Panel Vzorník – přehled

Panel Vzorník (Okna > Barva > Vzorník) umožňuje vytvářet a pojmenovávat barvy, přechody nebo odstíny a rychle je aplikovat na dokument. Políčka vzorníku jsou podobná jako odstavcové a znakové styly, každá změna políčka vzorníku ovlivní všechny objekty, na které je políčko aplikované. Políčka vzorníku usnadňují úpravy barevných schémat, aniž byste museli najít a upravit každý jednotlivý objekt.

Když výplň nebo tah vybraného textu nebo objektu obsahuje barvu nebo přechod, aplikovaný z panelu Vzorník, zvýrazní se odpovídající políčko v panelu Vzorník. Vytvořená políčka vzorníku jsou spojená pouze s aktuálním dokumentem. Každý dokument může mít v panelu Vzorník uloženou jinou sadu políček.

Poznámka:

Při spolupráci s poskytovatelem předtiskových služeb umožňují políčka vzorníku jasně určit přímé barvy. Rovněž lze zadat nastavení barev v profilu kontroly před výstupem, aby se určilo nastavení barev fungující s tiskárnou.

Ve výchozím panelu Vzorník zobrazuje šest barev CMYK: azurová, purpurová, žlutá, červená, zelená a modrá.

Poznámka:

Když tisknete knihu, jejíž kapitoly obsahují konfliktní políčka, můžete určit, aby InDesign synchronizoval nastavení se vzorovým dokumentem. (Viz Synchronizace dokumentů knihy.)

Typy políček vzorníku

V panelu Vzorník se ukládají následující typy políček:

Barvy

Ikony v panelu Vzorník označují přímé  a výtažkové  typy barev a barevné režimy LAB , RGB , CMYK  a míchané tiskové barvy .

Odstíny

Hodnota v procentech vedle políčka v panelu Vzorník označuje odstín přímé nebo výtažkové barvy.

Přechody

Ikona v panelu Vzorník označuje, zda je přechod kruhový  nebo lineární .

Žádné

Políčko Žádná odstraní z objektu tah nebo výplň. Toto políčko nelze upravit ani odstranit.

Papír

Papír je zabudované políčko, které simuluje barvu papíru, na který tisknete. Objekty za objektem barvy papíru se nevytisknou v místech, kde je objekt barvy papíru překrývá. Místo toho bude vidět barva papíru, na který tisknete. Barvu Papír můžete upravit tak, aby odpovídala papíru, na který tisknete, když na ní dvojitě kliknete v panelu Vzorník. Barva Papír se používá pouze pro náhledy – netiskne se na tiskárně se složenými barvami ani ve výtažcích barev. Toto políčko nemůžete odstranit. Nepoužívejte políčko Papír k odstranění barvy z objektu. K tomuto účelu použijte políčko Žádná.

Poznámka:

Pokud barva Papír nefunguje tak, jak je zde uvedeno, a tisknete na ne-Postscriptovou tiskárnu, zkuste přepnout ovladač tiskárny do režimu rastrové grafiky.

Černá

Černá je zabudovaná výtažková 100 % černá barva, definovaná pomocí barevného modelu CMYK. Toto políčko nelze upravit ani odstranit. Standardně všechny výskyty barvy Černá přetiskují (tisknou se přes) barvy pod nimi, včetně znaků textu v jakékoliv velikosti. Toto chování můžete vypnout.

Registrační

Registrační  je zabudované políčko, které způsobí, že se objekty tisknou v každém výtažku z postscriptové tiskárny. Například soutiskové značky používají barvu Registrační, takže lze tiskové desky v tiskovém stroji přesně zarovnat. Toto políčko nemůžete upravit ani odstranit.

Do panelu Vzorník můžete také přidat barvy z kterékoliv knihovny barev, takže se uloží s dokumentem.

Přizpůsobení zobrazení políček vzorníku

Můžete nastavit velikost políček vzorníku a zda se má u políčka zobrazovat název.

 1. Z nabídky panelu Vzorník vyberte jednu z následujících voleb:
  • Názvy zobrazí malý vzorek vedle názvu políčka. Ikony vpravo od názvu zobrazují barevný model (CMYK, RGB a podobně) a zda je barva přímá, výtažková, registrační nebo žádná.

  • Malé názvy zobrazí užší řádky vzorníku.

  • Malá políčka nebo Velká políčka zobrazí pouze políčka (bez názvů). Trojúhelník s tečkou v rohu políčka barvy označuje, že barva je přímá. Trojúhelník bez tečky označuje výtažkovou barvu.

 2. Chcete-li nastavit typ políček vzorníku, která se mají zobrazovat, klikněte dole v panelu Vzorník na některé z následujících tlačítek:
  • Zobrazovat všechna políčka  zobrazí všechna políčka barev, odstínů a přechodů.

  • Zobrazovat políčka barev  zobrazí pouze políčka výtažkových barev, přímých barev, míchaných tiskových barev a odstínů.

  • Zobrazovat políčka přechodů  zobrazí pouze políčka přechodů.

Poznámka:

Políčko Žádný se zobrazí vždy, bez ohledu na to, na které tlačítko kliknete.

Vytváření vzorníků barev

Políčka vzorníku mohou obsahovat přímé nebo výtažkové barvy, míchané tiskové barvy (výtažkové barvy smíchané s jednou nebo více přímými barvami), barvy RGB nebo LAB, přechody nebo odstíny.

Když umístíte obraz obsahující přímé barvy, přidají se tyto barvy automaticky jako políčka do panelu Vzorník. Tyto barvy můžete aplikovat na objekty v dokumentu, ale nemůžete je předefinovat ani odstranit.

Poznámka:

Než vytvoříte vzorník, zjistěte si nastavení vhodné pro vašeho poskytovatele tiskařských služeb. Lze zadat nastavení barev v profilu kontroly před výstupem, aby se zvýraznilo nastavení barev nefungující s tiskárnou.

Vytvoření nového políčka barvy

 1. Zvolte Nové políčko barvy v nabídce panelu Vzorník.
 2. V poli Typ barvy zvolte metodu, kterou použijete pro tisk dokumentu na tiskovém stroji.
 3. V poli Název políčka proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste zvolili jako typ barvy Výtažková a chcete, aby název vždy popisoval hodnoty barev, vyberte volbu Pojmenovat hodnotou barvy.

  • Pokud jste zvolili jako typ barvy Výtažková a chcete pojmenovat barvu sami, odznačte volbu Pojmenovat hodnotou barvy, a zadejte název do textového pole Název políčka.

  • Pokud jste zvolili Přímá, zadejte název do textového pole Název políčka.

 4. V poli Režim barvy zvolte režim, který chcete použít pro určení barvy. Po určení barvy již režim neměňte.
 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Tažením jezdců změňte barevné hodnoty. Můžete také zadat číselné hodnoty do textových polí vedle jezdců barev.

  • Pro přímé barvy zvolte knihovnu barev z nabídky Režim barvy.

 6. Pokud se objeví výstražná ikona barvy mimo gamut , a chcete použít barvu z gamutu, která je nejbližší původně určené barvě, klikněte na malé pole barvy vedle výstražné ikony.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Přidat přidejte políčko do vzorníku a definujte další. Až skončíte, klikněte na Hotovo.

  • Kliknutím na OK přidejte políčko do vzorníku a zavřete dialogové okno.

Poznámka:

Chcete-li určit přímou barvu pomocí tlačítka Nové políčko v panelu Vzorník, odznačte všechna políčka vzorníku a podržte Alt+Ctrl (Windows) nebo Option+Command (Mac OS) při kliknutí na tlačítko Nové políčko .

Vytvoření nového políčka vzorníku na základě barvy objektu

 1. Vyberte objekt.
 2. V panelu nástrojů nebo v panelu Vzorník vyberte pole pro výplň nebo tah.
 3. V panelu Vzorník proveďte jeden z následujících úkonů:
  • klikněte na tlačítko Nové políčko a dvojitě klikněte na výsledné nové políčko.

  • Zvolte Nové políčko barvy v nabídce panelu Vzorník.

Vybraná barva nebo přechod se objeví v panelu Vzorník a v poli pro výplň nebo tah v panelu nástrojů, a aplikuje se na výplň nebo tah všech vybraných objektů.

Přidání nepojmenovaných barev do panelu Vzorník

I když můžete barvy vytvářet pomocí panelu Barvy nebo dialogu pro výběr barvy, nepojmenované barvy se později obtížněji upravují a systematicky používají. Pomocí volby Přidat nepojmenované barvy můžete najít nepojmenované barvy aplikované na objekty v dokumentu a přidat je do panelu Vzorník. Barvy se automaticky pojmenují podle svých složek CMYK, RGB nebo LAB.

 1. V panelu Vzorník zvolte Přidat nepojmenované barvy.

Správa vzorníků

Na panelu Vzorník je možné políčka upravovat, duplikovat, uspořádat a odstraňovat.

Úpravy výchozích barev v panelu Vzorník

Políčka vzorníku, která se standardně zobrazují v nových dokumentech, můžete upravit.

 1. Zavřete všechny otevřené dokumenty.
 2. Upravte políčka barev, která chcete změnit v panelu Vzorník.

Duplikování políčka vzorníku

Duplikování políček vzorníku může být užitečné, když chcete vytvořit teplejší nebo studenější variantu existující barvy. Uvědomte si, že duplikování přímé barvy má za následek přidání další tiskové desky přímé barvy.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte políčko a zvolte Duplikovat políčko v nabídce panelu Vzorník.

  • Vyberte políčko a klikněte na tlačítko Nové políčko  dole v panelu.

  • Přetáhněte políčko na tlačítko Nové políčko dole v panelu.

Úpravy políčka vzorníku

Jednotlivé atributy políčka můžete změnit pomocí dialogového okna Volby políčka. Při úpravách políček míchaných tiskových barev a skupin míchaných tiskových barev jsou k dispozici další volby.

 1. V panelu Vzorník vyberte políčko a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Dvojitě klikněte na políčko.

  • V nabídce panelu Vzorník zvolte Volby políčka.

 2. Upravte nastavení podle potřeby a klikněte na OK.

Názvy políček vzorníku

Standardně je název políčka výtažkové barvy odvozen od hodnot složek barvy. Pokud například vytvoříte červenou výtažkovou barvu s 10 procenty azurové, 75 procenty purpurové, 100 procenty žluté a 0 procenty černé, políčko je standardně pojmenováno C=10 M=75 Y=100 K=0. To ulehčuje identifikaci složení výtažkových barev.

Standardně se název políčka výtažkové barvy automaticky aktualizuje, když změníte její hodnoty CMYK. Tuto volbu můžete pro jednotlivá políčka vypnout a zapnout. Stejně jako u každého políčka, které vytvoříte, můžete kdykoliv změnit i název výtažkové barvy.

 1. Dvojitě klikněte na výtažkovou barvu v panelu Vzorník.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů a klikněte na OK:
  • Chcete-li, aby InDesign přejmenoval políčko, když upravíte procenta CMYK, vyberte volbu Pojmenovat hodnotou barvy.

  • Chcete-li políčko přejmenovat sami, když upravíte hodnoty CMYK, odznačte volbu Pojmenovat hodnotou barvy.

Poznámka:

Když tato volba není vybraná, nové políčko se automaticky přejmenuje na Nové políčko barvy (a pokud existuje více políček Nové políčko barvy, následuje číslo). Tento název můžete změnit ručně.

Uspořádání políček vzorníku

Políčka vzorníku můžete uspořádat podle názvu nebo hodnoty barvy. Můžete uspořádat všechna políčka vzorníku nebo vybraná políčka vzorníku.

Uspořádat podle názvu

Políčka vzorníku jsou uspořádána abecedně (A až Z).

Políčka vzorníku můžete uspořádat podle názvu jedním z následujících způsobů:

 • V nabídce panelu Vzorník vyberte možnost Uspořádat a poté vyberte možnost Všechna políčka podle názvu. 
 • Klikněte na políčko vzorníku pravým tlačítkem a vyberte možnost Uspořádat > Všechna políčka podle názvu.

Chcete-li uspořádat vybraná políčka podle názvu, vyberte políčka a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V nabídce panelu Vzorník vyberte možnost Uspořádat a poté vyberte možnost Vybraná políčka podle názvu. 
 • Klikněte na vybraná políčka vzorníku pravým tlačítkem a vyberte možnost Uspořádat > Vybraná políčka podle názvu.

Uspořádat podle hodnot barev

Políčka se uspořádají podle svých hodnot barev. Nejprve jsou políčka uspořádána v následujícím pořadí: CMYK > Barva Lab > Míchaná tisková barva > RGB. Poté jsou všechna políčka
určitého režimu barvy uspořádána na základě svých hodnot barev.
Například všechna políčka CMYK jsou uspořádána na základě hodnot C, M, Y a K.

Políčka vzorníku můžete uspořádat podle hodnot barev jedním z následujících způsobů:

 • V nabídce panelu Vzorník vyberte možnost Uspořádat a poté vyberte možnost Všechna políčka podle hodnot barev. 
 • Klikněte na políčko vzorníku pravým tlačítkem a vyberte možnost Uspořádat > Všechna políčka podle hodnot barev.

Chcete-li uspořádat vybraná políčka podle hodnot barev, vyberte políčka a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V nabídce panelu Vzorník vyberte možnost Uspořádat a poté vyberte možnost Vybraná políčka podle hodnot barev. 
 • Klikněte na vybraná políčka vzorníku pravým tlačítkem a vyberte možnost Uspořádat > Vybraná políčka podle hodnot barev.

Poznámka:

Políčka vzorníku ve skupině barev se také uspořádají podle použitého uspořádání.

Odstranění jednotlivých políček vzorníku

Když odstraníte políčko vzorníku, které je aplikované na objekt v dokumentu, InDesign vás vyzve, abyste určili náhradní políčko. Můžete určit existující nebo nepojmenované políčko. Pokud odstraníte políčko, které je použité jako základní pro odstín nebo míchanou tiskovou barvu, budete vyzváni, abyste zvolili jeho náhradu.

 1. Vyberte jedno nebo více políček.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Odstranit políčko v nabídce panelu Vzorník.

  • klikněte na ikonu Odstranit dole v panelu Vzorník.

  Poznámka:

  Nemůžete odstranit přímé barvy, které jsou použité v umístěných grafikách v dokumentu. Abyste mohli tyto barvy odstranit, musíte nejdříve odstranit grafiku. V některých výjimečných případech však přímou barvu nelze odstranit ani poté, co byla odstraněna grafika. V takových případech použijte k vytvoření souboru InDesign Markup (IDML) příkaz Soubor > Exportovat. Ten poté znovu otevřete v aplikaci InDesign.

 3. InDesign se zeptá, jak má nahradit políčko, které odstraňujete. Proveďte jeden z následujících úkonů a klikněte na OK:
  • Chcete-li nahradit všechny výskyty políčka jiným políčkem, klikněte na Definované políčko a zvolte políčko z nabídky.

  • Chcete-li nahradit všechny instance políčka ekvivalentní nepojmenovanou barvou, klikněte na Nepojmenované políčko.

Odstranění všech nepoužitých políček vzorníku

 1. Z nabídky panelu Vzorník zvolte Vybrat všechny nepoužité. Vyberou se pouze políčka, která nejsou použita v aktivním souboru.
 2. klikněte na ikonu Odstranit.

Sjednocení políček vzorníku

Pokud importujete políčka vzorníku nebo kopírujete položky z jiných dokumentů, může dojít ke zdvojení políček vzorníku, která mohou být použita na různé objekty. Pomocí příkazu Sjednotit políčka vzorníku lze zkombinovat zdvojená políčka vzorníku.

 1. Na panelu Vzorník vyberte dvě nebo více zdvojených políček vzorníku.

  První vybraný vzorek se zachová (sloučí se).

 2. V nabídce panelu Vzorník zvolte Sjednotit políčka vzorníku.

Uložení vzorníku pro použití v jiných dokumentech

Chcete-li vzorky barev použít v jiných souborech nebo je sdílet s jinými návrháři, můžete políčka vzorníku uložit do souboru pro výměnu políček vzorníku Adobe (.ase). InDesign a také Illustrator a Adobe Photoshop umí importovat políčka vzorníku ze souboru knihovny barev.

 1. V panelu Vzorník vyberte políčka, která chcete uložit.
 2. V nabídce panelu Vzorník zvolte Uložit políčka vzorníku.
 3. Zadejte název a umístění souboru a klikněte na Uložit.

Sdílení vzorníků mezi aplikacemi

Políčka plných barev, která vytvoříte v aplikaci Photoshop, Illustrator a InDesign, můžete sdílet, když uložíte knihovnu vzorníku pro vzájemnou výměnu. Barvy budou vypadat přesně stejně ve všech aplikacích, pokud je nastavení barev synchronizované.

 1. V paletě Vzorník vytvořte políčka pro přímé a výtažkové barvy, které chcete sdílet, a odeberte všechna políčka, která sdílet nechcete.

  Poznámka:

  Mezi aplikacemi nemůžete sdílet následující typy políček vzorníku: vzorky, přechody, míchané inkousty a odstíny a barvu Registrační z aplikace Illustrator nebo InDesign; odkazy do knihoven barev a barvy HSB, XYZ, duplexy, RGB monitoru, krytí, celkové krytí a webové barvy RGB z aplikace Photoshop. Tyto typy políček vzorníku se automaticky vyloučí, když uložíte vzorník.

 2. Z nabídky panelu Vzorník vyberte Uložit políčka vzorníku a uložte knihovnu vzorníku do snadno dostupného místa.
 3. Načtěte knihovnu vzorníku do panelu Vzorník pro Photoshop, Illustrator nebo InDesign.

Import políček vzorníku

Barvy a přechody můžete importovat z jiných dokumentů a při tom do panelu Vzorník přidat buď všechna nebo jen některá políčka vzorníku. Políčka vzorníku můžete načítat ze souborů aplikace InDesign (.indd), předloh aplikace InDesign (.indt), souborů aplikace Illustrator (.ai nebo .eps) a souborů pro výměnu políček vzorníku Adobe Swatch Exchange (.ase) vytvořených v aplikaci InDesign, Illustrator nebo Photoshop. Soubory pro výměnu políček vzorníku obsahují políčka vzorníku uložená ve formátu Adobe Swatches Exchange.

InDesign také obsahuje knihovny barev z jiných systémů barev, například PANTONE Process Color System®.

Poznámka:

Do panelu Vzorník se přidají také přímé barvy, použité v importovaných souborech EPS, PDF, TIFF a Adobe Photoshop (PSD).

Import vybraných políček vzorníku ze souboru

 1. Zvolte Nové políčko barvy z nabídky panelu.
 2. V seznamu Režim barvy vyberte Jiná knihovna a pak vyberte soubor, ze kterého chcete importovat políčka vzorníku.
 3. klikněte na Otevřít.
 4. Vyberte políčka vzorníku, která chcete importovat.
 5. klikněte na OK.

Import všech políček vzorníku ze souboru

 1. V nabídce panelu Vzorník zvolte Načíst políčka vzorníku.
 2. Dvojitě klikněte na dokument aplikace InDesign.

Kopírování políček vzorníku mezi dokumenty aplikace InDesign

Políčko vzorníku (nebo objekty s aplikovaným políčkem) také můžete zkopírovat nebo přetáhnout z jednoho dokumentu do jiného. Když to uděláte, políčko se přidá do panelu Vzorník v cílovém dokumentu. Chcete-li zkopírovat také odstíny a přechody daného políčka, musíte zkopírovat původní objekt, ne jen samotné políčko.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zkopírujte objekt do platného dokumentu přetažením nebo kopírováním a vložením.

  • Vyberte políčka, která chcete kopírovat, a přetáhněte je z panelu Vzorník do okna jiného dokumentu aplikace InDesign.

  Poznámka:

  Pokud přetáhnete políčko, které má stejný název jako existující políčko (včetně malých a velkých písmen), ale má jiné hodnoty barev, InDesign ho přejmenuje na „[původní název políčka] 2“.

Načtení políček vzorníku z předdefinované vlastní knihovny barev

Můžete vybírat z řady knihoven barev – například PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, Focoltone® color system, Trumatch™, DIC Process Color Note a knihovny vytvořené pro použití na webu. Dříve než použijete barvy z knihovny barev, poraďte se se svým poskytovatelem předtiskových služeb, které knihovny podporuje.

 1. Zvolte Nové políčko barvy z nabídky panelu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V seznamu Režim barvy vyberte soubor knihovny.

  • V seznamu Režim barvy zvolte Jiná knihovna, najděte soubor knihovny, a pak klikněte na možnost Otevřít.

 3. Vyberte jedno nebo více políček barvy z knihovny a klikněte na Přidat. (Kliknutím na OK zavřete dialogové okno bez přidání políček.)
 4. Až skončíte s přidáváním políček, klikněte na Hotovo.

Knihovny barev instalované s aplikací InDesign

S aplikací InDesign se instalují také knihovny barev pro dále popsané systémy barev. Můžete nainstalovat další knihovny barev a načíst z nich políčka barev do aplikace InDesign.

Barva ANPA

Sestává ze 300 barev vybraných společností ANPA (American Newspaper Publishers Association). Barvy v této knihovně jsou používány především jako přímé barvy v novinách.

DIC Color

Obsahuje 1280 přímých barev CMYK ze vzorníku DIC Process Color Note. Barvy mohou být porovnávány podle vzorníku DIC Color Guide, publikovaného firmou Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Další informace můžete získat od firmy Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japonsko.

Focoltone

Obsahuje 763 barev CMYK. Barvy FOCOLTONE vám mohou pomoci vyhnout se problémům s přesahy barev (trapping) a soutiskem, když se podíváte na tabulky Focoltone, zobrazující přetisky, které vytvářejí barvy.

Vzorník barev se specifikacemi pro výtažkové a přímé barvy, tabulky přetisků a vzorky barev na štítcích pro označování návrhů dodává firma Focoltone. Další informace můžete získat od firmy Focoltone International, Ltd., Stafford, Velká Británie.

HKS

Tento systém použijte, když vaše úloha vyžaduje barvy systému HKS, který se používá v Evropě.

PANTONE®

Barvy PANTONE® jsou celosvětovým standardem pro reprodukci přímých barev. V roce 2000 byly vzorníky PANTONE MATCHING SYSTEM® podstatně přepracovány. Do systému bylo přidáno 147 nových plných barev a sedm dalších metalických barev, takže nyní obsahuje celkem 1 114 barev. Vzorníky a štítky barev PANTONE Color se nyní tisknou na lakované, nelakované a matové papíry, aby se zajistila přesná vizualizace tištěných výsledků a lepší kontrola při tisku.

Plné barvy PANTONE můžete tisknout ve CMYK. Pro porovnání plných barev PANTONE s jejich nejbližší ekvivalentní výtažkovou barvou použijte vzorník PANTONE Solid to Process Guide. Pod každou barvou jsou vytištěny hodnoty rastrů CMYK v procentech. Vzorník se nyní tiskne na světlejším lakovaném papíru a zahrnuje porovnání 147 nových plných barev se CMYK.

Vzorníky výtažkových barev PANTONE nabízejí výběr z více než 3 000 kombinací CMYK, nyní tištěných na lakovaném a nelakovaném papíru. Výběr barev a určení hodnot rastrů CMYK usnadňuje zobrazení v chromatickém pořadí ve formátu vějířovitého vzorníku.

Další informace můžete získat od firmy Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey, USA.

Systémová (Windows)

Obsahuje 256 barev výchozí 8-bitové palety Windows, která je založena na rovnoměrném vzorkování barev RGB.

Systémová (Mac OS)

Obsahuje 256 barev výchozí 8bitové palety Mac OS, která je založena na rovnoměrném vzorkování barev RGB.

Toyo Color Finder

Obsahuje 1 050 barev vycházejících z nejčastěji používaných tiskových barev v Japonsku. Používejte vzorník Toyo 94 Color Finder nebo novější Toyo Color Finder. Pročtěte si Průvodce barvami, který předvádí vytištěné ukázky společnosti Toyo Ink. Průvodce barvami je k dostání v tiskárnách a obchodech s grafickými potřebami. Další informace můžete získat od firmy Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., v Tokiu, Japonsko.

Trumatch

Poskytuje předvídatelné barvy CMYK a obsahuje více než 2 000 dostupných, počítačově generovaných barev. Barvy TRUMATCH pokrývají celé spektrum viditelných barev CMYK v rovnoměrných krocích. Vzorník Trumatch Color Finder zobrazuje až 40 odstínů a tónů každé barvy, přičemž každý je původně vytvořen čtyřbarevným procesem, a proto je možno ho reprodukovat pomocí čtyřbarevného osvitu a tisku. Kromě toho jsou v této knihovně barev zahrnuty i odstíny šedi ve CMYK s použitím různých odstínů. Další informace můžete získat od firmy Trumatch Inc., New York, USA.

Webová

Obsahuje 216 bezpečných webových barev RGB, které nejčastěji používají prohlížeče webu k zobrazení 8-bitových obrazů. Tato knihovna vám pomůže vytvářet grafiky pro web pomocí barev, které se zobrazí stejně v systémech Windows i Mac OS.