Sisällön vieminen HTML-muotoon

HTML-muotoon vieminen on helppo tapa saada InDesign-sisältö internetvalmiiseen muotoon. Kun viet sisältöä XHTML-muotoon, voit valita, miten teksti ja kuvat viedään. InDesign säilyttää viedyssä sisällössä käytettyjen kappale-, merkki-, objekti-, taulukko- ja solutyylien nimet merkitsemällä HTML-sisällön samannimisillä CSS-tyyliluokilla. Adobe Dreamweaverillä tai muulla CSS-yhteensopivalla HTML-editorilla voit nopeasti ottaa sisällössä käyttöön muotoiluja sekä asetteluja.

Vietävät kohteet

InDesign vie kaikki jutut, linkitetyt ja upotetut kuvat, SWF-elokuvatiedostot, alaviitteet, tekstimuuttujat (tekstinä), luettelomerkityt ja numeroidut luettelot, sisäiset ristiviittaukset sekä tekstiin tai verkkosivuille siirtävät hyperlinkit. Taulukot voidaan viedä myös HTML-muodossa. InDesign säilyttää taulukon muotoilun, kuten taulukon ja solun viivat. Taulukoille annetaan yksilöivät tunnisteet, ja niihin voidaan viitata Spry-tietojoukkoina Dreamweaverissa. Sijoitetut audio- ja h.264-videotiedostot sisällytetään HTML5 <audio>- ja <video>-nimiöihin. InDesign vie myös piirtämäsi objektit (kuten suorakulmiot, soikiot ja monikulmiot), liitetyt objektit (myös liitetyt Illustrator-kuvat) ja ääriviivoiksi muunnetun tekstin.

Viemättä jäävät kohteet

InDesign ei vie hyperlinkkejä (paitsi verkkosivujen linkkejä ja tekstilinkkejä, jotka siirtävät saman julkaisun tekstiankkureihin), XML-nimiöitä, kirjoja, kirjanmerkkejä, SING-glyyfejä, sivun siirtymiä, hakemistomerkkejä, taittopöydän kohteita, joita ei ole valittu ja jotka eivät koske sivua, eikä sivupohjakohteita (ellei niitä korvata tai valita ennen vientiä).

Vieminen HTML-muotoon

  1. Jos et aio viedä koko julkaisua, valitse vietävät tekstikehykset, tekstialue, taulukkosolut tai grafiikka.
  2. Valitse Tiedosto > Vie ja valitse sitten HTML Tallenna nimellä -luettelosta.

  3. Määritä HTML-julkaisun nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.

  4. Määritä haluamasi asetukset HTML-vientiasetukset-valintaikkunan Yleiset-, Kuva- ja Lisäasetukset-kohdissa ja valitse sitten OK.

Ohjelma luo julkaisun käyttämällä määritettyä nimeä sekä .html-tunnistetta (kuten uutiskirje.html). Jos Web-kuvien alikansio (kuten uutiskirjeen-Web-kuvat) on määritetty, se tallennetaan samaan sijaintiin.

HTML-vientiasetukset

Määritä HTML-valintaikkunaan seuraavat asetukset.

Yleiset

Yleiset asetukset
Yleiset asetukset

Vie:

Määrittää, viedäänkö koko julkaisu vai vain valitut kohteet. Jos valittuna on tekstikehys, koko juttu, mukaan lukien ylijuokseva teksti, viedään.

Jos valitset julkaisun, viedään kaikkien aukeamien kaikki sivukohteet lukuun ottamatta näkymättömien tasojen sivukohteita sekä sivupohjakohteita, joita ei ole ohitettu. Myös XML-nimiöt ja luodut hakemistot ja sisällysluettelot ohitetaan.

Sisällön järjestys:

Voit määrittää sivuobjektien lukemisjärjestyksen.

Sivuasettelun perusteella: Lukemisjärjestys määräytyy sivulla olevien kohteiden sijainnin perusteella.

Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen lukemalla sivun vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Joissakin tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, muotoiluelementit eivät aina ole halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

(Vain aasialaiset versiot) Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen julkaisun sidonnan mukaan (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle).

Sama kuin XML-rakenne: Jos valitset Sama kuin XML-rakenne, XML-rakennepaneeli määrää viedyn sisällön järjestyksen ja sen, mitä sisältöä viedään. Jos sisältö on jo nimiöity, voit vain vetää nimiöitä XML-rakenne-paneeliin ja asettaa XHTML:n vientijärjestyksen. Jos sisältöä ei ole nimiöity, voit valita Lisää nimiöimättömät kohteet XML-rakennepaneelista ja tuottaa nimiöt, jotka voit sitten järjestää uudelleen. Jos haluat ohittaa viennissä jonkin tietyn kohteen, voit vain poistaa nimiön XML-rakenne-paneelista. (Nimiön poistaminen ei poista sisältöä INDD-tiedostosta.) Katso Sivukohteiden nimiöinti.

Sama kuin artikkelipaneelissa: Lukemisjärjestys määräytyy Artikkelit-paneelissa olevien elementtien järjestyksen perusteella. Vain valitut artikkelit viedään. Lisätietoja: Artikkeleiden sisällyttäminen vientiä varten.

Muotoiluasetukset:

Valitse luettelomerkkien ja numeroinnin muotoiluasetukset.

Luettelomerkit: Valitse Osoita järjestämättömiin luetteloihin, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohde-elementeiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon nimiöllä. Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi nimiöllä. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäisiä automaattisia luettelomerkkejä, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Numerot: Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäistä automaattista numerointia, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

●  Osoita järjestettyihin luetteloihin: Muuntaa numeroidut luettelot luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon nimiöllä.

●  Muunna tekstiksi: Muuntaa numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Näytä HTML viennin jälkeen:

Käynnistää selaimen, jos käytettävissä.

Kuva

Kuva-asetukset
Kuva-asetukset

Kuvien kopiointi:

Määritä, miten kuvat viedään HTML-muotoon.

Alkuperäinen: Vie alkuperäisen kuvan <document_name>-web-images-alikansioon. 

Optimoitu: Voit asetuksia muuttamalla määrittää, kuinka kuva viedään.

Palvelinpolun linkki: Tällä asetuksella kuvia ei viedä alikansioon, vaan niille annetaan paikallinen URL-osoite (esimerkiksi ”kuvat/”), joka näkyy kuvatiedoston edessä. Linkkimäärite näyttää määrittämäsi reitin ja tunnisteen HTML-koodissa. Tämä asetus on erityisen tehokas, kun olet itse muuntamassa kuvia internetyhteensopiviksi kuviksi.

Säilytä sivuasettelun ulkoasu:

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää sivuasettelussa olevia kuvaobjektien määritteitä.

Tarkkuus (ppi):

Valitse kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4). Voit valita kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

Kuvan koko:

Määritä, käytetäänkö kiinteää kuvakokoa vai suhteutetaanko se sivulla olevaan tekstiin. Suhteessa tekstijuoksutukseen -asetus määrittää suhteellisen prosenttiarvon InDesign-sivuleveyteen suhteutetun tekstijuoksutuksen perusteella. Tätä asetusta käytettäessä kuvat skaalataan suhteessa lukualueen tekstiin.

Kuvan tasaus ja välistys:

Määritä kuvan tasaus: vasemmalle, keskelle tai ylös. Voit myös määrittää tasauksen ylös tai alas.

Kuvan muuntaminen:

Voit valita, muunnetaanko dokumentin optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään. PNG-asetuksen valinta poistaa kuvien pakkausasetukset käytöstä. Käytä PNG-asetusta häviöttömiin tai läpinäkyviin kuviin.

GIF-asetukset (paletti):

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä. Valitse Sovitettu (ei sirontaa), jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Verkko, jos haluat muodostaa paletin verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Valitse Lomita, jos haluat ladata kuvat progressiivisesti niin, että rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset (kuvan laatu):

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

JPEG-asetukset (muotoilumenetelmä):

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan verkkosivulla. Valitse Etenevä , jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan Web-selaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Perusviiva , jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Ohita objektin vientiasetukset:

Yksittäisissä kuvissa käytetään Ohita objektin vientiasetukset ‑toiminnon asetuksia. Lisätietoja: Objektin vientiasetusten käyttäminen.

Lisäasetukset

Lisäasetukset
Lisäasetukset

Määritä CSS- ja JavaScript-asetukset Lisäasetukset-kohdassa. CSS (Cascading Style Sheet) ‑tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun verkkosivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä. Sivun sisältö (HTML-koodi) sijaitsee itse HTML-tiedostossa ja koodin esityksen määrittävät CSS-säännöt puolestaan sijaitsevat toisessa tiedostossa (ulkoisessa tyyliarkissa) tai HTML-julkaisun sisällä (tavallisesti Otsikko-osiossa). Voit esimerkiksi määrittää valitulle tekstille eri kirjasinkokoja ja käyttää CSS:ää määrittämään Web-sivun lohkotason elementtien muodon ja sijoittelun.

Älä sisällytä luokkia HTML:ään:

Valitse tämä asetus, jos et halua sisällyttää luokkia HTML-tiedostoon. Tällöin nimiön luokka- ja tunnus-määritteet poistetaan HTML-tiedoston viennin aikana. Myös HTML-tiedostossa olevat redundantit div-nimiöt poistetaan.

Sisällytä luokat HTML:ään:

Valitse tämä asetus, jos haluat sisällyttää luokat HTML-tiedostoon.

Luo CSS: Määritä, haluatko InDesignin luovan vientitiedostolle CSS-tyyliarkin. Jos valitset Luo CSS -asetuksen, voit myös valita Säilytä paikalliset ohitukset -asetuksen, jos haluat sisällyttää paikalliset muotoilut, kuten kursivoinnin ja lihavoinnin.

Säilytä paikalliset ohitukset: Sisällytä paikallinen muotoilu, kuten kursivoitu tai lihavoitu.

Lisää tyyliarkki:

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL, esimerkiksi "/styles/style.css"). InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen. Dreamweaverin avulla voit vahvistaa ulkoisen CSS-tyyliarkin määritykset.

JavaScript-asetukset:

Valitse Lisää komentosarja, jos haluat suorittaa JavaScript-komentosarjan, kun HTML-sivu avataan. InDesign ei tarkista, onko JavaScript olemassa tai kelvollinen.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi