

Bovendien kan in Adobe Sign ook de datum van de handtekening en het e-mailadres en de naam van de ondertekenaar in de overeenkomst worden verkregen. Deze velden worden automatisch ingevuld door Adobe Sign en kunnen niet worden gewijzigd door de ondertekenaar wanneer deze de overeenkomst ondertekent.

{{Dte1_es_:date}}

Een veld waarin de datum van handtekening automatisch wordt vastgelegd.

{{Em1_es_:email}}

Een veld waarin het e-mailadres van de ondertekenaar automatisch wordt vastgelegd. Bij gebruik in Adobe Sign-webformulieren, kan het veld voor het e-mailadres worden bewerkt door de ondertekenaar wanneer deze het webformulier ondertekent. Afhankelijk van de configuratie van uw account, controleert Adobe Sign het e-mailadres dat door de ondertekenaar wordt opgegeven alvorens het ondertekeningsproces voor webformulieren te voltooien.

{{Name1_es_:fullname}}

Een veld waarin de volledige naam van de ondertekenaar wordt opgegeven.


Het handtekeningenblok

Als in het document geen handtekeningveld is geplaatst voor een specifieke ondertekenaar, plaatst Adobe Sign onder aan het document automatisch een handtekeningenblok voor de desbetreffende ondertekenaar. Een handtekeningenblok omvat standaard de velden voor handtekening en e-mailadres. Als uw account- of groepsbeheerder echter de instelling Ondertekenaars moeten hun functie verstrekken voor elektronisch ondertekenen en/of Ondertekenaars moeten hun bedrijfsnaam verstrekken voor elektronisch ondertekenen heeft ingeschakeld (in Voorkeuren handtekening), zijn ook de velden voor Titel en/of Bedrijf opgenomen in het handtekeningenblok. In de afbeelding hieronder ziet u een handtekeningenblok dat alle vier velden bevat.

Het handtekeningenblok

U kunt het volledige handtekeningenblok van Adobe Sign in uw document plaatsen met de aanwijzing "signatureblock".

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Hiermee wordt het handtekeningenblok op de opgegeven locatie in het document geplaatst.


Tekstvelden

Alle velden die in een document zijn gedefinieerd en die geen extra aanwijzingen voor de veldtypedefinitie bevatten, worden behandeld als invulbare tekstvelden in een document.

{{propertyName_es_:signer}}

Definieert het bewerkbare tekstveld "propertyName" in een document.


Vereiste of optionele velden definiëren

U kunt voor de meeste velden opgeven of ze verplicht of optioneel zijn. Adobe Sign zorgt ervoor dat een ondertekenaar geen overeenkomst kan ondertekenen voordat alle verplichte velden zijn ingevuld.

Standaard zijn alle velden optioneel, met de volgende uitzonderingen:

 • De velden Handtekening en Initialen zijn standaard verplicht, tenzij u deze velden definieert met de tekstlabels "optsignature" of "optinitials". Zie De velden Handtekening en Initialen voor meer informatie over deze tekstlabels.
 • De velden Titel en Bedrijf zijn verplicht als uw accountinstellingen vereisen dat deze deel uitmaken van het handtekeningenblok. Zie Het handtekeningenblok voor informatie over de specifieke accountinstellingen.

Een verplicht veld wordt gemarkeerd met een sterretje (*) vóór de naam of door de aanwijzing "required" toe te voegen aan het tekstlabel.

Bijvoorbeeld:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definieert een verplicht tekstveld met de naam "phone" dat moet worden ingevuld door de ondertekenaar of tijdens het vooraf invullen.

{{address_es_:signer1}}

Hiermee wordt een optioneel veld met de naam "address" gedefinieerd dat moet worden ingevuld door de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

U kunt vereiste velden herkennen aan het rode sterretje links van het veld.

Verplichte velden


Bewerkbare velden en alleen-lezenvelden

Standaard zijn alle velden die niet het kenmerk Alleen-lezen hebben bewerkbaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals speciale ondertekenaarvelden (e-mail, naam van de ondertekenaar en datum van de handtekening) die standaard alleen-lezen zijn. Zie Speciale alleen-lezenvelden voor meer informatie.

Alleen-lezenvelden zijn handig wanneer u automatisch gegevens in een document samenvoegt met gebruik van de Adobe Sign API of de MegaSign-functie voor het samenvoegen van gegevens. Alleen-lezenvelden zorgen ervoor dat de ondertekenaar de samengevoegde gegevens niet kan wijzigen tijdens het ondertekenen.

Als u een uitroepteken (!) toevoegt als voorvoegsel voor de veldnaam of de aanwijzing "readonly" gebruikt, markeert u een veld als een alleen-lezenveld.

Bijvoorbeeld:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definieert een tekstveld met het kenmerk Alleen-lezen dat moet worden ingevuld door gegevens samen te voegen voordat het document ter ondertekening wordt verzonden.

Geavanceerde documentverwerking met tekstlabels

Aanvullende veldtypen


Selectievakjes

U kunt een selectievakje maken met gebruik van tekstlabels door het Checkbox-label in uw document te plaatsen of door de aanwijzing "checkbox" te gebruiken.

{{[]}}

Hiermee plaatst u een selectievakje zonder naam in een document.

{{CB_es_:checkbox}}

Hiermee plaatst u een selectievakje met naam in een document.

{{[x]}}

Hiermee plaatst u een selectievakje zonder naam dat standaard is ingeschakeld in een document.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Hiermee plaatst u een selectievakje met naam dat standaard is ingeschakeld in een document.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Hiermee plaatst u een selectievakje met de naam "Comm" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Hiermee plaatst u een selectievakje met de naam "Comm" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid met behulp van de aanwijzing

{{[]*}}

Een verplicht selectievakje zonder naam dat moet worden ingevuld door de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. Zie Vereiste of optionele velden definiëren voor meer informatie over het definiëren van verplichte velden.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

Een verplicht selectievakje met naam dat moet worden ingevuld door de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{[]!}}

Een naamloos selectievakje met het kenmerk Alleen-lezen. Zie Vereiste of optionele velden definiëren voor meer informatie over het definiëren van verplichte velden.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Een selectievakje met naam en het kenmerk Alleen-lezen. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Ik ga akkoord.")}}

Hiermee definieert u een selectievakje met een label voor een logische beschrijving van het selectievakje. De ondertekenaar ziet het label tijdens het ondertekeningsproces, dus in dit geval de tekst "Ik ga akkoord".


Keuzerondjes

U kunt tekstlabels gebruiken om keuzerondjes te plaatsen en te definiëren in een document. Keuzerondjes maken deel uit van een groep en dienen minstens twee opties (keuzes) te bieden. Deze groep wordt in het document geïdentificeerd met dezelfde veldnaam. Elke optie (keuze) van het keuzerondje moet een andere selectiewaarde hebben. Keuzerondjes kunnen worden gedefinieerd aan de hand van de volgende syntaxis.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Hiermee plaatst u een keuzerondje in een document.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definieert drie keuzerondjes die tot dezelfde groep met de naam "Color" behoren die is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De opties hebben waarden Red, Blue en Green.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

U kunt de keuzerondjegroep Color ook definiëren door de aanwijzing "radio" te gebruiken.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Definieert een groep keuzerondjes en geeft elk keuzerondje een logisch label. Het label wordt weergegeven tijdens het ondertekenen.

 
De stijl van keuzerondjes opgeven

U kunt keuzerondjes in Adobe Sign in verschillende stijlen opmaken. De opgegeven stijl van het keuzerondje wordt weergegeven in de PDF. Tijdens het ondertekenen worden de keuzerondje-opties echter altijd weergegeven als cirkels.

Stijlen voor keuzerondjes


(Inline)-afbeeldingsvelden

Met afbeeldingsvelden kunt u een afbeeldingsbestand, zoals een foto of een gescand document vastleggen (bijvoorbeeld uw rijbewijs). Deze afbeeldingen kunnen uit het ondertekende document worden geëxtraheerd. De instructie :inlineimage vereist dat een extra parameter wordt toegevoegd die de hoogte van het veld definieert. De veldhoogte is gebaseerd op de tekengrootte van het label en wordt uitgedrukt in het aantal regels van die lettertypewaarde.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}
Definieert een afbeeldingsveld met een hoogte van 20 regels


Tekstvelden met meerdere regels

U kunt tekstlabels gebruiken om tekstvelden te definiëren die meerdere regels kunnen beslaan. U kunt deze velden gebruiken in documenten om meerdere regels gegevens te verzamelen tijdens het ondertekenen.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definieert een veld met de naam "largeField" dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 en dat de ondertekenaar in staat stelt om tijdens het ondertekenen meerdere regels gegevens te typen in het veld.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definieert een veld met de naam "largeField2" dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1. Dit veld is vier regels hoog. Als de parameter voor het aantal regels ontbreekt, wordt de standaardhoogte van het veld ingesteld op twee regels voor gegevens.

Tekstlabels kunnen worden gebruikt om vervolgkeuzelijsten te plaatsen en te definiëren in een document. Vervolgkeuzelijsten kunnen meerdere opties bevatten. De gebruiker kan een van deze opties kiezen tijdens het ondertekenen van het document. De definitie van een vervolgkeuzelijst bestaat uit twee delen: een unieke verzameling opties waaruit de ontvanger één kan kiezen en desgewenst een reeks waarden die worden geretourneerd bij het exporteren van de gegevens uit de overeenkomst.

De opties in vervolgkeuzelijsten moeten uniek zijn, maar de waarden in de vervolgkeuzelijst hoeven niet uniek te zijn. (Dat wil zeggen dat uit meerdere opties in de vervolgkeuzelijst dezelfde waarde kan worden geëxporteerd.) Vervolgkeuzelijstwaarden zijn optioneel. Als er geen vervolgkeuzelijstwaarden zijn gedefinieerd, worden de vervolgkeuzelijstopties geretourneerd wanneer de gegevens uit de overeenkomst worden geëxporteerd.

Wanneer er vervolgkeuzelijstwaarden zijn gedefinieerd, moet het aantal gedefinieerde waarden overeenkomen met het aantal opties. Als het aantal opties en opgegeven waarden niet overeenkomt, ontstaat er een fout en wordt het veld niet behandeld als een vervolgkeuzelijst.

Bij het definiëren van een standaardselectie voor een vervolgkeuzelijst of bij het definiëren van voorwaarden voor een ander veld gebaseerd op een optie die de ontvanger in de vervolgkeuzelijst heeft geselecteerd, moeten de exportwaarden (niet de opties) worden gebruikt. Als er geen exportwaarden zijn gedefinieerd, gebruikt u de vervolgkeuzelijstopties.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Hiermee plaatst u een verplichte vervolgkeuzelijst in een document. Tijdens het ondertekenen, kan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid een van de drie beschikbare opties in de lijst selecteren. Deze vervolgkeuzelijst geeft geen exportwaarden op en daarom wordt de geselecteerde optie geëxporteerd vanaf de pagina Beheren, via de API of via de pagina Rapporten.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Hiermee plaatst u een vervolgkeuzelijst in een document. Tijdens het ondertekenen, kan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid een van de drie beschikbare opties in de lijst selecteren. In dit geval bepaalt de vervolgkeuzelijst ook de mogelijke exportwaarden (R, G, B). Afhankelijk van de optie die door de ontvanger tijdens het ondertekenen is geselecteerd, wordt de overeenkomstige waarde geëxporteerd vanaf de pagina Beheren, via de API of via de pagina Rapporten. Als de ontvanger bijvoorbeeld "Red" selecteert, wordt de waarde "R" geëxporteerd.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

In dit voorbeeld zijn de vervolgkeuzelijstopties hetzelfde als in het vorige voorbeeld, maar een van de waarden is leeg. Als de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid tijdens het ondertekenen "Green" in de vervolgkeuzelijst selecteert, wordt er geen waarde voor dit veld geëxporteerd.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

In dit voorbeeld biedt de vervolgkeuzelijst de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid drie opties tijdens het ondertekenen, waarbij de tweede optie leeg is. Als de ontvanger de lege optie selecteert, wordt de waarde "G" geëxporteerd.

Er kunnen, indien nodig, extra aanwijzingen aan de definitie van de vervolgkeuzelijstvelden worden toegevoegd, bijvoorbeeld door het maken van een vervolgkeuzelijst verplicht te stellen, door voorwaardelijke logica toe te passen op vervolgkeuzelijsten of door op te geven dat de optie die de ontvanger selecteert in de PDF moet worden gemaskeerd.


Ondersteunende documenten (bestandsbijlagen)

Adobe Sign kan worden gebruikt om tijdens het ondertekenen ondersteunende documenten te verzamelen van ondertekenaars. Tijdens de ondertekening converteert Adobe Sign het tekstlabel in een veld dat de ondertekenaar kan selecteren om een bestand te uploaden. De geüploade documenten worden opgenomen als onderdeel van het ondertekende document, worden omgezet in PDF en na ondertekening aan het einde van de ondertekende overeenkomst toegevoegd. De formuliervelden voor het verzamelen van bestanden van de ondertekenaar worden gedefinieerd aan de hand van de aanwijzing "attachment".

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Plaatst een verplicht veld met de naam "DriversLicense" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De ontvanger moet dit veld gebruiken om een bestand te uploaden tijdens het ondertekenen.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Plaatst een optioneel veld met de naam "Foto" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De ontvanger kan dit veld gebruiken om een afbeelding te uploaden tijdens het ondertekenen. Via het label van de aanwijzing kan een logische beschrijving voor het veld worden opgegeven. Het label wordt weergegeven tijdens het ondertekenen.

Een bestandsbijlageveld definiëren:

Expliciet testlabel voor bijlagen

Het veld Bestandsbijlage is zichtbaar tijdens het ondertekenen:

Voorbeeld van het veld Bijlage

Adobe Sign kan worden gebruikt om hyperlinks in documenten op te geven. Hyperlinks zijn aanklikbaar tijdens het ondertekenen en kunnen de ontvanger naar de gewenste locatie in het document of naar een externe URL sturen. U kunt ook labels voor hyperlinks opgeven, zodat het tekstlabel in het document wordt weergegeven in plaats van de directe URL.

Meestal worden hyperlinkvelden gebruikt om ontvangers om welke reden dan ook door te laten klikken naar een andere pagina. Als het hyperlinkveld wordt gebruikt als een optionele koppeling, is het niet nodig om een ontvangersrol te definiëren. Hierdoor blijft het veld een actieve koppeling waarop elke ontvanger kan klikken.

Hyperlinkvelden kunnen ook worden gedefinieerd als verplicht. Indien geconfigureerd als een verplicht veld, is de rol van de ontvanger nodig om te bepalen welke ontvanger op de koppeling moet klikken. 

 • De toegewezen ontvanger kan zijn actie pas voltooien nadat er op de koppeling is geklikt
 • De koppeling blijft actief (maar niet verplicht) voor alle andere ontvangers
Bovendien heeft het veld Hyperlink een unieke ontvangersrol: Iedereen.
Als de rol Iedereen wordt gebruikt in combinatie met de markering verplicht, moeten alle ontvangers op het hyperlinkveld klikken om hun actie te voltooien.
 

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definieert een hyperlink met een koppeling naar een externe URL. Bevat het label "Adobe" dat de ontvanger tijdens het ondertekenen ziet.

{{doclink_es_:link:page(10):label(View this section)}}

Definieert een hyperlink met een koppeling naar pagina 10 in het huidige document. Bevat het label "View this section" dat de ontvanger tijdens het ondertekenen ziet.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/nl/legal/terms.html):label(Gebruiksvoorwaarden)}} Definieert een vereiste hyperlink waarop alle ontvangers moeten klikken. Bevat het label "Gebruiksvoorwaarden" dat de ontvanger tijdens het ondertekenen ziet.


Stempels voor deelnemers en transactie-id's (alleen serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen)

Deelnemersstempels en Transactie-id's kunnen aan de ondertekende PDF's voor ondertekenaars worden toegevoegd. De stempel van de specifieke deelnemer wordt weergegeven nadat de desbetreffende persoon het document heeft ondertekend of goedgekeurd. De deelnemersstempel bevat de naam van de deelnemer, de tijd van ondertekening/goedkeuring en het e-mailadres. De transactie-id's en stempels worden weergegeven in de uiteindelijke ondertekende PDF.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definieert een deelnemersstempel voor de ontvanger die wordt aangeduid als signer1. Deze stempel wordt weergegeven in de uiteindelijke ondertekende PDF.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definieert een deelnemersstempel voor de ontvanger die wordt aangeduid als signer2. Deze stempel wordt weergegeven in de uiteindelijke ondertekende PDF.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definieert een stempel voor de transactie-id die in de uiteindelijke ondertekende PDF wordt weergegeven.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definieert een stempel die op dezelfde locatie op alle pagina's in de uiteindelijke ondertekende PDF wordt weergegeven.


Digitale handtekeningen (alleen serviceniveau voor ondernemingen)

Digitale handtekeningen kunnen worden toegevoegd aan documenten. Er kan slechts één digitale handtekening per ondertekenaar in elk document voorkomen. Als u meer dan één digitale handtekening per ondertekenaar hebt toegevoegd (bijvoorbeeld {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} en {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), blijft alleen de eerste digitale handtekening behouden. De andere handtekeningen worden automatisch verwijderd wanneer het document ter ondertekening wordt verzonden, tenzij deze al handmatig zijn verwijderd in de voorvertonings- en ontwerpomgeving.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definieert een digitale handtekening voor de ontvanger die wordt aangeduid als signer1.


Stempelhandtekeningen

Een stempel is een veldtype dat twee doelen dient: een stempel kan een handtekeningveld vervangen voor organisaties die liever met een bedrijfszegel ondertekenen, of een stempel kan een traditionele handtekening ondersteunen, zoals een Hanko-stempel. Net als digitale handtekeningvelden kan er per ontvanger slechts één stempelveld worden gedefinieerd. Stempelvelden zijn standaard optioneel, tenzij ze zijn gemarkeerd als vereist, of als er geen andere handtekeningvelden voor de ondertekenaar zijn geplaatst.

Stempelvelden vereisen dat een extra parameter wordt opgenomen in de aanwijzing :stampimage die de hoogte van het veld aangeeft. De hoogte van het veld wordt gemeten in regels, op basis van de tekengrootte van het tekstlabel.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definieert een stempelveld met een hoogte van 28 regels voor de ontvanger die is geïdentificeerd als 'signer1'.


Standaardwaarde opgeven

U kunt in Adobe Sign een standaardwaarde voor een veld opgeven met gebruik van tekstlabels. De opgegeven standaardwaarde wordt tijdens het ondertekenen aan de deelnemers getoond.

Aanwijzing voor tekstlabels

Voorbeeld

:default

:default("Standaardwaarde staat tussen dubbele aanhalingstekens")

:default('Standaardwaarde staat tussen enkele aanhalingstekens')

Als de standaardwaarde een enkel aanhalingsteken of een apostrof bevat, moet de standaardwaarde tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst. Bijvoorbeeld: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Als dubbele aanhalingstekens nodig zijn voor de standaardwaarde, moet de standaardwaarde tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst.

Knopinfo opgeven

U kunt met tekstlabels ook Knopinfo opgeven voor de formuliervelden in Adobe Sign. De ontvanger ziet de knopinfo tijdens het ondertekenen.

Aanwijzing voor tekstlabels

Voorbeeld

:tooltip

:tooltip("Stuur een kopie van uw rijbewijs mee")

:tooltip('Kies een kleur')


Veldgrootte bepalen met aanwijzingen

Met de :dimension-aanwijzing kunt u de hoogte en breedte van een veld bepalen en de invoer van de accolades openen overschrijven. 

Dit is nuttig als uw documenten worden gegenereerd via een systeem waarin de tekengrootte niet kan worden gewijzigd.

De vorm van deze aanwijzing is :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

Hierbij staan XX en YY voor de numerieke afmetingswaarden en wordt de maateenheid gedefinieerd door de waarden nn en mm.

 • Numerieke waarden zijn decimale waarden met maximaal vijf significante cijfers achter het decimaalteken.
 • Voor maateenheden zijn de volgende waarden beschikbaar:
  • pt - punt (1/72 inch); dit is de standaardwaarde als geen andere maateenheid is opgegeven
  • in - inch
  • cm - centimeter
  • mm - millimeter

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Een handtekeningveld waarvan de breedte is ingesteld op 35 mm en de hoogte op 12 mm.

Opmerking:

Als de maateenheid ongeldig is of de :dimension-aanwijzing een andere fout bevat, wordt de aanwijzing genegeerd en wordt de afmeting van het veld bepaald op basis van de accolades.


De weergave van het lettertype bepalen

Met tekstlabels kunt u de weergave van het lettertype in een veld wijzigen en zo de lettertypeweergave (naam, kleur en grootte van lettertype) in het tekstlabel overschrijven. Als u de lettertypenaam wilt opgeven, gebruikt u de naam van een willekeurig lettertype in het bestaande document, of een van de volgende lettertypen: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro of Source Code Pro. Als u de kleur wilt opgeven, gebruikt u de hexadecimale RGB-waarde of een of meer van de volgende geldige kleurwaarden: wit, lichtgrijs, grijs, donkergrijs, zwart, rood, roze, oranje, geel, cyaan, magenta, groen of blauw. Standaard zijn de lettertypenaam en de tekengrootte de naam en de grootte van het eerste haakje "{" aan het begin van het tekstlabel.

Aanwijzing voor tekstlabels

Voorbeeld

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – in het veld staat rode tekst van het lettertype Lato met tekengrootte 12

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – in het veld staat groene tekst van het lettertype Source Code Pro met tekengrootte 14


De velduitlijning opgeven

U kunt tekstlabels gebruiken om de waarden in formuliervelden uit te lijnen. Standaard worden de waarden in formuliervelden links uitgelijnd. Door middel van aanwijzingen voor tekstlabels kunt u de formuliervelden echter centreren of rechts uitlijnen.

Aanwijzing voor tekstlabels

Voorbeeld

:align(alignment)

:align(left) – hiermee wordt de tekst in het veld links uitgelijnd. Dit is het standaardgedrag voor formuliervelden, dit betekent dat niet aan de aanwijzing hoeft te worden voldaan.

:align(right) – hiermee wordt de tekst in het veld rechts uitgelijnd.

:align(center) – hiermee worden ingevoerde gegevens gecentreerd in het formulierveld.


Herhaalde velden opgeven

U kunt tekstlabels gebruiken om dezelfde velden op elke pagina in het document te herhalen zonder dat u het tekstlabel op elke pagina moet kopiëren. Dit kan bijvoorbeeld heel handig zijn voor handtekeningvelden of deelnemersstempels in lange documenten.

Aanwijzing voor tekstlabels

Voorbeeld

:repeat

:stamp:repeat – kopieert de deelnemersstempel naar dezelfde locatie op alle andere pagina's in het document. Vergeet niet een ondertekenaarsfunctie voor de stempel te definiëren. (bijv. signer1, signer2).

:signature:repeat – kopieert het handtekeningveld naar dezelfde locatie op alle andere pagina's in het document. Vergeet niet een ondertekenaarsfunctie voor de stempel te definiëren. (bijv. signer1, signer2).

:repeat(even) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle even pagina's in het document.

:repeat(odd) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle oneven pagina's in het document.

:repeat(after) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle pagina's na de pagina waarop u het veld hebt toegevoegd.

:repeat(before) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op alle pagina's vóór de pagina waarop u het veld hebt toegevoegd.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – kopieert het veld naar dezelfde locatie op de opgegeven pagina of paginabereiken in het document.


Regels voor veldvalidatie opgeven

Adobe Sign ondersteunt een aantal typen veldvalidatie die u kunt opgegeven door middel van extra aanwijzingen voor tekstlabels. De opgegeven regels voor gegevensvalidatie worden toegepast wanneer de ondertekenaar de gegevens tijdens het ondertekenen invult. De ontvanger kan het ondertekeningsproces in Adobe Sign niet voltooien als de ingevoerde gegevens niet overeenkomen met de opgegeven validatieregel.

Bijvoorbeeld:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Plaatst een verplicht veld met de naam "Mobile" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De ontvanger dient tijdens het ondertekenen een geldig telefoonnummer in te voeren in dit veld.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definieert een veld met de naam "Birthday" dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer2 wordt aangeduid. De ontvanger moet een datumwaarde invoeren tijdens het ondertekenen.

 

Sommige typen veldvalidatie kunnen extra parameters hebben die de toegestane waarden in het veld beperken.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definieert een optioneel veld met de naam "duration" waarbij de waarde van het veld tussen 0 en 60 moet liggen.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definieert een optioneel veld met de naam "tenNum" waarin u maximaal 10 cijfers kunt opgeven.


Ondersteunde regels voor veldvalidatie

Type validatie Aanwijzing voor tekstlabels Optionele parameters en waarden Voorbeelden
Tekenreeks :string char alpha – alleen letters :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num- alleen nummers  
  alphanum – letters en cijfers :string(maxlen=10)
maxlen Specifieke maximale lengte :string(char=alpha,maxlen=10)
Nummer :num >= Groter dan of gelijk aan :num
:num(<=1000)
<= Kleiner dan of gelijk aan :num(>=50,<=500)
Valuta :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Percentage :pct >= Groter dan of gelijk aan :pct
:pct(>=50)
<= Kleiner dan of gelijk aan :pct(>=0,<=100)
Datum :isdate format mm/dd/yy (standaardinstelling) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Komma's zijn speciale scheidingstekens.
Bij gebruik in notaties, opmaak of indelingen, moet de uitdrukking worden ingesloten tussen aanhalingstekens.
Tijd :time   :time
E-mail :isemail   :isemail
Postcode :zip country us – standaardnotatie voor postcodes in de VS :zip
uk - notatie voor postcodes in het VK :zip(country=uk)
Zip + 4 :zip4   :zip4
Telefoon :phone country us – standaardnotatie voor telefoonnummers in de VS :phone
uk - notatie voor telefoonnummers in het Verenigd Koninkrijk :phone(country=uk)
Burgerservicenummer :ssn   :ssn
Reguliere uitdrukking :custom regexp Een expressie die wordt uitgedrukt in de vorm van een tekenreeks. Zie de onderstaande Opmerking. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Bericht dat de ontvanger te zien krijgt wanneer de gegevens niet overeenkomen met de opgegeven expressie. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Geen overeenkomst voor drie tekens in een rij!")

Opmerking:

in deze syntaxis moet de backslash die deel uitmaakt van de regexp-constructie, zoals "\w", altijd worden voorafgegaan door een backslash, dus bijvoorbeeld "\\ w". En als u naar een backslash wilt zoeken, dient u \\\\ te typen. De tekenreeks begint en eindigt dan met dubbele aanhalingstekens ("). Als er een citaat voorkomt in de gegevens die de ontvanger invoert, dient de expressie te worden voorafgegaan door "\". Anders komt de regexp-validatiereeks niet overeen met het citaat. Hier vindt u een goede referentiehandleiding voor de syntaxis van expressies die door Adobe Sign worden gebruikt.

Eén veld kan slechts één aanwijzing voor validatie bevatten. Als er meerdere validatieregels zijn opgegeven in één tekstlabel, wordt alleen de eerste validatieregel toegepast. Alle volgende validatieregels worden genegeerd.

Vertrouwelijke gegevens maskeren

Adobe Sign ondersteunt het maskeren van gevoelige gegevens die tijdens het ondertekenen worden verzameld. U doet dit door een specifieke instructie aan het tekstlabel toe te voegen. Wanneer de ondertekenaar tijdens het ondertekenen gegevens invoert in een dergelijk veld, worden deze gegevens omgezet in sterretjes (*) of in een door de gebruiker gedefinieerd maskerteken zodra de ondertekenaar het veld verlaat. Ook de volgende ondertekenaars kunnen de ingevoerde gegevens niet zien en deze gegevens worden niet weergegeven in de voltooide PDF. De door de ondertekenaar ingevoerde gegevens kunnen worden geëxporteerd uit Adobe Sign of via de Adobe Sign-API.

Definitie van het tekstlabel:

Voorbeeld van het maskerlabel

 

Tijdens het ondertekenen:

Voorbeeld van het maskerveld

 

In de definitieve PDF:

Resultaat van het maskeren in het uiteindelijke document

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definieert het vereiste veld "CC" dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 en dat tijdens het ondertekenen wordt gemaskeerd.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definieert het vereiste veld "CC" dat is toegewezen aan de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 en dat tijdens het ondertekenen wordt gemaskeerd met '-'. Als een teken niet in het tekstlabel is opgegeven, wordt het sterretje (*) gebruikt als het standaard maskerteken.


Voorwaardelijke regels opgeven voor velden

U kunt in Adobe Sign voorwaardelijke regels toepassen op velden in een document. Voorwaardelijke regels kunnen worden gebruikt om te bepalen wanneer een specifiek veld in een document tijdens het ondertekenen wordt weergegeven aan of verborgen voor de ondertekenaar.

De voorwaarden die op een bepaald veld worden toegepast, zijn gebaseerd op de waarden van een of meer andere velden in het document. De voorwaardelijke regels die op een bepaald veld worden toegepast, bepalen ook dat een bepaald veld wordt weergegeven of verborgen wanneer aan alle voorwaarden voor een bepaald veld wordt voldaan of wanneer aan een of meerdere van de voorwaarden voor een bepaald veld wordt voldaan.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Toont het veld aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Toont het veld alleen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Verbergt het veld voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Verbergt het veld alleen voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Schakel het veld in voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan. Dit is vergelijkbaar met de 'showif'-voorwaarde, met dit verschil dat het veld tijdens het ondertekenen wel zichtbaar is, maar grijs wordt weergegeven en niet kan worden bewerkt als niet aan de voorwaarde wordt voldaan. Indien van toepassing ziet u in het grijze veld de standaardwaarde van het veld. De waarde wordt ook weergegeven in de ondertekende PDF.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Schakel het veld alleen in voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Schakel het veld uit voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan een of meerdere van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan. Het uitgeschakelde veld wordt tijdens het ondertekenen grijs weergegeven. Als het veld een standaardwaarde heeft, ziet u de waarde van het uitgeschakelde veld nog steeds in de ondertekende PDF.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Schakel het veld alleen uit voor de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid als aan alle opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

Een voorwaarde wordt op de volgende manier gedefinieerd: veldnaam operatorwaarde, waarbij de veldnaam verwijst naar de naam van het formulierveld in het document waarop de voorwaarde is gebaseerd. De ondersteunde operatoren en de geldige waarden voor de verschillende ondersteunde formuliervelden staan in de onderstaande tabellen.

Voorwaardelijke veldoperatoren

Operator

Betekenis

Waarde

Voorbeeld

=, ==, eq

Is gelijk aan

Eén waarde

myCheck=checked

!=, <>, neq

Is niet gelijk aan

Eén waarde

signature!=signed

<, lt

Minder dan

Eén numerieke waarde

myNumber < 10

>, gt

Groter dan

Eén numerieke waarde

myNumber > 40

<=, lte

Kleiner dan of gelijk aan

Eén numerieke waarde

myNumber <= 15

>=, gte

Groter dan of gelijk aan

Eén numerieke waarde

myNumber >= 0

?=, in

In

Een door komma's gescheiden lijst, moet tussen haakjes of aanhalingstekens staan

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Niet in

Een door komma's gescheiden lijst, moet tussen haakjes of aanhalingstekens staan

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Bevat

Eén waarde

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Bevat niet

Eén waarde

Title ~!= Junior

Meerdere voorwaarden voor één veld kunnen van elkaar worden gescheiden met een komma. Bijvoorbeeld:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definieert het veld "notRed" dat de ondertekenaar te zien krijgt wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan.

 

Voorwaardelijke veldwaarde voor ondersteunde tekstlabelvelden

Veldtype

Geldige waarden

Voorbeeld

Handtekening

signed, unsigned

signHere=signed

Initialen

signed, unsigned

initHere!=signed

Selectievakje

checked, unchecked

myCheck=checked

Keuzerondje

De waarde van de opties voor het keuzerondje

Color=Red

Tekstvelden

De waarde van het tekstveld

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Bijlagevelden attached, unattached attachment=attached; attachment=unattached

Voorwaarden kunnen aan elk veld worden toegewezen, met inbegrip van vereiste velden zoals initialen, handtekeningen en handtekeningblokken. Wanneer een voorwaarde voor een verplicht veld wordt gedefinieerd, wordt het alleen als verplicht behandeld als de voorwaarde het veld zichtbaar maakt voor de ondertekenaar tijdens het ondertekenen. Met andere woorden, als een handtekeningveld een voorwaarde bevat die het veld verbergt, kan de ondertekenaar het veld niet zien en hoeft hij dus zijn handtekening niet in het desbetreffende veld te plaatsen. Het aantal bij "required field" onder aan de ondertekeningspagina wordt dynamisch bijgewerkt op basis van de gedefinieerde voorwaarden om het juiste aantal velden te tonen dat de ondertekenaar moet invullen om ondertekening van het document te voltooien.

Elke ondertekenaar moet een handtekeningveld hebben waaraan geen voorwaarde is toegewezen. Als aan alle handtekeningvelden voor een bepaalde ondertekenaar een voorwaarde is verbonden, wordt aan het einde van het document een nieuw handtekeningenblok toegevoegd voor die ondertekenaar.


Berekeningsformules opgeven voor velden

Adobe Sign biedt ondersteuning voor het dynamisch invullen van veldwaarden in een document tijdens het ondertekenen op basis van andere veldwaarden of keuzes die de klant tijdens het ondertekenen maakt. Dit type velden staat bekend als Berekende velden.

Berekeningsformules kunnen op soortgelijke wijze als andere velden in het document worden gedefinieerd met gebruik van tekstlabels of de ontwerpomgeving van Adobe Sign met sleepfunctionaliteit. Een berekeningsformule kan verwijzen naar een of meerdere bestaande velden in het document en kan ook op een ander berekend veld in het document zijn gebaseerd. De berekeningen kunnen op numerieke velden, datumvelden en tekstvelden worden toegepast.

Berekende velden kunnen niet alleen de waarde van een veld in het document berekenen, maar kunnen ook opmaakinformatie bevatten, zodat de berekende waarde met de gewenste stijl wordt uitgevoerd in het document. Aanvullende regels, zoals voorwaardelijke regels, velden maskeren, enz. kunnen ook op berekende velden worden toegepast aan de hand van tekstlabels.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Een berekend veld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De waarde van dit veld wordt automatisch berekend op basis van de gedefinieerde formule.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Een berekend veld dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De waarde wordt berekend op basis van de gedefinieerde formule en de resulterende uitvoerwaarde is van een specifiek type en wordt opgemaakt volgens de opgegeven opmaak.

Voorbeeld: een berekend veld kan worden gebruikt om de totale btw voor een order dynamisch te berekenen.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

De btw wordt berekend op basis van de totale kosten van de items die de klant heeft besteld en het geldende btw-tarief op de locatie van de ondertekenaar. De resulterende berekende btw-waarde wordt opgemaakt met een dollarteken ($) vóór de waarde en bevat twee decimaaltekens. Als het subtotaal bijvoorbeeld 1250 is en het btw-tarief 6,25%, wordt de resulterende berekende waarde in het veld Btw in het document weergegeven als $ 1328,13.

Voor meer informatie over berekende velden en het gebruik ervan in uw documenten, raadpleegt u de Referentiehandleiding voor berekende velden.


Tekstlabels korter maken

Tekstlabels zijn een bijzonder krachtige manier om verschillende typen velden te definiëren in een document, om deze velden aan specifieke ondertekenaars toe te wijzen, om validatieregels op te geven voor de velden en/of om voorwaardelijke regels toe te passen op deze velden. Wanneer u al deze instellingen toepast op één formulierveld, kan de velddefinitie erg lang worden. Dit kan ertoe leiden dat de documentstructuur wordt gewijzigd als gevolg van de velddefinitie. Aangezien elke velddefinitie op één regel moet passen, kan het gebruik van meerdere complexe aanwijzingen de documentlay-out bovendien erg lastig maken. Voor een consistente structuur van het document, biedt Adobe Sign een mechanisme voor het definiëren van verkorte tekstlabels in het document. Een verkort tekstlabel bestaat uit twee delen:

 • Referentielabel: een verkorte labeldefinitie die op de juiste locatie in het document is geplaatst. Het referentielabel bepaalt de grootte en de locatie van het feitelijke formulierveld in het document. Een referentielabel heeft de volgende syntaxis: {{$shortened_name}}. {{$r}} definieert bijvoorbeeld een referentielabel waarbij "r" de korte naam van het label is. De grootte van het veld kan worden aangepast met behulp van spaties direct na de laatste accolade openen of vlak vóór de eerste accolade sluiten.
 • Definitielabel: dit verwijst naar de volledige definitie voor een specifiek label en kan op een willekeurige plaats in het document zijn gedefinieerd. De grootte en de locatie van het definitielabel bepalen niet de grootte en de locatie van het werkelijke formulierveld in het document. Een definitielabel heeft de volgende syntaxis:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} definieert een volledige labeldefinitie voor het referentielabel met de naam "r". In dit voorbeeld definieert het label een selectievakje dat aan de ontvanger is toegewezen die wordt aangeduid als signer1.

 

In de figuur hieronder ziet u twee referentielabels die in een document zijn geplaatst.

Eenvoudig ingekort label

 

De volledige definitie van de twee referentielabels wordt elders in het document gedefinieerd, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Voorbeeld van verkorte labelreferenties

De volledige definitie voor de tekstlabels is erg lang en zonder de mogelijkheid om verkorte labels op de juiste locatie in het document te definiëren, zou het niet mogelijk zijn om de structuur van het oorspronkelijke document te behouden.


Pagina's uit de uitvoer verwijderen

Door de locaties van formuliervelden te scheiden van de definitie van de velden, kunnen alle definities voor labels in een document aan het einde van het document of op een volledig aparte pagina in het document worden geplaatst. Wanneer het document wordt verzonden via Adobe Sign, worden alle tekstlabels verwerkt en wordt er een wit vak op de definitie van het tekstlabel geplaatst, zodat de ondertekenaar de tekst niet meer kan zien. Dit kan resulteren in volledig lege pagina's in het document na verwerking door Adobe Sign, pagina's die alleen tekstlabels bevatten. Als u meer ongewenste lege pagina's in het document wilt voorkomen, kunt u een speciaal tekstlabel definiëren waarmee u een bepaalde pagina uit het door Adobe Sign verwerkte uitvoerdocument kunt verwijderen voordat u het document ter ondertekening verzendt.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Speciale aanwijzing die Adobe Sign de instructie geeft om de pagina waarop deze aanwijzing verschijnt te verwijderen uit de verwerkte uitvoer voor het document. Het label kan overal op de pagina worden weergegeven. Een document dat naar Adobe Sign wordt verzonden, moet minstens één pagina bevatten. Als deze aanwijzing op alle pagina's staat van een document dat naar Adobe Sign is verzonden, wordt de eerste pagina niet verwijderd.

Voorbeelden van geavanceerde tekstlabels

Hieronder volgen enkele voorbeelden van tekstlabels met een beschrijving voor elk label.

Selectievakjes

{{[]_es_:signer1}}

Een selectievakje dat wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{[]*}}

Een verplicht selectievakje.

{{[]!}}

Een selectievakje met het kenmerk Alleen-lezen.


Keuzerondjes

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

Een keuzerondje met de waarde "Daily" dat is toegewezen aan signer1


Vervolgkeuzelijst

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”)}}

Een vereiste vervolgkeuzelijst met drie mogelijke opties. Deze lijst wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

Een vervolgkeuzelijst met drie mogelijke opties, waarbij de optie "Red" standaard is geselecteerd. Deze lijst wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. Als de waarde in de definitie van de vervolgkeuzelijst is opgegeven, moet de waarde worden gebruikt om de standaardinstelling op te geven, anders wordt de optie gebruikt.

{{Color_es_:dropdown(options=Red,Green,Blue”

,

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

Een vervolgkeuzelijst, die niet aan een bepaalde ontvanger is toegewezen, met drie mogelijke opties die overeenkomen met drie exportwaarden.

De waarde "R" die overeenkomt met de optie "R" die de ontvanger heeft gekozen, is standaard geselecteerd en de resulterende geselecteerde optie wordt gemaskeerd (weergegeven als "*") in de PDF.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

Een vervolgkeuzelijst, die niet aan een bepaalde ontvanger is toegewezen, met drie mogelijke opties. De vervolgkeuzelijst wordt alleen weergegeven als de waarde van het keuzerondje met de naam Rate "Daily" is.


Veldvalidatie

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Een optioneel datumveld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer2 datums kan invoeren in de Amerikaanse datumnotatie.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Een verplicht veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer2 een geldige postcode kan invoeren. Het veld valideert de waarde die de ontvanger invoert.


Tekstlabels korter maken

 

{{$r}}

Een referentielabel dat een locatie van een veld opgeeft.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

Een definitie voor een selectievakje dat door de afzender vooraf moet zijn ingevuld.

Het verkorten van een tekstlabel kan ook als een functie worden gebruikt, en niet alleen om een volledig veld te vervangen.

Neem bijvoorbeeld het volgende label:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Het bovenstaande label kan als volgt worden ingekort:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Het verkorten van tekstlabels kan ook functioneren als een berekeningsmethode. Neem bijvoorbeeld het volgende label:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Het bovenstaande label kan als volgt worden ingekort:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Voorwaardelijke regels

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Een veld dat alleen wordt getoond als de velden sig en initials beide worden ondertekend.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Een verplicht veld waarin de ontvanger die wordt aangeduid als signer1 een geldig e-mailadres moet invoeren. Het veld wordt alleen weergegeven wanneer een ander veld met de naam "TypeOfComm" de waarde "receiveEmail" heeft. Het veld valideert de waarde die de ontvanger invoert.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Een veld dat wordt verborgen als de ontvanger de kleur Red of Green kiest in de vervolgkeuzelijst "Color".


Berekende velden

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Een veld in het document dat aan de eerste ondertekenaar is toegewezen en dat alleen wordt weergegeven wanneer een ander veld (een selectievakje) met de naam "sameAs" is uitgeschakeld. In dit veld wordt automatisch de waarde van het veld "billingState" doorgevoerd die de ondertekenaar heeft ingevoerd in het document.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Een veld in het document dat is toegewezen aan de ontvanger die als signer1 wordt aangeduid. De waarde van dit veld wordt automatisch berekend als het product van de waarden in de velden "q1" en "pr1". De resulterende waarde wordt opgemaakt als een valuta en er wordt een dollarteken ($) vóór de resulterende waarde geplaatst. Deze waarde bevat twee decimaaltekens. De resulterende waarde wordt bovendien rechts uitgelijnd in het veld.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Een veld in het document met de naam "price" dat wordt berekend op basis van de waarde die de ondertekenaar heeft geselecteerd in andere "pn1"-velden in het document. Als in dit voorbeeld het veld "pn1" gelijk is aan W1, wordt de waarde 9.99 weergegeven in het veld "price". Als het veld "pn1" gelijk is aan W2, wordt de waarde 5.99 weergegeven in het veld "price", enzovoort. Als geen van de waarden overeenkomt met de waarde van het veld "pn1", wordt de waarde 0 weergegeven voor "price". Met dit mechanisme kunnen berekende velden worden gebruikt om automatisch de prijs van een item in te vullen op basis van de optie die een gebruiker tijdens het ondertekenen heeft geselecteerd.

Zie de Referentiehandleiding voor berekende velden voor meer informatie over berekende velden.


Downloadbare versie van deze handleiding

Downloaden