Eksportere innhold for EPUB | CS6

Oversikt

Før du eksporterer layouten din til EPUB, kan du gjøre noen finjusteringer for å sørge for at eksporten fungerer som den skal.

 • Legge til forankret grafikk – Forankre grafikk i tekstflyter slik at du kan kontrollere hvordan de posisjoneres i forhold til den eksporterte teksten. Se Forankrede objekter.
 • Valg for objekteksport – Spesifiser eksportvalg for monterte objekter. Se Valg for objekteksport.
 • Tilordne maler til eksportkoder – Tilordne tegn- og avsnittsmaler til HTML-koder og -klasser. Se Tilordne maler til eksportkoder.
 • Velg innhold og rekkefølge – Bruk artikkelpanelet til å velge innholdet som skal eksporteres, og rekkefølgen det skal vises i. Se Artikler Du kan også ordne innhold basert på sidelayout eller XML-strukturen.

Eksportere til EPUB

Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med e-bokleserprogramvare.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne dokumentet og velg Fil > Eksporter.

  • Åpne en bok, og velg Eksporter bok som EPUB fra bokpanelmenyen.

 2. Angi et filnavn og en plassering.

 3. Velg EPUB fra listen over filtyper, og klikk deretter på Lagre.

 4. I dialogboksen Eksportvalg for EPUB angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Hvis det er definert, kan den eksporterte filen inneholde et omslagsbilde. Omslagsbildet opprettes fra et bilde eller ved å rastrere den første siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok). Miniatyren brukes til å vise boken i EPUB-leseprogrammene eller i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader. Du trenger et EPUB-leseprogram for å vise filen. Du kan også bruke Adobe Digital Editions-programvaren, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

Merk:

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet en EPUB-fil ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter pakke ut innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

Merk:

InDesign-objekter som tekstrammer og objekter som inneholder monterte bilder, eksporteres alltid når du velger alternativet Basert på sidelayout. Tomme objekter eksporteres ikke, hvis ikke du har angitt en innstilling for InDesign-objektet via Valg for objekteksport som gjør at de eksporteres som JPEG-, GIF- eller PNG-filer.

Valg for EPUB-eksport

Generelle valg for EPUB

Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Versjon

Angi en versjon for EPUB. 

EPUB2.0.1

EPUB 2.0.1 er en standard som ble godkjent av IDPF i 2007. Dette formatet støttes av et bredt utvalg av enheter.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 er en standard som ble godkjent av IDPF i 2011. Dette formatet støtter også lyd, video, javascript og japansk vertikal tekst. De nye funksjonene vil imidlertid ikke fungere på lesere eller enheter som ikke støtter EPUB 3.0-standarden.

EPUB 3.0 med Layout

Dette er et eksperimentelt format utviklet av Adobe Systems. Det støtter flere kolonner, tekstflyt og andre kontroller, slik at dine layouter ser bra ut i alle formater. Denne funksjonen virker bare med spesifikke leserteknologier.

Forside

Angir omslagsbildet for e-boken. Velg ett av følgende:

Ingen

Hvis det er merket av for dette valget, blir det ikke lagt til noe omslagsbilde på e-boken.

Rastrer første side

Hvis det er merket av for dette valget, opprettes det en bildefil ved å rastrere den første siden i e-boken, og dette brukes som omslag.

Velg bilde

Hvis det er merket av for dette valget, kan du angi et bilde fra datamaskinen som brukes som omslag.

Mal for innholdsfortegnelse

Angi dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse basert på den valgte malen for innholdsfortegnelse. Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke for å lage innholdsfortegnelsen i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan velge Layout > Definer maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Marger

Angi verdier for Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-marger i piksler. Hvis du vil bruke den samme verdien for alle marger, klikker du på Begrensninger-ikonet. 

Innholdsrekkefølge

Angi rekkefølgen sideelementene eksporteres i.

Basert på sidelayout

Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.

Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke de eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Samme som XML-struktur

Rekkefølgen på kodene i strukturvisningen bestemmer leserekkefølgen. Se Kode sideobjekter.

Samme som artikkelpanel

Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Plasser fotnote etter avsnitt

Merk av for å plassere fotnoter etter avsnittene. Hvis merkingen fjernes, blir fotnoter omgjort til sluttnoter.

Fjern tvungne linjeskift

Merk av for å fjerne alle myke linjeskift i e-boken som eksporteres.

Punktmerking

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden. Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Tall

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Tilordne til ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på gjeldende nummer for avsnittet i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med gjeldende nummer for avsnittet som tekst.

Vis EPUB etter eksport

Åpner EPUB i standardprogrammet som er valgt for lesing av EPUB hvis det finnes.

Valg for EPUB-bilde

Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra Bildekonvertering-menyen.

Behold utseende fra layout

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Oppløsning (ppt)

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Bildestørrelse

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til siden. Hvis du velger at den skal endres i forhold til sidestørrelsen, angis en relativ prosentverdi basert på bildestørrelsen i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på nytt proporsjonalt i forhold til bredden på leseområdet.

Bildejustering og mellomrom

Angi bildejustering, venstre, midten, høyre og mellomrom foran og bak.

Sett inn sideskift

Merk av for å sette inn sideskift i forbindelse med bilder. Sideskift kan settes inn før bildet, etter bildet eller før og etter bildet.

Innstillinger gjelder forankrede objekter

Merk av for å bruke disse innstillingene for alle forankrede objekter.

Bildekonvertering

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG for bilder uten tap eller for bilder som inkluderer gjennomsiktighet.

GIF-valg (palett)

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

JPEG-valg (bildekvalitet)

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

JPEG-valg (formateringsmetode)

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorer innstillinger for objektkonvertering

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Avanserte valg for EPUB

Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for EPUB inneholder valgene nedenfor.

Del dokument

Du kan dele inn e-boken etter den angitte avsnittsmalen. Hvis du deler e-boken, blir det flere HTML-filer i EPUB-pakken, men det kan være nyttig å dele opp store filer, og det gir bedre ytelse i EPUB-leseprogrammene.

Inkluderer metadata for dokument

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen.

Utgiver

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Du kan angi en URL-adresse for utgiveren, slik at de som mottar e-boken, kan gå til utgiverens webside.

Unik ID

Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. En unik identifikator opprettes og vises automatisk.Du kan fjerne den og angi en unik identifikator.

CSS-valg

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Inkluder maldefinisjoner

Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.

Behold lokale overstyringer

Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Inkluder innbyggbare skrifter

Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer innbyggingsbiter som avgjør om skriften kan bygges inn eller ikke.

Legg til stilark

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel "/maler/mal.css". InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.

Legg til skript

Angi URL-en til et eksisterende JavaScript. InDesign kontroller ikke om JavaScript-filen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere JavaScript-oppsettet.

EPUB-ressurser

Bruk følgende koblinger for å få mer informasjon om EPUB-formatet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din