Viivaohjainten luominen

Viivainlinjat eroavat ruudukoista siinä, että niitä voi sijoittaa vapaasti sivulle tai taittopöydälle. Voit luoda kahdentyyppisiä viivainlinjoja: sivun apuviivat näkyvät vain sillä sivulla, jolla ne on luotu, kun taas aukeaman apuviivat näkyvät monisivuisen aukeaman kaikilla sivuilla ja taittopöydällä. Voit siirtää minkä tahansa viivainlinjan taittopöydälle. Viivainlinjat näkyvät, jos näkyvissä on se taso, jolla linjat luotiin.

Uudet viivainlinjat tulevat aina näkyviin kohdeaukeamalla. Jos julkaisuikkunassa on samanaikaisesti näkyvissä useita aukeamia ja vedät uuden apuviivan ikkunaan, uusi apuviiva tulee näkyviin vain kohdeaukeamalla.

Julkaisuikkunan apuviivat
Julkaisuikkunan apuviivat

A. Aukeaman apuviiva B. Sivun apuviiva 

Viivainlinjan luominen

 1. Varmista, että viivaimet ja apuviivat ovat näkyvissä ja että kohteeksi on määritetty oikea aukeama. Näytä julkaisu normaalissa näyttötilassa, älä esikatselutilassa.
 2. Jos julkaisussa on useita tasoja, valitse taso napsauttamalla sen nimeä Tasot-paneelissa.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat luoda sivun apuviivan, sijoita osoitin vaaka- tai pystyviivaimen sisäpuolelle ja vedä se halumaasi kohtaan kohdeaukeamalla. Jos pudotat apuviivan taittopöydälle, se ulottuu taittopöydän ja aukeaman yli sekä toimii myöhemmin sivulle vedettäessä apuviivana.

  • Jos haluat luoda aukeaman apuviivan, vedä vaaka- tai pystyviivainta. Pidä osoitin taittopöydällä ja sijoita apuviiva haluamasi paikkaan kohdeaukeamalla.

  • Jos haluat vaihtaa vaaka- ja pystyapuviivojen välillä, valitse apuviiva ja pidä Alt- (Windows) tai Optio- (Mac OS) -painike painettuna.

  • Jos taittopöytä ei ole näkyvissä (esimerkiksi käytettyäsi lähennystä), voit luoda aukeaman apuviivan painamalla Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) samalla, kun vedät vaaka- tai pystyviivaimen kohdeaukeamalle.

  • Jos haluat luoda aukeaman apuviivan vetämättä, kaksoisnapsauta haluamaasi vaaka- tai pystyviivaimen kohtaa. Jos haluat, että ohjausviiva tarttuu lähimpään jakomerkkiin, pidä vaihtonäppäintä alhaalla ja napsauta viivainta.

  • Voit luoda samanaikaisesti pysty- ja vaaka-apuviivan painamalla Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) samalla, kun vedät kohdeaukeaman viivainten leikkauskohdan haluamaasi sijaintiin.

Pysty- ja vaaka-apuviiva
Samanaikaisesti luodut pysty- ja vaaka-apuviivat

Huomautus:

Jos haluat siirtää viivainlinjan numeerisesti, valitse apuviiva ja anna Ohjauspaneeliin X- ja Y-arvot.

Tasavälisten sivun apuviivojen luominen

 1. Jos julkaisussa on useita tasoja, valitse taso napsauttamalla sen nimeä Tasot-paneelissa.
 2. Valitse Sivuasettelu > Luo apuviivat.
 3. Kirjoita Määrä-kohtaan arvo, joka määrittää luotavien rivien tai palstojen määrän.
 4. Väli-arvo määrittää rivien tai palstojen välin. Määritä aluksi pieni arvo, kuten yksi pica. Jos välit ovat suuria, palstoille jää vain vähän tilaa.

  Luo apuviivat -komennolla luodut palstat eivät ole samoja kuin Sivuasettelu > Reunukset ja palstat -komennolla luodut palstat. Luo apuviivat -komennolla luoduille palstoille ei esimerkiksi voi juoksuttaa tekstiä, kun palstalle sijoitetaan tekstitiedosto. Luo automaattisesti juoksutettavan tekstin tarvitsema pääpalstajako Reunukset ja palstat -komennolla. Luo ruudukot ja muut sivuasettelun apuvälineet Luo apuviivat -komennolla.

 5. Sivureunusten sisäpuoliset apuviivat luodaan valitsemalla Sovita apuviivat> Reunukset, kun taas sivureunojen sisäpuoliset apuviivat luodaan valitsemalla Sivu.
  Tasaisin välein olevat viivainlinjat
  Tasaväliset viivainlinjat sivun reunusten sisäpuolella (vasen) ja sivun reunojen sisäpuolella (oikea)

 6. Jos haluat poistaa nykyiset apuviivat (myös lukien lukittujen tai kätkettyjen tasojen apuviivat), valitse Poista nykyiset viivainlinjat.
 7. Voit tarkastella asetusten vaikutusta Esikatselu-toiminnolla. Napsauta sitten OK.

Huomautus:

Luo apuviivat -komennolla luodaan vain apuviivoja sivulle, ei aukeamalle.

Huomautus:

Jos haluat sijoittaa nykyiset apuviivat tasaisin välein, valitse apuviivat (vedä niitä tai paina vaihtonäppäintä, kun napsautat hiirellä). Valitse sitten Ohjauspaneelista Käytä välejä, kirjoita välin arvo tekstiruutuun ja vahvista se painamalla Enter- tai Return-näppäintä. Valitse Käytä välejä ‑asetuksen vasemmalta puolelta joko Jaa vaakasuunnassa keskelle  tai Jaa pystysuunnassa keskelle .

Apuviivojen näyttäminen ja kätkeminen

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä kaikki viivainlinjat sekä reunusten ja palstojen apuviivat, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä/Kätke apuviivat.
 • Jos haluat näyttää tai kätkeä vain yksittäisen tason viivainlinjat muuttamatta tason objektien näkyvyyttä, kaksoisnapsauta tason nimeä Tasot-paneelissa ja valitse Näytä apuviivat tai poista kyseinen valinta. Valitse lopuksi OK.
 • Jos haluat näyttää tai kätkeä apuviivat ja kaikki muut tulostumattomat elementit, napsauta Esikatselutila-kuvaketta  työkalupaneelin alareunassa.

Viivainlinjojen käyttäminen

Voit muuttaa yhden viivainlinjan ominaisuuksia tai siirtää, leikata, kopioida, liittää ja poistaa useita viivainlinjoja yhtä aikaa. Leikatut tai kopioidut viivainlinjat voi liittää toisille sivuille tai toisiin julkaisuihin, mutta ei toisiin ohjelmiin. Muuta tiettyjen apuviivojen ominaisuuksia valitsemalla muokattavat apuviivat. Muutoin Viivainlinjat-komento määrittää vain uusien apuviivojen oletusarvot.

Viivainlinjojen valitseminen

Valitsemattomat viivainlinjat näkyvät oletusarvoisesti vaaleansinisinä. Valitut viivainlinjat korostetaan niiden tason värillä. Kun apuviiva valitaan, Ohjauspaneelin Viitekohta-kuvakkeeksi tulee  tai . Kuvakkeet edustavat valittua apuviivaa.

 • Valitse yksittäinen viivainlinja valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla . Kun napsautat apuviivaa, se korostetaan oman tasonsa värillä.

Huomautus:

Jos viivainlinjaa ei voi valita ja olet varma, että Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Lukitse apuviivat ‑komento ei ole käytössä, apuviiva voi olla sivupohjassa tai tasolla, jonka apuviivat on lukittu.

 • Jos haluat valita useita viivainlinjoja, pidä vaihtonäppäintä alhaalla valitessasi viivainlinjat valinta- tai suoravalintatyökaluilla. Voit siirtää useita apuviivoja myös vetämällä. Varmista, että valintakehys ei kosketa muita objekteja tai sulje niitä sisäänsä.
 • Jos haluat valita kaikki kohdeaukeaman viivainlinjat, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+G (Windows) tai komento+optio+G (Mac OS).

Viivainlinjojen siirtäminen

 1. Tee valintatyökalua  tai suoravalintatyökalua  käyttämällä jokin seuraavista:
  • Siirrä viivainlinjaa vetämällä.

  • Siirrä useita viivainlinjoja valitsemalla haluamasi linjat vaihtonäppäin alhaalla ja vetämällä niitä.

   Siirrä valittuja viivainlinjoja samalla tavalla kuin mitä tahansa valittua objektia. Voit siirtää viivainlinjoja esimerkiksi nuolinäppäimillä ja Ohjaus- tai Muunnos-paneelia käyttämällä.

  • Tartuta apuviiva viivaimen jakomerkkeihin pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja vetämällä viivaa. Valitse apuviiva pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja napsauttamalla hiiren painiketta.

  • Jos haluat siirtää aukeaman apuviivaa, vedä sen taittopöydällä olevaa osaa tai pidä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla, kun vedät viivaa sivulta.

  • Jos haluat siirtää apuviivoja toiselle sivulle tai toiseen julkaisuun, valitse ensin yksi tai useampi apuviiva ja sitten Muokkaa > Kopioi tai Muokkaa > Leikkaa. Siirry toiselle sivulle ja valitse Muokkaa > Liitä. Jos apuviiva liitetään sivulle, jonka koko ja suunta ovat samat kuin alkuperäisen sivun, apuviivat näkyvät samoissa paikoissa.

Huomautus:

Liitä-toiminto muistaa tasot -asetus vaikuttaa tasoon, jolle liitetyt apuviivat siirretään.

Viivainlinjojen poistaminen

 • Poista yksittäiset apuviivat valitsemalla haluamasi viivainlinjat ja painamalla Delete-näppäintä. (Voit poistaa viivainlinjoja myös vetämällä ja pudottamalla ne viivaimelle.)
 • Voit poistaa kaikki viivainlinjat kohdeaukeamasta napsauttamalla apuviivaa tai viivainta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai osoittamalla sitä Ctrl-näppäin painettuna (Mac OS) ja valitsemalla sitten Poista kaikki aukeaman apuviivat.

Jos et voi poistaa apuviivaa, se on ehkä lukittu tai sijaitsee sivupohjassa tai lukitulla tasolla.

Viivainlinjojen mukauttaminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat muuttaa vähintään yhden viivainlinjan asetuksia, valitse haluamasi viivainlinjat.

  • Jos haluat määrittää uusien viivainlinjojen oletusasetukset, poista kaikkien apuviivojen valinnat napsauttamalla tyhjää aluetta.

 2. Valitse Sivuasettelu > Viivainlinjat.
 3. Määritä Näyttökynnys-kohtaan pienin suurennus, jolla viivainlinjat näkyvät. Tämä estää sen, että viivainlinjat näkyisivät liian lähellä toisiaan alhaisemmilla suurennuksilla.
 4. Valitse Väri-kohtaan haluamasi väri tai valitse Mukautettu ja määritä väri värinvalitsimella. Valitse lopuksi OK.

Huomautus:

Voit määrittää nykyisen suurennuksen uusien viivainlinjojen näyttökynnykseksi painamalla Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) samalla, kun vedät valitsemiasi viivainlinjoja.

Viivainlinjojen lukitseminen ja vapauttaminen

 • Jos haluat lukita tai vapauttaa kaikki viivainlinjat, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Lukitse apuviivat tai poista kyseisen asetuksen valinta.
 • Jos haluat lukita tai vapauttaa vain yksittäisen tason viivainlinjat muuttamatta tason objektien näkyvyyttä, kaksoisnapsauta tason nimeä Tasot-paneelissa ja valitse Lukitse apuviivat tai poista kyseisen asetuksen valinta. Valitse lopuksi OK.

Viivainlinjojen pinoamisjärjestyksen muuttaminen

Viivainlinjat näkyvät oletuksena kaikkien muiden apuviivojen ja objektien edessä. Jotkin viivainlinjat voivat kuitenkin estää kapeiden viivojen kaltaisten objektien näkymisen. Voit näyttää viivainlinjat muiden objektien edessä tai takana muuttamalla Apuviivat taustalla -asetusta. Objektit ja viivainlinjat ovat tästä asetuksesta riippumatta aina reunusten ja palstojen apuviivojen edessä. Apuviivojen sijoittaminen eri tasoille järjestää ne rakenteellisesti, mutta niiden pinoamisjärjestys ei muutu näytössä. Apuviivat taustalla pinoaa kaikki viivainlinjat samaan yhdistelmään suhteessa sivujen objekteihin.

Oletuspinoamisjärjestys
Oletuspinoamisjärjestys

A. Viivainlinjat B. Sivun objektit C. Reunusten ja palstojen apuviivat D. Sivu 
 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Windows) tai InDesign > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Mac OS).
 2. Valitse ensin Apuviivat taustalla ja sitten OK.

Objektien tartuttaminen apuviivoihin ja ruudukkoihin

Objektien tarkka kohdistaminen apuviivoihin on helpompaa, kun toiminto Tartu apuviivoihin tai Tartu julkaisuruudukkoon on käytössä. että objektin reunat tarttuvat (vedetään) lähimpään leikkauskohtaan tai apuviivaan, kun objektia vedetään, siirretään tai sen kokoa muutetaan.

Objekti kiinnitetään apuviivoihin säädettävällä tarttumisalueella. Ruudukko on etusijalla, jos sekä Tartu apuviivoihin- että Tartu ruudukkoon -valinnat ovat käytössä.

Muista seuraavat periaatteet, kun kohdistat objekteja apuviivoihin ja ruudukkoihin:

 • Jos haluat kiinnittää objektin apuviivaan, vedä objektia apuviivaa kohti, kunnes vähintään yksi objektin reunoista on apuviivan tarttumisalueella.

 • Objekti voi tarttua vain näkyviin apuviivoihin. Objektit voivat kuitenkin tarttua julkaisuruudukkoihin ja rivirekistereihin, vaikka ne eivät näkyisi.

 • Yhden tason objektit tarttuvat millä tahansa toisella tasolla näkyviin viivainlinjoihin. Jos et halua objektien tarttuvan jonkin toisen tason apuviivoihin, kätke kyseisen tason apuviivat.

 • Jos haluat kiinnittää tekstirivin rivirekisteriin, valitse ohjauspaneelin valikosta tai Kappale-paneelivalikosta Ruudukon tasaus > Länsimaisen merkin peruslinja. Voit myös valita Ruudukon tasaus ‑kohdan saraketyyliasetuksista Ruudukkoasetuksiksi Länsimaisen merkin peruslinja.

 • Tekstin perusviivat tarttuvat rivirekisteriin, kun Kohdista rivirekisteriin  ‑asetus on valittu yksittäisille kappaleille tai kappaletyyleille.

 1. Valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat ja varmista, että Tartu apuviivoihin on valittuna (merkitty rastilla).

  Huomautus:

  Tartu apuviivoihin -komento ohjaa sekä apuviivoihin että rivirekisteriin tarttumista.

 2. Voit määrittää tarttumisalueen valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Windows) tai InDesign > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Mac OS). Kirjoita tarttumisalueen arvo ja valitse OK. Arvo määritetään aina kuvapisteinä.

Älykkäiden apuviivojen käyttäminen

Älykkäät apuviivat -ominaisuuden avulla voit kiinnittää objekteja helposti kohteisiin asettelussasi. Kun vedät tai luot objektin, tilapäiset apuviivat tulevat näyttöön. Nämä ilmaisevat, että objekti on kohdistettu reunaan tai sivun keskelle tai toisen sivun kohteen mukaan.

Älykkäät apuviivat on valittu oletusarvoisesti. Voit poistaa älykkäät apuviivat tai jonkin niiden luokista käytöstä:

Älykäs objektien kohdistus

Älykäs objektien kohdistus helpottaa sivukohteiden kiinnittämistä keskelle tai reunoille. Kiinnittämisen lisäksi älykkäät apuviivat piirtyvät dynaamisesti ja ilmaisevat, mihin objektiin kiinnitetään.

Älykkäät mitat

Älykäs mittapalaute tulee näkyviin, kun muutat sivukohteiden kokoa tai luot tai käännät niitä. Jos esimerkiksi käännät jotakin objektia sivulla 24 astetta, kääntökuvake tulee näkyviin, kun käännät jotakin toista objektia lähes 24 astetta. Tämän vihjeen avulla voit kiinnittää objektin samaan kääntökulmaan kuin sen viereisen objektin. Samalla tavalla kun muutat jonkin objektin vieressä olevaa toista objektia, voit kiinnittää objektin samaan leveyteen ja korkeuteen kuin viereisen objektin käyttämällä viivasegmenttiä, jonka molemmissa päissä on nuolet.

Älykkäät välit

Älykkäiden välien avulla voit järjestellä sivukohteita nopeasti käyttämällä väliaikaisia viivainlinjoja, jotka ilmaisevat, milloin objektien välit ovat tasaiset.

Älykkäät kohdistimet

Älykkään kohdistimen palaute näkyy harmaassa ruudussa X- ja Y-arvoina, kun siirrät objektia tai muutat sen kokoa, tai mittana, kun kierrät arvoja. Käyttöliittymän asetusten Näytä muunnosarvot -asetuksella voit ottaa älykkäät kohdistimet käyttöön ja poistaa ne käytöstä.

Älykkäiden apulinjojen video-opastusohjelman löydät osoitteesta www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

Älykkäiden apuviivojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Älykkäät apuviivat.

Älykkäiden apuviivojen luokkien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Avaa Apuviivat ja taittopöytä -asetukset.
 2. Määritä, haluatko ottaa Tasaa objektin keskustaan-, Tasaa objektien reunoihin-, Älykkäät mitat- ja Älykkäät välit -toiminnot käyttöön vai poistaa ne käytöstä, ja valitse OK.

Huomautus:

Jos haluat poistaa käytöstä älykkäät osoittimet, jotka näyttävät objektin X- ja Y-arvot, kun siirrät hiiren objektien päälle, poista Näytä muunnosarvot -valinta Liittymävalinnoista.

Älykkäiden apuviivojen näyttöasetusten muuttaminen

 1. Avaa Asetukset-valintaikkunan Apuviivat ja taittopöytä -osio.
 2. Valitse jokin toinen väri Älykkäät apuviivat -valikosta ja valitse OK.

Vihjeitä älykkäiden apulinjojen käyttöön

 1. Älykkäät apulinjat vaikuttavat vain nykyisessä sivunäkymässä oleviin sivukohteisiin ja leikkauspisteisiin. Jos sivullasi on useita objekteja ja yrität tasata objektin johonkin toiseen objektiin tai objekteihin, zoomaa juuri tuolle kyseiselle alueelle. Jos et haluat älykkäiden apulinjojen tarttuvan palstan apuviivoihin, poista Tartu apuviivoihin väliaikaisesti käytöstä valitsemalla Näkymä > Ruudukot ja apuviivat > Tartu apuviivoihin. Älykkäät apulinjat -ominaisuus on tarkka riippumatta suurennuskertoimesta, joten sinun ei tarvitse zoomata vain nähdäksesi, ovatko kaksi objektia todellakin tasattu vasemmista reunoistaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö