Tekstin tasaaminen tai palstaan sovittaminen

Teksti voidaan tasata yhteen tekstikehyksen reunaan tai kehyksen molempiin reunoihin (tai vieruksiin). Tekstin sanotaan olevan palstaan sovitettu, kun se on tasattu kehyksen molempiin reunoihin. Sovita kappaleteksti palstaan joko viimeistä riviä lukuun ottamatta (Kohdista vasen/oikea reuna) tai myös se (Kohdista molemmat reunat). Kun viimeisellä rivillä on vain muutama merkki, voit käyttää erityistä jutun lopetusmerkkiä tai tasausvälilyöntiä.

Tekstin tasaaminen tai palstaan sovittaminen
Kohdista vasen reuna (vasen) ja Kohdista molemmat reunat (oikea)

Huomautus:

Kun pakotat kaikki tekstirivit tasapalstaan Adoben kappalekoostajalla, InDesign siirtää tekstiä siten, että kappaleen tekstin tiheys ja ulkoasu pysyvät yhtenäisinä. Voit hienosäätää välejä tasatussa tekstissä.

Kun määrität tekstin keskitettäväksi tai sovitettavaksi kehysruudukkoon, tekstiä ei enää tasata tarkasti ruudukkoon. Voit määrittää myös kappaleiden tasauksen kaikille kehysruudukon kappaleille.

 1. Valitse teksti.
 2. Napsauta jotakin Kappale- tai Ohjaus-välilehden tasauspainiketta (Tasaa vasemmalle, Keskitä, Tasaa oikealle, Tasapalsta, viimeinen rivi tasattu vasemmalle, Tasapalsta, viimeinen rivi keskitetty, Tasapalsta, viimeinen rivi tasattu oikealle ja Molemmat reunat tasattu).
 3. (Valinnainen) Valitse Tasaa selkää kohti tai Tasaa poispäin selästä.

  Kun valitset kappaleen tasaukseksi Tasaa selkää kohti, vasemmanpuoleisen sivun teksti tasataan oikealle, mutta kun teksti siirtyy (tai kehys siirretään) oikeanpuoleiselle sivulle, se tasataan vasemmalle. Jos taas valitset kappaleen tasaukseksi Tasaa poispäin selästä, vasemmanpuoleisen sivun teksti tasataan vasemmalle ja oikeanpuoleisen oikealle.

  Pystysuorissa kehyksissä tasaamisella selkää kohti tai poispäin selästä ei ole vaikutusta, sillä teksti tasataan samansuuntaisesti selän kanssa.

Huomautus:

Jos haluat tasata tekstirivin vasemman reunan vasemmalle ja oikean reunan oikealle, vie lisäyskohta siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa oikeanpuoleisen tasauksen. Paina sitten sarkainta ja tasaa loppurivi oikealle.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

Rivirekisteri edustaa julkaisun leipätekstin rivivälistystä. Voit käyttää tämän rivivälistysarvon kertoimia kaikkiin sivun osiin. Tällä varmistetaan se, että teksti rivittyy oikein palstoihin ja sivuille. Jos julkaisun leipätekstin rivivälistys on vaikkapa 12 pistettä, voit määrittää otsikon rivivälistykseksi 18 pistettä ja lisätä otsikoiden ja kappaleiden väliin 6 pisteen välin.

Rivirekisterin käyttäminen varmistaa tekstin sijoittumisen yhdenmukaisesti jokaiselle sivulle. Säätämällä kappaleen rivivälistystä voit varmistaa, että kappaleen perusviivat tasataan sivun rivirekisteriin. Tästä on hyötyä silloin, kun haluat tasata useiden palstojen tai peräkkäisten tekstikehysten perusviivat. Voit muuttaa rivirekisterin asetuksia Asetukset-valintaikkunan Ruudukot-kohdasta.

Voit myös tasata vain kappaleen ensimmäisen rivin rivirekisteriin, jolloin muut rivit noudattavat määritettyjä rivivälistysarvoja.

Jos haluat nähdä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri.

Huomautus:

Rivirekisteri näkyy vain, jos julkaisun zoomaustaso on suurempi kuin ruudukon asetuksissa oleva näyttökynnys. Joskus näkymää on lähennettävä, jotta rivirekisteri näkyisi.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin .

Huomautus:

Voit varmistaa, että tekstin rivivälistys ei muutu, kun määrität rivirekisterin rivivälistysarvon samaksi kuin tekstin rivivälistys tai sen kertoimeksi.

Vain ensimmäisen rivin tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse tasattavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasaa vain ensimmäinen rivi ruudukkoon.
 3. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin .

Tasapainoisen otsikkotekstin luominen

Voit tasapainottaa epätasaisen tasatun tekstin useille riveille. Tämä ominaisuus sopii erityisen hyvin usealla rivillä oleviin otsikoihin, erotettuihin lainauksiin ja keskitettyihin kappaleisiin.

Tasapainoisen otsikkotekstin luominen
Ennen Tasoita epätasaiset rivit -asetuksen käyttämistä otsikossa ja sen jälkeen

 1. Napsauta kappaletta, jonka haluat tasoittaa.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasoita epätasaiset rivit.

Ominaisuus toimii vain, jos Adoben kappalekoostaja on valittuna.

Luo palstoja ylittäviä tai jakavia kappaleita

Voit antaa kappaleen ylittää useita palstoja tekstikehyksessä, jos haluat luoda palstoja ylittävän otsikon. Voit valita ylittääkö kappale kaikki palstat vai määritellyn määrän palstoja. Kun kappale on asetettu ylittämään palstoja usean palstan tekstikehyksessä, kaikki ennen palstoja ylittävää kappaletta esiintyvät tekstit tasapainotetaan.

Voit myös jakaa kappaleen useisiin palstoihin saman tekstikehyksen sisällä.

 

Palstat ylittävät kappaleet ja jako useisiin palstoihin
Palstat ylittävät kappaleet ja jako useisiin palstoihin

A. Otsikko, joka ylittää palstoja B. Jaettu palsta 

Anna kappaleen ylittää palstat

 1. Sijoita lisäyskohta kappaleen sisälle.

  Voit myös tehdä tästä ominaisuudesta osan kappaletyyliä, kuten otsikkotyyli.

 2. Valitse Ohjauspaneelista tai Kappale-paneelivalikosta Palstojen jänneväli.

 3. Valitse Kappaleasettelu-valikosta Palstojen jänneväli.

 4. Valitse jännevälivalikosta haluamasi palstojen määrä, joka kappaleen tulee ylittää. Valitse Kaikki, jos haluat kappaleen ylittävän kaikki palstat.

 5. Jos haluat lisätä ylimääräistä tilaa ennen ylitettävää palstaa tai sen jälkeen, määritä Väli ennen jänneväliä- ja Väli jännevälin jälkeen -asetukset ja napsauta sitten OK.

Jaa kappale palstoihin

 1. Sijoita lisäyskohta kappaleen sisälle.

  Voit myös tehdä tästä ominaisuudesta osan kappaletyyliä, kuten otsikkotyyli.

 2. Valitse Ohjauspaneelista tai Kappale-paneelivalikosta Palstojen jänneväli.

 3. Valitse Kappaleasettelu-valikosta Jaa palstat.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK:

  Alipalstat

  Valitse jännevälivalikosta palstamäärä, johon haluat kappaleen jakaa.

  Väli ennen jakoa / Väli jaon jälkeen

  Lisää tilaa ennen jaettua kappaletta tai sen jälkeen.

  Sisäpuolinen palstaväli

  Määritä ennen jaettua kappaletta tai sen jälkeen oleva tila.

  Ulkopuolinen palstaväli

  Määritä jaettujen kappaleiden ulkopuolen ja reunusten välinen tila.

Tekstin tasaaminen tai sovittaminen palstaan pystysuunnassa tekstikehyksen sisällä

Voit tasata tekstin tai sijoittaa sen tasavälein kehyksen pystyakselilla. Näin teksti pysyy yhdenmukaisena eri kehyksissä ja niiden palstoilla.

Voit myös tasata tekstin kehyksen yläreunaan, keskelle tai alareunaan käyttämällä kunkin kappaleen rivivälistys- ja kappaleväliasetuksia. Voit sovittaa tekstin palstaan pystysuunnassa siten, että rivit sijoittuvat tasavälein huolimatta niiden rivivälistys- ja kappaleväliasetuksista.

Tekstin tasaaminen tai sovittaminen palstaan pystysuunnassa
Pystytasaus-Alas (vasemmalle) ja Tasaa (oikealle)

Tekstin pystytasaus ja palstaan sovitus lasketaan kehyksen kunkin tekstirivin perusviivasta. Muista seuraavat asiat, kun muutat pystytasausta:

 • Kehyksen yläreuna on ensimmäisen ylös tasatun tekstirivin perusviiva. Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Ensimmäisen perusviivan siirtymä -asetus vaikuttaa tähän arvoon.

 • Kehyksen alareuna on viimeisen alas tasatun tekstirivin perusviiva. Alaviitetekstiä ei ole tasattu.

 • Kun ylös, keskelle tai alas tasatussa kappaleessa käytetään Tasaa rivirekisteriin -asetusta, kaikki rivit tasataan rivirekisteriin. Kun käytetään Tasattu-asetusta, vain ensimmäinen ja viimeinen rivi tasataan rivirekisteriin.

 • Jos muutat tekstikehyksen Ylävierus- tai Alavierus-asetusta Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa, ensimmäisen tai viimeisen perusviivan sijainti muuttuu.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse tekstikehys valintatyökalulla.

  • Napsauta tekstikehystä tekstityökalulla .

 2. Valitse Objekti > Tekstikehyksen asetukset.
 3. Valitse Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Palstaan sovitus pystysuunnassa -osion Tasaa-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat tasata tekstirivit kehyksen yläreunasta alkaen, valitse Ylä. (Tämä on oletusasetus.)

  • Jos haluat keskittää tekstirivit kehykseen, valitse Keskitä.

  • Jos haluat tasata tekstirivit kehyksen alareunasta alkaen, valitse Ala.

  • Jos haluat sijoittaa tekstirivit kehyksen ylä- ja alareunan väliin, valitse Sovita palstaan.

 4. Jos valitset Sovita palstaan ja haluat estää rivivälistyksen muuttuvan merkittävästi kappaleväliä suuremmaksi, määritä kappalevälin raja. Kappaleiden väli suurenee määrittämääsi arvoon asti. Ellei teksti täytä kehystä, InDesign suurentaa rivien välejä, kunnes kehys täyttyy. Kappalevälin raja -arvo lasketaan yhteen Kappale-välilehdessä määritettyjen Väli ennen- ja Väli jälkeen -arvojen kanssa.
  Kappaleväli
  Kappalevälin raja on nolla (vasen) tai 1 pica (oikea)

  Huomautus:

  Ole varovainen, kun sovitat monisarakkeisia tekstikehyksiä palstaan pystysuunnassa. Jos viimeisessä sarakkeessa on vain muutama rivi, rivien väliin voi tulla liikaa tyhjää tilaa.

 5. Napsauta OK-painiketta.

Huomautus:

Helppo tapa säätää Kappalevälin raja -arvoa on valita esikatselu ja napsauttaa asetuksen vieressä ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kappaleväli on tasapainossa rivivälistyksen kanssa.