Chcete-li vytvořit v aplikaci Flash Player obsah typu prezentace, proveďte export do souboru SWF nebo FLA. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že soubory SWF jsou připravené k prohlížení, ale nelze je upravovat, zatímco soubory FLA je nutné před prohlížením v aplikaci Adobe Flash Player nejprve upravit v aplikaci Adobe Flash Professional.

SWF

Exportovaný soubor SWF je připraven k prohlížení v aplikaci Adobe Flash Player a může obsahovat interaktivní prvky jako přechody stránek, filmy, zvukové klipy, animace a navigační tlačítka.

FLA

Exportovaný soubor FLA obsahuje pouze některé interaktivní prvky. Soubor FLA lze otevřít ve Flash Pro, kde můžete vy sami (případně flashový vývojář) před exportem do SWF přidat pokročilé efekty.

Export do programu Flash
Export do programu Flash

A. Export přímo do souboru SWF B. Export do souboru FLA pro úpravu v aplikaci Flash Professional 

Vytváření interaktivních souborů SWF (Flash) pro web.

Když exportujete do souboru SWF, vytváříte interaktivní soubor, který je připraven pro prohlížení v přehrávači Adobe Flash Player nebo ve webovém prohlížeči. Soubor SWF může obsahovat tlačítka, přechody stránek, filmové a zvukové soubory, animace a hypervazby přidané v aplikaci InDesign. Export do souboru SWF je vhodný pro vytvoření interaktivní prezentace nebo listovací knihy založené na dokumentu InDesign.

Chcete-li před vytvořením souboru SWF upravit dokument v aplikaci Flash Pro, vyexportujte jej do souboru FLA namísto do souboru SWF. Viz Vytváření souborů FLA pro web.

Export do souboru SWF
Export do souboru SWF

A. Zdokumentování v aplikaci InDesign před exportem do formátu SWF B. Interaktivní soubor SWF ve webovém prohlížeči 
 1. Vytvořte nebo upravte dokument aplikace InDesign, aby byl připraven pro export do formátu Flash. Další informace o nastavení dokumentu pro export najdete v části Problémy při exportu do formátu Flash

  • Přidejte navigační tlačítka, aby se uživatelé mohli ve vyexportovaném souboru SWF pohybovat mezi stránkami. Tlačítka můžete vytvářet přetažením objektu a jeho změnou na tlačítko pomocí panelu Tlačítka (vyberte Okna > Interaktivní > Tlačítka). Můžete také použít panel Vzorová tlačítka a přetáhnout předdefinovaná navigační tlačítka do dokumentu. Viz Vytvoření tlačítek

  • Panel Přechody stránek (vyberte Okna > Interaktivní > Přechody stránky) použijte k přidání přechodů stránek, například setření nebo rozpuštění. Když exportujete do formátu SWF, můžete také vybrat možnost Přidat interaktivní otáčení stránek, která umožňuje uživatelům otočit stranu přetažením rohu strany.

  • Pomocí panelu Animace (vyberte Okna > Interaktivní > Animace) můžete přidat přednastavení pohybu. Viz Animace.

 2. Chcete-li exportovat dokument do formátu SWF, vyberte možnost Soubor > Exportovat.

 3. Chcete-li, aby měl exportovaný soubor stejný název jako dokument z dalšího exportu, vyberte možnost Použít název dokumentu InDesign jako název výstupního souboru.

 4. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) vyberte možnost Přehrávač Flash Player (SWF) a klikněte na možnost Uložit.

 5. V dialogovém okně Export SWF určete možnosti a klikněte na tlačítko OK. Viz Možnosti exportu do formátu SWF.

Při exportu souboru SWF se vytvoří samostatné soubory HTML a SWF. Obsahuje-li soubor SWF filmy nebo zvukové klipy, vytvoří se i složka Resources. Chcete-li předat nebo odeslat soubory na web, zkontrolujte, zda odesíláte všechny datové zdroje.

Možnosti exportu do formátu SWF

Na kartě Všeobecné a Další volby dialogového okna Export SWF se zobrazí následující možnosti.

Exportovat

Uveďte, zda se zahrne aktuální výběr, všechny stránky v dokumentu nebo rozsah stran. Volba Výběr je zejména vhodná, pokud chcete uložit exportovaný soubor SWF pro použití v exportovaném souboru PDF. Pokud zvolíte Rozsah, uveďte rozsah stran, například 1-7, 9 pro tisk stran 1 až 7 a strany 9. Viz Určení tištěných stránek.

Generovat soubor HTML

Tuto možnost vyberte, pokud chcete generovat stránku HTML, která přehrává soubor SWF. Je obzvlášť užitečná pro rychlý náhled souboru SWF ve webovém prohlížeči.

Zobrazit soubor SWF po exportu

Tuto možnost vyberte, chcete-li soubor SWF přehrávat ve výchozím webovém prohlížeči. Je k dispozici, pouze pokud generujete soubor HTML.

Velikost (pixely)

Určete, zda se velikost soubor SWF mění podle procenta, přizpůsobení velikosti monitoru, které zadáte, nebo podle šířky a výšky, které zadáte.

Pozadí

Určete, zda pozadí souboru SWF bude průhledné nebo zda se použije aktuální barva papíru z panelu Vzorník. Volbou Průhledné deaktivujete možnost Přechody stránek a Interaktivní otáčení stránek.

Interaktivita a média

Volbou Zahrnout vše povolíte v exportovaném souboru SWF interaktivitu filmů, zvuků, tlačítek a animací. Volbou Pouze vzhled přidáte normální stav tlačítek a titulní obrazy videa jako statické prvky. Je-li vybrána volba Pouze vzhled, exportují se animace tak, jak vypadají v rozvržení v okamžiku exportu. Volba Pouze vzhled je vybraná, pokud v panelu Další volby vyberete Sloučit.

Přechody stránky

Určete jeden přechod stránky, který se během exportu aplikuje na všechny stránky. Jestliže pro určení přechodů použijete panel Přechody stránky, vyberte volbu z dokumentu, aby se toto nastavení použilo.

Přidání interaktivního otáčení stran

Je-li vybrána tato volba, mohou uživatelé přehrávající soubor SWF při otáčení stránky přetáhnout roh, jako by otáčeli stránku ve skutečné knize.

Kmitočet snímků

Vyšší kmitočty snímků vytvářejí hladší animace, zvětšují však velikost souboru. Změna kmitočtu snímků neovlivní délku přehrávání.

Text

Určení výstup textu v aplikaci InDesign. Volbou Klasický text pro Flash získáte na výstupu text, který lze prohledávat, a dosáhnete nejmenší velikosti souboru. Volbou Převést na obrysy získáte na výstupu text jako řady hladkých rovných čar, jako při převodu textu na obrysy. Volbou Převést na obrazové body získáte na výstupu text jako bitmapový obraz. Text převedený na obrazové body může být při zvětšení zubatý.

Rastrování stránek.

Tato volba slouží k převodu všech položek stránky aplikace InDesign na bitmapu. Výběrem této možnosti vytvoříte větší soubor SWF a položky stránky mohou při přiblížení nebo oddálení vypadat rozostřeně.

Sloučit průhlednost

Tato volba odstraní ze souboru SWF a přirozenou průhlednost a zachová vzhled průhlednosti. Je-li však tato volba vybraná, odstraní se z exportovaného souboru SWF veškerá interaktivita.

Komprese

Pokud vyberete volbu Automaticky, aplikace InDesign sama určí nejlepší kvalitu barev a stupně šedi u obrázků. Pro většinu souborů dává tato volba uspokojivé výsledky. Volba JPEG (ztrátová komprese) je vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Komprese JPEG je ztrátová, což znamená, že odstraňuje obrazová data a může snížit kvalitu obrazu. Snaží se ale zmenšit velikost souboru při minimální ztrátě informací. Komprese JPEG odstraňuje data, a proto může dosáhnout mnohem menších velikostí souboru. Volbou PNG (bezztrátová komprese) vyexportujete soubor bez ztrátové komprese.

Poznámka:

Pokud při exportu do formátu SWF pozorujete pokles kvality průhledných obrazů, můžete kvalitu zlepšit volbou PNG (bezztrátová komprese).

Kvalita JPEG

Určuje množství detailů v exportovaném obrazu. Čím vyšší kvalita, tím větší bude velikost souboru. Tato volba není k dispozici, pokud pro kompresi vyberete PNG (bezztrátová komprese).

Rozlišení

Určete rozlišení bitmapových obrazů v exportovaném souboru SWF. Volba vysokého rozlišení je zejména důležitá, pokud chcete uživatelům umožnit v exportovaném souboru SWF zvětšovat obsah založený na obrazových bodech. Volba vysokého rozlišení může výrazně zvětšit velikost souboru.

Vytváření souborů FLA pro web

Při exportu dokumentu InDesign do formátu souboru FLA můžete soubor otevřít v aplikaci Adobe Flash® CS5 Professional pro úpravy obsahu. Export do formátu FLA v aplikaci InDesign CS5 nahrazuje export do formátu XFL v aplikaci InDesign CS4. Používejte tvůrčí prostředí Flash pro úpravu a přidání videa, zvuku, animace a komplexní interaktivity.

Chcete-li exportovat dokument InDesign přímo do formátu, který lze otevřít ve webovém prohlížeči, použijte formát SWF namísto formátu FLA. Viz Vytváření interaktivních souborů SWF (Flash) pro web.

Export do formátu FLA
Export do formátu FLA

A. Dokument v aplikaci InDesign před exportem do formátu FLA B. Soubor FLA otevřený v prostředí Flash Pro 
 1. Vytvořte nebo upravte dokument InDesign, aby byl připraven pro export do formátu Flash. Další informace o nastavení dokumentu pro export najdete v části Problémy při exportu do formátu Flash

 2. Chcete-li exportovat dokument do formátu FLA, vyberte Soubor > Exportovat. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac Os) vyberte Flash CS5 Professional (FLA) a klikněte na Uložit.

 3. V dialogovém okně Export Flash CS5 Professional (FLA) zadejte následující možnosti a klikněte na tlačítko OK. Informace o možnostech exportu najdete v části Volby exportu FLA.

 4. Otevřete exportovaný soubor FLA v prostředí Flash Professional.

Možnosti exportu do formátu FLA

V dialogovém okně Export Flash CS5 Professional (FLA) se zobrazí následující volby.

Exportovat

Uveďte, zda se zahrne aktuální výběr, všechny stránky v dokumentu nebo rozsah stran. Pokud zvolíte Rozsah, uveďte rozsah stran, například 1-7, 9 pro tisk stran 1 až 7 a strany 9. Viz Určení tištěných stránek.

Rastrování stránek.

Tato volba slouží k převodu všech položek stránky aplikace InDesign na bitmapu. Výběrem této volby získáte větší soubor FLA a položky stránky budou při zvětšení zubaté.

Sloučit průhlednost

Výběr této možnosti sloučí všechny průhledné objekty. Sloučené objekty může být v aplikaci Adobe Flash Pro obtížné animovat.

Velikost (pixely)

Určete, zda se velikost soubor FLA mění podle procenta, přizpůsobení velikosti monitoru, které zadáte, nebo podle šířky a výšky, které zadáte.

Interaktivita a média

Volbou Zahrnout vše povolíte přidání filmů, zvuků, tlačítek a animací v exportovaném souboru FLA. Pokud dokument obsahuje objekty s několika stavy, převede se do symbolu filmového klipu, v němž se každý stav zobrazí ve vlastním snímku na časové ose.

Volbou Pouze vzhled přidáte normální stav tlačítek a titulní obrazy videa jako statické prvky. Je-li vybrána volba Pouze vzhled, exportují se animace tak, jak vypadají v rozvržení v okamžiku exportu. Volbu Pouze vzhled vyberte, chcete-li zvolit Sloučit průhlednost.

Text

Určení výstup textu v aplikaci InDesign. Chcete-li využít bohatou škálu atributů Rámce rozvržení textu v prostředí Flash Professional, vyberte Text Flash TLF. Je-li vybraná tato volba, povolte dělení slov volbou Vložit body dělení slov podle slovníku. Volbou Klasický text pro Flash získáte na výstupu text, který lze prohledávat, a dosáhnete malé velikosti souboru. Volbou Převést na obrysy získáte na výstupu text jako řady hladkých rovných čar, jako při převodu textu na obrysy. Volbou Převést na obrazové body získáte na výstupu text jako bitmapový obraz. Text převedený na obrazové body může být při zvětšení zubatý.

Komprese

Pokud vyberete volbu Automaticky, aplikace InDesign sama určí nejlepší kvalitu barev a stupně šedi u obrázků. Pro většinu souborů dává tato volba uspokojivé výsledky. Volba JPEG (ztrátová komprese) je vhodná pro obrazy ve stupních šedi nebo pro barevné obrazy. Komprese JPEG je ztrátová, což znamená, že odstraňuje obrazová data a může snížit kvalitu obrazu. Snaží se ale zmenšit velikost souboru při minimální ztrátě informací. Komprese JPEG odstraňuje data, a proto může dosáhnout mnohem menších velikostí souboru. Volbou PNG (bezztrátová komprese) vyexportujete soubor bez ztrátové komprese.

Kvalita JPEG

Určuje množství detailů v exportovaném obrazu. Čím vyšší kvalita, tím větší bude velikost souboru. Tato volba není k dispozici, pokud pro kompresi vyberete PNG (bezztrátová komprese).

Rozlišení

Určete rozlišení bitmapových obrazů v exportovaném souboru FLA. Volba vysokého rozlišení je zejména důležitá, pokud chcete uživatelům umožnit zvětšovat obsah založený na obrazových bodech. Volba vysokého rozlišení může výrazně zvětšit velikost souboru.

Problémy při exportu do formátu Flash

Když navrhujete dokument InDesign pro výstup do formátu SWF nebo FLA, zvažte následující faktory.

Problémy při nastavení dokumentu

Převod stránek InDesign

Při exportu do formátu SWF nebo FLA se dvojstránky aplikace InDesign stanou samostatnými klipy na časové osy jako snímky v prezentaci. Každá dvojstránka je mapována na nový klíčový snímek. V aplikaci Flash Player procházíte dvojstránkami exportovaného dokumentu pomocí kláves se šipkami nebo interaktivních tlačítek.

Poznámka:

Při vytváření dokumentu určeného pro web vyberte v dialogovém okně Nový dokument v nabídce Účel volbu Web.

Velikost stránky

Při vytváření dokumentu můžete zvolit konkrétní rozlišení (například 800 x 600) v nabídce Velikost stránky dialogového okna Nový dokument. Během exportu také můžete nastavit měřítko nebo rozlišení exportovaného souboru SWF nebo FLA.

Interaktivní funkce

Do exportovaných souborů SWF a FLA lze přidat tlačítka, přechody stránky, hypervazby, animace a multimediální soubory.

Tlačítka

Pro tlačítka v exportovaném souboru SWF nebo FLA jsou při přehrávání v aplikaci Flash Player obzvlášť užitečné akce ovládacích prvků Další stránka a Předchozí stránka. Některé akce, které fungují v interaktivních souborech PDF, však v aplikaci Flash Player nemají žádný efekt. Když zvolíte akci v panelu Tlačítka, nevybírejte volbu v oddíle Pouze PDF.

Poznámka:

Můžete přidávat tlačítka s předdefinovanými akcemi Přejít na následující stránku a Přejít na předcházející stránku. V nabídce panelu Tlačítka vyberte Vzorová tlačítka. Viz Přidání tlačítka z panelu Vzorová tlačítka.

Přechody stránky

V aplikaci Flash Player všechny přechody stránek fungují správně. Kromě přechodů stránek, které se objeví při otočení stránky, můžete navíc zahrnout interaktivní otočení stránky při exportu, které umožňuje přetahováním rohů stránky otáčet.

Hypervazby

Můžete vytvářet odkazy na weby nebo jiné stránky v dokumentu. Hypervazby v souborech FLA jsou poškozeny.

Filmové a zvukové klipy

Filmové a zvukové klipy se přidají do exportovaného souboru SWF, pokud jsou v podporovaném formátu, například SWF, FLV, F4V a MP4 pro filmy a MP3 pro zvukové klipy.

Když exportujete do formátu FLA, přidá se do souboru FLA pouze titulní obraz. Podporované multimediální soubory se zobrazí ve složce zdrojů uložené ve stejném umístění jako exportovaný soubor FLA.

Problémy převodu

Barva

Soubory SWF a FLA používají barvy RGB. Při exportu dokumentu do souboru SWF nebo FLA aplikace InDesign převede všechny barevné prostory (jako jsou CMYK a LAB) na sRGB. Aplikace InDesign převádí bodové barvy na ekvivalentní barvy zpracování RGB.

Aby nedocházelo k nežádoucím změnám barvy v kresbě u průhledného textu, zvolte příkaz Upravit > Prostor prolnutí průhlednosti > RGB dokumentu. Aby nedocházelo k nežádoucím změnám barev v obrazech s průhledností, nepoužívejte během exportu ztrátovou kompresi.

Text

Při exportu do formátu SWF nebo FLA, můžete určit, zda se text vyexportuje jako text Flash nebo zda se převede na obrysy nebo obrazové body. Text exportovaný jako Klasický text Flash lze upravovat při otevření souboru FLA v aplikaci Adobe Flash CS5 Professional a lze v něm vyhledávat pomocí webových prohlížečů při uložení jako souborů SWF.

Obrazy

Při exportu obrazů do formátu SWF nebo FLA můžete během exportu změnit kompresi obrázků, kvalitu JPEG a nastavení rozlišení.

Při exportu obrazů do formátu FLA se obraz vložený několikrát do dokumentu InDesign uloží jako jedna obrazová položka se sdíleným umístěním. Velký počet vektorových obrázků v dokumentu InDesign může způsobit problémy s výkonem v exportovaném souboru.

Chcete-li soubor zmenšit, umístěte opakující se obrázky na vzorové stránky a obrázky nekopírujte a nevkládejte. Pokud do dokumentu několikrát vkládáte stejný obrázek a nepřevedete jej nebo neoříznete, je do souboru FLA exportována pouze jedna kopie obrázku. Obrázky, které jsou zkopírovány a vloženy, jsou považovány za samostatné objekty.

Ve výchozím nastavení je vložený soubor aplikace Illustrator považován v souboru FLA za jeden obrázek, zatímco soubor aplikace Illustrator, který je zkopírován a vložen, generuje mnoho samostatných objektů. Nejlepších výsledků dosáhnete vložením obrázku aplikace Illustrator jako souboru PDF místo jeho kopírování a vkládání z aplikace Illustrator. Zkopírování a vložení vede k vytvoření více upravitelných cest.

Poznámka:

Můžete změnit možnosti předvoleb a zajistit tak, že jsou objekty aplikace Illustrator vloženy pouze jako jeden objekt a ne jako kolekce malých vektorů. V předvolbách Zpracování souborů a schránka aplikace Illustrator vyberte položku PDF a zrušte výběr položky AICB (Bez podpory průhlednosti). V předvolbách Zpracování schránky aplikace InDesign vyberte možnosti Preferovat PDF při vkládání a Kopírovat do schránky PDF.

Efekty

Před exportem do souboru SWF se ujistěte, že průhledné objekty nepřekrývají žádné interaktivní prvky, jako je tlačítko nebo hypervazba. Pokud objekt s průhledností překrývá interaktivní prvek, může se interaktivita při exportu ztratit. Před exportem do souboru FLA může být nutné sloučit průhlednost.

V některých případech se volbou ztrátové komprese sníží kvalita obrazů s průhledností. Chcete-li při exportu zlepšit kvalitu, zvolte PNG (bezztrátová komprese).

Atributy 3D

Atributy 3D nejsou v exportovaných souborech SWF a FLA podporované.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online