Tekstin tasaaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Tekstin tasaaminen tai palstaan sovittaminen

Teksti voidaan tasata yhteen tekstikehyksen reunaan tai kehyksen molempiin reunoihin (tai vieruksiin). Tekstin sanotaan olevan palstaan sovitettu, kun se on tasattu kehyksen molempiin reunoihin. Sovita kappaleteksti palstaan joko viimeistä riviä lukuun ottamatta (Kohdista vasen/oikea reuna) tai myös se (Kohdista molemmat reunat). Kun viimeisellä rivillä on vain muutama merkki, voit käyttää erityistä jutun lopetusmerkkiä tai tasausvälilyöntiä.

Kohdista vasen reuna (vasen) ja Kohdista molemmat reunat (oikea)

Huomautus:

Kun pakotat kaikki tekstirivit tasapalstaan Adoben kappalekoostajalla, InDesign siirtää tekstiä siten, että kappaleen tekstin tiheys ja ulkoasu pysyvät yhtenäisinä. Voit hienosäätää välejä tasatussa tekstissä.

Kun määrität tekstin keskitettäväksi tai sovitettavaksi kehysruudukkoon, tekstiä ei enää tasata tarkasti ruudukkoon. Voit määrittää myös kappaleiden tasauksen kaikille kehysruudukon kappaleille.

 1. Valitse teksti.
 2. Napsauta jotakin Kappale- tai Ohjaus-välilehden tasauspainiketta (Tasaa vasemmalle, Keskitä, Tasaa oikealle, Tasapalsta, viimeinen rivi tasattu vasemmalle, Tasapalsta, viimeinen rivi keskitetty, Tasapalsta, viimeinen rivi tasattu oikealle ja Molemmat reunat tasattu).
 3. (Valinnainen) Valitse Tasaa selkää kohti tai Tasaa poispäin selästä.

  Kun valitset kappaleen tasaukseksi Tasaa selkää kohti, vasemmanpuoleisen sivun teksti tasataan oikealle, mutta kun teksti siirtyy (tai kehys siirretään) oikeanpuoleiselle sivulle, se tasataan vasemmalle. Jos taas valitset kappaleen tasaukseksi Tasaa poispäin selästä, vasemmanpuoleisen sivun teksti tasataan vasemmalle ja oikeanpuoleisen oikealle.

  Pystysuorissa kehyksissä tasaamisella selkää kohti tai poispäin selästä ei ole vaikutusta, sillä teksti tasataan samansuuntaisesti selän kanssa.

Huomautus:

Jos haluat tasata tekstirivin vasemman reunan vasemmalle ja oikean reunan oikealle, vie lisäyskohta siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa oikeanpuoleisen tasauksen. Paina sitten sarkainta ja tasaa loppurivi oikealle.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

Rivirekisteri edustaa julkaisun leipätekstin rivivälistystä. Voit käyttää tämän rivivälistysarvon kertoimia kaikkiin sivun osiin. Tällä varmistetaan se, että teksti rivittyy oikein palstoihin ja sivuille. Jos julkaisun leipätekstin rivivälistys on vaikkapa 12 pistettä, voit määrittää otsikon rivivälistykseksi 18 pistettä ja lisätä otsikoiden ja kappaleiden väliin 6 pisteen välin.

Rivirekisterin käyttäminen varmistaa tekstin sijoittumisen yhdenmukaisesti jokaiselle sivulle. Säätämällä kappaleen rivivälistystä voit varmistaa, että kappaleen perusviivat tasataan sivun rivirekisteriin. Tästä on hyötyä silloin, kun haluat tasata useiden palstojen tai peräkkäisten tekstikehysten perusviivat. Voit muuttaa rivirekisterin asetuksia Asetukset-valintaikkunan Ruudukot-kohdasta.

Voit myös tasata vain kappaleen ensimmäisen rivin rivirekisteriin, jolloin muut rivit noudattavat määritettyjä rivivälistysarvoja.

Jos haluat nähdä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri.

Huomautus:

Rivirekisteri näkyy vain, jos julkaisun zoomaustaso on suurempi kuin ruudukon asetuksissa oleva näyttökynnys. Joskus näkymää on lähennettävä, jotta rivirekisteri näkyisi.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin  .
Huomautus:

Voit varmistaa, että tekstin rivivälistys ei muutu, kun määrität rivirekisterin rivivälistysarvon samaksi kuin tekstin rivivälistys tai sen kertoimeksi.

Vain ensimmäisen rivin tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse tasattavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasaa vain ensimmäinen rivi ruudukkoon.
 3. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin  .

Tasapainoisen otsikkotekstin luominen

Voit tasapainottaa epätasaisen tasatun tekstin useille riveille. Tämä ominaisuus sopii erityisen hyvin usealla rivillä oleviin otsikoihin, erotettuihin lainauksiin ja keskitettyihin kappaleisiin.

Ennen Tasoita epätasaiset rivit -asetuksen käyttämistä otsikossa ja sen jälkeen

 1. Napsauta kappaletta, jonka haluat tasoittaa.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasoita epätasaiset rivit.

Ominaisuus toimii vain, jos Adoben kappalekoostaja on valittuna.

Luo palstoja ylittäviä tai jakavia kappaleita

Voit antaa kappaleen ylittää useita palstoja tekstikehyksessä, jos haluat luoda palstoja ylittävän otsikon. Voit valita ylittääkö kappale kaikki palstat vai määritellyn määrän palstoja. Kun kappale on asetettu ylittämään palstoja usean palstan tekstikehyksessä, kaikki ennen palstoja ylittävää kappaletta esiintyvät tekstit tasapainotetaan.

Voit myös jakaa kappaleen useisiin palstoihin saman tekstikehyksen sisällä.

 

Palstat ylittävät kappaleet ja jako useisiin palstoihin

A. Otsikko, joka ylittää palstoja B. Jaettu palsta 

Anna kappaleen ylittää palstat

 1. Sijoita lisäyskohta kappaleen sisälle.

  Voit myös tehdä tästä ominaisuudesta osan kappaletyyliä, kuten otsikkotyyli.

 2. valitse Ohjauspaneelista tai Kappale-paneelivalikosta Palstojen jänneväli.

 3. Valitse Kappaleasettelu-valikosta Palstojen jänneväli.

 4. Valitse jännevälivalikosta haluamasi palstojen määrä, joka kappaleen tulee ylittää. Valitse Kaikki, jos haluat kappaleen ylittävän kaikki palstat.

 5. Jos haluat lisätä ylimääräistä tilaa ennen ylitettävää palstaa tai sen jälkeen, määritä Väli ennen jänneväliä- ja Väli jännevälin jälkeen -asetukset ja napsauta sitten OK.

Jaa kappale palstoihin

 1. Sijoita lisäyskohta kappaleen sisälle.

  Voit myös tehdä tästä ominaisuudesta osan kappaletyyliä, kuten otsikkotyyli.

 2. valitse Ohjauspaneelista tai Kappale-paneelivalikosta Palstojen jänneväli.

 3. Valitse Kappaleasettelu-valikosta Jaa palstat.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse sitten OK:

  Alipalstat

  Valitse jännevälivalikosta palstamäärä, johon haluat kappaleen jakaa.

  Väli ennen jakoa / Väli jaon jälkeen

  Lisää tilaa ennen jaettua kappaletta tai sen jälkeen.

  Sisäpuolinen palstaväli

  Määritä ennen jaettua kappaletta tai sen jälkeen oleva tila.

  Ulkopuolinen palstaväli

  Määritä jaettujen kappaleiden ulkopuolen ja reunusten välinen tila.

Tekstin tasaaminen tai sovittaminen palstaan pystysuunnassa tekstikehyksen sisällä

Voit tasata tekstin tai sijoittaa sen tasavälein kehyksen pystyakselilla. Näin teksti pysyy yhdenmukaisena eri kehyksissä ja niiden palstoilla.

Voit myös tasata tekstin kehyksen yläreunaan, keskelle tai alareunaan käyttämällä kunkin kappaleen rivivälistys- ja kappaleväliasetuksia. Voit sovittaa tekstin palstaan pystysuunnassa siten, että rivit sijoittuvat tasavälein huolimatta niiden rivivälistys- ja kappaleväliasetuksista.

Pystytasaus-Alas (vasemmalle) ja Tasaa (oikealle)

Tekstin pystytasaus ja palstaan sovitus lasketaan kehyksen kunkin tekstirivin perusviivasta. Muista seuraavat asiat, kun muutat pystytasausta:

 • Kehyksen yläreuna on ensimmäisen ylös tasatun tekstirivin perusviiva. Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Ensimmäisen perusviivan siirtymä -asetus vaikuttaa tähän arvoon.

 • Kehyksen alareuna on viimeisen alas tasatun tekstirivin perusviiva. Alaviitetekstiä ei ole tasattu.

 • Kun ylös, keskelle tai alas tasatussa kappaleessa käytetään Tasaa rivirekisteriin -asetusta, kaikki rivit tasataan rivirekisteriin. Kun käytetään Tasattu-asetusta, vain ensimmäinen ja viimeinen rivi tasataan rivirekisteriin.

 • Jos muutat tekstikehyksen Ylävierus- tai Alavierus-asetusta Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa, ensimmäisen tai viimeisen perusviivan sijainti muuttuu.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse tekstikehys valintatyökalulla.

  • Napsauta tekstikehystä tekstityökalulla .

 2. Valitse Objekti > Tekstikehyksen asetukset.
 3. Valitse Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Palstaan sovitus pystysuunnassa -osion Tasaa-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat tasata tekstirivit kehyksen yläreunasta alkaen, valitse Ylä. (Tämä on oletusasetus.)

  • Jos haluat keskittää tekstirivit kehykseen, valitse Keskitä.

  • Jos haluat tasata tekstirivit kehyksen alareunasta alkaen, valitse Ala.

  • Jos haluat sijoittaa tekstirivit kehyksen ylä- ja alareunan väliin, valitse Sovita palstaan.

 4. Jos valitset Sovita palstaan ja haluat estää rivivälistyksen muuttuvan merkittävästi kappaleväliä suuremmaksi, määritä kappalevälin raja. Kappaleiden väli suurenee määrittämääsi arvoon asti. Ellei teksti täytä kehystä, InDesign suurentaa rivien välejä, kunnes kehys täyttyy. Kappalevälin raja -arvo lasketaan yhteen Kappale-välilehdessä määritettyjen Väli ennen- ja Väli jälkeen -arvojen kanssa.
  Kappalevälin raja on nolla (vasen) tai 1 pica (oikea)

  Huomautus:

  Ole varovainen, kun sovitat monisarakkeisia tekstikehyksiä palstaan pystysuunnassa. Jos viimeisessä sarakkeessa on vain muutama rivi, rivien väliin voi tulla liikaa tyhjää tilaa.

 5. Napsauta OK-painiketta.
Huomautus:

Helppo tapa säätää Kappalevälin raja -arvoa on valita esikatselu ja napsauttaa asetuksen vieressä ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kappaleväli on tasapainossa rivivälistyksen kanssa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi