Painovärienhallinnan yleiskuvaus

Painovärienhallinnan avulla tulosteen painovärejä voi hallita julkaisua muuttamatta. Painovärienhallinnassa tehdyt muutokset vaikuttavat tulosteeseen. Ne eivät muuta julkaisun määritettyjä värejä.

Painovärienhallinta-asetukset ovat käteviä varsinkin tulostuspalveluille. Jos esimerkiksi prosessityö sisältää spottivärin, tulostuspalvelu voi avata julkaisun ja muuttaa spottivärin vastaaviksi CMYK-prosessiväreiksi. Jos julkaisu sisältää kaksi samanlaista spottiväriä, joista tarvitaan vain yhtä, tai jos julkaisussa on liian monta spottiväriä, tulostuspalvelu voi yhdistää molemmat yhdeksi aliakseksi.

Lihotustyönkulussa Painovärin hallinnan avulla voi määrittää painovärin tiheyden ja hallita lihotusta sekä värien määrää ja jaksotusta.

Huomautus:

InDesign ja Acrobat käyttävät samaa painovärienhallintatekniikkaa. Kuitenkin vain InDesign-ohjelmassa on Käytä LAB-vakioarvoja spottiväreissä -asetus

Painovärin hallinta
Painovärin hallinta

A. Prosessiväri B. Spottivärin alias C. Spottiväri 

Avaa Painovärin hallinta

Tee jokin seuraavista:

 • Valitse Erottelujen esikatselu -paneelin valikosta (Ikkuna > Tuloste > Erottelujen esikatselu) Painovärinhallinta.
 • Valitse Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten Tulostus. Valitse Tulostus-osasta Painovärinhallinta.

Erotettavien värien määrittäminen

Jokainen erottelu nimetään värinimellä, jonka InDesign on sille antanut. Jos tulostinkuvake näkyy värin nimen vieressä, InDesign luo värille erottelun. Kaikki spottipainovärit, mukaan lukien tuoduissa PDF-tiedostoissa ja EPS-kuvissa määritetyt ja käytetyt painovärit, näkyvät myös painovärimallissa.

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunan Tuloste-alueelta Erottelut. Jos käytät erottelua rasteroinnin yhteydessä tukevaa PPD-tiedostoa, valitse Erottelut rasteroinnin yhteydessä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Varmista, että painovärimallissa värin nimen vieressä on tulostinkuvake.

  • Jos et haluat luoda erottelua, napsauta tulostinkuvaketta. Tulostinkuvake katoaa.

Spottivärien erotteleminen prosessiväreinä

Painovärienhallinnalla voit muuntaa spottivärit prosessiväreiksi. Kun spottivärit muunnetaan vastaaviksi prosessiväreiksi, ne tulostetaan eroteltuina eikä yhdellä levyllä. Spottivärin muuntaminen kannattaa silloin, jos olet lisännyt spottivärin vahingossa prosessivärijulkaisuun tai jos julkaisussa on liikaa spottivärejä tulostuksen kannalta.

 1. Tee Painovärienhallinnassa jokin seuraavista toimista:
  • Voit erotella yksittäiset spottivärit napsauttamalla spottivärin tai spottivärin aliaksen vasemmalla puolella olevaa painovärityypin kuvaketta. Prosessivärikuvake tulee näyttöön. Voit muuttaa värin spottiväriksi napsauttamalla kuvaketta uudelleen.

  • Voit erotella kaikki spottivärit valitsemalla Kaikki prosessiväreiksi. Spottivärien vasemmalla puolella olevat kuvakkeet muuttuvat prosessivärikuvakkeiksi. Palauta spottivärit poistamalla Kaikki prosessiväreiksi -ruudun valinta.

  Huomautus:

  Tällä asetuksella poistetaan kaikki Painovärienhallinnassa määritetyt aliakset. Valinta voi myös vaikuttaa päällepainatukseen ja julkaisun lihotusasetuksiin.

 2. (Vain InDesign) Jos haluat käyttää spottivärien LAB-arvoja CMYK-määritysten sijasta, valitse Käytä LAB-vakioarvoja spottiväreissä.

Spottivärin aliaksen luominen

Voit yhdistää spottivärin toiseen spotti- tai prosessiväriin luomalla aliaksen. Alias on hyödyllinen, jos julkaisu sisältää kaksi samanlaista spottiväriä, joista tarvitaan vain yhtä, tai jos julkaisussa on liian monta spottiväriä. Värialiakset näkyvät sekä tulosteessa että näytöllä, jos Päällepainatuksen esikatselu on käytössä.

 1. Valitse Painovärienhallinnassa spottivärimuste, jolle haluat luoda aliaksen.
 2. Valitse Painovärialias-valikosta asetus. Samalla muuttuu painovärityypin kuvake ja sen kuvaus.

Spottivärien näyttäminen tai tulostaminen käyttämällä Lab-arvoja

Jotkin esimääritetyt spottivärit, kuten TOYO-, PANTONE-, DIC- ja HKS-kirjastojen värit, määritetään Lab-arvoina. Näiden kirjastojen värit sisältävät myös CMYK-määritykset vanhojen InDesign-versioiden yhteensopivuuden vuoksi. Kun Lab-arvoja käytetään oikeiden laiteprofiilien yhteydessä, kaikilla laitteilla saadaan tarkin mahdollinen tuloste. Jos värienhallinta on keskeinen seikka projektissa, spottivärit kannattaa ehkä näyttää, viedä ja tulostaa käyttämällä niiden Lab-arvoja. Painovärin hallinnan Käytä Lab-vakioarvoja spottiväreissä -asetuksella voidaan määrätä, mitä väritilaa InDesignissa käytetään näiden esimääritettyjen spottivärien yhteydessä. Vaihtoehdot ovat Lab ja CMYK. Jos tulosteen on vastattava aikaisempien InDesign-versioiden tulosteita, käytä CMYK-arvoja.

Huomautus:

Lab-arvoja käytetään InDesignissa automaattisesti näyttötarkkuuden parantamiseksi, jos Päällepainatuksen esikatselu on käytössä. Lab-arvoja käytetään InDesignissa myös tulostuksen tai viennin yhteydessä, jos Tulosta- tai Vie Adobe PDF -valintaikkunan Tuloste-alueelta on valittu Simuloi päällepainatus.

 1. Valitse Erottelujen esikatselu -paneelista Painovärin hallinta.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat käyttää Lab-arvoja, valitse Käytä Lab-vakioarvoja spottiväreissä.

  • Jos haluat käyttää CMYK-arvoja, poista Käytä Lab-vakioarvoja spottiväreissä -asetuksen valinta.

Tietoja rasteritiheydestä

Painokoneissa sävykuvia simuloivat pisteet (joita kutsutaan rasteripisteiksi). Ne painetaan riveihin (joita kutsutaan linjoiksi tai viivarasteriksi). Viivat tulostetaan eri kulmiin, jolloin rivejä on vaikeampi huomata. Suositellut viivarasterijoukot näkyvät Tulosta-valintaikkunan Tuloste-kohdan Rasterointi-valikossa linjoina tuumalla (lpi) ja suositeltu resoluutio näkyy pisteinä tuumalla (dpi). Molemmat perustuvat valittuun PPD-tiedostoon. Kun valitset painovärejä painoväriluettelosta, Tiheys- ja Kulma-ruudut muuttuvat ja näyttävät rasteritiheyden sekä painovärin kulman.

Korkea viivarasteritiheys (esimerkiksi 150 lpi) sijoittaa pisteet tiiviisti yhteen, jolloin ne toistavat kuvan selkeästi. Matala viivarasteritiheys (60–85 lpi) sijoittaa pisteet kauemmaksi toisistaan, jolloin kuvasta tulee karkeampi. Viivarasteri määrittää myös pisteiden koon. Korkeassa viivarasteritiheydessä on käytössä pienet pisteet, kun taas matalassa tiheydessä on käytössä suuret pisteet. Viivarasteria valittaessa tärkein seikka on käytettävän painokoneen tyyppi. Kysy tulostuspalvelulta, miten hienoa viivarasteria painokone pystyy käsittelemään, ja säädä asetukset sen mukaan.

Viivarasterit
Viivarasterit

A. 65 lpi: Karkea rasteri uutislehtisiin ja elintarvikkeiden mainoslehtisiin B. 85 lpi normaali rasteri sanomalehtiin C. 133 lpi laadukas rasteri neliväriaikakauslehtien painamiseen D. 177 lpi erittäin hieno rasteri vuosikertomusten ja taidekirjojen kuvituksen painamiseen 

Korkean resoluution kirjapainotulostinten PPD-tiedostot tarjoavat useita rasteritiheyksiä sekä niihin liittyviä kirjapainotulostimen resoluutioita. Matalan resoluution tulostinten PPD-tiedostoissa on yleensä vain muutamia viivarasterivaihtoehtoja. Ne ovat yleensä karkeita 53–85 lpi:n rastereita. Karkeilla rastereilla saadaan kuitenkin parhaat tulokset matalan resoluution tulostimilla. Esimerkiksi 100 lpi:n hienon rasterin käyttö itse asiassa huonontaa kuvan laatua, jos sitä käytetään matalan resoluution tulostimessa.

Rasteritiheyden ja resoluution määrittäminen

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunan Tuloste-osasta jompikumpi seuraavista asetuksista:
  • Jos haluat valmiin rasteritiheyden ja tulostimen resoluution yhdistelmän, valitse asetus Rasterointi-valikosta.

  • Jos haluat määrittää mukautetun rasteritiheyden, valitse mukautettava levy ja kirjoita sitten lpi-arvo Tiheys-tekstiruutuun ja rasterin kulman arvo Kulma-ruutuun.

Huomautus:

Ennen kuin luot omia rastereita, kysy tulostuspalvelusta oikeat tiheydet ja kulmat. Muista myös, että jotkin tulostuslaitteet ohittavat oletustiheydet ja -kulmat.

Tietoja emulsiosta ja kuvan valotuksesta

Sen mukaan, millainen painokone on käytössä ja miten tieto siirretään filmiltä painolevyille, tulostuspalvelu pyytää sinulta filminegatiiveja tai -positiiveja, joiden emulsiopuoli on ylös- tai alaspäin. Emulsio tarkoittaa valolle herkkää kerrosta filmin tai paperin päällä. Tulostuspalvelut käyttävät yleensä negatiivia Yhdysvalloissa ja positiivia Euroopassa ja Japanissa. Pyydä tulostuspalvelua määrittämään, millä puolella emulsion on oltava.

Saat selville emulsiopuolen tarkastamalla lopullisen filmin hyvässä valossa. Emulsiota sisältämätöntä puolta kutsutaan myös pohjaksi. Toinen puolista kiiltää enemmän kuin toinen. Mattapuoli on emulsiopuoli ja kiiltävä puoli on pohja.

Emulsioasetukset
Emulsioasetukset

A. Positiivi B. Negatiivi C. Negatiivi emulsiopuoli alaspäin 

Huomautus:

Tulosta-valintaikkunan emulsion ja kuvan valotuksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen asetukset. Määritä aina tulostusasetukset Tulosta-valintaikkunassa.

Emulsion määrittäminen

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunan Tuloste-osan Väri-asetukseksi Yhdistelmäharmaa tai erotteluasetus.
 2. Valitse Peilaa-asetukseksi jokin seuraavista:

  Ei mitään (oletusarvo)

  Ei muuta tulostettavan alueen suuntaa. Teksti on luettavissa (vasemmalta oikealle), kun valoherkkä kerros osoittaa itseesi päin.

  Vaakasuunta

  Peilaa kuva-alueen pystyakselin suhteen niin, että teksti etenee väärään suuntaan.

  Pystysuunta

  Peilaa kuva-alueen vaaka-akselin suhteen niin, että kuva-alue on ylösalaisin.

  Vaaka- ja pystysuunta

  Peilaa kuva-alueen vaaka- ja pystyakselin suhteen niin, että kuva näkyy väärin. Teksti on luettavissa, kun valolle herkkä kerros osoittaa poispäin itsestäsi. Filmille painetut kuvat on usein painettu Vaaka- ja pystysuunta -asetuksella.

Kuvan valotuksen määrittäminen

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunan Tuloste-osan Väri-asetukseksi Yhdistelmäharmaa tai erotteluasetus.
 2. Valitse Negatiivi-asetus tai poista sen valinta.

Erottelu- ja julkaisuasetusten tarkistaminen

Tulosta-valintaikkunan Yhteenveto-alueella näkyy yhteenveto julkaisun värienhallinnasta, tulostinmerkkien koosta ja leikkausvaroista. Se näyttää myös, onko lihotus käytössä.

Voit tarkastaa laadun ennen julkaisun tulostamista tai lähettämistä tulostuspalveluun.

Värierottelujen tarkistaminen

Voit tehdä koevedoksen, kun haluat varmistaa värien oikea erottelun tulostettaessa. Ohjelmallisessa tarkistuksessa tarkastetaan, miltä värit näyttävät, kun ne tulostetaan valitulla tulostuslaitteella.

Huomautus:

Vaikka lopullisen tulosteen ulkoasua ei voikaan täysin ennustaa, voit parantaa sen tarkkuutta huomattavasti kalibroimalla kaikki laitteet, joita julkaisun luomiseen käytetään (kuten skannerit, näytöt ja tulostimet). Jos laitteet on kalibroitu, värienhallintajärjestelmä takaa hyvin ennakoitavat ja tasaiset värit.

Koevedos ilmaisee lopullisen erottelun ulkoasun ja auttaa tulostuspalvelua varmistamaan oikean tuloksen. Tulosta vedokset PostScript-tulostimella, sillä värierottelut voi tarkistaa luotettavasti vain sillä.

Huomautus:

Voit varmistaa tiedoston oikean tulostumisen tallentamalla erottelut PostScript-tiedostona, muuntamalla PostScript-tiedoston Acrobat 8 PDF -tiedostoksi käyttämällä Acrobat Distilleriä ja tarkistamalla sitten PDF-julkaisun Acrobatissa. Katselemalla PDF-julkaisua Acrobatissa voit tutkia tasokasta PostScript-tulostetta yksityiskohtaisesti näytössä.

Erottelut rasteroinnin yhteydessä

Rasteroinnin yhteydessä erottelua varten tarvitaan seuraavat ohjelmat ja laitteet:

 • PPD-tiedosto, joka tukee erottelua rasteroinnin yhteydessä.

 • PostScript 3 -tulostuslaite tai PostScript Level 2 -laite, jonka rasterointiprosessori tukee erottelua rasteroinnin yhteydessä. Jos julkaisussa on Photoshop 5.0:n tai sitä uudemman version kaksivärikuvia, PostScript 3 -laite tarvitaan erottelujen tuottamiseen rasteroinnin yhteydessä.

Huomautus:

Tulostuspalvelun ohjelmistojen mukaan palveluntarjoaja voi tehdä lihotuksen, taiton, erottelut ja OPI-kuvien korvaamisen tulostuslaitteen rasterointiprosessorilla. Siksi tulostuspalvelu saattaa haluta erottelun yhteydessä tehtävään rasterointiin optimoidun PostScript-yhdistelmätiedoston eikä valmiiksi eroteltua PostScript-tiedostoa.

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunan yläreunan Tulostuksen oletusarvo -valikosta oletusarvo, jos oikeat erotteluasetukset on jo tehty siihen valmiiksi.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Tulosta laitteeseen valitsemalla Tulostin-valikosta laite.

  • Tulosta tiedostoon valitsemalla Tulostin-valikosta PostScript®-tiedosto. Valitse sitten PPD, joka tukee tulostuslaitetta.

 3. Valitse Yleiset ja määritä eroteltavat sivut.
 4. Valitse Tuloste ja tee jokin seuraavista:
  • Tulosta tulostuslaitteeseen valitsemalla Erottelut. Tällöin erottelut luodaan InDesignissa.

  • Tulosta tiedostoon valitsemalla joko Erottelut tai Erottelut rasteroinnin yhteydessä, jos haluat tallentaa erotteluasetukset PostScript-yhdistelmätiedostoon rasteroinnin yhteydessä tehtävää erottelua varten.

  Huomautus:

  Jos aiot käyttää Adobe-rasterointiprosessoria, sinun täytyy valita erottelu rasteroinnin yhteydessä eikä erottelu tietokoneella. Muutoin lihotusominaisuus ei voi käyttää kaikkia värejä kerralla eikä lihotusta tehdä.

 5. Valitse Grafiikka ja tee jokin seuraavista:
  • Valitse Lähetä tiedot -asetukseksi Kaikki.

  • Valitse Lataa-asetukseksi Kaikki tai Osajoukko, ellei kirjasimia lisätä myöhemmin (esimerkiksi erottelussa rasteroinnin yhteydessä tai jälkikäsittelysovelluksessa).

  • Valitse PostScript®-asetukseksi tulostuslaitteen PostScript-taso: Level 2 tai Level 3.

 6. Valitse Lisäasetukset ja tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat korvata sijoitettuihin EPS-tiedostoihin upotetut pienen resoluution kuvat suuren resoluution kuvilla tulostusvaiheessa, varmista, että Lue upotetut OPI-linkit -asetus valittiin sijoitettaessa EPS-tiedostoa InDesign-julkaisuun. Valitse sitten Tulosta-valintaikkunan Lisäasetukset-alueelta OPI-kuvien korvaus.

  • Anna OPI-palvelimen korvata tuodut grafiikkatyypit valitsemalla jokin Jätä pois (OPI) -asetus.

  • Valitse Läpinäkyvyyden yhdistämisen oletusarvoksi [Korkea resoluutio] tai mukautettu tyyli, jossa on suuren resoluution asetukset.

 7. Valitse muut tulostusasetukset.
 8. Tee jokin seuraavista:
  • Tulosta tulostuslaitteeseen napsauttamalla Tulosta-painiketta.

  • Tulosta tiedostoon napsauttamalla Tallenna-painiketta ja hyväksymällä oletustiedostonimi tai kirjoittamalla toinen nimi. Napsauta uudelleen Tallenna-painiketta.

Huomautus:

Kun olet luonut InDesign-julkaisun erottelut, Tulosta-valintaikkunasta valitut asetukset tallentuvat eroteltuun tiedostoon. Tiedosto sisältää erotteluasetukset, PPD-tiedot ja Tulosta-valintaikkunassa määritellyt värimuunnokset.