Reitti- ja muototyypit

Voit luoda reittejä ja yhdistää niitä eri tavoin InDesignissa. InDesign luo seuraavan tyyppisiä reittejä ja muotoja:

Yksinkertaiset reitit

Yksinkertaisia reittejä käytetään yhdistelmäreittien ja -muotojen luomiseen. Ne koostuvat yhdestä avoimesta tai suljetusta reitistä, joka saattaa leikata oman ratansa.

Yhdistelmäreitit

Yhdistelmäreitit koostuvat vähintään kahdesta yksinkertaisesta reitistä, jotka vaikuttavat toisiinsa tai leikkaavat toisensa. Nämä reitit ovat yksinkertaisempia kuin yhdistelmämuodot, ja kaikki PostScript-yhteensopivat sovellukset tunnistavat ne. Yhdistelmäreitiksi yhdistetyt reitit käyttäytyvät yksittäisen objektin tavoin, ja ne käyttävät samoja määritteitä (kuten värejä ja viivatyylejä).

Yhdistelmämuodot

Yhdistelmämuodot koostuvat vähintään kahdesta reitistä, yhdistelmäreitistä, ryhmästä, sekoiteväristä, tekstin ääriviivasta, tekstikehyksestä tai muusta muodosta, jotka vaikuttavat toisiinsa tai leikkaavat toisensa ja luovat näin uusia, muokattavia muotoja. Jotkin yhdistelmämuodot näyttävät yhdistelmäreiteiltä, mutta niiden sisältämiä osareittejä voidaan muokata erillisinä, eivätkä ne käytä yhteisiä määritteitä.

Reitti- ja muototyypit

A. Kolme yksinkertaista reittiä B. Yhdistelmäreitti C. Yhdistelmämuoto 

Tietoja reiteistä

Piirtäessäsi ohjelma muodostaa reitiksi kutsutun viivan. Reitti koostuu vähintään yhdestä suorasta tai käyrästä segmentistä. Kunkin segmentin alussa ja lopussa on ankkuripiste, jotka toimivat lankaa paikallaan pitävien neulojen tavoin. Reitti voi olla suljettu (esimerkiksi ympyrä) tai avoin (esimerkiksi aaltoviiva), jolloin sillä on erilliset päätepisteet.

Reitin muotoa muutetaan vetämällä sen tukipisteitä, tukipisteissä näkyvien suuntaviivojen päissä olevia suuntapisteitä tai reitin segmenttiä.

Reitin osat

A. Valittu (musta) päätepiste B. Valittu tukipiste C. Valitsematon tukipiste D. Käyrä reitin segmentti E. Suuntaviiva F. Suuntapiste 

Reitillä voi olla kahdenlaisia tukipisteitä: kulmapisteitä ja tasoituspisteitä. Kulmapisteessä reitti muuttaa suuntaa äkillisesti. Tasoituspisteessä reitin segmentit yhdistyvät yhtenäiseksi käyräksi. Voit muodostaa reitin mistä tahansa kulma- ja tasoituspisteiden yhdistelmästä. Jos pisteen tyyppi on väärä, se voidaan vaihtaa milloin tahansa.

Pisteitä reitillä

A. Neljä kulmapistettä B. Neljä tasoituspistettä C. Kulma- ja tasoituspisteiden yhdistelmä 

Kulmapiste voi yhdistää kaksi suoraa tai käyrää segmenttiä, kun taas tasoituspiste yhdistää aina kaksi käyrää segmenttiä.

Kulmapiste voi yhdistää suoria ja käyriä segmenttejä.

Huomautus:

Älä sekoita kulma- ja tasoituspisteitä suorien ja käyrien segmenttien yhteydessä.

Reitin ääriviivaa kutsutaan viivaksi. Avoimen tai suljetun reitin sisälle lisättyä väriä tai liukuväriä kutsutaan täytöksi. Viivalla voi olla paino (leveys), väri sekä viivakuviointi (Illustrator ja InDesign) tai tyylitelty viivakuviointi (InDesign). Kun olet luonut reitin tai muodon, voit muuttaa sen viivaa ja täyttöä.

InDesignissa jokaisella reitillä näkyy myös keskipiste, joka osoittaa kuvion keskikohdan, mutta ei ole osa varsinaista reittiä. Tämän pisteen avulla voit vetää reittiä, tasata reitin muihin elementteihin tai valita kaikki reitin ankkuripisteet. Keskipiste on aina näkyvissä. Sitä ei voi piilottaa eikä poistaa.

Tietoja suuntaviivoista ja suuntapisteistä

Kun valitaan tukipiste, joka yhdistää käyriä segmenttejä (tai valitaan itse segmentti), yhdistettyjen segmenttien tukipisteet näyttävät suuntakahvat, jotka koostuvat suuntaviivoista, jotka päättyvät suuntapisteisiin. Suuntaviivojen kulma ja pituus määrittävät käyrien segmenttien muodon ja koon. Suuntapisteiden siirtäminen vaikuttaa käyrien muotoon. Suuntaviivat eivät näy lopullisessa tulosteessa.

Ankkuripisteen valitsemisen jälkeen (vasen) ankkuripisteen yhdistämissä käyrissä segmenteissä on suuntaviivat (oikea)

Tasoituspisteessä on aina kaksi suuntaviivaa, jotka siirtyvät yhdessä yhtenä suorana yksikkönä. Kun tasoituspisteen suuntaviivaa siirretään, pisteen kummallakin puolella olevat käyrät segmentit muuttuvat samanaikaisesti ja käyrä pysyy jatkuvana tukipisteen kohdalla.

Sen sijaan kulmapisteessä voi olla kaksi, yksi tai ei yhtään suuntaviivaa sen mukaan, yhdistääkö se kahta, yhtä vai ei yhtään käyrää segmenttiä. Kulmapisteen suuntaviivat säilyttävät kulmikkuuden käyttämällä erikokoisia kulmia. Kun kulmapisteen suuntaviivaa siirretään, vain suuntaviivan puoleinen käyrän segmentti muuttuu.

Ankkuripisteen valitsemisen jälkeen (vasen) ankkuripisteen yhdistämissä käyrissä segmenteissä on suuntaviivat (oikea)
Tasoituspisteen (vasen) ja kulmapisteen (oikea) suuntaviivojen säätö

Suuntaviivat ovat ankkuripisteissä aina kohtisuorassa käyrään nähden. Kunkin suuntaviivan kulma määrittää käyrän kaltevuuden ja pituus käyrän korkeuden tai syvyyden.

Suuntaviivojen siirto ja muokkaus vaikuttaa käyrien kaltevuuteen.

Huomautus:

Illustratorissa voidaan näyttää tai piilottaa tukipisteet, suuntaviivat ja suuntapisteet valitsemalla Näytä > Näytä reunat tai Näytä > Piilota reunat.