Viktigt:

Creative Cloud Packager kan inte användas för att skapa paket som innehåller program från CC 2019 eller senare. Mer information.

device

Creative Cloud for education: Enhetslicensiering

 • Licenser för varje dator, i stället för varje användare, med rättigheter att installera på en dator per licens
 • Välj mellan en komplett uppsättning Creative Cloud-program eller fristående program
 • Onlinetjänster och lagring ingår inte
 • Tillgängligt genom Adobe Value Incentive Plan (VIP)
 • Onlineerbjudande där datorer måste anslutas till Adobes servrar för en inledande aktivering, och sedan minst en gång var 99:e dag
Mer information och andra licensalternativ finns i Hitta rätt licensplan för er institution.

Enhetslicenser för Creative Cloud for education ger möjlighet att licensiera program till en viss dator i stället för en specifik användare, eller via serienummer. Användare behöver aldrig logga in eller ange något serienummer för att använda programvaran. Licenser associeras med datordistributionsgrupper, som skapas automatiskt när du beställer produkter.

Kunder med Creative Cloud for education måste göra en VIP-beställning hos en auktoriserad Adobe-återförsäljare för att erhålla enhetslicenser. Adobe skapar sedan en distributionsgrupp för produkterna som beställts. Om du till exempel köper 100 licenser för Creative Cloud Fullständigt och 50 fristående programlicenser för Photoshop skapas två distributionsgrupper.

Enhetslicenser för utbildning: översikt

Enhetslicenser är ett onlineerbjudande. Efter installationen försöker paketet göra en aktivering online. Om aktiveringen inte är möjlig vid tiden för distribution (på grund av att internetanslutning eller proxykonfiguration saknas) kommer de packade programmen fortsätta att köras. Programmen försöker aktiveras i bakgrunden under sju dagar innan de upphör att fungera. Efter den inledande aktiveringen måste datorerna ansluta till Adobes servrar en gång var 99:e dag. Information om portar och webbplatser som används finns i Portinformation.

Använd Creative Cloud Packager om du vill skapa licensierade paket för att distribuera appar. Logga in på Admin Console och hämta Creative Cloud Packager från distributionsverktygsdelen.

Mer information om hur du använder Creative Cloud Packager finns i följande avsnitt:

Distribuera Creative Cloud-program

Distribuera Adobe Acrobat

Skapa paket med enhetslicenser

 1. Starta Creative Cloud Packager och välj Creative Cloud för utbildning. Logga sedan in med det Adobe ID som är kopplat till VIP-medlemskapet.

  Välj produkt
 2. Klicka på Skapa paket för att skapa ett nytt paket. 

  Creative Cloud Packager
 3. Ange informationen i dialogrutan Paketinformation enligt instruktionen nedan:

  Paketinformation

  Paketnamn

  Ange namnet på det paket som ska skapas.

  Spara i

  Ange den plats där du vill spara det paket som du skapar. Du kan klicka på bläddringsikonen för att leta upp målmappen eller ange en absolut sökväg.

  Välj organisation

  Markera namnet på din organisation.

  32-bitars/64-bitars

  I Windows ska du välja mellan stöd för 32-bitars- eller 64-bitarsprocessorer. Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer.
  Ett 32-bitarspaket kan inte köras på en 64-bitarsdator.

  Obs!

  Det här alternativet är bara tillgängligt om du använder Windows OS.

  Licenstyp

  Välj Enhetslicens. Om du inte ser Enhetslicens som ett alternativ loggar du ut och in igen med ett Creative Cloud för utbildning-konto. Ett paket med en giltig licens skapas. Använd det här arbetsflödet när du vill distribuera en produkt eller produktgrupp med uppdateringar till klientdatorer i licensierat läge. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

  Paketkonfigurationer

  Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte. Se Ändra paketkonfigurationen om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen.

  Creative Cloud-datorprogrammet

  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar.

  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.

  Viktigt:

  Aktivera inte det här alternativet. Adobe rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet för enhetslicenspaket. 

  Det finns ett känt fel med specifika kontotyper som kan orsaka att licensen tas bort från systemet när användaren loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet. Detta är inte obligatoriskt, men oväntade resultat kan uppstå om användare loggar in och sedan loggar ut igen.

  Visa program och uppdateringar via panelen Apps

  Det här alternativet gäller bara när Creative Cloud-datorprogrammet är aktiverat. När det är inaktiverat döljs panelen Apps i Creative Cloud-datorprogrammet för slutanvändare.

  Om du markerar eller avmarkerar detta alternativ leder det till följande ändringar i avsnittet om avancerade funktioner i Update Manager i dialogrutan Avancerad konfiguration:

  Val av användare Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar distribution av uppdatering) Aktivera Adobe Update Manager Inaktivera Adobe Update Manager
  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Apps Aktiverat      
  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Apps   Aktiverat    
  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Apps och Använd intern uppdateringsserver
      Aktiverat  
  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Apps och Använd intern uppdateringsserver
        Aktiverat

  Obs!

  Om det här alternativet markeras eller avmarkeras åsidosätts uppdateringsprogrammets beteende som du kan ha ändrat i paketkonfigurationerna. Du rekommenderas att verifiera paketkonfigurationsuppdateringarna innan du fortsätter.

  Utökade behörigheter

  Det här alternativet ger användarna möjlighet att hantera program och uppdateringar även om de inte har administratörsbehörighet. Välj det här alternativet om du vill låta användare utan administratörsbehörighet hantera program och uppdateringar.

  När du har distribuerat ett paket med utökad behörighet och du senare vill återkalla den utökade behörigheten, måste du skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är avmarkerat och sedan distribuera det. Detsamma gäller om du vill ge utökade behörigheter till befintliga användare: du måste skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är markerat och distribuera det.

  Alternativet för utökad behörighet är endast tillgängligt när du har valt Visa program och uppdateringar via Apps-panelen.

  Obs!

  Du måste du starta om Creative Cloud-datorprogrammet för att den här ändringen ska börja gälla.

 4. Klicka på Välj för att öppna vyn Välj en distributionsgrupp. Klicka på en distributionsgrupp och klicka på Välj.

  En distributionsgrupp är helt enkelt varje enskild beställd produkt grupperad efter antal. Om du till exempel köper 100 licenser för Creative Cloud Fullständigt och 50 Photoshop-licenser skapas en distributionsgrupp för Creative Cloud Fullständigt och en för Photoshop.

  Distributionsgrupp

  Fältet Distribuerat till i Creative Cloud Packager visar antalet distribuerade licenser. Klicka på Nästa i vyn Paketinformation.

 5. Vyn Program och uppdateringar visar listan över program associerade till distributionsgruppen. Välj programmen och uppdateringarna och klicka på Skapa.

  Program och uppdateringar

  När du paketerar en uppdatering för den senaste versionen av vissa av program kan du använda paketet på ett system som inte redan har grundversionen av programmet installerat. Du kan identifiera dessa program med ikonen (). En lista med sådana program finns i Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

  Till exempel kunde uppdateringen av Photoshop CC 2015.0.1 installeras på en klientdator som redan hade grundversionen av Photoshop CC 2015 installerat. Den senaste versionen av Photoshop-uppdateringen kan installeras på en dator som inte redan har Photoshop-grundversionen. När du skapar ett paket kan du välja att endast paketera uppdateringsversionen för programmen som kan distribueras utan sina grundversioner.

  Du kan även packa arkiverade versioner av program. Markera kryssrutan Visa arkiverade versioner för att visa listan över eventuella tidigare versioner som stöds. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

  Sammanfattningsskärmen visas när paketet byggs.

  Obs!

  Mer information finns i Skapa paket.

  När du har skapat paketet måste du distribuera paketet. Mer information finns i Distribuera paket.

Avinstallera paket

Varning: Med konventionell avinstallation överförs inte licensen tillbaka till distributionsgruppen.

Om du avinstallerar ett fristående Creative Cloud-program, t.ex. Photoshop eller Illustrator, från en klientdator på konventionellt sätt överförs inte den avinstallerade licensen tillbaka till distributionsgruppen. Antalet tillgängliga licenser i distributionsgruppen ökar inte. 

Gör så här om du vill överföra de avinstallerade licenserna tillbaka till distributionsgruppen:

 • Windows: Avinstallera med samma paket (<paketnamn>.msi) som du använde för installationen. Du kan göra detta genom att högerklicka och välja Avinstallera eller köra från kommandoraden msiexec /x <paketnamn>.msi /q
 • Mac OS: Avinstallera med avinstallationspaketet (<paketnamn>_Uninstall.pkg) som skapades tillsammans med installationspaketet (i samma mapp).

Migrera från befintliga licenser till enhetslicenser

Om du har befintliga Adobe-program distribuerade och migrerar till enhetslicenser använder du arbetsflödet Skapa licenspaket för att migrera tidigare distribuerade paket för specifika användare eller paket med testversioner till enhetslicenser. Du kan distribuera ett licenspaket för att tillämpa en licens för redan distribuerade program, utan att behöva paketera om programmen. Mer information finns i relevant avsnitt nedan:

Migrera från licens för specifik användare

Om du har en befintlig distribution av Creative Cloud, använder du följande arbetsflöde för att använda enhetslicenser i stället för specifika användare:

Steg 1

Skapa ett licenspaket för enhetslicenser. Mer information finns i Skapa licenspaket.

Steg 2

Slutanvändare måste logga ut från Creative Cloud för att avlicensiera befintlig programvara. Användare kan logga ut från Creative Cloud-programmet eller någon annan installerad produkt.

 • Creative Cloud-programmet: Välj  > Inställningar > Konto och klicka sedan på Logga ut från Creative Cloud.
 • Installerad produkt: Välj Hjälp > Logga ut.

Steg 3

Distribuera licenspaketet till slutanvändarnas datorer och kör den körbara filen AdobeSerialization med administratörsbehörighet. Filen skapas när du skapar ett licenspaket.

Migrera från Enterprise Education Agreement

Befintliga distributioner av Enterprise Education Agreement (EEA) använder serienummerbaserad licensiering. Om du vill migrera till enhetslicenser, använd då följande arbetsflöde:

Steg 1

Skapa en licensfil för enhetslicenser. Mer information finns i Skapa licensfil.

Steg 2

För att avlicensiera installerade program, kör den körbara filen RemoveVolumeSerial med administratörsbehörighet på slutanvändarens dator. Filen skapas när du skapar ett licenspaket.

Steg 3

Kör den körbara filen AdobeSerialization som skapats i steg 1 med administratörsbehörighet. Användarna kan sedan starta och använda Adobe-program utan att logga in.