Julkaisun asemointi kirjasen tulostusta varten

Tulosta kirjanen -ominaisuuden avulla voidaan luoda tulostusaukeamia ammattimaista tulostusta varten. Jos esimerkiksi muokkaat 8-sivuista kirjasta, sivut näkyvät järjestyksessä asetteluikkunassa. Tulostusaukeamalla sivu 2 sijoittuu sivun 7 viereen, jolloin samalla arkilla tulostetut, taitetut ja lajitellut sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Julkaisun asemointi kirjasen tulostusta varten
Sivut ovat asetteluikkunassa numerojärjestyksessä, mutta ne tulostetaan eri järjestyksessä, jotta kokonaisuus näyttää oikealta taiton ja sidonnan jälkeen.

Tulostusaukeamien luomista asetteluaukeamista kutsutaan asemoinniksi. Sivuja asemoitaessa voidaan säätää sivujen välistä tilaa, reunuksia, leikkausvaraa ja levitystä asetuksia muuttamalla. InDesign-julkaisun asettelu ei muutu, koska asemointi tehdään tulostuksen yhteydessä. Julkaisun sivuja ei sekoiteta tai kierretä.

InfiniteSkills.comin Jeff Witchel havainnollistaa kirjasten tulostamista pöytätulostimella.

Huomautus:

Asemoitujen sivujen perusteella ei voi luoda uutta julkaisua. Lisäksi jos julkaisu sisältää useita sivukokoja, et voi käyttää Tulosta kirjanen -ominaisuutta valittuun julkaisuun.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta kirjanen.
 2. Jos tulostimen oletusarvo on haluamasi, valitse se Tulostuksen oletusarvo -valikosta.

  Jos haluat käyttää nykyisen julkaisun tulostusasetuksia (Tulosta-valintaikkunassa näkyviä asetuksia), valitse Tulostuksen oletusarvo -valikosta Julkaisun nykyiset asetukset.

 3. Jos et halua asemoida koko julkaisua, valitse Asetukset-alueelta Alue, ja määritä asemoitavat sivut.

  Erota peräkkäiset sivunumerot yhdysmerkillä ja toisistaan erillä olevat sivunumerot pilkulla. Jos esimerkiksi kirjoitat 3-7, 16, asemoidaan sivut kolmesta seitsemään sekä sivu 16.

  Huomautus:

  jos olet jakanut julkaisut sivunumeroituihin osiin, kirjoita osion sivunumero (kuten Osa2:11) Alue-kenttään.

 4. Valitse Tulostusasetukset, jos haluat muuttaa asetuksia, kuten tulostimen merkkejä ja väritulostusasetuksia. Muuta asetuksia tarpeen mukaan vasemmalla olevien asetusten avulla ja valitse sitten OK.
 5. Määritä Tulosta kirjanen -valintaikkunassa muut tarvittavat kirjasen asetukset ja valitse sitten Tulosta.

Huomautus:

Kirjasessa olevien sivujen määrä on aina neljän monikerta. Jos tulostat PDF-tulostimelle, kirjasta luotaessa PDF-tiedostoon lisätään tyhjiä sivuja.

Adoben suositukset

Adoben suositukset
<a href="http://goo.gl/S6UUj">
SHSUWatkins

Kirjasen tyypit

Valittavissa on kolme asemointityyppiä: 2-osainen satulasidonta, 2-osainen liimasidonta ja Jatkuva taitto.

2-osainen satulasidonta

Luo kaksisivuisia vierekkäisiä tulostusaukeamia. Nämä tulostusaukeamat soveltuvat kaksipuoliseen tulostukseen, lajitteluun, taittoon ja nitomiseen. InDesign lisää tarvittavan määrän tyhjiä sivuja julkaisun loppuun. Sivujen välinen tila-, Sivujen välinen leikkausvara- ja Sig-koko-asetukset eivät ole käytettävissä, kun 2-osainen satulasidonta on valittuna.

Tulosta kirjanen -toiminto asemoi sivut sidonta-asetuksen mukaan. Jos julkaisun sidonta-asetuksena on Oikealta vasemmalle, Tulosta kirjanen -toiminto asemoi sivut sen mukaan. Voit tarkistaa julkaisun sidonta-asetuksen valitsemalla Tiedosto > Julkaisun asetukset.

Kirjasen tyypit
24-sivuisen mustavalkoisen tiedotteen tulostusaukeamien luominen, kun käytössä on 12 arkin 2-osainen satulasidonta

2-osainen liimasidonta

Luo kaksisivuisia vierekkäisiä tulostusaukeamia, jotka sopivat määritettyyn kokoon. Nämä tulostusaukeamat soveltuvat kaksipuoliseen tulostukseen, leikkaamiseen ja liimasidontaan. Jos asemoitavat sivut eivät ole jaollisia Sig-koolla, InDesign lisää tarvittavan määrän tyhjiä sivuja julkaisun loppuun.

2-osainen liimasidonta, jaollinen neljällä
2-osainen liimasidonta, jaollinen neljällä

Jos kirjasen kansi on värillinen ja sisältö mustavalkoinen, voit luoda samaan julkaisuun kaksi asemointia: toinen etukantta, etukannen sisäkantta, etukannen takakantta ja takakantta varten sekä toinen kirjasen 24 sisäsivua varten. Voit luoda värillisen kannen valitsemalla Alue-asetuksen Asetukset-alueen Sivut-alueelta ja kirjoittamalla 1‑2, 27-28 (eli osion sivunumerot). Luo mustavalkoiset sisäsivut kirjoittamalla Alue-tekstiruutuun 3-26.

28-sivuinen kirjanen värillisellä kannella
28-sivuinen kirjanen värillisellä kannella

A. Kannessa värimääritys B. Mustavalkoiset sisäsivut 

Jatkuva taitto

Luo kirjaseen tai esitteeseen sopivia kaksi-, kolme- tai neliosaisia asetteluja. Sivujen välinen leikkausvara, Levitys ja Sig-koko eivät ole käytettävissä, kun jokin Jatkuva taitto -asetus on valittuna.

Jos haluat esimerkiksi luoda tulostusaukeamia perinteisiä kuusiosaisia kolmitaitteisia esitteitä varten, valitse 3-osainen jatkuva taitto. Olet ehkä tottunut luomaan kolmeen osaan taitettavat julkaisut määrittämällä sivulle kolme palstaa. InDesign-asemoinnissa luot yksinkertaisesti kunkin osan kokoisia sivuja.

3-osainen jatkuva taitto
3-osainen jatkuva taitto

Väli-, leikkausvara- ja reunusasetukset kirjasen tulostuksessa

Seuraavia asetuksia voi muuttaa Tulosta kirjanen -valintaikkunan Asetukset-alueella.

Sivujen välinen tila

Määrittää sivujen välissä olevan tilan (vasemman sivun oikealla puolella ja oikean sivun vasemmalla puolella). Sivujen välinen tila -arvon voi määrittää kaikissa muissa kirjasen tyypeissä paitsi satulasidonnassa.

Jos käytät liimasidontajulkaisuissa levitystä, jolla on negatiivinen arvo, sivujen välisen tilan vähimmäisarvo on levitysarvon leveys. Jos luot Sig-koon manuaalisesti esimerkiksi silloin, kun samassa julkaisussa käytetään erilaista paperia, voit määrittää eri Sig-kokoihin kuuluvien aukeamien levityksen aloituksen antamalla sivujen välisen tilan arvon.

Sivujen välinen leikkausvara

Määrittää, miten paljon sivuelementit voivat käyttää liimasidontatulostusaukeaman väliä. Tätä asetusta kutsutaan toisinaan päällekkäisyydeksi.) Kenttään voi syöttää arvon väliltä 0 - puolet Sivujen välinen tila -arvosta. Tämän asetuksen voi määrittää vain silloin, kun valittuna on 2-osainen liimasidonta.

Levitys

Määrittää tilan, joka ottaa huomioon paperin paksuuteen ja kunkin nidottavan arkin taittoon liittyvät seikat. Useimmissa tapauksissa kannattaa määrittää negatiivinen arvo, joka luo sisennysvaikutuksen. Levityksen voi määrittää kirjasen tyypeille 2-osainen satulasidonta ja 2-osainen liimasidonta. (Katso Levitys.)

Sig-koko

Määrittää sivujen määrän kussakin 2-osaisen liimasidontajulkaisun nidottavassa arkissa. Jos asemoitavat sivut eivät ole jaollisia Sig-koolla, julkaisun loppuun lisätään tarvittava määrä tyhjiä sivuja.

Säädä automaattisesti sovitusmerkkeihin ja leikkausvaroihin

Antaa InDesignin laskea reunukset leikkausvarojen ja muiden määritettyjen tulostimen merkkiasetusten mukaisesti. Reunukset-kohdan kentät eivät ole käytettävissä, kun tämä asetus valitaan. Kentissä näkyvät kuitenkin merkkien ja leikkausvarojen mukaisesti käytettävät arvot. Jos poistat tämän vaihtoehdon valinnan, voit säätää reunusarvoja manuaalisesti.

Reunukset

Määrittää tulostusaukeaman ympärillä viimeistelyn jälkeen olevan tilan. Jos haluat määrittää erikseen Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-arvot, poista Säädä automaattisesti sovitusmerkkeihin ja leikkausvaroihin -vaihtoehdon valinta. Voit lisätä oletusmerkkejä ja -leikkausvaroja suuremmat tilat suurentamalla arvoja. (Arvojen pienentäminen voi aiheuttaa merkkien ja leikkausvarojen leikkautumisen.) Reunusarvot voi määrittää kaikissa kirjasen tulostustyypeissä.

Tulosta tyhjät tulostusaukeamat

Jos asemoitavat sivut eivät ole jaollisia Sig-koolla, julkaisun loppuun lisätään tyhjiä sivuja tai aukeamia. Tämän asetuksen avulla voit määrittää, tulostetaanko nämä tyhjät aukeamat julkaisun lopussa. Huomaa, että julkaisun muiden tyhjien sivujen tulostamisen määrittää Tulosta-valintaikkunan Tulosta tyhjät sivut -asetus.

Levitys

Levitys määrittää satula- ja liimasidontajulkaisuissa sivujen siirtymän selästä paperin paksuuden ja taiton vuoksi. InDesignissa lopullisen version "kansi" on uloimmainen tulostusaukeama ja "keskiaukeama" sisimmäinen tulostusaukeama. Arkki viittaa kahteen tulostusaukeamaan: arkin etu- ja taustapuoleen. Levityslisäys lasketaan jakamalla tietty levitysarvo kokonaisarkkimäärällä, josta vähennetään yksi.

Kun annat positiivisen levitysarvon, keskiaukeamaa ei säädetä, mutta ulommilla arkeilla olevia sivuja siirretään selästä poispäin. Kun annat negatiivisen levitysarvon, kantta ei säädetä, mutta sisemmillä arkeilla olevia sivuja siirretään selkään päin.

Esimerkiksi 16-sivuinen InDesign-julkaisu voi koostua kahdeksasta tulostusaukeamasta eli neljästä arkista. Ensimmäisen arkin etupuoli koostuu ensimmäisestä tulostusaukeamasta (sivut 16 ja 1) ja taustapuoli toisesta tulostusaukeamasta (sivut 2 ja 15).

Jos tämän esimerkin levitysarvo on 24 pistettä (liioiteltu määrä esimerkin selvyyden vuoksi), levityslisäys arkkia kohden on 8 pistettä (24 jaettuna kolmella). Uloimmassa arkissa käytetään 24 pisteen levitystä, kolmannessa arkissa käytetään 16 pisteen levitystä ja toisessa arkissa 8 pisteen levitystä. Ensimmäisessä uloimmassa arkissa ei käytetä levitystä.

Peräkkäisissä arkeissa käytettävä levitys vähenee levityslisäyksen verran. Toisin sanoen sisimmän arkin sivuja siirretään 12 pistettä (puolet arkin 24 pisteen levityslisäyksestä) selästä poispäin, kolmannen arkin sivuja siirretään 8 pistettä (puolet arkin 16 pisteen levitysarvosta) selästä poispäin ja toisen arkin sivuja siirretään 4 pistettä (puolet arkin 8 pisteen levitysarvosta) selästä poispäin.

Kirjasen tulostuksen esikatselu tai katselu yhteenvetona

Tulosta kirjanen -valintaikkunan esikatselussa voit katsoa valitsemallasi asemointityylillä luotujen tulostusaukeamien värillisiä miniatyyrejä. Siinä näkyvät myös Tulosta-valintaikkunassa määrittämäsi tulostimen merkit.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta kirjanen.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse valintaikkunan vasemmasta reunasta Esikatselu. Voit selata tulostusaukeamia selausnuolilla. Voit siirtyä edellisiin aukeamiin vasemmalla selausnuolella. Voit vaihtaa tulostusaukeamia vetämällä selausruutua.

  • Voit katsoa voimassa olevat kirjasen asetukset valitsemalla Yhteenveto-vaihtoehdon Tulosta kirjanen -valintaikkunan vasemmasta reunasta. Tarkista Yhteenveto-alueen alareunasta, ettei ristiriitaisia asetuksia ole.

Huomautus:

Jos valitset Tulostusasetukset ja muutat Tulosta-valintaikkunan asetuksia, voit nähdä muutettujen asetusten vaikutuksen esikatselussa.

Kirjasen tulostamisen vianmääritys

Seuraavat ongelmat kannattaa ottaa huomioon kirjasia tulostettaessa.

Uutta julkaisua ei voida luoda

Valitettavasti et voi luoda uutta InDesign-julkaisua valituista sivuista. Voit tulostaa valitun julkaisun tai luoda PDF-tiedoston.

Tyhjiä sivuja ei sisällytetä

Voit lisätä tyhjiä sivuja julkaisun keskelle, jos haluat varmistaa, että jokaiselle tulostinaukeamalle on riittävästi sivuja. Jos näillä sivuilla ei ole kuitenkaan tekstiä eikä objekteja, niitä ei välttämättä tunnisteta, jolloin lisätyt tyhjät sivut lisätään julkaisun loppuun. Jos haluat varmistaa, että lisäämäsi tyhjät sivut sisällytetään valittuun julkaisuun, valitse Tulosta kirjanen -valintaikkunasta Tulostusasetukset ja valitse sitten Tulosta tyhjät sivut ja valitse OK.

Kaksipuolisten sivujen tulostaminen ilman kaksipuolista tulostinta

Käytä Vain parittomat sivut- ja Vain parilliset sivut -asetuksia joko Adobe Acrobatissa or InDesignissa. Kun ensimmäisen asetuksen tulosteet on tulostettu, käännä paperit toisin päin ja tulosta loput sivut. Tulosta testijulkaisu, jotta näet missä suunnassa ja järjestyksessä sivut tulisi lisätä tulostimeen. Näin saat parhaan tuloksen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö