Översikt

I det här dokumentet finns information och felsökningsanvisningar för de olika fel som du kan stöta på vid:

 • Installation av skrivbordsprogrammet Adobe Creative Cloud eller Adobe Setup Utility
 • Installation eller avinstallation av program som paketerats med Creative Cloud Packager

Information om hur du hittar lösningar eller tillfälliga lösningar på problem i det här dokumentet finns i Diagnostisera felet.

Diagnostisera felet

Diagnostisera installationsfel

Paketinstallationen har tre steg:

 1. Installera Adobe Creative Cloud-datorprogrammet eller Adobe Setup Utility (om Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är inaktiverat). Adobe Setup Utility installeras även om Adobe Creative Cloud-datorprogrammet har blockerats.
 2. Installationen av
  1. De huvudprodukter som du har valt att installera
  2. Produkter som kan distribueras utan sina grundversioner. Du kan identifiera dessa program med ikonen (). En lista med sådana program finns i Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

         
 3. Installera uppdateringar för programmen

Om du stöter på ett installationsfel kan du på liknande sätt felsöka och åtgärda det i tre steg:

 

Obs!

MSI-felkod 1603, som finns i MSI-loggarna, är en generisk kod som inte ger det exakta paketdistributionsfelet. Om fel 1603 uppstår följer du stegen som beskrivs i tabellen nedan för att hitta grundorsaken till att paketdistributionen misslyckades.

Obs!

Returkod 33 (inget att avinstallera) som returneras av Adobe-installationsprocessen innebär produkten inte är installerad och därmed finns det inget att avinstallera. Om fel 33 uppstår ignorerar du felmeddelandet och följer stegen nedan för att hitta grundorsaken till felet.

  Felsökningssteg Indikation på den här typen av fel Lösning
1 Kontrollera om felet uppstod under installationen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet/Adobe Setup Utility

Sök i PDApp-loggen efter följande sträng:

Stoppar installationen.

Om du hittar den söker du efter följande sträng i samband med strängen ovan:

"Returkoden för startkomponentprocessen är (XX).

Sök i det här dokumentet efter relevant felkod under Vanliga felkoder för startkomponenten
2 Kontrollera om felet uppstod när produkterna installerades

Sök i PDApp-loggen efter följande sträng:
Stoppar installationen.

Om du hittar den ska du leta efter följande sträng i samband med strängen ovan:

”Returkoden från Adobe-installationsprocessen är (XX).”

ELLER

”Produktmedia (XXXX, XX.X) installationen misslyckades...”

 

 

Om felkoden är 6 eller 7 visas den produktspecifika installationsloggen namnet på den produkt som installationen misslyckades för.

För andra felkoder än 6 och 7 söker du efter felkoden i det här dokumentet under Produktinstallationsfel\avslutskoder.

 

För Program som kan distribueras utan sin grundversioner skapas installationsloggarna inte separat. Logginformation finns i PDApp-loggen.

3 Kontrollera om felet uppstod när produktuppdateringar installerades

Filen PDApp.log visar att uppdateringarna har misslyckats, till exempel: ”7 av 10 uppdateringar har installerats”, vilket innebär att 3 program har misslyckats.

I så fall misslyckas inte paketet,
men i PDApp-loggen visas det antal uppdateringar som har misslyckats.

Kontrollera att de program som du ska uppdatera (1) är installerade och (2) inte är igång när du försöker köra uppdateringarna.

Felsöka avinstallationsfel

Förutom programinstallations- och uppdateringsfel kan du stöta på problem när programmen avinstalleras. Mer information om hur du identifierar och åtgärdar fel finns i Avinstallationsfel för produkten.

Analysera loggar

Analysera Creative Cloud PDapp-loggen

I loggfilen PDApp.log finns en sammanfattande indikation på fel som kan ha inträffat under installation, avinstallation eller programuppdateringar. Mer information om orsaker och möjliga lösningar finns i de loggar som anges i det här dokumentet.

 1. Gå till filen PDapp.log i någon av följande mappar:

  Plattform

  Inloggad distribution

  Utloggad distribution

  Win

  %temp%

  C:\Windows\Temp

  Mac

  ~/Library/Logs

  /private/var/root/Library/Logs

  Obs!

  Mapparna är dolda som standard. Om det behövs kan du använda Mappalternativ (Windows) eller Terminal (Mac OS) om du vill se dolda filer.

 2. Öppna PDapp.log i en textredigerare som WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Installationsförsöken loggas sekventiellt i PDapp.log. Varje rad i loggen börjar med ett datum ochen tidsstämpel, som anger när installationsförsöket gjordes. Varje försök börjar med ett Build-versionsnummer.

  Obs!

  När du söker i PDApp-loggen bör du alltid titta på posten längst ned, eftersom de senaste posterna läggs till sist i loggen. De föregående posterna handlar om tidigare problem, som du kanske redan har löst. Om du inte kan avgöra vilket build-försök som är det senaste, raderar du PDapp.log och kör installationsprogrammet igen.

Om felloggposten ser ut så här; ”Returkoden för startkomponentprocessen är (XX). Stoppar installationen.” Felet har uppstått under installationen av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet/Adobe Setup Utility. Då går du till Vanliga felkoder för startkomponent för att få mer information om felen, deras orsaker och rekommenderade åtgärder och tillfälliga lösningar.

Vanliga felkoder för startkomponenten

Här följer ett exempel på installationsfel för Adobe Creative Cloud-datorprogrammet/Adobe Setup Utility som det visas i PDApp-loggen.

12/04/15 05:41:38:850 | [WARN] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 5044 | Returkoden för startkomponenten är (42).Stoppar installationen.

Felkod

Rekommendation

Grundorsak(er)

-1

Starta i admin-läge.

Inte startat i admin-läge.

1

Det här är ett allmänt fel. Se PDApp.log för mer information om specifik felinstans.  Eftersom detta är ett allmänt fel anger PDApp.log orsaken till den specifika felinstansen.

 

62

Byt namn på mappen PDApp på klientdatorn och försök sedan installera paketet.

Fel i den installerade Adobe Setup Utility.

pim SQLite databasstartfel

50

Stäng alla Adobe-processer på klientdatorn och försök sedan installera igen.

Om detta inte löser problemet byter du namn på PDApp-mappen och försöker sedan installera.

Systemet kan inte säkerhetskopiera de befintliga objekten under installationen. 

81

Stäng alla Adobe-processer och byt namn på PDApp-mappen.

Ett annat Adobe-installationsprogram körs.

 

82

Stäng alla Adobe-processer och byt namn på PDApp-mappen.

AAM körs.

1001 Kontrollera behörigheter för paketet (för varje mapp/fil). Behörighetsproblem med paketet

Om felloggposten ser ut så här:

Returkoden från Adobe-installationsprocessen är (XX). Stoppar installationen.” 

-ELLER-

”Produktmedia (XXXX, XX.X) installationen misslyckades...”

Då har felet uppstått när produkterna installerades. 

Produktinstallationsfel/avslutskoder

Följande är ett exempel på installationsfel som de visas i PDApp-loggen.

Den fetstilta delen av loggen visar att:

 • media (programinstallation) som misslyckades var Dreamweaver i exempel 1 och Illustrator i exempel 2
 • Paketet avinstalleras.

Exempel 1:

12/04/15 04:45:50:991 | [FATAL] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | Returkoden från Adobe-installationsprocessen är (XX).Stoppar installationen

12/04/15 04:45:50:991 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | Media misslyckades (DRWV16.0.0en_US)
12/04/15 04:45:50:991 | [INFO] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | Börjar rensa de delvis installerade nyttolasterna.

Exempel 2:

06/08/16 01:27:05:278 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | HDPIMWrapper |  |  | 3512 | Det gick inte att distribuera HD media (ILST, 20.0.0), biblioteket returnerade fel (103)...06/08/16 01:27:05:278 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3512 | Product Media (ILST, 20.0.0) installation misslyckades ... 

Om koden är 6 eller 7 går du till produktspecifika felkoder. Annars går du till Produktinstallationsfel\avslutskoder i följande tabell:

Sträng som visas med avslutskod

Avslutskod

Rekommenderad lösning

Det går inte att analyserakommandoraden.

 1

Kontrollera att kommandoradsargumenten är riktiga.

Det obevakade arbetsflödet har genomförts med fel.

6

En nödvändig komponent misslyckades.

Sök reda på felet i installationsloggarna för att seden specifikaorsaken.

Det går inte att slutföra obevakad

7

En viktig komponent misslyckades.

Sök reda på felet i installationsloggarna för att seden specifikaorsaken.

OS-version som inte stöds

9

Kontrollera att OS-versionen stöds

Filsystemsom inte stöds.

10

System (/Applications), User (~), Installer location – får inte ligga i ett

skiftlägeskänsligt filsystem.

En annan instans körs. Endast en instans åt gången kan köras.

11

a) Avsluta de andra instanser av Adobe Application Manager som körs

b) Pröva att starta om datorn

Misslyckades på grund av otillräcklig behörighet.

14

Kontrollera att installationsprogrammet körs i adminläge

Mediedatabassynkroniseringen misslyckades.

15

Det gick inte att slå samman installationsmedietsdbmed det lokala medietsdb.

a) Se till attinstallationsprogrammetinte har någraskadade databaser(dbstorleken äricke-null)

b) Uppdatera OS

c) Starta om och försök igen

d) Kontrollera behörigheter på lokala mediadb

e) Använd rensningsverktyg för att ta bort gamla installationer

Det gick inte att läsa in distributionsfilen.

16

 

Startkomponenten för Adobe Application Manager misslyckades.

18

 

Processer som står i konflikt körs.

19

a) stäng alla processer som står i konflikt

c) starta om och försök igen

Källsökvägen för installationen finns inte.

20

a) se till att installationsprogrammet inte är skadat

(Medietsdbfinns i nyttolastmappen)

b) gör en lokal kopia av installationsprogrammet och försök sedan igen,

eftersom detta kan visa på nätverksåtkomstproblem

INSTALLDIR-kontrollen misslyckades.

22

Välj en annan plats för installationen

Systemkravskontrollen misslyckas för viss nyttolast.

23

Kontrollera att systemkraven är uppfyllda

Installationsprogrammet överskrider MAX_PATH-gränsen.

25

Försök installera i en kort sökväg

Vissa av nyttolasterna kan inte hittas. Kontrollera installationsprogrammet.

26

a) Om AAMEE: prova att återskapa installationsprogrammet för att kontrollera att all

nyttolast finns i nyttolastmappen

b) Om du kör från media: försök göra en lokal kopia av installationsprogrammet och försök sedan igen

(disken kanske inte är tillgänglig)

c) Installationsprogrammet kan vara skadat. Försök med att ladda ned installationsprogrammet igen

d)Flera diskar:kontrollera att du har kopierat alla nyttolaster från skiva 2 till den lokala kopian av skiva 1

Basprodukten är inte installerad.

28

Den här korrigeringen kan bara köras om basprodukten finns installerad på datorn.

Installera basprodukten först.

Basprodukten har flyttats.

29

 

Installationen slutfördes med fel på grund av otillräckligt diskutrymme.

30

Frigör utrymme så att de nödvändiga komponenterna kan installeras

Installationen misslyckades på grund av otillräckligt diskutrymme.

31

Frigör utrymme på den valda installationsplatsen och kontrollera att det även finns tillräckligt med utrymme på systemvolymen för att de kritiska komponenterna ska kunna installeras.

Korrigeringen har redan installerats.

32

a) Produkten är uppdaterad och korrigeringen kan därför inte köras. 

b) Om du vill lösa problem som röruppdaterings-infrastrukturen, installerar du om produkten och försöker sedan köra korrigeringen igen.

Nyttolastinformationen hittades inte i Media_db.

34

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Vissa installationsfiler saknas eller är ogiltiga.

35

 

En annan MSI-installation pågår redan.

(Endast Windows. Om någon annan MSI- körs)

36

a) Låt den andraMSI-installationen slutförasförst
b) Starta om och försök igen

Valideringen misslyckades. (Binary i paketet kan ha skadats.)

37

Skapa paketet igen.

Det gick inte att skapa ARP-posten.

39

Starta om datorn och försök igen

Oj då! Ett allvarligt fel har inträffat.

9999

 

hdpim.DB-databas skrivskyddsfel

105

Om den här felkoden visas när du installerar ska du försöka att installera om paketet

Databas-skrivskyddsfel (skadad installation/dåligt behörighet).

Om problemet kvarstår kontakta kundsupport.

Processer som står i konflikt körs

131

Se felloggen för namn på processen som står i konflikt. Stäng
processen som står i konflikt och försök igen.

Det gick inte att kontrollera paketsignatur.

128

Paketet verkar vara skadat. Skapa paketet och försök igen. 

Otillräckligt diskutrymme på användarens dator  133 Skapa ledigt diskutrymme och försök att distribuera paketet igen

Allmänt installationsfel

136

Det går inte att installera produkten.Försök att installera om.

Minnesbrist i systemet, tilldelning av minne misslyckades

138

Produktinstallationen misslyckades eftersom datorn har minnesbrist.

Stäng några program, starta om och försök sedan att installera igen.

Ingen behörighet i installationskatalogen

140

Installationen av produkten misslyckas på grund av behörigheten för den valda platsen.

Åtgärda behörighetsproblemet eller välj en annan plats för installationen.

Sökvägen till filen i zip-paketet finns inte

143

Det gick inte att kopiera filen.
Kontrollera behörigheter och försök sedan installera igen.

En eller flera filer på användarens dator är låst av en annan process.  146 Starta om och försök distribuera paketet igen.

Det gick inte att kopiera filen under installationen/avinstallationen

147

Det gick inte att kopiera filen. Kontrollera behörigheter och försök igen.

Analysera de produktspecifika loggarna

 1. Navigera till loggfilerna i rätt mapp:

  • Windows 32-bitars: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64-bitars: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Loggfilens namn innehåller produktnamn och installationsdatum följt av ”.log.gz.” Tillägget .gz anger att det är ett komprimerat format. 

  Obs!

  Följande mappar är dolda som standard. Om det behövs kan du använda Mappalternativ (Windows) eller Terminal (Mac OS) om du vill se dolda filer.

 2. Använd ett dekompressionsverktyg som Winzip eller StuffIt för att expandera GZ-filen. När loggfilen har expanderats är den en ren textfil.

 3. Öppna loggfilen i WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs!

  Som standard öppnas loggfiler i Console i Mac OS. Markera all text genom att trycka på Kommando + A och sedan kopiera och klistra in den i en textredigerare innan du fortsätter.

 4. Rulla till slutet av loggfilen. Leta i avsnittet --- Sammanfattning --- efter rader som börjar med FEL (ERROR) eller ALLVARLIGT (FATAL) och som indikerar ett fel under installationen.

  Obs!

  Avsnitt som är markerade med ”Varning” indikerar inget fel. Du kan ignorera dem.

  Viktigt! Vissa poster som börjar med FEL eller ALLVARLIGT är felmeddelanden som inte går att åtgärda. Vissa meddelanden som börjar med FEL och ALLVARLIGT indikerar bara i vilken komponent felet uppstod, inte vad som orsakade felet. Se Informationsposter med FEL och ALLVARLIGT


  Det kan finnas flera fel. Felmeddelandena ser ut så här:

  FEL: 1 Fel vid återställning av kommandot ARKCreateDirectoryCommand
  FEL: 2 Det går inte att skapa katalogen ”E:ProgramFilesAdobeAdobe Contribute CC”

Informationsposter med FEL och ALLVARLIGT

Följande poster för Windows-användare anger att 64-bitarskomponenter inte kunde installeras och kan ignoreras i ett 32-bitarssystem:

 • FEL: Nyttolasten med AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} kräver beroende av:
 • FEL: Familj: CoreTech 
 • FEL: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • FEL: MinVersion: 0.0.0.0 
 • FEL: Beroendeförhållandet har inte uppfyllts eftersom denna nyttolast är x64 och inte stöds på den här datorn.

Följande poster anger att en installationskomponent har misslyckats, men orsaken anges inte. Du kan ignorera poster som följande:

 • FEL: Tar bort beroendeförhållandet från listan. Produkten kanske inte fungerar som den ska. 
 • FEL: – AdobeColorJA CC: Installationen misslyckades 
 • FEL: – Adobe ReviewPanel CC: Installationen misslyckades 
 • FEL: – Photoshop Camera Raw (64 bitar): Installationen misslyckades 
 • FEL: – Adobe Photoshop CC Core_x64: Misslyckades på grund av fel vid installation av språkpaket

Analyserar PDApp-loggen Creative Cloud för avinstallationsfel

Du kan stöta på problem när du försöker avinstallera program. 

Obs!

Om inga program installeras av paketet och du försöker avinstallera program kan du få ett felmeddelande. Då kan du ignorera felet.

Exempel på avinstallationsfel

Retur-kodenfrån Adobe-installationsprogrammets processär (16). Stoppar avinstallationen.

Exempelsträng i PDApp-felloggen

12/04/15 04:45:53:830 | [FATAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  |3316 | Returkoden från Adobe-installationsprocessen är (16).Stoppar avinstallationen. Här följer mer information om returkoder vid installations- och avinstallationsfel

Vanliga felkoder/avslutskoder

Sträng som visas med avslutskod

Avslutskod

Rekommenderad lösning

Förekomst

Användaren avbröt installationen/avinstallationen/ominstallationen.

24

 

Användaren kan ha avbrutit avinstallationen.

Produkten är inte installerad. Det går inte att avinstallera.

33

A) Du försöker avinstallera en produkt som inte är installerad. 

B) Om endast en ARP-post finns kan du försöka installera om produkten och sedan avinstallera den.

I allmänhet rapporteras det här felet av slutanvändarna.
Avinstallationen misslyckades av okänd anledning 135
Försök att avinstallera  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy