Berekende velden toevoegen aan een formulier

Berekende velden zijn onderdeel van geavanceerde formulieren en als zodanig alleen beschikbaar voor serviceniveaus met meerdere licenties.


Overzicht

Adobe Acrobat Sign biedt de mogelijkheid om de velden in een document (overeenkomst) dynamisch bij te werken op basis van de gegevens die door de ondertekenaar worden ingevoerd wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Hiertoe worden Berekende velden gebruikt. U kunt berekende velden gebruiken om regels in te stellen in een document (of een documentsjabloon) voordat u het ter ondertekening verzendt. Deze regels worden verwerkt wanneer de ondertekenaar interactie met het document heeft en het document dynamisch bijwerkt op basis van de velden/waarden.

Berekende velden kunnen met een van de volgende methoden worden gedefinieerd in documenten:


Gebruikssituaties voor berekende velden

Berekende velden kunnen voor elk scenario worden gebruikt waarin het document dynamisch moet worden bijgewerkt als het wordt ondertekend. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van gevallen waarin berekende velden kunnen worden gebruikt. Deze gebruiksvoorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie.

1. Een bestelformulier opstellen: berekende velden kunnen worden gebruikt voor bestelformulieren waarin de ondertekenaar een optie in een keuzelijst kan selecteren en een aantal kan opgeven. Wanneer de gebruiker een optie in de lijst selecteert, wordt het formulier automatisch bijgewerkt met de prijs voor de geselecteerde optie. En wanneer de ondertekenaar een hoeveelheid selecteert, worden de totale kosten automatisch berekend. Het formulier kan ook aanvullende berekeningen bevatten om te bepalen hoeveel btw verschuldigd is voor de bestelling, of om massakorting te berekenen op basis van de bedrijfsregels voor kortingen aan klanten.

2. Automatisch invullen van de vervaldatum van een contracttermijn: voor overeenkomsten waarin klanten op het moment van ondertekening de lengte van het contract kunnen kiezen (6 maanden, 12 maanden, 24 maanden, enzovoort), kan een berekend veld worden gebruikt om automatisch de einddatum van het contract in te vullen, op basis van de keuze die de klant op moment van ondertekening van het contract heeft gemaakt.

3. Inschrijvingsformulieren met meerdere keuzen: een berekend veld kan worden gebruikt voor het opstellen van inschrijvingsformulieren (voor bijvoorbeeld een lidmaatschap), zodat ondertekenaars uit een aantal beschikbare opties kunnen kiezen. De keuzes van de ondertekenaar kunnen andere dynamische aspecten van de formulieren activeren, zoals voorwaarden waarmee de ondertekenaar akkoord gaat, de duur van het contract en ook de totale kosten.


Grondbeginselen van berekende velden

Elk formulierveld, selectievakje of keuzerondje in een Acrobat Sign-formulier kan als een berekend veld worden gemarkeerd. Tijdens het ondertekenen kan de ondertekenaar niet rechtstreeks een waarde invoeren in een veld dat als berekend veld is aangewezen. De waarde van het veld wordt automatisch berekend op basis van de regels die in het formulier zijn gedefinieerd.

De definitie van een berekend veld bestaat uit twee delen: de expressie en de opmaak.

Expressie

Vereist

Definieert de formule/regel voor de manier waarop de waarde van het desbetreffende veld wordt berekend. Acrobat Sign evalueert de expressie op moment van ondertekening en de resulterende waarde wordt weergegeven in het veld.

Opmaak

Optioneel

De resulterende waarde van een berekend veld kan ook worden opgemaakt als datum, getal of valuta door een opmaak op te geven.

Berekende velden kunnen worden gedefinieerd met behulp van Acrobat Sign-tekstlabels, de webapplicatie van Acrobat Sign of PDF-formuliervelden. Wanneer Acrobat Sign-tekstlabels of PDF-formuliervelden worden gebruikt om berekende velden te definiëren, wordt de expressie voor de berekening gedefinieerd met gebruik van een aanwijzing die calc wordt genoemd. De opmaak van het berekende veld kan worden opgegeven met gebruik van een aanwijzing met de naam opmaak.

Voorbeeld

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Het voorbeeld toont hoe tekstlabels worden gebruikt om een veld te definiëren in het document "someCalculatedField". Dit veld wordt toegewezen aan de ontvanger die als signer1 is geïdentificeerd. De waarde van dit veld wordt berekend op basis van de formule die in "someExpn" is opgegeven. Het type van de resulterende waarde wordt opgegeven door de parameter "formatType" en opgemaakt op basis van de opmaak die als "someFormat" is gedefinieerd.

De authoringomgeving van de Acrobat Sign-webapplicatie biedt een volledig functionele expressiebuilder voor het definiëren van de formules voor berekende velden. Zie De expressiebuilder gebruiken voor het opgeven van berekende velden voor meer informatie over het samenstellen van expressies.


Expressies voor berekende velden

De expressie definieert de formule/regel aan de hand waarvan de waarde van het berekende veld wordt bepaald. Een expressie kan uit een of meerdere van de volgende elementen bestaan:

Letterlijke waarde

Hiermee geeft u een feitelijke waarde op die als onderdeel van de expressie wordt gebruikt. Expressies kunnen tekenreekswaarden, getallen of datums zijn. Bijvoorbeeld:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}}: deze letterlijke waarde stelt de waarde van het veld “helloField” in op “Hello”.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}}: met deze letterlijke waarde wordt de waarde van het veld “numField” ingesteld op 10.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}}: deze letterlijke waarde bevat een komma (een speciaal scheidingsteken). Als u wilt dat de komma onderdeel wordt van de opgemaakte tekenreeks, moet u de uitdrukking als een letterlijke waarde verzenden.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} - Het is mogelijk om een letterlijke tekenreeks in te voegen in een datumberekening.  De letterlijke tekenreeks moet binnen of enkele of dubbele aanhalingstekens worden geplaatst. 
  • De bovenstaande berekening produceert een tekenreeks als:  12e dag van december 2012

De tekenreeksen die in een expressie moeten worden opgenomen, moeten tussen dubbele of enkele aanhalingstekens (respectievelijk " en ') staan. Als de resulterende waarde (enkele of dubbele) aanhalingstekens moet bevatten, plaatst u een backslash (\) om het citaat te sluiten.

Belangrijke opmerking: vanaf dit punt wordt voor alle voorbeelden alleen de expressie weergegeven. De volledige syntaxis voor het tekstlabel wordt dus niet weergegeven.

Operatoren

Operatoren worden gebruikt om een of meer bewerkingen uit te voeren als onderdeel van de expressie. Bijvoorbeeld:

• 6 + 4: deze operator heeft als resultaat dat de waarde 10 wordt ingevuld in het berekende veld.

• 5/22/2016 - 3: deze operator heeft als resultaat dat de waarde 5/19/2016 wordt ingevuld in het berekende veld.

Zie Ondersteunde operatoren voor een lijst met operatoren die in expressies kunnen worden gebruikt.

Velden

U kunt bestaande velden in een document gebruiken om een expressie te definiëren door aan de naam naar het veld te verwijzen. Dit kunnen Acrobat Sign-velden zijn (zoals Handtekening, Datumveld, Naam ondertekenaar, Bedrijf ondertekenaar, enz.) velden die in het document zijn gedefinieerd of andere berekende velden. Bijvoorbeeld:

• price * quantity: deze expressie verwijst naar twee andere velden in het document, namelijk "price" en "quantity". Het resultaat van de vermenigvuldiging van de waarden van deze twee velden wordt ingevuld in het berekende veld.

signerName & "employee of " & signerCompany: deze expressie verwijst naar de twee velden signerName en signerCompany in het document die, indien mogelijk, vooraf door Acrobat Sign worden ingevuld en vervolgens worden samengevoegd. Als de naam van de ondertekenaar "Casey Jones" is en hij voor het bedrijf "Acme Corp" werkt, heeft deze expressie tot resultaat dat de waarde "Casey Jones employee of Acme Corp" wordt ingevuld in het berekende veld.

Als een veldnaam een spatie bevat, moet u de veldnaam binnen vierkante haken ([ ]) plaatsen om ernaar te kunnen verwijzen in een expressie. [veldnaam met spaties] verwijst bijvoorbeeld naar een veld in het document met de naam "veldnaam met spaties".

Functies

Expressies kunnen ook een of meer functies uit de lijst van door Acrobat Sign ondersteunde functies bevatten. De opgegeven functies worden tijdens het ondertekeningsproces geëvalueerd en de resulterende waarde wordt weergegeven in het berekende veld. Bijvoorbeeld:

• dateAdd(d, signedDate, 3): deze expressie gebruikt de functie "dateAdd" en bepaalt dat er drie dagen moeten worden toegevoegd aan de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend. Dus als het document op 22 mei 2016 wordt ondertekend, zal de resulterende waarde van de expressie 5/25/2016 zijn.

Negatieve getallen kunnen worden gebruikt om een aantal van de datum af te trekken.

Zie Ondersteunde functies voor een lijst met functies die in expressies kunnen worden gebruikt.


Ondersteunde operatoren

De volgende operatoren worden ondersteund in berekende velden.

+

Twee getallen bij elkaar optellen.

-

Een getal van een ander getal aftrekken.

/

Een getallen door een ander getal delen.

*

Twee getallen vermenigvuldigen.

&

Twee reeksen aaneenschakelen.

=

Gelijk aan. Twee waarden vergelijken en 'True' retourneren als de twee waarden gelijk zijn. Als dat niet het geval is, wordt 'False' geretourneerd.

!=

Is niet gelijk aan. Twee waarden vergelijken en 'True' retourneren als de twee waarden niet gelijk zijn. Als dat wel het geval is, wordt 'False' geretourneerd.

Kleiner dan. Twee waarden vergelijken en Booleaanse waarde (waar of onwaar) retourneren als de eerste waarde lager is dan de tweede waarde.

>=

Groter dan of gelijk aan. Twee waarden vergelijken en Booleaanse waarde (waar of onwaar) retourneren als de eerste waarde groter is dan of gelijk is aan de tweede waarde.

<=

Kleiner dan of gelijk aan. Twee waarden vergelijken en Booleaanse waarde (waar of onwaar) retourneren als de eerste waarde lager is dan of gelijk is aan de tweede waarde.

Groter dan. Twee waarden vergelijken en Booleaanse waarde (waar of onwaar) retourneren als de eerste waarde hoger is dan de tweede waarde.

%

Modulo-operator. De restwaarde van de deling van twee getallen retourneren.

^

Exponentoperator. De exponentiële waarde van de opgegeven getallen retourneren.


Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund bij het opgeven van de expressies in een berekend veld.

Functie

Categorie

Beschrijving

abs(number1)

Wiskunde

De absolute waarde van het getal "number1" retourneren.

roundUp(number1)

Wiskunde

Het getal "number1" naar boven afronden.

roundDown(number1)

Wiskunde

Het getal "number1" naar beneden afronden.

round(number1)

Wiskunde

Het getal "number1" naar het dichtstbijzijnde gehele getal afronden.

min(number1,number2)

Wiskunde

Het laagste van de twee getallen "number1" en "number2" retourneren.

max(number1,number2)

Wiskunde

Het hoogste van de twee getallen "number1" en "number2" retourneren.

datePart(part, date)

Datum

Het gedeelte van de datum retourneren dat door het eerste argument is opgegeven als een geheel getal. datePart(m, 5/22/2016) retourneert bijvoorbeeld '5', het maandgedeelte van de Amerikaanse datumnotatie.

Zie Toegestane waarden voor gedeelten van datums verderop voor informatie over aanvaardbare waarden voor het part-kenmerk.

dateAdd(part, date, addition)

Datum

Hiermee wordt het opgegeven aantal delen (bijvoorbeeld "d" voor dag, "m" voor maand of "y" voor jaar) toegevoegd aan een datum om een toekomstige datum te berekenen. U kunt nummers of veldnamen gebruiken.

Bijvoorbeeld: dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) retourneert de datum Apr 1, 2016. In dit voorbeeld voegt de formule drie maanden aan de opgegeven datum toe.

Negatieve getallen kunnen worden gebruikt om een aantal van de datum af te trekken.

dateDiff(part, date1, date2)

Datum

Retourneert het aantal delen tussen twee datums (bijvoorbeeld "d" voor dagen, "h" voor uren of "n" voor minuten). U kunt nummers of veldnamen gebruiken.

dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016") resulteert bijvoorbeeld in de waarde 1 ter representatie van 1 dag tussen 1 januari en 2 januari.

daysIn(part, date)

Datum

Retourneert het aantal dagen in het onderdeel (bijvoorbeeld "d" voor dag, "m" voor maand of "y" voor jaar) voor de opgegeven datum. U kunt nummers of veldnamen gebruiken.

daysIn("m", "Feb 1, 2016") retourneert bijvoorbeeld de waarde 29 voor de dagen in februari 2016, en daysIn("y", "02/01/2015") retourneert 365 voor de dagen in 2015.

date(string)

Datum

Een tekenreekswaarde zoals "1/1/2016" omzetten in een datumobject dat in andere functies kan worden gebruikt.

now()

Datum

De datum en tijd retourneren waarop de formule is geëvalueerd, meestal wanneer de pagina voor elektronisch ondertekenen is geladen.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Logica

"logical_test" evalueren. "logical_test" kan een andere expressie zijn. Indien TRUE, wordt de waarde geretourneerd die is opgegeven in "value_if_true". Indien FALSE wordt de waarde van "value_false_true" geretourneerd. Zowel de kenmerken "value_if_true" als "value_if_false" kunnen ook expressies zijn.

if (1>0, "Correct", "Incorrect") zou bijvoorbeeld "Correct" retourneren.

and(logical1, logical2, ...)

Logica

Retourneert alleen true als alle logische argumenten worden geëvalueerd op TRUE. Anders wordt false geretourneerd.

and (1>0, 2>1) zou bijvoorbeeld "true" retourneren en and (1>0, 2=1) zou "false" retourneren.

or(logical1, logical2, ...)

Logica

Retourneert true als een of meerdere van de logische argumenten (logical1, logical2,…) op TRUE worden geëvalueerd. Als alle logische argumenten op FALSE worden geëvalueerd, wordt false geretourneerd.

or (1>0, 2>1) retourneert bijvoorbeeld "true". or (1>0, 2=1) retourneert echter "false".

not(logical)

Logica

Retourneert de tegenovergestelde waarde van "logical". Als "logical" dus wordt geëvalueerd als FALSE, wordt true geretourneerd. Maar als het als TRUE wordt geëvalueerd, wordt false geretourneerd. not (1>0) zou bijvoorbeeld "false" retourneren.
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Logica

Evalueert de "retourneerwaarde" van een bronveld (gebruikt in keuzelijsten en keuzerondjes) om een standaardwaarde in te voeren in het berekende veld op basis van een lijst met mogelijke waarden.

Bijvoorbeeld: lookup(stateField, “CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington”,”None”)

Retourneert California als stateField is ingesteld op CA, of Utah als stateField is ingesteld op UT, enz.  Als er geen overeenkomst is gevonden, wordt de waarde None geretourneerd.


Toegestane waarden voor gedeelten van datums

De volgende waarden kunnen worden gebruikt voor aan datums gerelateerde functies wanneer u het gedeelte van de datum opgeeft waarvoor de functie geldt.

Onderdeel

Gedeelte van de datum waarop de functie wordt toegepast

y

Jaar

q

Kwartaal

m

Maand

d

dag

h

Uur

n

Minuut

s

Seconde


Opmaak van berekende velden

U kunt niet alleen de expressie voor een berekend veld opgeven, u kunt de uitvoerwaarde ook opmaken. De uitvoer kan worden opgemaakt als tekst (de standaardinstelling) of als een getal of een datum.

Wanneer tekstlabels worden gebruikt voor de opmaak, heeft de aanwijzing voor de opmaak twee argumenten: FormatType en Format.

FormatType

Bepaalt het type waarde dat het berekende veld vertegenwoordigt. De toegestane waarden voor deze parameter zijn nummers en datums.

Opmaak

Bepaalt de structuur van de outputwaarde die in het berekende veld moet worden geplaatst.


Berekende velden als getallen opmaken

De volgende tekens kunnen worden gebruikt om de output op te maken in de vorm van een getal

Opmaakteken

Beschrijving

_

(onderstrepingsteken.) Vertegenwoordigt een tijdelijke aanduiding voor een cijfer.

9

Vertegenwoordigt een tijdelijke aanduiding voor een cijfer.

.

Locatie van een verplichte decimale punt (of een ander decimaalteken dat in de desbetreffende regio wordt gebruikt).

0

Aan de linker- of rechterkant van een verplicht decimaalteken. Plaatst opvulnullen.

( )

Als het getal lager is dan nul, worden haakjes rond het masker geplaatst.

+

Hiermee wordt een plusteken voor een positief getal geplaatst, en een minteken voor een negatief getal.

-

Hiermee wordt een spatie voor een positief getal geplaatst, en een minteken voor een negatief getal.

,

Hiermee wordt na elke derde decimaal een komma geplaatst (of een ander decimaalteken dat in de desbetreffende regio wordt gebruikt).

$

Hiermee plaatst u een dollarteken (of een ander valutasymbool dat in de desbetreffende regio wordt gebruikt) voor een opgemaakt getal. Wanneer deze waarde wordt opgegeven, dient het het eerste teken in de opmaakreeks te zijn.

%

De numerieke waarde in het veld wordt omgezet in een percentage. Daarna wordt het vermenigvuldigd met 100 en wordt het

procentteken erachter geplaatst. Wanneer deze waarde wordt opgegeven, dient het het laatste teken in de opmaakreeks te zijn.


Berekende velden als datums opmaken

De volgende tekens kunnen worden gebruikt om de output op te maken in de vorm van een datum.

Opmaak

Beschrijving

Voorbeeld

s

De seconden van een minuut tussen 0-59.

"0" t/m "59"

ss

De seconden van een minuut, indien nodig met voorloopnul.

"00" t/m "59"

n

De minuten van een uur tussen 0-59.

"0" of "59"

nn

De minuten van een uur, indien nodig met voorloopnul.

"00" of "59"

h

Het uur van de dag tussen 1-12.

"1" t/m "12"

hh

Het uur van de dag, indien nodig met voorloopnul.

"01" t/m "12"

H

Het uur van de dag tussen 0-23.

"0" t/m "23"

HH

Het uur van de dag, indien nodig met voorloopnul.

"00" t/m "23"

d

De dag van de maand tussen 1 en 31.

"1" t/m "31"

dd

De dag van de maand, indien nodig met voorloopnul.

"01" t/m "31"

ddd

Verkorte naam van de dag.

"maa" t/m "zon"

dddd

De volledige naam van de dag.

"maandag" t/m "zondag"

m

De maand van het jaar tussen 1-12.

"1" t/m "12"

mm

De maand van het jaar, indien nodig met voorloopnul.

"01" t/m "12"

mmm

Verkorte naam van de maand.

"jan" t/m "dec"

mmmm

De volledige naam van de maand.

"januari" t/m "december"

yy

Het jaar als een getal met twee cijfers.

"99" of "15"

yyyy

Het jaar, uitgedrukt in de volledige vier cijfers.

"1999" of "2015"

t

Geeft het eerste teken van de AM/PM-aanduiding weer.

"A" of "P"

tt

Geeft de AM/PM-aanduiding weer.

"AM" of "PM"


Opmaakvoorbeelden

De volgende voorbeelden laten zien hoe u berekende velden voor datums en nummers opmaakt.

 • Een berekend veld dat als datum wordt opgemaakt:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

De uitvoer zal iets als "May 22, 2016" zijn.

 • Een berekend veld dat als getal wordt opgemaakt:

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

De output kan eruitzien als $1.987,65.


De expressiebuilder gebruiken om berekende velden op te geven

Berekende velden kunnen in de authoringomgeving van Acrobat Sign worden opgegeven. De nu volgende stappen begeleiden u door het definiëren van een berekend veld vanuit de ontwerpomgeving.

1. Sleep een veld naar het document. Dubbelklik op het veld dat u zojuist hebt toegevoegd om het dialoogvenster Veldeigenschappen weer te geven. Geef het veld de gewenste naam. Wijzig het kenmerk Type waarde met behulp van de vervolgkeuzelijst in het type Berekende waarde. Dit geeft aan dat de veldwaarde wordt bepaald op basis van een berekening ten tijde van de ondertekening.

Het veld Type waarde

 

2. Typ de berekeningsexpressie in het tekstveld Formule of klik op de functieknop (fx) om de expressiebuilder te openen.

Formulebuilder

 

3. Gebruik de expressiebuilder om de expressies voor het berekende veld te definiëren (zie de afbeelding hieronder). In het expressiegebied bovenaan ziet u de formule die wordt gebruikt om de waarde van het veld te berekenen. U kunt de formule typen in dit gebied of u kunt de ontwerpomgeving gebruiken om de formule samen te stellen. De expressiebuilder biedt een lijst met alle beschikbare Functies, een lijst met bestaande formulier velden in het document en een lijst met ondersteunde Operatoren om u te helpen expressies samen te stellen. U kunt een Veld of een Functie toevoegen aan een formule door op het desbetreffende item te dubbelklikken in het lijstgebied in de expressiebuilder. U kunt ook Operatoren aan de expressie toevoegen door op de desbetreffende operator in de lijst Operatoren te klikken.

4. Wanneer u de expressie hebt gedefinieerd, kunt u de syntaxis van de expressie controleren door op de knop Syntaxis controleren te klikken. Sla de wijzigingen vervolgens op.

5. Stel het type voor het berekende veld in de vervolgkeuzelijst Weergeven als.

Het veld Weergeven als

 

6. Als de waarde bij Weergeven als Datum of Nummer is, stelt u de veldwaarde Datum-/Getalnotatie in met behulp van de vervolgkeuzelijst. U kunt ook Aangepast kiezen en een aangepaste opmaak voor het veld definiëren.

Getalnotatie van het veld


Berekende velden met Valuta-opmaak

De opmaak Valuta voor een berekend veld voegt een valutasymbool in vóór de berekende waarde. (Verder is de berekening eenvoudige wiskunde, zoals gedicteerd door de formule.)

Welk symbool wordt ingevoegd, is gebaseerd op de onderstaande regels:     

 • Als de bronvelden een valuta validatie voor de Verenigde Staten (VS) bevatten, wordt als symbool de Amerikaanse dollar weergegeven: $
 • Als de bronvelden een valuta validatie voor het Verenigd Koninkrijk (VK) bevatten, wordt als symbool het Britse pond weergegeven: £

Voor het correct functioneren van de opmaak Valuta, moet het berekende veld als volgt worden geconfigureerd:

 • de waarde Weergeven als moet zijn ingesteld op Getal
 • de waarde Getalnotatie moet zijn ingesteld op Valuta
Berekend veld - Valutanotatie

De bronvelden die bij de berekening worden gebruikt, kunnen zowel gevalideerd worden op Getal als op Valuta:

Berekend veld - Brongetal
Bronveld met getalvalidatie

Berekend veld - Bronvaluta
Bronveld met valutavalidatie

Let op:

Bij het berekenen van de waarde in een veld met de opmaak Valuta houdt Acrobat Sign geen rekening met een type valutawisselkoers (Forex).

 • Het berekende veld voert alleen de wiskundige berekening uit
 • De opmaak van het veld (Valuta) voegt alleen het valutasymbool in

Elk formulier dat een ander valutasymbool moet gebruiken dan de dollar ($) of het pond (£) moet ofwel het symbool toevoegen aan het documentbestand, of een alleen-lezen veld toevoegen waarin het valutasymbool is ingesteld als standaardwaarde.

Wanneer u de veldoptie gebruikt, wordt aanbevolen dat het valutasymboolveld de volgende kenmerken heeft:

 • Toegewezen aan: Afzender (vooraf invullen)
 • Alleen lezen ingeschakeld
 • Standaardwaarde ingesteld op het valutasymbool (in het onderstaande voorbeeld wordt de euro gebruikt)
Getalnotatie

Tekst bronvelden moeten worden opgemaakt als Getal (niet Valuta)

Berekend veld - Brongetal
Bronveld met getalvalidatie

Het veld waarmee de uiteindelijke waarde wordt berekend, moet als volgt zijn geconfigureerd:

 • De waarde Weergeven als is ingesteld op Getal
 • Het veld Getalnotatie moet zijn ingesteld op de notatie die u wilt gebruiken
Berekend veld - GetalnotatieVoorbeelden van berekende velden

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Een veld in het document dat aan de eerste ondertekenaar is toegewezen en dat alleen wordt weergegeven wanneer een ander veld (een selectievakje) met de naam "sameAs" is uitgeschakeld. In dit veld wordt automatisch de waarde van het veld "billingState" doorgevoerd die de ondertekenaar heeft ingevoerd in het document.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Een veld in het document dat aan de eerste ondertekenaar is toegewezen. De waarde van dit veld wordt automatisch berekend als het product van de waarden in de velden "q1" en "pr1". De resulterende waarde wordt opgemaakt als een valuta en er wordt een dollarteken ($) vóór de resulterende waarde geplaatst. Deze waarde bevat twee decimaaltekens. De resulterende waarde wordt bovendien rechts uitgelijnd in het veld.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Een veld in het document met de naam "price" dat wordt berekend op basis van de waarde die de ondertekenaar heeft geselecteerd in andere "pn1"-velden in het document. Als in dit voorbeeld het veld "pn1" gelijk is aan W1, wordt de waarde 9.99 weergegeven in het veld "price". Als het veld "pn1" gelijk is aan W2, wordt de waarde 5.99 weergegeven in het veld "price", enzovoort. Als geen van de waarden overeenkomt met de waarde van het veld "pn1", wordt de waarde 0 weergegeven voor "price". Met dit mechanisme kunnen berekende velden worden gebruikt om automatisch de prijs van een item in te vullen op basis van de optie die een ondertekenaar tijdens het ondertekenen heeft geselecteerd.

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account