OBS! Detta dokument har ersatts efter utgivningen av Creative Cloud Packager version 1.9.3.  Titta i det här dokumentet om du vill ha installationsanvisningar för paket som skapats efter denna version av verktyget Packager.

Adobe® Exceptions Deployer distribuerar automatiskt paketen i mappen Exceptions, det vill säga de paket du annars skulle distribuera separat före och/eller efter distributionen av den huvudsakliga MSI- eller PKG-filen.

Programmet Exceptions Deployer kan endast användas för att distribuera de nyttolaster som genererats av Adobe® Creative Cloud™ Packager i mappen Exceptions. Nyttolaster som inte genererats av Creative Cloud Packager (och till exempel hämtas från webben) kan inte distribueras med programmet Exceptions Deployer.

Exceptions Deployer kopieras även till mappen Exceptions när du skapar ett paket med hjälp av Creative Cloud Packager.

Obs!

I detta dokument kallas paketen i mappen Exceptions för ”undantagsnyttolaster”.

Bakgrundsinformation om installationspaket

När du skapar ett installationspaket visar Creative Cloud Packager en lista över de program och uppdateringar som kan installeras. Där gör du dina val. Alla dessa val registreras i paketet.

När du skapar ett paket för företagsdistribution med Creative Cloud Packager skapas två mappar:

 • Mappen Build innehåller MSI- (Windows) eller PKG-filen (Mac OS) för företagsdistribution med verktyg som Microsoft SCCM, Apple ARD eller JAMF Casper Suite.
 • Mappen Exceptions innehåller de nyttolaster som måste installeras separat.

Paket i mappen Exceptions

I Windows

I Windows innehåller mappen Exceptions alla de paket som ska installeras separat.

I Windows ingick tidigare Acrobat i mappen Exceptions men i paket som skapats med Creative Cloud Packager version 1.9.3 och senare finns Acrobat i mappen Build och installeras samtidigt med de andra programmen i huvudinstallationspaketet.

I Mac OS

Om du i Mac OS markerade alternativet INAKTIVERA AIR-KOMPONENTER I PAKET på paketkonfigurationsskärmen installeras inte AIR-baserade komponenter med huvudpaketet. I stället kopieras de till mappen Exceptions, som du kan installera dem från. Installationsanvisningar finns i de följande avsnitten.

Om du använder Mac OS och inte markerade alternativet INAKTIVERA AIR-KOMPONENTER I PAKET på paketkonfigurationsskärmen kopieras inga komponenter till mappen Exceptions.

Installationssekvens för paket i mappen Exceptions

Med undantag av Acrobat XI för Windows (i äldre paket) ska alla paket i mappen Exceptions distribueras efter att du har distribuerat MSI- eller PKG-huvudpaketet. Acrobat XI för Windows ska däremot distribueras före distributionen av huvudpaketet.

Om du använder programmet Exceptions Deployer för att distribuera Acrobat XI i Windows måste du därför köra programmet Exceptions Deployer innan du distribuerar MSI-huvudpaketet (i pre-läge). För alla övriga paket kör du programmet Exceptions Deployer efter att du distribuerat huvudpaketen (i post-läge). Om mappen Exceptions både innehåller Acrobat för Windows och andra paket kör du programmet Exceptions Deployer två gånger – en gång före distributionen av MSI-huvudpaketet (detta distribuerar Acrobat för Windows) och en gång efter distributionen av MSI-huvudpaketet (detta distribuerar övriga paket).

För Acrobat DC krävs inte programmet Exception Deployer. För Acrobat DC behöver du bara köra setup.exe i mappen Build så installeras Acrobat DC, vald typ av licens och eventuella huvudprogram som inte hittats i katalogen Exceptions.

Om det fortfarande finns program i mappen Exceptions måste du köra ExceptionDeployer med alternativet post-installation för att installera dem. Dessa program är bland annat Adobe Scout, Edge Reflow, Edge Code, Gaming SDK och Adobe Help.

Anvisningar om hur du installerar Adobe DC manuellt finns i Distribuera Adobe Acrobat.

Distributionsskript för CCP

I Windows kan du använda följande skript för att distribuera Creative Cloud Packager. Det bifogade skriptet är ett exempel och du kan använda det efter att du redigerat det enligt paketet du distribuerar:

 • Språk: @cd /d "%~dp0"
 • Namnen på MSI-filen och loggfilen: start /wait msiexec /i "<msi_file_name>.msi" /qn /lv* "<loggfilens_namn>.log
REM ------------------------------------------------------------------------------------------------
REM Example Creative Cloud Packager deployment script
REM Please note: change language and MSI and log filenames to match the package being used
REM then save this file inside the package, alongside the .ccp file defining the package
REM 2018 Adobe Inc. - for support please visit http://www.adobe.com/support/
REM ------------------------------------------------------------------------------------------------

REM Ensure script is running in the directory from which is was executed
@setlocal enableextensions
@cd /d "%~dp0"

REM Example with German installLanguage option; replace de_DE with fr_FR, en_GB, en_US etc. as required
cd Exceptions
 exceptionDeployer.exe --workflow=install --mode=pre --installLanguage=de_DE
cd ..\Build
 start /wait msiexec /i "Adobe CC All.msi" /qn /lv* "%TEMP%\CC_all_msiexec.log"
cd ..\Exceptions
 exceptionDeployer.exe --workflow=install --mode=post

Hämta

Använda programmet Exceptions Deployer för distribution av undantagsnyttolaster

ZIP-paketet för programmet Exceptions Deployer

ZIP-paketet innehåller två filer:

 • Filen ExceptionDeployer, som är den körbara filen för programmet Exceptions Deployer
 • Filen ExceptionConfig, som innehåller konfigurationsrelaterad information om undantagsnyttolaster.

Obs!

Gör inga ändringar i filen ExceptionConfig – den innehåller intern konfigurationsrelaterad information som används av programmet Exceptions Deployer.

Programmet Exceptions Deployer ska köras från mappen Exceptions. Det kopieras till mappen Exceptions när du skapar ett paket med hjälp av Creative Cloud Packager.

Krav för att köra programmet Exceptions Deployer

 • Programmet Exceptions Deployer måste startas med administratörsinloggningsuppgifter.
 • Endast en instans av programmet Exceptions Deployer kan köras på en dator.

Syntax för och beskrivning av programmet Exceptions Deployer

Kör programmet Exceptions Deployer från mappen Exceptions med följande syntax. Parametrarna i fetstil är obligatoriska.

ExceptionDeployer 
	--workflow=install 
	--mode=pre|post 
	--INSTALLDIR=<path_of_installation directory> 
	--installLanguage=<locale_code for Acrobat>
	--abortOnFail
	--help

Obs!

Alternativet installLanguage är bara nödvändigt om du installerar Acrobat för Windows.

Parameter Beskrivning
--workflow=install
Arbetsflödet som programmet Exceptions Deployer används i. För närvarande är install det enda arbetsflödet.
--mode=pre|post

Anger om programmet Exceptions Deployer körs före eller efter distributionen av huvudpaketet.

Ange pre om du kör programmet Exceptions Deployer för att distribuera undantagsnyttolasten före distributionen av huvudpaketet. För närvarande är Acrobat för Windows det enda paket som ska distribueras före MSI-huvudpaketet. Därför måste programmet Exceptions Deployer köras före distributionen av huvudpaketet.

Ange post om du kör programmet Exceptions Deployer för att distribuera undantagsnyttolasten efter distributionen av huvudpaketet. För närvarande måste alla undantagsnyttolaster med undantag för Acrobat för Windows distribueras efter distributionen av huvudpaketet.

Obs! Vi rekommenderar att du kör programmet Exceptions Deployer i både pre- och post-läget

--INSTALLDIR=<sökväg till installationskatalogen>
Sökvägen till katalogen som undantagsnyttolasterna ska installeras i.

Undantagsnyttolaster ska installeras på samma plats som MSI- eller PKG-filen har installerats på. Du bör ha angett den informationen på konfigurationsskärmen när du skapade huvudpaketet.

Om du inte anger det här alternativet installeras undantagsnyttolasterna på den standardplats som är angiven i nyttolasten.
--installLanguage Anger språkversion för Acrobat-paketet.

Obs! Det här alternativet är bara obligatoriskt om du distribuerar Acrobat för Windows. Om du anger det här alternativet för andra paket ignoreras det.

En lista över tillgängliga språkversioner av Acrobat för en viss programsvit finns i avsnittet Språkversioner för olika Acrobat-konfigurationer.
--abortOnFail
Anger om programmet Exceptions Deployer ska fortsätta med distributionen av nästa paket om distributionen av ett av paketen misslyckades.

Standardvärdet är false, d.v.s. att om ett av paketen inte kan distribueras avslutas inte programmet Exceptions Deployer utan fortsätter med distributionen av nästa paket.
--help
Visar kommandon och syntax.

Exempel

 • Följande kommando används för att distribuera Acrobat för Windows. (Du minns säkert att Acrobat för Windows ska distribueras före distributionen av huvudpaketet.) Alternativet --mode=pre anger att programmet Exceptions Deployer körs före distributionen av huvudpaketet. installLanguage anges som en_US (Engelska (USA) – det här alternativet är även obligatoriskt för distribution av Acrobat för Windows.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre --installLanguage=en_US

 • Följande kommando används för att distribuera alla paket i mappen Exceptions (undantaget Acrobat-paketet för Windows om det finns). Alternativet --mode=post anger att programmet Exceptions Deployer körs efter distributionen av huvudpaketet. Lägg märke till att alternativet --installLanguage inte är nödvändigt här. Och eftersom alternativet --INSTALLDIR inte har angetts distribueras undantagsnyttolasten till den standardplats som är angiven i nyttolasten.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post

 • Följande kommando anger att paketinnehållet i mappen Exceptions ska distribueras till katalogen \test på klientdatorn. Du förutsätts redan ha distribuerat huvudpaketet till platsen \test på klientdatorn.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --INSTALLDIR=\test

 • Följande kommando anger att paket ska installeras på platsen \test på klientdatorn. Eftersom alternativet abortOnFail är angett till true avslutas programmet Exceptions Deployer om ett av paketen inte kan distribueras, i stället för att fortsätta med distributionen av nästa paket.

ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --INSTALLDIR=\test --abortOnFail=true

Returvärden

Efter körning returnerar programmet Exceptions Deployer ett av följande värden:

0 Undantagsnyttolasterna har distribuerats
1 Allmänt fel, t.ex. ett internt fel
2 En eller flera nyttolaster gick inte att distribuera. Som exempel kan endast två av tre nyttolaster ha distribuerats korrekt.

Detaljerad information finns i loggfilen för programmet Exceptions Deployer, som förklaras i nästa avsnitt.

Använda huvudsidan för programmet Exceptions Deployer i Mac OS

I Mac OS kan du använda Man-sidan för Adobe Exceptions Deployer för att få information om syntaxen och kommandoradsanvändning. Följ de här stegen för att konfigurera Man-sidan:

 1. Montera DMG-filen för programmet Exceptions Deployer.
 2. Öppna en kommandoterminal
 3. Ändra katalogen till den monterade DMG-filen.
 4. Kör följande kommando:
  sudo sh Install_XDAManPage.sh

Detta installerar huvudsidan för programmet Exceptions Deployer. Nu kan du få information om syntax och användning genom att köra kommandot man ExceptionDeployer.

Loggfil för programmet Exceptions Deployer

Loggfilen för programmet Exceptions Deployer innehåller detaljerad information om händelser som inträffar under distributionen av undantagsnyttolaster.

Loggfilen heter ExceptionDeployer.log. Filen placeras på följande platser:

 • I Windows finns loggfilen på platsen %temp% location.
 • I Mac OS finns loggfilen i mappen ~/Library/Logs/.

Här följer utdrag av innehållet i exempelloggfiler:

ExceptionDeployer.log i Windows: före distribution av MSI-huvudfilen

11/22/2011 15:19:36[INFO] ExceptionDeployer - Build Version - 3.0.35.0
11/22/2011 15:19:36[INFO] ExceptionDeployer - Logging Level verbosity Set to 4
11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - 

11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - Launching the ExceptionDeployer...
11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer - *********************************
11/22/2011 15:19:36 [INFO] ExceptionDeployer -  AcrobatProfessional10.0-EFG

11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0).
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AcrobatProfessional10.0-EFG)
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - *********************************
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - *********************************
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - 

11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - *********************************
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer -  AdobeContentViewer-mul

11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Install information not found for this payload. Skipping the payload.
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment skipped for (AdobeContentViewer-mul)
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - *******************************
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
##################################################
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - Ending the ExceptionDeployer Return Code (0)
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ###########################################
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - ###########################################
11/22/2011 15:21:24 [INFO] ExceptionDeployer - 

ExceptionDeployer.log i Mac OS: efter distribution av PKG-huvudfilen

Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Build Version - 3.0.35.0
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Logging Level verbosity Set to 4
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Launching the ExceptionDeployer...
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[ERROR] ExceptionDeployer - ExceptionDeployer not launched with Admin privileges.
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Ending the ExceptionDeployer Return Code (1)
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:24:08 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Build Version - 3.0.35.0
Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Logging Level verbosity Set to 4
Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Launching the ExceptionDeployer...
Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:24:34 2011	[INFO] ExceptionDeployer -  AdobeContentViewer-mul

Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0).
Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeContentViewer-mul)
Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:24:56 2011	[INFO] ExceptionDeployer -  AdobeDreamweaverWidgetsBrowser1.0-mul

Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0).
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeDreamweaverWidgetsBrowser1.0-mul)
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer -  AdobeHelp

Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0).
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeHelp)
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:02 2011	[INFO] ExceptionDeployer -  AdobeStory1.0-mul

Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - The process return code is (0).
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Exception deployment passed for (AdobeStory1.0-mul)
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - **************************************************
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - Ending the ExceptionDeployer Return Code (0)
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - ##################################################
Tue Nov 22 16:25:10 2011	[INFO] ExceptionDeployer - 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy