Behandle farger

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Bruke fargehåndtering når du skriver ut

Når du skriver ut et fargestyrt dokument, kan du angi tilleggsvalg for fargestyring for å oppnå homogene farger på utskriften. Tenk deg for eksempel at dokumentet for øyeblikket inneholder en profil som er tilpasset for førtrykking, men at du vil prøvetrykke dokumentfargene på en skrivebordsskriver. Du kan konvertere fargene i dokumentet til fargerommet for skriveren i dialogboksen Skriv ut. Skriverprofilen brukes da i stedet for gjeldende dokumentprofil. Hvis du velger fargerommet Prøvetrykk og en RGB-skriver, konverteres fargedata til RGB-verdier ved hjelp av valgt fargeprofil.

Når du skriver ut på en PostScript-skriver, kan du også bruke PostScript-fargestyring. I så fall sendes dokumentets fargedata i en kalibrert versjon av det opprinnelige fargerommet, sammen med dokumentprofilen, direkte til PostScript-skriveren, der dokumentet konverteres til fargerommet for skriveren. Fargerommet for skriveren arkiveres på enheten som en ordliste for fargegjengivelse (CRD-fil). Dette gjør det mulig med enhetsuavhengig utskrift. Ordlister for fargegjengivelse er PostScript-ekvivalenter av fargeprofiler. De nøyaktige resultatene av fargekonverteringen kan variere fra skriver til skriver. Hvis du vil bruke PostScript-fargestyring, må du ha en skriver som bruker PostScript-nivå 2 (eller høyere). Det er ikke nødvendig å installere en ICC-profil for skriveren.

Merk:

Mens du arbeider med et fargestyrt dokument, kan du bruke Forhåndskontroll-panelet til å kontrollere at fargene samsvarer med retningslinjene du angir.

 1. Forsikre deg om at du har installert riktig driver og PPD-fil for skriveren.
 2. Velg Fil > Skriv ut.
 3. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut.
 4. Juster innstillingene for dokumentet etter behov.
 5. Klikk Fargehåndtering til venstre i dialogboksen Skriv ut.
 6. Velg Dokument under Skriv ut.
 7. Velg La InDesign bestemme farger i listen Fargebehandling.
 8. Velg profilen for utdataenheten i listen Skriverprofil.

  Jo mer nøyaktig profilen beskriver virkemåten for en utdataenhet og utskriftsbetingelsene (for eksempel papirtype), jo mer nøyaktig kan fargestyringssystemet oversette de numeriske verdiene for de faktiske fargene i et dokument.

 9. Velg Behold RGB-verdier eller Behold CMYK-verdier.

  Dette valget bestemmer hvordan InDesign skal håndtere farger som ikke er tilordnet noen fargeprofil (for eksempel importerte bilder uten innebygde profiler). Når dette valget er aktivert, sendes fargenumrene direkte til utdataenheten. Når dette valget er deaktivert, konverteres fargenumrene først til fargerommet for utdataenheten i InDesign.

  Det anbefales å beholde numrene når du følger en sikker CMYK-arbeidsflyt. Det anbefales ikke å beholde numrene når du skriver ut RGB-dokumenter.

 10. Trykk på Oppsett (Windows) eller Skriver (Mac OS) for å åpne dialogboksen for skriverdrivere.
 11. Slå av fargestyring for skriveren, og velg Skriv ut for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut i InDesign.

  Det finnes ulike valg for fargestyring for hver enkelt skriverdriver. Hvis du er usikker på hvordan du skal slå av fargestyring, kan du se dokumentasjonen til skriveren.

 12. Velg Skriv ut.

Fargeutskriftsvalg for sammensatte dokumenter

I Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut kan du angi hvordan sammensatte farger i dokumentet sendes til skriveren. Når fargestyring er aktivert (standardinnstillingen), fører standard fargeinnstillinger til kalibrert fargeutskrift. Alle spotfargedata beholdes under fargekonvertering. Bare de tilsvarende prosessfargene konverteres til det angitte fargerommet. Kontakt trykkeriet hvis du er usikker på hvilket fargevalg du bør bruke.

Modi for sammensatte farger virker bare inn på rasterbilder og objekter som er opprettet i InDesign. Montert grafikk (for eksempel EPS- og Adobe PDF-filer) påvirkes ikke, bortsett fra når de overlapper transparente objekter.

Hvis du vil ha mer informasjon om sammensatte utskrifter, kan du se Adobes utskriftsressurssenter på www.adobe.com/go/print_resource_no.

Merk:

Hvilke valg som er tilgjengelige for utskrift på skrivere som ikke støtter PostScript, avhenger av skriverens fargemodell, som vanligvis er RGB.

Når du skriver ut et sammensatt dokument, er autooverlapping deaktivert. Men du kan bruke valget Simuler overtrykk for å teste overtrykk for tekst, streker og fyll.

I Utskrift-området i dialogboksen Skriv ut finner du valgene nedenfor for farge. Flere valg kan være tilgjengelig, avhengig av skriveren.

Sammensatt, behold uendret

Sender en fargeversjon av angitte sider til skriveren. Alle fargeverdier i det opprinnelige dokumentet beholdes. Når dette valget er aktivert, deaktiveres Simuler overtrykk.

Sammensatt grå

Sender gråtoneversjoner av angitte sider til skriveren når du for eksempel skriver ut på en svart-hvitt skriver uten å lage separasjoner.

Sammensatt RGB

Sender angitte sider i farger til skriveren når du for eksempel skriver ut på en RGB-fargeskriver uten å lage separasjoner.

Sammensatt CMYK

Sender angitte sider i farger til skriveren når du for eksempel skriver ut på en CMYK-fargeskriver uten å lage separasjoner. (Dette valget er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.)

Separasjoner

Oppretter PostScript-informasjon for hver av separasjonene som kreves for dokumentet, og sender denne informasjonen til utenheten. (Dette valget er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.)

In-RIP-separasjoner

Sender separasjonsinformasjon til RIPen i utenheten. (Dette valget er bare tilgjengelig for PostScript-skrivere.)

Tekst som svart

Angi dette valget hvis du vil skrive ut all tekst som er opprettet i InDesign, i svart, bortsett fra hvis Ingen eller Papir er angitt som farge, eller hvis teksten har en fargeverdi som tilsvarer hvit. Det er nyttig å velge dette når du lager innhold som skal distribueres for både utskrift og PDF. Hvis hyperkoblinger for eksempel er blå i PDF-versjonen, skrives de ut som svart på en gråtoneskriver i stedet for i rastermønstre, som er vanskelige å lese.

Trykkfargesimulering (kalles også prøvetrykk eller utskrift for fargematch) er en utskrift som simulerer hvordan det endelige resultatet av trykkingen blir. En trykkfargesimulering produseres på en utdataenhet som er rimeligere enn en trykkpresse. I løpet av de siste årene har det dukket opp blekkskrivere som har den nødvendige oppløsingen for å lage rimelige utskrifter som kan brukes som trykkfargesimuleringer.

 1. Velg Vis > Innstillinger for prøvetrykk > Egendefinert.
 2. Velg enheten du vil simulere i dialogboksen Tilpass forhold for trykkfargesimulering, og velg OK.
 3. Velg Behold RGB-verdier eller Behold CMYK-verdier, og velg OK.

  Dette valget bestemmer hvordan InDesign skal håndtere farger som ikke er tilordnet noen fargeprofil (for eksempel importerte bilder uten innebygde profiler). Når dette valget er aktivert, sendes fargenumrene direkte til utdataenheten. Når dette valget er deaktivert, konverteres fargenumrene først til fargerommet for utdataenheten i InDesign.

  Det anbefales å beholde numrene når du følger en sikker CMYK-arbeidsflyt. Det anbefales ikke å beholde numrene når du skriver ut RGB-dokumenter.

 4. Velg Fil > Skriv ut.
 5. Hvis det finnes et forvalg med innstillingene du vil bruke, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut.
 6. Juster innstillingene for dokumentet etter behov.
 7. Klikk Fargehåndtering til venstre i dialogboksen Skriv ut.
 8. Velg Prøvetrykk under Skriv ut. Profilen skal stemme overens med innstillingene du angav for prøvetrykk.
 9. Velg La InDesign bestemme farger i listen Fargebehandling.
 10. Velg Simuler papirfarge for å simulere den bestemte nyansen av hvitt utskriftsmediet har, i henhold til profilen for dokumentet (absolutt kolorimetrisk gjengivelsesvalg). Dette valget er ikke tilgjengelig for alle profiler.
 11. Trykk på Oppsett (Windows) eller Skriver (Mac OS) for å åpne dialogboksen for skriverdrivere.
 12. Slå av fargestyring for skriveren, og velg Skriv ut for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut i InDesign.

  Det finnes ulike valg for fargestyring for hver enkelt skriverdriver. Hvis du er usikker på hvordan du skal slå av fargestyring, kan du se dokumentasjonen til skriveren.

 13. Velg Skriv ut.

Forbedre forløpninger og fargeblandinger i utskrift

PostScript-nivå 2- og PostScript 3-utenheter kan skrive ut opptil 256 gråtoner, og de fleste PostScript-skrivebordslaserskrivere kan skrive ut omtrent 32 til 64 gråtoner, avhengig av oppløsningen til enheten, angitt rasterfrekvens og rastreringsmetode. Det vises striper når alle tilgjengelige farger dekker et område som er stort nok til at du kan se de enkelte fargetonene. Hvis du angir en forløpning ved å bruke to prosentverdier med en forskjell på under 50 %, angir du et lite fargeområde som sannsynligvis fører til striper. Hvis du har problemer med å skrive ut jevne forløpninger uten striper, kan du prøve følgende:

 • Bruk en forløpning som endres minst 50 % mellom to eller flere prosessfargekomponenter.

 • Angi lysere farger, eller reduser lengden på mørke forløpninger. Det er størst sannsynlighet for at det oppstår striper mellom svært mørke farger og hvitt.

 • Øk prosentverdien for endring i forløpningen.

 • Reduser rasterfrekvensen for dokumentet (bare på PostScript-utenheter).

 • Hvis det oppstår striper på et importert bilde, for eksempel en Adobe Illustrator®-fil, kan det hende at du må justere det opprinnelige bildet.

 • Skriv ut på en PostScript® 3-utenhet, som er i stand til å lage jevnere forløpninger.

 • Bruk kortere forløpninger. Den optimale lengden avhenger av fargene i forløpningen, men prøv å bruke forløpninger som er kortere enn 7,5 tommer.

Om rasterpunkt og skriverpunkt

De fleste skrivere simulerer grått ved å bruke rasterpunkt på et rutenett. Cellene i rutenettet kalles rasterceller, og radene i rutenettet kalles linjer eller linjerastere. Hvert rasterpunkt består av skriverpunkt. Når rastercellen fylles opp med skriverpunkt, blir rasterpunktet større, og resultatet blir en mørkere gråtone.

Skriveroppløsningen avgjør antallet punkt som er tilgjengelige til å lage rasterpunktet. En skriver med mindre punkt kan gjengi rasterpunkt i flere forskjellige størrelser, slik at det blir mulig å gjengi flere gråtoner. Rasterfrekvensen spiller også en rolle. Når den økes, blir rastercellene mindre og har plass til færre skriverpunkt, slik at resultatet blir færre mulige gråtoner. Det blir dermed et spørsmål om å balansere forholdet mellom antallet mulige gråtoner og grovheten til bildet.

Halvtoner simulert ved hjelp av skriverpunkt

A. Halvtoner simulert med linjeraster B. Linjeraster som består av rasterpunkt i rader C. Rasterpunkt som består av skriverpunkt 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet